MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUồN NHÂN Lực PHỤC VỤ sự NGHIỆP CNH-HĐH DAT nước ĐÊ''n NĂM 2015

70 26 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 21:41

H Ọ C V IỆN C H ÍK H n u QUỐC G IA H ổ C H Í 9HNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỂ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUồN NHÂN Lực PHỤC VỤ s ự NGHIỆP CNH-HĐH DAT n c ĐÊ'n NĂM 2015 NGƯỜI THỰC HIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN Trần Việt Dũng TS Đoàn Xuân Thủy LỚP CCLL CHÍNH TRỊ KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SĂT v iệ t n a m HÀ NỘI 7-2004 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ! CHƯƠNG 1: NGUỒN NHÂN L ự c, CHAT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ TRONG TIẾN TRÌNH CNH-HĐH DAT NỮỚC 1.1 Nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lự c 1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Chất lượng nguồn nhân lực 1.1.1 2.1 Yếu tố sức khỏe 1.1.1 2.Yếu tố trí lực 1.1.1 2.3 Yêú tố phẩm chất, đạo đức 1.1.1.3 Các tiêu đánh giá chất lượng NNL 1.1.1.3.1.Các tiêu phản ánh tình trạng sức khỏe dân cư 1.1.1.3 2.Các tiêu thể trình độ văn hóa người lao động 1.1.1.3.3 Các tiêu biểu trình độ chun mơn kỹ thuật 1.1.1.3.3 Các tiêu biểu phẩm chất, đạo đức người lao động 1.1.2 Nâng cao chất lượng NNL nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng NNL .9 1.1 2.1 Thế nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 10 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực 10 1.1 2.1 Giáo dục-đào tạo 10 1.1.2 2 Dinh dưỡng sức khoẻ 11 1.2 Vai trò cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL thời kỳ CNH-HĐH đất nước 12 2.1.1 Vai trò NNL với phát triển kinh tế-xã hội 12 2.1.1 Con nguời vừa động lực, vừa mục tiêu phát triển 12 2.1.2 Vai trò lao động với tăng trưởng kinh t ế 13 2.1.3 Nguồn lao động tác động tới chuyển dịch cấu kinh tế 14 2.1.4 Vai trò tạo khoa học úng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế-xã hội 15 2.1.5 Vai trò mặt xã hội nguồn nhân lực 16 2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ đẩy mạnh nghiệp CNH-HĐH đất nước 16 2.1 Sự nghiệp CNH-HĐH với yêu cầu NNL 16 2 Vị trí phát triển nguồn nhân lực chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước .18 2.3 Kinh nghiệm phát triển NNL Hàn Quốc .20 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG CHAT LƯỢNG NNL TRONG THỜI GIAN QUA ' ’ ! 23 2.1 Thực trạng chất lượng N N L 23 2.1.1 Một số nét khái quát quy mô cấu NNL .23 2.1.1.Ĩ Quy mô NNL 23 2.1.1.2 Cơ cấu NNL 23 2.1 Thực trạng chất lượng NNL 26 2.1 2.1 Thể lực người lao động 26 2.1 2 Trình độ văn hoá người lao động 30 2.1.2 2.1 Xét quy mô tỷ lệ chung nước 31 2.1 2 Về cấu trình độ văn hóa theo khu vực 32 2.1.2 2.3 Về cấu trình độ văn hố theo giới tính 33 2.1.2 2.4 Về cấu theo độ tuổi 34 2.1.2 2.5 Về số năm học bình quân 35 2.1.2.3 Trình độ chun mơn người lao động .37 2.1.2.3.1 Cơ cấu trình dộ chun mơn theo khu vực 38 i; i ;u \ it \ IV.CN 7525 2.1.2.3 Trình độ chun mơn theo giới tính 38 2.1.2.3.3 Cơ cấu trình độ chun mơn theo cấp bậc 39 2.1.2.3.4 Về lực, phẩm chất đạo đức người lao động 40 2.1.3 Một sô' thành tựu, hạn chế chất lượng NNL 40 2.1.3.1 Thành tựu chất lượng NNL 40 3.1.3 Những hạn chế chất lượng NNL 42 CHƯƠNG 3: MỌT s ố GIẢI PHÁP NHAM NÂNG CAO CHAT LƯỢNG NNL PHỤC VỤ S ự NGHIỆP CNH-HĐH DAT NƯỚC 47 3.1 Quan điểm, mục tiêu nâng cao chất lượng NNL thời kỳ CNH-HĐH đất nước 47 3.1.1 Quan điểm mục tiêu tổng quát Đảng Nhà nước phát triển NNL 47 3.1.1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển NNL 47 3.1.1 Mục tiêu phát triển NNL thời gian tới .48 3.1 Phương hướng mục tiêu nâng cao chất lượng NNL 48 3.1 2.1 Phương hướng Đảng nâng cao chất lượng NNL 48 3.1 2 Phương hướng, mục tiêu nâng cao thể lực NNL 49 3.1 2.3 Phương hướng mục tiêu nâng cao trình độ VH, TĐCM 49 3.2 Một sô giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL 50 2.1 Giải pháp trực tiếp nâng cao chất lượng NNL 50 2.1.1 Giải pháp nâng cao thể lực cho NNL 50 2.1.2 Giải pháp nâng cao trình độ văn hố, trình độ chun mơn-kỹ thuật cho người lao động .7 52 2.1 2.1.Thực hiên giáo dục-đào tạo nguyên tắc xã hội hoá, dân chủ hoá nhân văn hoá 53 2.1 2 Tiếp tục đổi nội dung giáo dục-đào tạo 53 2.3 Đổi phương pháp giảng dạy 54 2.4 Xây dụng đội ngu giáo viên mạnh số lượng chấtchất lượng 55 2.1 2.5 Đa dạng hố loại hình, phương thức đào tạo 55 2.1 Đầu tư tạo sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu 56 2.1.2.7 Các giải pháp khác .7 77 56 2.1.3 Giải pháp nâng cao lực, phẩm chất đạo đức, cho ngườilao động.57 2.2 Các giải pháp chế sách Nhà nước 57 2.1 Nhóm sách liên ngành 57 2.1.1 Chính săch DS & K H Í Ỉ G Đ 57 2.1.2 Huy động sử dụng vốn đầu tư để nâng cao chất lượng NNL 58 2.1.3 Xây dựng hệ thống sách chế đào tạo, sử dụng nhân tài 59 2.1.4 Hệ thống sách khuyến khích phát triển thành phần kinh tế 60 2.1.5 Chính sách thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH kết hợp với chuyển dịch cấu lao động 60 2.1.6 Giải pháp hệ thống pháp luật Nhà nước 61 2 Nhóm sách chun ngành 61 2.2.1 Chính sách phát triển GD-ĐT 61 2 2 Chính sách đào tạo, đào tạo lại cán kỹ thuật, cán công chức 61 2 2.3 Nhóm sách có liên quan trực tiếp đến tổ chức, quản lý NNL thị trường lao động 62 2.3 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực GD-ĐT giải việc làm 63 2.3.1 Hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục-đào tạo .64 2.3.2 Hợp tác quốc tế nhằm giải việc làm thông qua đẩy mạnh xuất lao động nước .64 KẾT LUẠN .65 TÀI LIỆỦ THAM KHẢO 66 DANH SÁCH NHỮNG TỪ VIẾT TẮT CNH-HĐH : Cơng nghiệp hố, đại hoá NNL : Nguồn nhân lực KH- CN : Khoa học công nghệ LLLĐ : Lực lượng lao động ĐTMS : Điều tra mức sống SDD : Suy dinh dưỡng HĐKTTX : Hoạt động kinh tế thường xuyên TĐCM : Trình độ chun mơn CMKT : Chun mơn kỹ thuật KHHGĐ : Kế hoạch hố gia đình CĐ-ĐH : Cao đẳng-đại học THCN : Trung học chuyên nghiệp CNKT : Công nhân kỹ thuật GD-ĐT : Giáo duc-đào tao LỜI MỞ ĐẦU Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt nam khẳng định rằng: "tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa Mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa xây dựng nước ta thành nước cơng nghiệp có sở vật chất - kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sắn xuất tiến phù hợp với trinh độ phát triển lực lượng sản xuất, đời sống vật chất tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dãn giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, ván minh Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ trung tâm giai đoạn trước mắt đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Cơng nghiệp hóa q trình chuyển đổi tồn diện hoạt động kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ cơng sang sử dụng lao động có trình độ cao với cơng nghệ tiên tiến phương pháp, phương tiện đại Chúng ta tiến hành CNH-HĐH với nội dung phong phú ấy, bối cảnh quốc tế xu hướng toàn cầu hóa , Đảng ta xác định : “Muốn tiến hành CNH-HĐH thắng lợi phải phát triển giáo dục-đào tạo, phát huy nguồn lực người, yếu tô'cơ phát triển nhanh bền vững" “Con người vừa mục tiêu vừa động lực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa " Xuất phát từ vấn đề nêu NNL, Tôi định chọn đề tài M ột s ố giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp CNH-HĐH đất nước đến năm 201 ” cho đề tài Đây vấn đề xủc chiến lược phát triển NNL cửa nước ta - Đề tài tập trung nghiên cứu nguồn nhân lực Việt nam giới hạn phạm vi thời gian từ năm 1995 đến năm 2015 - Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Làm rõ khái niệm ý nghĩa, vai trò nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH Nêu phân tích trạng nguồn nhân lực trước đòi hỏi nghiệp CNH-HĐH đất nước - Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài : + Khảo sát hệ thống hoá khái niệm nguồn nhân lực Làm rõ ý nghĩa vai trò nguồn nhân lực nghiệp CNH-HĐH đất nước L Hệ thống hoá khái quát hoá chủ trương, đường lối Đảng, sách Nhà nước phát triển nguồn nhân lực + Một số biện pháp để phát triển nguồn nhân lực nghiệp CNHHĐH đất nước - Cơ sở lý luận phương pháp luận: + Chủ nghĩa Mác- Lê nin + Tư tưởng Hổ Chí Minh + Quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt nam Kết cấu luận văn gồm chương: Chương I: Nguồn nhân lực, chất lượng vai trò tiến trình CNHHĐH đất nước 1- Nguồn nhân lực chất lượng nguồn nhân lực 2- Vai trò cần thiết phải nâng cao chất lượng NNL thời kỳ CNH-HĐH đất nước Chương II: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực thời gian qua 1- Thực trạng chất lượng NNL 2- Một số thành tựu hạn chế chất lượng NNL Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhắn lực phục vụ nghiệp CNH-HĐH đất nước 1- Quan điểm, mục tiêu nâng cạo chất lượng NNL thời kỳ CNH-HĐH đất nước 2- Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng NNL CHƯƠNG NGUỒN NHÂN Lực, CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ TRONG TIẾN TRÌNH CNH-HĐH ĐẤT NƯỚC 1.1 - NGUỐN NHÂN Lực VÀ CHAT LƯỢNG N G U ồN NHÂN Lực nước ta, Đảng khẳng định văn kiện Hội nghị lần thứ tư BCH trung ương khoá VII: “Nguồn lực người q báu nhất, có vai trò định đặc biệt nước ta, nguồn lực tài nguồn lực vật chất hạn hẹp” Trong số tất nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội có nguồn lực người vơ hạn thơng qua hoạt động thực tiễn người sử dụng, phát huy tính tích cực nguồn lực khác, sáng tạo, phát minh để ứng dụng vào thực tế Đổng thời, thông qua thúc đẩy phát triển lực lượng sản suất, phát triển xã hội phát triển thân Vậy, NNL gì, làm sáng tỏ số khái niệm sau: l.l.l.C c khái niệm 1.1.1.1 N guồn nhân lực Nguồn nhân lực, theo nghĩa rộng hiểu nguồn lực người (Human rerousces-HR), giống nguồn lực vật chất (Physical rerousces), nguồn lực tài (Financiaỉ rerousces) cần huy động, quản lý để thực mục tiêu định Theo định nghĩa Liên hợp quốc: Nguồn nhân lực trình độ lành nghề, kiến thức lực toàn sống người có thực tế tiềm để phát triển kinh tế-xã hội cộng đồng Nguồn nhân lực hiểu theo nghĩa hẹp với tư cách tổng hợp cá nhân người cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể chất tinh thần huy động vào trình lao động Với cách hiểu này, NNL phận dân cư, bao gồm người độ tuổi lao động theo quy định Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Nam từ đủ 15 đến hết 60 tuổi, Nữ từ đủ 15 đến hết 55 tuổi), có khả lao động Đây lực lượng lao động tiềm năng-nguổn lực quan trọng huy động vào hoạt động kinh tế-xã hội Như vậy, NNL bao gồm phận: Thứ nhất, phận NNL có tham gia vào hoạt động kinh tế (còn gọi lực lượng lao động)-, người có cơng ăn việc làm, hoạt động ngành kinh tế văn hoá xã hội, người chưa có việc làm tích cực tìm việc làm Thứ hai, phận NNL khơng hoạt động kinh tế (NNL dự trữ), bao gồm người độ tuổi lao động lý khác họ không tham gia vào hoạt động kinh tế-xã hội người làm nội trợ gia đình, người học, người nghỉ hưu trước tuổi quy định người có khả lao động khơng tích cực tìm việc làm Khi xem xét NNL, người ta quan tâm nhiều đến chất lượng NNL yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lao động Điều đòi hỏi khái niệm chất lượng NNL cần hiểu cách sâu sắc hơn, toàn diện cho công tác nghiên cứu Nội dung nhấn mạnh chất yếu tố cấu thành bên 1.1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực Chất lượng NNL trạng thái định NNL, thể mối quan hệ yếu tố cấu thành chất bên NNL Chất lượng NNL tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế, mà tiêu phản ánh trình độ phát triển mặt đời sống xã hội, lẽ chất lượng NNL cao tạo động lực mạnh mẽ với tư cách không nguồn lực phát triển, mà thể mức độ văn minh xã hội định Chất lượng NNL, hệ thống yếu tố thể lực (sức khoẻ), trí lực (trình độ văn hố, trình độ chun môn-kỹ thuật) yếu tố lực, phẩm chất đạo đức người lao động Chất lượng NNL, để hiểu cách chi tiết bao gồm yếu tố cấu thành sau: 1.1.1.2.1 Yếu tô th ể lực (sức khoẻ) Trong số nguồn lực người, sức khoẻ coi vốn quý yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lao động Chính mà tết đến xuân sức khỏe lời chúc mừng cầu nguyện người Vây người có sức khoẻ tốt? Ngưòi có sức khoẻ tốt khơng khơng có bệnh tật mà có khả thích nghi nhanh chóng với điếu kỉện thường xun thay đổi môi trường; đáp ứng nhu cầu hoạt động, khả hoàn thành chức sinh học, xã hội, nghề nghiệp mức đầy đủ Đó trạng thái cân cực đại người với môi trường tự nhiên xã hội Tổ chức Y tế giới (WHO) xác định: sức khoẻ “Một trạng thái người thoải mái thể chất, trí tuệ xã hội" Để đạt điểu cần phải tạo tăng cường sức khoẻ cho người Trong điều kiện kinh tế mở, việc phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH dựa vào lao động thủ công, cần cù chịu khó mà phải lao động thơng minh, sáng tạo, có trình độ văn hố, khoa học kỹ thuật cao, thích ứng với cơng nghệ đại, có kỹ giỏi Nhưng trước hết, để đạt trình độ lao động vậy, người phải có sức khoẻ, sức khỏe gốc để người phát triển Vì vậy, đầu tư cho sức khoẻ đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho cá nhân, gia đình Nói tới NNL-còn có liên hệ khăng khít tới trí lực người lao động “Trí tuệ tài sấn quý giá tài sản sức khoe’ tiên đề cần thiết để làm tài sấn ” Sức khoẻ điều kiện để trì trí tuệ, phương tiện tất yếu để truyền tải tri thức vào hoạt động thực tiễn, để biến tri thức thành sức mạnh vật chất cải tạo tự nhiên xã hội Vậy, trí lực yếu tố quan trọng NNL cần xem xét: 1.1T.2.2 Yếu tố trí lực (trình độ vãn hố, trình độ chun mơn-kỹ thuật) Trí lực khái niệm để khả hiểu biết người xã hội, công việc đời sống tinh thần thân cộng đồng Nó xác định tri thức chung khoa học (khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội), trình độ kiến thức chun mơn, kỹ kinh nghiệm sản xuất Trí lực nói lên tiềm lực văn hoá tinh thần người, định phần lớn khả sáng tạo họ Những nhà sáng lập chủ nghĩa MacLênin rõ “Tất thúc đẩy người hành động tất yểu phải thơng qua đầu óc họ ” Do đó, chất trí tuệ nguồn tài ngun vơ giá cần phải phát huy tính tích cực cách tối đa hợp lý Ngày nay, theo đà phát triển mạnh mẽ KH-CN, thực tế đòi hỏi người phải sử dụng kiến thức khoa học ngày rộng rãi Khối lượng kiến thức chung, trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp phải tăng lên với nhịp độ ngày cao tốc độ ngày lớn Khi hàm lượng trí tuệ nâng lên làm cho giá trị sức lao động nâng cao có ý nghĩa định tới thành bại cá nhân quốc gia để tồn phát triển Ngoài hai yếu tố nêu trên, yếu tố phần quan trọng chất lượng NNL Đó là: 1.1.1.2.3 Yếu tố phẩm chất đạo đức người lao động Đạo đức với tư cách hình thái ý thức xã hội, “là toàn nhữtig quan niệm vê thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử cá nhân với xã hội, cá nhân với cá nhân xã hội với Trong tổ chức nào, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt người có tinh thần làm việc có lương tâm trách nhiệm cao, có kỷ luật trật tự, làm việc khơng lợi ích cá nhân mà cống hiến cho tập thể, cộng đồng Một doanh nghiệp có người có phẩm chất đạo đức, hiểu biết giỏi chuyên môn tạo nhiều giá trị cho doanh nghiệp, nâng mức thu nhập cho cơng nhân viên góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho họ Đồng thời, với tất tư tưởng, tác phong làm việc thành viên doanh nghiệp hình thành văn hố doanh nghiệp đó, điều khiển thành viên doanh nghiệp nên cư xử nào, nên đáp ứng thế giới họ Một quốc gia phát triển phải có vãn hoá phát triển sáng, lành mạnh, người tuân thủ pháp luật, sách mà Nhà nước đề ra, u chuộng hồ bình, văn minh, lịch Một bầu văn hố khơng khí tốt lành dĩ nhiên người lợi Nhưng để có điều trước hết phải nhờ đến gương nhà quản lý cấp cao, sau nhờ chất lượng NNL hay giá trị thành viên cấu thành NNL với đặc điểm trí lực, thể lực, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc, sinh hoạt họ Điều đòi hỏi , để có NNL có chất lượng cao phải kết hợp ba yếu tố thể lực, trí lực đạo đức Như Bác nói: “Đức tài lấy đức làm gốc ” nói nhân cách tảng dân trí, nhân lực nhân tài Tuy nhiên, chất lượng NNL để lượng hố phải có tiêu để đánh giá Sau số tiêu đánh giá cơ thường sử dụng: 1.1.1.3 Các tiêu đánh giá chất lượng NNL Đánh giá chất lượng NNL vấn đề khó khăn, nói tới nguồn lực người, phải nói tới phương diện cá thể-chủ thể Phương diện cá thể-chủ thể nguồn lực người hiểu yếu tố tạo thành sở hoạt động phát triển người vói tư cách cá nhân, chủ thể hành động tính chỉnh thể đời sống xã hội nó, nhu cầu bộc lộ thực Hiện nay, qua khảo sát mức sống dân cư, hệ thống tiêu sử dụng là: 1.1.1.3.1 Các tiêu phản ánh tình trạng sức khoẻ dân cư Để có thể khoẻ mạnh yếu tố phải cung cấp cho thể lượng chất dinh dưỡng vừa đủ số lượng cấu loại Nhưng, tuỳ theo lứa tuổi mà chất lượng dinh dưỡng cần cung cấp có khác S Đối vói trẻ em (từ đến 155 tháng tuổi): tình trạng dinh dưỡng đánh giá tiêu: + Chiều cao theo tuổi: tiêu biểu mối tương quan chiều cao cần thiết lứa tuổi định cho thể phát triển bình thường Cơng thức tính chiều cao theo tuổi: NCHS HAit HAZ = - median.t -NCHS Trong đó: ồ, H A it: Chiều cao thực tế trẻ em i, tháng tuổi t khám chữa bệnh trả tiền tất người Trước khơng hiệu lực nhiều người số họ khơng có đủ tiền để trang trải Nhằm khắc phục tình trạng để giúp đỡ người nghèo Nhà nước cấp bảo hiểm cho người nghèo gia đình sách thực tế vấn đề đối xử với người bệnh có bảo hiểm dường khơng tốt Vậy cần phải có bệnh viên riêng miễn phí từ thiện dành cho người nghèo - Để đảm bảo chữa phòng tránh bệnh hiểm nghèo cần phải có số bệnh viện lớn, đủ trang bị cần thiết có chất lượng đặc biệt phải đào tạo bác sỹ, chuyên gia giỏi, áp dụng khoa học vào chữa bệnh Bên cạnh khuyến khích bênh viện tư kết hợp kiểm soát chặt chẽ chất lượng Nhà nước để đảm bảo chăm sóc tốt sức khoẻ tất người dân - Tăng cường vai trò UB chăm sóc sức khoẻ trẻ em, hoạt động từ thiện chăm sóc người có công, giúp đỡ người tàn tật, nạn nhân chiến tranh, trẻ em mồ côi không noi nương tựa - Đẩy mạnh trương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chương trình tiêm chủng, chống suy dinh dưỡng, chống bệnh nhiễm khuẩn, bệnh hiểm nghèo - Thực giáo dục dinh dưỡng phòng chống dịch bệnh kết hợp tuyên truyền lối sống lành mạnh (không xa đà vào tệ nạn xã hội); bảo vệ môi trường sản xuất sinh hoạt, chấp hành tốt luật lệ giao thông - Khuyến khích phong trào thể dục, thể thao, rèn luện sức khoẻ theo gương Bác Hổ vĩ đại - Các doanh nghiệp tạo mơi trường làm việc an tồn, thoải mái, tâng cường biện pháp bảo hộ, có ưu đãi người làm việc càc ngành độc hại Điều khuyến khích người lao động làm việc với hiệu cao vừa đảm bảo sức khoẻ tốt để họ tếp tục làm việc 3.2.1.2 Giải pháp nâng cao trình độ văn hố, trình độ chun mơnkỹ thuật cho người lao động Trong q trình đổi đất nước, đến nay, có nhiều khó khăn, nghiệp giáo dục-đào tạo có nhiều tiến phát triển, so với yêu cầu phát triển đất nước, hoạt động giáo dục-đào tạo nước ta nhiều yếu kém, đặt nhiều vấn đề cần giải Những vấn đề là: + Nâng cao chất lượng giáo dục hiệu giáo dục-đào tạo: Cho đến nay, chất lượng hiệu giáo dục nước ta thấp, biểu giảm sút nghiêm trọng mức báo động Trình độ văn hố nghề nghiệp, lực thực hành, hiểu biết xã hội nhân văn học sinh yếu Một phận đáng kể học sinh yếu nhận thức trị, đạo đức, lối sống + Đối với cấu hệ thống giáo dục quốc dân cần tăng cường sở vật chấtkỹ thuật cho sở giáo dục-đào tạo Hiện tại, cấu hệ thống giáo dục quốc dân bất hợp lý, sở vật chất-kỹ thuật xuống cấp thiếu thốn nghiêm trọng cần khắc phục kịp thời 52 + Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục đào tạo: Một tỷ lệ đáng kể giáo viên yếu chun mơn bị xói mòn tư cách đạo đức, bất cập với yêu cầu đổi giáo dục quốc dân Sự đổi quản lý sở giáo dục-đào tạo chuyển biến chậm, phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn ngành, cấp chưa hợp lý Việc sử dụng quản lý nguồn đầu tư cho giáo dục-đào tạo hiệu quả, chưa tập trung vào hướng ưu tiên Phần đông cán quản lý giáo dục- đào tạo cấp chưa đào tạo, bổi dưỡng kiến thức quản lý hành 3.2.1.2.1 Thực giáo dục-đào tạo nguyên tắc xã hội hoá, dân chủ hoá nhân vãn hóa Xã hội hố giáo dục đào tạo huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng giáo dục quốc dân với quản lý Nhà nước; giáo dục cho người, tồn dân giáo dục suốt đòi; người cho giáo dục, giáo dục; người phải tự học, tự đào tạo qua thực tiễn Xã hội hoá giáo dục đào tạo làm giàu cho giáo dục, đào tạo đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú xã hội, ngành, địa phương, biến nhà trường từ thể chế xã hội- Nhà nước, hệ thống mở đa dạng, mềm dẻo gắn liền với trình kinh tế-xã hội Dân chủ hoá giáo dục động lực quan trọng thúc đẩy tính động, lực sáng tạo, tích cực xã hội chủ thể khách thể giáo dục, chất lượng giáo dục nâng cao Sự bình đẳng hội học nghề mục tiêu trọng yếu dân chủ hóa giáo dục Nghĩa là, Nhà nước bảo đảm cho người có hội học tập thích đáng để có nghề nghiệp xứng đáng Dân chủ hố giáo dục đảm bảo cho người phát huy tốt khiếu bẩm sinh, họ tự lựa chọn cho đường học tập theo khả ý thích riêng Nhân văn hố giáo dục nhằm hướng tới việc hình thành phát triển tồn diện nhân cách cho học sinh Nó đòi hỏi qúa trình giáo dục đem đến cho học sinh khơng có kiến thức khoa học, trình độ học vấn mà hàng loạt phẩm chất cần thiết người Đó niềm tin sở hiểu biết, tinh thần phê phán, tôn trọng thật chân lý, thái độ thực tiễn hiệu quả, quan niệm đắn lẽ sống, chuẩn mực đạo đức, giá trị thẩm mĩ thể chất, cội nguồn văn hoá, phương pháp tư lịch sử, kết hợp truyền thống đại, định hướng giá trị người Việt nam cần vươn tới Những yếu tố tạo nên sức mạnh to lớn cho người Vì vậy, Nhật Bản nước “cơng nghiệp ” châu Á trọng đến tính nhân văn giáo dục họ 3.2.1.2.2 Tiếp tục đổi nội dung giáo dục-đào tạo Mục tiêu chung giáo dục-đào tạo tạo tảng học vấn cho công dân, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, thời phát hiện, bồi dưỡng đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi 53 khoa học kỹ thuật, công nghệ quản lý kinh doanh đủ sức phục vụ cơng cơng nghiệp hóa, đại hố Vì nội dung giáo dục-đào tạo phải ln bám sát thực tiễn Việc thiết kế hệ thống kiến thức giáo dục-đào tạo cần thực theo phương châm: đại, thiết thực bám sát yêu cầu phát triển kinh tếxã hội đất nước xu tiến thời đại Nội dung giáo dục phải bao gồm kiến thức tuý khoa học, kỹ thuật, cơng nghệ mà kiến thức văn hoá, nhân văn, giá trị nhân văn sâu sắc người Việt nam Phải giáo dục cho hệ trẻ Việt nam lòng tâm, ý trí vươn lên, khơng cam chịu đói nghèo lạc hậu từ nhỏ Đồng thời phải giáo dục đạo đức thể chất, giáo dục văn hoá lao động công nghiệp, ý thức tiết kiệm, trách nhiệm công dân, ý thức dân tộc, trang bị cho người học vấn hiểu biết mơi trường sinh thái, văn hố pháp luật văn hoá dân chủ, chuẩn bị cho họ thói quen sống làm việc xã hội cơng dân có kỷ cương, pháp luật nghiêm minh Nghĩa nội dung giáo dục phải yếu tố định việc tạo người có nhân cách phù hợp với phát triển đất nước Đào tạo kiến thức chuyên ngành để người lao động có kỹ làm việc hoạt động thực tiễn Vì vậy, nội dung đào tạo phải chuyên sâu, phải gắn chặt với nhu cầu sản xuất, cho sinh viên, học sinh trường sử dụng 50% kiến thức đào tạo vào công việc sản xuất kinh doanh Đào tạo cán nói chung gồm loại: Đào tạo cán quản lý, đào tạo cán khoa học kỹ thuật, đào tạo công nhân kỹ thuật Việc đổi nội dung đào tạo phải đảm bảo kiến thức gắn liền vối nghề nghiệp tương ứng, không học chung chung, dàn trải nay, dẫn đến nhiều kiến thức thừa lại không hiểu sâu kiến thức cần Đào tạo chuyên ngành cần tăng thực hành để hiểu sâu sắc lý thuyết Cần hướng cho sinh viên làm quen tìm lời giải cho tình thực tiễn Cập nhật kiến thức đại, làm tiền đề cho phát huy lực cơng tác thực tế 3.2.1.2.3 Đổi mói phương pháp giảng dạy Phương pháp giáo dục đào tạo cần đổi thực Phương pháp giáo dục đào tạo bao gồm nhiều dường, cách thức, biện pháp phương pháp chung có hiệu cao trở thành xu hướng có tính phổ biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo Phương pháp có tác dụng kích thích, phát huy tính chủ động tích cực, thúc đẩy phát triển trí tuệ khai thác khả sáng tạo người học, giúp họ hình thành lực phương pháp tư khoa học Khơng có lực tư khoa học khơng thể có phát triển trí tuệ thật nhân cách bị thiếu hụt-một thành tố tối quan trọng, làm cho người ta dễ dao động khơng có sức mạnh tự thân Giờ đây, hiệu giáo dục-đào tạo khơng tính lượng kiến thức truyền đạt mà chủ yếu phải tính phát triển lực sáng tạo, phương pháp tư khoa học, khả thích nghi khả biến tri thức thành kỹ lao động Đây 54 điều cần thiết cho người học, tảng phương tiện quan trọng, giúp họ đạt hiệu cao không hoạt động thực tiễn mà trình tiếp tục đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên sau này, không muốn tụt hậu + Giáo dục phổ thông phải đảm bảo phản ánh đầy đủ kiến thức tự nhiên xã hội, giúp người học sinh có hiểu biết chung thể giới mà họ sống, để chuẩn bị cho đáp ứng nhu cầu sống Nội dung giáo dục không chổng chất nay, phải xếp cách khoa học nội dung sách giáo khoa với việc bố trí học, chương trình học tập phù hợp đảm bảo cho người học sinh tiếp thu tốt tri thức mà không bị nhàm chán + Giáo dục phổ thông phải kết hợp chặt chẽ gia đình nhà trường, phát hiện, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, giúp họ có kiến thức vững cho tương lai + Giáo dục đại học cần củng cố tăng cường mối liên hệ giảng dạy nghiên cứu, giáo viên sinh viên nghiên cứu giúp cho người giáo viên nâng cao khả sư phạm, truyền đạt kiến thức cách hiệu quả, sinh viên nắm bắt công nghệ đại hướng vào sản xuất kinh doanh, đem lại tri thức học phục vụ công phát triển đất nước Đây hướng quan trọng để tiếp tục đổi mói giáo dục-đào tạo vào kỷ XXI, làm cho giáo dục thực vai trò tảng xã hội thời đại 3.2.1.2.4 X ây dựng đội ngũ giáo viên mạnh vê số lượng chất lượng Chất lượng giáo dục-đào tạo phần lớn trình độ giáo viên định, giáo viên đảm bảo chất lượng cho nhiều học sinh mà có học sinh giỏi khơng có thầy dạy tốt Vì vậy, phải nhanh chóng xây dựng đội ngũ giáo viên đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, có trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp, tập trung tâm lực vào nghiệp giáo dục Để giải nhiệm vụ đó, Nhà nước cần đưa sách để lựa chọn tạo nên đội ngũ giáo viên giỏi, có phẩm chất đạo đức để đào tạo bồi dưỡng làm thầy, phải chăm lo đời sống giáo viên, nâng cao mức sống điều kiện làm việc cho giáo viên xác lập vị trí cao quý người thầy xã hội tinh thần kế thừa phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” dân tộc, tạo môi trường cho người thầy giáo nâng cao trình độ học vấn nghiên cứu sâu chuyên đề, học để nâng cao trình độ học vấn 3.2.1.2.5 Đa dạng hố loại hình, phương thức đào tạo Nhằm huy động thêm nhiều nguồn lực cho việc phát triển nhanh nguồn nhân lực Nhà nước thực đa dạng hố loại hình giáo dục đào tạo Cho đến nay, hệ thống giáodục-đào tạo tồn loại hình tổ chức sau: + Hệ thống trường quốc lập + Hệ thống trường bán công dân lập + Hệ thống trường tư thục 55 + Hệ thống trường doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2010 lớn, trông chờ vào nguồn ngân sách Nhà nước khó thực nhiệm vụ đào tạo Vì phải đẩy mạnh khuyến khích loại trường tư thục, trường doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tham gia để giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước, thời phát huy vai trò trường bán cơng dân lập để nâng cao trình độ dân trí, thu hút người có điều kiện tiếp tục học học lên cao trình độ yếu Ngồi đào tạo nước, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh việc gửi niên nước đào tạo nước nhằm tiếp thu trình độ KH-CN, kỹ tay nghề tiên tiến đào tạo ngành nghề mà nước khơng có Việc đào tạo nước ngồi chủ yếu cơng nhân kỹ thuật, cán có trình độ đại học sau đại học Phương thức đào tạo cần đa dạng Đào tạo từ xa, đào tạo kèm cặp, đào tạo chức, văn hai v.v chưa thực thơng dụng chưa lòng tin xã hội Nhà nước cần quản lý tốt hơn, nâng cao chất lượng đầu vào đầu phương thức đào tạo 3.2.1.2.6 Đầu tư tạo sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu Chất lượng giáo dục-đào tạo nâng lên có điều kiện sở vật chất phục vụ đầy đủ, đại Vì cần đầu tư xây dựng trường lớp, bàn ghế, sân chơi học, trang bị đèn, quạt đầy đủ cho cấp học, vùng dân tộc người Ở cấp giáo dục phổ thơng cần phải có thư viện, phòng thí nghiệm để em tham khảo, thực hành, giúp nâng cao tầm nhận thức nhận thức sâu Còn giáo dục chuyên ngành phải trang bị hệ thống thư viện, máy tính, ký túc xá v.v đại đảm bảo cho sinh viên học tập, nghiên cứu điều kiện tốt nhất, trường dạy nghề phải trang bị dụng cụ thực hành, đảm bảo số lượng chất lượng Ngoài để đảm vai trò chủ đạo giáo dục phát triển nguồn nhân lực cần thực tốt biện pháp sau: 3.2.1.2.7 Các giải pháp khác • Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động Những thông tin thị trường lao động; lao động loại ngành nghề, nhu cầu tìm việc làm, giúp sở đào tạo xác định cầu đào tạo để chuẩn bị “cung” lao động, xác định mức tuyển sinh để đáp ứng yêu cầu cách phù hợp Thơng tin giúp tìm người có đủ khả năng, lực để bố trí có hiệu vào loại cơng việc hợp lý • Hướng đột phá giáo dục-đào tạo Trước hết tập trung phát triển ngành mũi nhọn lựa chọn, đào tạo với chất lượng cao: Xây dựng số trường trọng điểm 5-10 năm trước mắt thực có tác dụng mong đợi Đó chuẩn bị nguồn nhân lực 56 cho hội nhập quốc tế có hiệu Phù hợp với tính chất phát triển nhanh xã hội, kể phát triển việc làm, cần tập trung vào đào tạo số lực trội sau đây: lực thích ứng, lực sáng tạo, lực làm viêc tập thể, đồng đội, tự học thường xuyên, suốt đời Có hai kỹ cần sớm giúp cho người học nắm làm kỹ sử dụng công nghệ thông tin biết cách tự tìm, tự tạo việc làm Cần có biện pháp mạnh mẽ cho đông đảo thầy giáo thực đổi phương pháp đào tạo, chủ động rèn luyện phẩm chất, khuyến khích sử dụng cơng nghệ thơng tin dạy học, phát triển phần mềm dạy học • Hướng đột phá quản lý giáo dục-đào tạo Hướng đột phá thực sách sử dụng tài đội ngũ giáo viên quản lý giáo dục đào tạo Đi đôi với hướng đột phá vào đổi cách sử dụng lực ngành, đề nghị cải tiến mạnh mẽ tổ chức chế vận hành hệ thống giáo dục theo tinh thần cải cách hành chung, với nhấn mạnh ý tưởng cần trao đổi nhiều cho trường quyền tự quản chịu trách nhiệm xã hội đặc biệt trường đại học chuyên nghiệp dạy nghề nơi có quan hộ trực tiếp với nhu cầu đào tạo nhân lực Nhìn chung, hướng đột phá nêu có liên quan đến sử dụng cơng nghệ thông tin thu thập xử lý thơng tin đầy đủ kịp thời vói khối lượng lớn Cho nên, hướng đột phá hàng đầu phổ biến nhanh chóng việc sử dụng cơng nghệ thơng tin xã hội Trước hết, khu vực trọng điểm ngành, lĩnh vực, địa phương, tổ chức Thực tế cách mạng cơng cụ làm việc: cơng cụ lao động trí óc, tạo điều kiện cho người, nhân lực phát triển trí tuệ 3.2.13 Giải pháp nâng cao lực, phẩm chất đạo đức cho người lao động Kiên phòng chống có hiệu tệ nạn xã hội nhằm tạo môi trường sáng lành mạnh, mà người phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, nâng cao tính chủ động sáng tạo Tăng cường công tác giáo dục nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trước cá nhân tập thể; từ họ hồn thành tốt công việc giao cách tự giác, không cần phải thúc giục, lệnh 3.2.2 Các giải pháp chế sách Nhà nước 3.2.2.1 Nhóm sách liên ngành 3.2.2.1.1 Chính sách dân s ố k ế hoạch hóa gia đình định hướng vào giảm dân số, tăng chất lượng dân s ố nguồn nhân lực + Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt quan tâm để giảm nhanh tỷ lệ sinh đơi với chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, nhóm dân cư nghèo, dân cư khu vực nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng phát triển nhằm nâng cao chất lượng sống, chất lượng dân số 57 + Cải thiện điều kiện sống dân cư biện pháp: - Xây dựng sách hướng dẫn tiêu dùng để khuyến khích sản xuất tiêu dùng nhân dân - Hoàn thiện quan hệ phân phối thu nhập điều tiết thu nhập để nâng cao mức sống dân cư - Xây dựng sách phát triển nhà ở, có sách giải nhà cho tầng lớp dân nghèo thị Nhà nước phải có quy hoạch điểm dân cư, hỗ trợ phần huy động nguồn lực dân, tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phù hợp với điểm dân cư - Bằng sách tài chính, tiền tệ, giá cả, thuế phân phối Nhà nước điều hành kinh tế điều tiết thu nhập, đảm bảo cải thiện đời sống cho tầng lớp cư dân thực công xã hội - Xây dựng thực sách tác động đến điều kiện sống dân cư nhằm phát triển nguồn nhân lực Xây dựng nếp sống văn hóa, an tồn xã hội, bảo vệ mơi trường 3.2.2.1.2 Chính sách huy động sử dụng vốn đầu tư đ ể nâng cao chất lượng NNL Đa dạng nguồn vốn cho đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, tăng ngân sách cho giáo dục-đào tạo, cho phép vay vốn nước để đầu tư cho giáo dụcđào tạo, Nhà nước có sách khuyến khích để hỗ trợ tạo điều kiện cho mượn đất, miễn giảm thuế cho vay tín dụng nước để cá nhân tập thể đầu tư vào giáo dục đào tạo hình thức bán cơng, tư thục số cấp học Hình thành quỹ đào tạo NNL mà người học người sử dụng lao động qua đào tạo phải đóng góp kinh phí cho quỹ.Trước hội giáo dục-đào tạo người dân, cấu vốn đầu tư ngân sách cho cấp học cho phù hợp cần ưu tiên đầu tư cho phổ cập nông thơn, ý đối tượng sách Miễn học phí, cấp học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo Trong nguồn lực hạn chế phải chấp nhận tình trạng khơng đồng chất lượng Vì mà Nhà nước cần tập trung cho phát triển NNL hướng vào hai loại hình trình độ: Phổ cập tồn diện cấp giáo dục phổ thông loại giáo dục bậc cao Phải tập trung vào loại hình trình độ loại định trình độ dân trí sở để hình thành đội ngũ cơng nhân lành nghề Loại hai nhằm nhanh chóng tiếp cận làm chủ tri thức nhân loại, ưu tiên giáo dục KHCN để tạo khả thích ứng, tiếp nhận khoa học vào sản xuất Ưu tiên tập trung đầu tư kinh phí thuộc diện ngân sách Nhà nước để xây dựng mở rộng trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề quận, huyện trung tâm đào tạo công nghệ cao Đổi chế quản lý, phân bổ kinh phí điều chỉnh cấu đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước, phát triển sản xuất ngành nghề, thành phần kinh tế để thu hút nhiều người lao động, giải 58 việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp thành phố Mặt khác thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Khai thác sử dụng có hiệu nguồn vốn hỗ trợ nhà nước, nguồn vốn từ nước vốn nước để tạo việc làm cho người lao động Ngoài ra, biện pháp kêu gọi tổ chức từ thiện, kiều bào nước giúp đỡ, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, trẻ em tàn tật, nạn nhân chiến tranh liên kiết hợp tác đầu tư xây dựng bệnh viện chương trình bảo vệ sức khỏe cho nhân dân 3.2.2.1.3 Xây dựng hệ thống sách ch ế đào tạo , sử dụng nhân tài + Sử dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ đào tạo Khai thác triệt để tiềm vốn có Phát triển đội ngũ lao động lành nghề, đội ngũ cán khoa học kỹ thuật Thu hút mạnh mẽ tiềm chất xám người lao động tham gia phát triển kinh tế xã hội Khuyến khích tạo điều kiện phát triển nhân tài + Coi trọng việc bồi dưỡng học sinh, sinh viên giỏi trường (phổ thơng, đào tạo nghề, đại học) Đó sở phát tài đào tạo tài trẻ cho đất nước + Có sách khen thưởng, tôn vinh tài tiêu biểu cho tổ quốc Học sinh, sinh viên thủ khoa, đạt giải kỳ thi nước quốc tế, vận động viên, văn nghệ sỹ đạt giải cao kỳ thi quốc tế quốc gia, người Việt nam, người nước ngồi có đóng góp lớn, có cơng trình sáng tạo mang hiệu kinh tế xã hội cho đất nước • Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân tài: + Có chế độ trợ cấp với thiếu niên, nhi đồng có khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao, dành ngân sách đưa em đào tạo nứơc nước + Xây dựng qui chế tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, thủ khoa Những chuyên ngành cần thiết đào tạo sau đại học nước nước ngân sách Nhà nước + Có chủ trương chế sách khuyến khích doanh nghiệp tổ chức xã hội trợ cấp học bổng cho sinh viên học nước nước • Đối với lao động có trình độ chun mơn: + Nhà nước đạo quản lý, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ chun mơn cao phạm vi toàn quốc ngành để sở có sách đào tạo bồi dưỡng thích hợp với đối tượng Đồng thòi, cải tiến sách, chế độ khuyến khích lợi ích vật chất việc sử dụng nguồn nhân lực Tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi bên cạnh chế độ đãi ngộ để phát huy tối đa chất xám lực đội ngũ + Nhà nước cần có chế xây dựng đổi sách sử dụng, chế độ/ kiểm nghiệm, kiểm chức Doanh nghiệp ký hợp nghiên cức khoa học ứng dụng với cán công chức nhà nước công việc mà pháp 59 lệnh cán công chức không cấm Đổng thời tạo điều kiện cho họ bổi dưỡng, nâng cao trình độ theo định kỳ + Hoàn thiện chế độ tiền lương: Tiền lương động thúc đẩy người lao động làm việc hăng say, nhiệt tình có đồng lương đủ để đảm bảo trang trải sống cho gia đình, người lao động yên tâm làm việc, suất lao động cao + Có sách thu hút sử dụng nhân lực qua đào tạo đến làm việc vùng nông thôn, miền núi Đây vấn đề phức tạp ban hành nhiều sách chưa có chuyển biến đáng kể Trước mắt, nên nghiên cứu bổ sung số chế độ cụ thể, thiết thực sách luân phiên có thời hạn, trở lựa chọn nơi công tác, hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để đảm bảo khả phát triển nghề nghiệp, tương lai Đồng thời, có qui chế học sinh hệ đào tạo dài hạn tập trung nghĩa vụ công tác, phục vụ theo yêu cầu Nhà nước thời gian định, tối thiểu từ đến năm 3.2.2.1.4 Xảy dựng hệ thống sách khuyến khích phát triển thành phần kinh tế Đây sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, phát huy sức sản xuất thành phần kinh tế, thu hút ngày nhiều lao động vào việc làm, đặc biệt khuyết khích phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế quốc doanh để tạo nhiều chỗ làm cho lao động dư thừa kịp thời sau học đào tạo Như vậy, người lao động tránh thời gian chờ việc lâu làm quên lãng kiến thức học, không công để đào tạo lại Phát triển kinh tế nhiều thành phần huy động nguồn nhân lực vào phát triển kinh tế, tăng sức sản xuất kinh tế lớn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cải thiện mức sống dân cư Cần có sách khuyến khích thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ, phát triển mơ hình kinh tế trang trại, kinh tế hộ nơng thơn Chính sách hỗ trợ tài chính, thơng tin thị trường, tạo bình đẳng cho khu vực kinh tế ngồi quốc doanh 3.2.2.1.5 Chính sách thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH kết hợp với chuyển dịch cấu lao động Định hướng chuyển dịch cấu nước ta giai đoạn 2001-2005 tiếp tục trì cấu cơng nghiệp-dịch vụ-nơng nghiệp, trọng chuyển dịch cấu nội ngành cấu sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quan hệ chặt chẽ cấu thống kinh tế Trong ngành công nghiệp, cần có cải biến cấu sản xuất theo định hướng ưu tiên ngành đòi hỏi kỹ thuật tiên tiến, lao động lành nghề, hàm lượng chất xám cao, công nghệ vật liệu mới, sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học Chuẩn bị đội ngũ lao động cho khu công nghiệp tập trung thành phố, đặc biệt sở liên doanh, liên kết với nước nhằm xuất lao động chỗ 60 Ngành dịch vụ thu hút lực lượng lao động lớn, đăc biệt dịch vụ chất lượng cao Cần có đội ngũ đáp ứng nhu cầu ngành tài ngân hàng, bào hiểm, du lịch, đối ngoại, môi giới tư vấn làm việc văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế Có sách hỗ trợ, khuyến khích để đào tạo đội ngũ doanh nhân giỏi, đủ kinh nghiệm lĩnh thương trường Tăng cường lực lượng lao động chất lượng cao với trình độ chun mơn khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, đủ đáp ứng phát triển khu vực nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái, chuyển đổi dần phận lao động nông nghiệp sang ngành công nghiệp dịch vụ, phát triển ngành công nghiệp chế biến địa phương, với ngành công nghiệp dịch vụ khác Phục hổi phát triển làng nghề truyền thống nhămg thu hút lao động nhàn rỗi theo mùa vụ nông thôn, ưu tiên phát triển đội ngũ nghệ nhân lao động lành nghề lĩnh vực 3.2 2.1.6 Giải pháp hệ thống pháp luật Nhà nước Hồn thiện chế sách, hành lang pháp lý môi trường kinh tế xã hội thuận lợi cho người lao động ngành, cấp, quan, đơn vị, tổ chức nước quốc tế, để phát huy lực nhằm nâng cao suất, chất lượng lao động nguyên tắc: giá trị kinh tế kết hợp với giá trị xã hội, đơi bên có lợi Bên cạnh đó, thực hiên tốt luật giáo dục, Nhà nước cần ban hành “luật tạo nghề\ 3.2.2.2 Nhóm sách chun ngành 3.2.2.2.I Chính sách ph át triển giáo dục-đào tạo Phát triển giáo dục ln gắn bó chặt chẽ với phát triển nguồn nhân lực Do để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phải đẩy mạnh phát triển hệ thống giáo dục-đào tạo Các sách giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực cho thời kỳ CNH-HĐH khái quát số vấn đề sau: + Chính sách vốn đầu tư cho giáo dục-đào tạo cấp giáo dục-đào tạo: Giáo dục trình độ văn hóa, trình độ chun mơn kỹ thuật + Chính sách giáo dục cho đối tượng cụ thể: gia đình thuộc đối tượng sách, gia đình nơng thơn, miền núi, đối tượng xã hội trẻ em tàn tật, trẻ em khơng nơi nương tựa + Chính sách đãi ngộ học bổng, khen thưởng với tài giỏi nhà giáo ưu tú Cũng xuất phát từ nguồn nhân lực chịu ảnh hưởng chế cũ mà đội ngũ người lao động quản lý, đội ngũ tham mưu, nhà kinh doanh giỏi, nhà khoa học chuyên gia đầu ngành yếu chưa có điều kiện phát triển Vì vậy, cần phải có sách hình thành phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, có hiộu cao nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận công nghệ kỹ thuật đại, bí kiến thức kinh nghiệm quản lý tiên tiến giới 3.2.2.22 Chính sách đào tạo, đào tạo lại cán kỹ thuật, cán 61 công chức Nhà nước Nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật đóng vai trò quan trọng nghiệp CNH-HĐH đất nước Họ người trực tiếp sử dụng phương tiện đại, tiên tiến, đội ngũ ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, lực lượng định tạo nên nội lực cho phát triển đất nước Vì cần phải có sách đào tạo ngưòi lao động có chun môn kỹ thuật, nâng cao suất lao động họ để phụ vụ đất nước Vậy cần phải có sách đào tạo người lao động có CMKT thích hợp, nâng cao suất lao động họ để phục vụ đất nước Hiện nay, trước phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật giới chuyển đổi sang chế thị trường nước ta khiến đội ngũ cán có CMKT có nhiều hẫng hụt định Từ thực tế đó, đặt cho ta yêu cầu phải đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán CMKT đáp ứng cho yêu cầu nghiệp CNH-HĐH đất nước Mỗi ngành, địa phương, doanh nghiệp phải có kế hoạch cho mình, cụ thể sát thực Mỗi sở đào tạo cần có nội dung đào tạo, hình thức đào tạo lại đáp ứng yêu cầu thực tế theo nhiều hình thức: chức, từ xa Phù hợp với điều kiện sở vật chất người học, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp Đối với cán công chức Nhà nước, q trình làm việc lâu năm kinh nghiệm mà trình độ cập nhật kiến thức yếu Vậy cần phải đào tạo bổi dưỡng kiến thức chuyên môn nâng cao việc tu dưỡng đạo đức, tránh tình trạng thối hố biến chất số quản lý cấp cao, dẫn đến tình trạng tham nhũng Về kinh phí đào tạo cán bộ, cơng chức có Nhà nước cấp, doanh nghiệp, xí nghiệp, theo luật doanh nghiệp Nhà nước cần có qui định chi số khoản doanh thu dành cho đào tạo lại Đặc biệt cần khuyến khích có sách tuyển chọn lao động nước đào tạo nước nhằm nâng cao kiến thức trình độ, đẩy nhanh chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghê 3.2.2.23 Nhóm sách có liên quan trực tiếp đến tổ chức, quản lý nguồn nhân lực thị trường lao động Xuất phát từ yêu cầu giải việc làm đến sau năm 2010 lớn, sách giải việc làm phải xây dựng cụ thể phù hợp với giai đoạn phải gắn với chương trình kinh tế cuả đất nước, đảm bảo giảm dần tỷ lệ thất nghiệp cao Nhóm giải pháp liên quan đến bên cung bên cầu nguồn nhân lực thông qua chế thị trường giúp cho việc điều chỉnh mặt cân đối, tăng cường tính tích cực, tự chủ người lao động, bước hình thành thị trường lao động nhằm ổn định tình trạng lộn xộn thuê mướn sử dụng lao động, xác lập chế thị trường đồng bộ, vận hành có hiệu thơng qua sách sau: 62 + Xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động Thông tin thị trường lao động cung cấp thông tin liên quan đến nguồn nhân lực, cấu việc làm thay đổi Thơng tin thị trường lao động công cụ quan trọng việc hoạch định sách lao động, việc làm tiền lương, tiền công để thực chức quản lý + Giải pháp sách tạo điều kiện cho thị trường vận hành phát triển: - Tăng cường đào tạo nghề cho người lao động - Đẩy mạnh xuất lao động - Dịch vụ việc làm tăng cường công tác thông tin thị trường lao động Phát triển mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm, xây dựng thông tin thị trường lao động tất cấp, phổ biến sách nhà nước như: pháp luật lao động, sách vay vốn phát triển sản x u ất để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo chế liên quan phù hợp - Ban hành tổ chức triển khai thực sách phát triển kinh tế xã hội, liền với việc đánh giá tác động sách đến khả giải việc làm - Xây dựng sách chế sử dụng nhân lực đào tạo nhằm đạt mục tiêu sử dụng: Sử dụng lao động chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo - Nhà nước cần sâu vào bước xây dựng thực sách bảo hiểm thất nghiệp - Xã hội hố huy động nguồn tài cho việc giải việc làm - Hình thành mạng lưới quỹ thất nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm với nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, từ sở sử dụng lao động, từ đóng góp người lao động 3.2.2.3 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục-đào tạo giải việc làm 3.2.2.3.1 Hợp tác quốc tế lĩnh vực giáo dục-đào tạo Đây lĩnh vực giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thơng qua việc: Khuyến khích tạo điều kiện cho sở đào tạo nghề nước liên kết đào tạo thiết lập sở đào tạo, kêu gọi vốn đầu tư nước Giải nhanh thủ tục thẩm định cấp phép cho dự án đào tạo nghề, cho thuê mặt để chủ đầu tư triển khai dự án Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực Quan hệ hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho đào tạo, giúp nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cập nhật kiến thức mới, hiểu sâu va nâng cấp trình độ dần ngang tầm với tri thức giới Quan hệ hợp tác quốc tế để hỗ trợ việc trang bị sở vật chất phục vụ cho việc dạy học như: trang thiết bị phục vụ học tập, phòng thí nghiệm Quan hệ hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho việc nghiên cứu khoa học 63 chuyển giao công nghệ Quan hệ quốc tế để mở rộng việc trao đổi sinh viên giúp cho ta đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực khoa học mới, lĩnh vực mà ta chưa có nhiều kinh nghiệm 3.2.23.2 Hợp tác quốc tế nhằm giải việc làm thông qua đẩy mạnh xuất lao động nước Trong thực tiễn, giải việc làm theo hướng xuất lao động nhiều nước áp dụng thành cơng, góp phần giải phần thất nghiệp Hơn lại hướng đào tạo nhân lực hiệu quả, đồng thời góp phần giải phần lao động thất nghiệp Hơn lại hướng đào tạo nhân lực hiệu quả, đồng thời góp phần tạo nguồn ngoại tệ phát triển kinh tế thủ đất nước Để thực tốt việc xuất lao động cần củng cố kiện toàn tổ chức máy, tăng cường sở vật chất kỹ thuật cho đơn vị làm nhiệm vụ xuất lao động Đa dạng hoá hình thức xuất lao động Trên sở phân tích thơng tin thị trường hợp đồng xuất lao động thực để lên kế hoạch đào tạo nghề cho xuất lao động, nhằm nâng cao trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ, sức khoẻ đáp ứng yêu cầu lao động nước Ban hành sách hỗ trợ người nghèo lao động xuất với mục tiêu cải thiện đời sống giảm bót khó khăn Xây dựng quy trình chặt chẽ thống công tác xuất lao động với phối hợp đồng cấp ngành nhằm bảo vệ quyền lợi quản lý người lao động 64 KẾT LUẬN Vấn đề phát triển NNL đề tài hoàn toàn mẻ lại vấn đề rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực Đã có nhiều người nhắc đến vai trò NNL nghiên cứu nhằm đưa giải pháp cho việc hồn thiện cơng tác nâng cao chất lượng quản lý phát triển NNL thực tế, yếu chất lượng NNL tồn nhiều, đóng góp NNL đối vói phát triển kinh tế-xã hội chuyển dịch cấu kinh tế chưa tương xứng với vai trò động lực người Để đáp ứng ngày tốt đòi hỏi ngày cao nghiệp CNH-HĐH, người cần phải có phẩm chất cần thiết Họ cần giáo dục-đào tạo chu đáo trình độ khoa học kỹ thuật, nhân cách, đạo lý làm người Đây vấn đề khơng mang tính cấp bách mà có ý nghĩa chiến lược lâu dài-chiến lược xây dựng phát triển NNL 65 TÀI LIỆU TH AM KHẢO Giáo trình Chính sách kinh tế-xã hội, TS-Đoàn Thị Thu Hà, TS-Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nxb Khoa học kỹ thuật, HN-2000 Giáo trình Khoa học quản lý tập II, TS-Đoàn Thị Thu Hà, TS-Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nxb Khoa học kỹ thuật, HN-2002 Giáo trình Kinh tế phát triển tập I, Nxb thống kê, HN-1999 Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân tập II, Nxb khoa học kỹ thuật, HN- 2002 Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 1992-1993, UB Kế hoạch Nhà nước Tổng cục thống kê, HN-1994 Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam 1997-1998, ƯB Kế hoạch Nhà nước Tổng cục thống kê, HN-1999 Lao động, việc làm NNL Việt Nam 15 năm đổi mới, Nxb giới, Hà nội 2002 Một số vấn đề lý luận, phương pháp luận, phương pháp xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế Việt Nam, Nxb trị Quốc gia, Hà nội-2002 Nâng cao chất lượng NNN đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước, PTS Mai Quốc Chánh, Nxb trị Quốc gia, Hà nội-1999 10 Phát triển NNL phục vụ CNH-HĐH đất nước, TS Nguyễn Thanh Nxb trị Quốc gia, Hà nội-2002 11 Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, IX, Nxb trị quốc gia, Hà nội, 2001,2002 12 Việt Nam cơng nghèo đói, Báo cáo nhóm cơng tác chun gia phủ- nhà tài trợ-tổ chức phi phủ, hội nghị nhà tài trợ cho Việt Nam, tháng 12-1999 13 Điều tra lao đông-việc làm từ năm 1997 đến năm 2001 14 Các tạp chí: Kinh tế châu Á thái bình dương: Số 4/01, 5/01, 6/01 Kinh tế phát triển: Số: 46/ 2001, 125/ 2001, 60/2002, Kinh tế dự báo: Số: 8/1999, 9/20002, 11/2002, 12/2002 Lao động xã hội: Số: 1/01, 4/01, 5/01 Phát triển kinh tế: Số 138/ 2002, 145/2002 ... lao động .37 2.1.2.3.1 Cơ cấu trình dộ chun mơn theo khu vực 38 i; i ;u it IV.CN 7525 2.1.2.3 Trình độ chun mơn theo giới tính 38 2.1.2.3.3 Cơ cấu trình độ chun mơn theo cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUồN NHÂN Lực PHỤC VỤ sự NGHIỆP CNH-HĐH DAT nước ĐÊ''n NĂM 2015, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUồN NHÂN Lực PHỤC VỤ sự NGHIỆP CNH-HĐH DAT nước ĐÊ''n NĂM 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay