Nghiên cứu chọn giống bạch đàn có khả năng chịu mặn để trồng rừng ven biển tt

28 58 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 20:55

V TRƢỜ T T GIÁO DỤC V Đ O TẠO ĐẠI HỌC LÂM NGHI P NGUYỄN THẾ ƢỞNG NGHIÊN CỨU C Ọ C U ẠC Đ C Ả ĐỂ TRỒNG RỪNG VEN BIỂN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾ SĨ LÂ Chuyên ngành: Lâm sinh Mã số: 62.62.02.05 Hà Nội, 2017 P Luận án đƣợc hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai – Chƣơng Mỹ - Hà Nội gƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Bùi Thế Đồi PGS TS Chu Hoàng Hà Phản biện 1:……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Phản biện 3: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Luận án đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Trƣờng họp tại: Vào hồi …… giờ, ngày tháng .năm 2017 thể tìm hiểu luận án thƣ viện: Thƣ viện Quốc gia Thƣ viện trƣờng Đại học Lâm nghiệp -i- DANH MỤC CÁC ÁO ĐÃ C Nguyễn Thế Hƣởng, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thị Hƣờng, Phạm Thành Trang (2016), Chọn dòng bạch đàn mang biến dị tái tổ hợp khả chịu mặn, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn, số 11/2016, tr 65 – 69 Nguyễn Thế Hƣởng, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thị Hƣờng, Hà Bích Hồng (2017), Chọn dòng bạch đàn mang biến dị soma khả chịu mặn, Tạp chí, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Lâm nghiệp, số 1/2017, tr – 10 - ii - MỤC LỤC TT Trang MỤC LỤC i MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết luận án Mục tiêu luận án .1 2.1 Mục tiêu chung .1 2.2 Mục tiêu cụ thể .1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án .1 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận án 4.1 Về phƣơng pháp nghiên cứu 4.2 Về sở lý luận khoa học .2 4.2 Về kết kết luận Kết cấu chung luận án Chƣơng .4 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Kết nghiên cứu tổng quan tài liệu, số nhận định sau đƣợc rút ra: .4 Chƣơng .5 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phƣơng pháp luận 2.2.2 Tuyển chọn c y trội 2.2.3 Thu hái bảo quản vật liệu giống 2.2.4 Chọn d ng ạch đàn mang biến dị tái tổ hợp khả chịu mặn .7 2.2.5 G y đột biến nh n tạo chọn d ng ạch đàn mang đột biến nh n tạo khả chịu mặn .8 2.2.6 Đánh giá sai khác đặc điểm sinh trƣởng, hình thái, cấu tạo giải phẫu di truyền d ng ạch đàn chọn đƣợc giai đoạn vƣờn ƣơm 11 2.2.6.1 Đánh giá sai khác sinh trƣởng d ng ạch đàn chọn tạo đƣợc so với giống gốc .11 2.2.6.2 Đánh giá sai khác đặc điểm hình thái d ng ạch đàn chịu mặn chọn tạo đƣợc so với giống gốc 11 2.2.6.2 Đánh giá sai khác di truyền kỹ thuật sinh học ph n tử 11 2.3 Ph n tích xử lý số liệu 13 Chƣơng 13 - iii - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 13 3.1 Tuyển chọn trội Bạch đàn 13 3.1.1 Kết điều tra sơ thám xác định địa điểm chọn lọc trội 13 3.1.2 Kết điều tra đặc điểm lâm phần chọn lọc trội 14 3.1.3 Kết đánh giá c y trội theo tiêu sinh trƣởng 15 3.2 Chọn dòng Bạch đàn mang biến dị tái tổ hợp khả chịu mặn 15 3.2.1 Khả tạo chồi d ng ạch đàn mơi trƣờng bổ sung muối 15 3.2.2 Khả rễ d ng ạch đàn uro mơi trƣờng bổ sung muối 15 3.3 G y đột biến mô sẹo tia gamma sàng lọc tái sinh môi trƣờng mặn nhân tạo .16 3.3.1 Ảnh hƣởng liều lƣợng chiếu xạ tia gamma đến hiệu tạo d ng đột biến chịu mặn 16 3.3.2 Khả rễ d ng ạch đàn uro mang biến dị soma mơi trƣờng bổ sung muối 18 3.4 Khả sinh trƣởng phát triển dòng Bạch đàn chọn, tạo giai đoạn vƣờn ƣơm mơi trƣờng bổ sung muối 18 3.5 Sự sai khác đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu di truyền dòng Bạch đàn khả chịu mặn chọn vƣờn ƣơm .18 3.5.1 So sánh sai khác đặc điểm hình thái 18 3.5.2 Đánh giá sai khác cấu tạo giải phẫu 19 3.5.3 Sự sai khác di truyền 19 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ 21 -1- Ở ĐẦU Sự cần thiết luận án Biến đổi khí hậu khiến diện tích đất bị nhiễm mặn ngày tăng cao Theo thống kê Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, đến nơi bị xâm mặn vào sâu nội đồng tới 90km Trong đó, giải pháp sử dụng đất nhiễm mặn hạn chế Do vậy, chọn – tạo đƣợc giống trồng giá trị kinh tế nhƣ ạch đàn Keo chịu mặn để trồng rừng sản xuất diện tích đất nhiễm mặn ý nghĩa lớn thực tiễn Từ ý tƣởng đó, đề tài“Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn khả chịu mặn để trồng rừng ven biển” đƣợc tác giả lựa chọn, thực cho luận án tiến sỹ thân ý nghĩa lớn khoa học nhƣ thực tiễn 2.1 ục tiêu luận án ục tiêu chung Chọn, tạo đƣợc số d ng ạch đàn khả chịu mặn phục vụ trồng rừng ven biển ct uc t Chọn - tạo đƣợc số d ng ạch đàn khả chịu mặn mang biến dị tổ hợp biến dị soma ; Đánh giá đƣợc khả chịu mặn, đặc điểm hình thái cấu tạo giải phẫu nhƣ khả sinh trƣởng d ng bạch đàn chịu mặn đƣợc chọn tạo Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đố tượng ng n cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận án lồi ạch đàn urơ (Eucalyptus urophyla) P ạm v ng n cứu - Trong nghiên cứu này, chọn lọc c y trội ý nghĩa khoanh vùng cho việc chọn d ng tế bào khả chịu mặn Do vậy, việc chọn lọc c y trội khả chịu mặn dựa nhận định cá thể sinh trƣởng phát triển tốt vùng đất nhiễm khả thích ứng chịu mặn tốt so với c y khác khả đƣợc biến dị tái tổ hợp khả chịu mặn cao Do -2- đó, tác giả tiến hành chọn lọc c y trội khu vực đất nhiễm mặn Lộc Hà – Hà Tĩnh , sử dụng tiêu sinh trƣởng để đánh giá c y trội coi nhƣ khả sinh trƣởng tỷ lệ thuận với khả chịu mặn - Các thí nghiệm đƣợc bố trí ph ng thí nghiệm Viện Cơng nghệ sinh học L m nghiệp – Đại học L m nghiệp - Khả chịu mặn nhƣ đặc điểm hình thái sinh trƣởng dòng ạch đàn chọn – tạo đƣợc đánh giá giai đoạn quy trình tạo c y ạch đàn phƣơng pháp nuôi cấy mô – tế bào giai đoạn vƣờn ƣơm - Các công thức mơi trƣờng, bƣớc kỹ thuật q trình tạo c y ạch đàn nuôi cấy mô – tế bào đƣợc đề tài kế thừa thử nghiệm hững đóng góp luận án Về p ương p áp ng n cứu Luận án cơng trình Việt Nam chọn tạo giống trồng với đối tƣợng lâm nghiệp chịu mặn phƣơng pháp g y đột biến chọn lọc dòng tế bào khả chịu mặn kết hợp với công nghệ nuôi cấy mơ - tế bào Theo đó, luận án cơng trình ứng dụng phƣơng pháp g y đột biến thực nghiệm để chọn tạo giống Bạch đàn khả chịu mặn Về sở lý luận k oa ọc Luận án đƣợc thực đạt đƣợc mục tiêu đề việc chọn lọc trội, tạo mẫu sạch, g y đột biến chọn lọc sớm dòng tế bào khả chịu mặn phƣơng pháp nuôi c y mô – tế bào Đ y hƣớng lĩnh vực chọn tạo giống trồng lâm nghiệp sức chống chịu dựa sở lý luận khoa học sau: - Về mặt di truyền, sinh sản hữu tính kết hợp giao tử đực giao tử mang nhiễm sắc thể đơn bội n để tạo nên hợp tử mang nhiễm sắc thể lƣỡng bội 2n Sự tổ hợp tính tự giao tử, tổ hợp mang kiểu gen định Do đó, việc chọn dòng mang biến dị tái tổ hợp tính trạng, đặc tính theo mục tiêu chọn lọc ngƣời hoàn toàn sở khoa học -3- - Đột biến biến đổi bên kiểu gen tế bào thể sinh vật Khi kiểu gen thay đổi, kiểu hình thay đổi theo Dựa nghiên cứu trƣớc, g y đột biến giai đoạn mô sẹo nâng cao hiệu g y đột biến Những biến đổi di truyền tốt cho hệ sau Do đó, g y đột biến mơ sẹo tia gamma với liều lƣợng thích hợp kết hợp với phƣơng pháp tái sinh tạo nguồn nguyên liệu chọn lọc phong phú đồng thời chọn lọc sớm dòng tế bào mang tính trạng mong muốn Từ nâng cao hiệu công tác tạo giống trồng Do vậy, kết kết luận luận án ý nghĩa lớn bƣớc đầu tạo hƣớng nghiên cứu chọn – tạo giống lâm nghiệp khả chống chịu nói chung chịu mặn nói riêng Về kết kết luận Luận án xác định đƣợc điều kiện nuôi cấy nồng độ muối thích hợp để chọn dòng Bạch đàn uro mang biến dị tổ hợp khả chịu mặn điều kiện nuôi cấy in vitro Luận án xác định đƣợc loại, tuổi mô sẹo liều lƣợng chiếu xạ phù hợp cho việc g y đột biến lợi (theo mục tiêu chịu mặn Bạch đàn uro Luận án tạo đƣợc số dòng Bạch đàn uro mang biến dị tổ hợp biến dị soma khả chịu mặn giai đoạn ni cấy in vitro ngồi vƣờn ƣơm ết cấu chung luận án Kết cấu chung luận án cụ thể nhƣ sau: - Phần đƣợc trình bày 106 trang, gồm chƣơng: + Chƣơng 1: Mở đầu + Chƣơng 2: Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu + Chƣơng 3: Kết nghiên cứu thảo luận - Các tài liệu đƣợc tham khảo bao gồm 113 tài liệu Trong 51 tài liệu tiếng anh 62 tài liệu tiếng việt - 16 bảng biểu đƣợc đánh số theo thứ tự - 26 hình ảnh đƣợc đánh số theo thứ tự - 14 phụ lục -4- Chƣơng TỔ QUA VẤ ĐỀ Ê CỨU ết nghiên cứu tổng quan tài liệu, số nhận định sau đƣợc rút ra: Bạch đàn lồi trồng rừng với suất lớn cho hiệu kinh tế cao không nƣớc ta mà nhiều nƣớc giới Riêng Việt Nam, từ năm 80 kỷ trƣớc, diện tích rừng trồng Bạch đàn chiếm tới gần ½ tổng diện tích rừng trồng với loài phổ biến là: E camaldulensis, E tereticornis E urophylla Từ đến nay, cơng tác cải thiện giống Bạch đàn đƣợc trọng Đơn vị đầu công tác Viện Khoa học Lâm nghiệp nhiều thành tựu to lớn, tạo đƣợc nhiều dòng Bạch đàn sức sinh trƣởng nhanh, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn sản xuất Trong lĩnh vực cải thiện giống rừng nói chung nƣớc ta tính đến nhiều thành tựu đáng kể Hai lồi đƣợc trọng Bạch đàn Keo ln giống đƣợc cải thiện với chất lƣợng cao dựa công nghệ tiên tiến nhƣ lai giống nhân giống phƣơng pháp nuôi cấy mô - tế bào để tạo giống tốt khỏe mạnh Tuy nhiên, nghiên cứu hạn chế đối tƣợng hƣớng nghiên cứu Đặc biệt, với hƣớng nghiên cứu chọn, tạo giống rừng sức chống chịu vài cơng trình với mục tiêu quan tâm khả kháng sâu bệnh chịu hạn mà chƣa cơng trình cải thiện giống theo hƣớng chịu mặn Ứng phó với biến đổi khí hậu, vấn đề mặn hóa ngày tăng lên diện tích nồng độ trở thành vấn đề cấp bách mang tính tồn cầu Một giải pháp đƣợc quan tâm tính bền vững sử dụng diện tích để trồng lồi khả chịu mặn nhằm phát huy hiệu kinh tế đồng thời cải tạo đất Một số lồi khả thích ứng với điều kiện bất lợi môi trƣờng sống (mặn, hạn, lạnh, ) việc sản sinh số chất kích thích, protein giải độc hooc mơn để thích ứng Trong đó, để chịu đƣợc mặn, thực vật cần thay đổi sâu sắc trao đổi chất chế thích hợp theo hƣớng nhƣ: loại bỏ dạng oxy hoạt hóa sinh mơi trƣờng mặn; -5- tăng cƣờng chất điều chỉnh áp suất thẩm thấu; kiểm soát hấp thụ nƣớc ion Na+, K+, Ca2+; sinh tổng hợp số protein giúp tăng cƣờng khả chịu mặn Những nghiên cứu chọn tạo giống trồng sức chống chịu với điều kiện bất lợi Việt Nam giới triển khai cho thấy: - Chuyển gen phƣơng pháp tăng cƣờng khả chịu mặn trồng - Bạch đàn lồi c y khả chịu mặn thơng qua sàng lọc, chọn đƣợc biến dị tự nhiên cho khả chịu mặn cao Tuy nhiên, theo dõi đánh giá khả chịu mặn trồng cần đƣợc tiến hành thời gian dài Trong đó, lồi E camaldulensis chịu mặn nồng độ 600mM/l thời gian tuần - Khả chịu mặn thực vật tính trạng số lƣợng nên cải thiện phƣơng pháp chọn giống Trong đó, chọn lọc tế bào chịu mặn q trình ni cấy mô cách để tăng cƣờng khả chịu mặn Những phƣơng pháp tiên tiến nhƣ chuyển gen, g y đột biến nhân tạo để cải thiện khả chịu mặn giống c y lƣơng thực đạt đƣợc nhiều thành công nhiều giống trồng chịu mặn đƣợc thƣơng mại hóa C n lâm nghiệp bƣớc đầu, với vài nghiên cứu chuyển gen kháng mặn (CodA, Mangrin.) vào số loài Bạch đàn Phƣơng pháp nuôi cấy mô tế bào kết hợp với g y đột biến chiếu xạ tia gamma đƣợc chứng minh phƣơng pháp hiệu việc tạo biến dị chọn lọc nhanh dòng biến dị mang đặc điểm mong muốn Việt Nam nhiều giống nông nghiệp, đặc biệt lúa chịu mặn đƣợc chọn, tạo theo phƣơng pháp Chƣơng DU V ƢƠ Á Ê CỨU 2.1 ội dung nghiên cứu - Tuyển chọn c y trội ạch đàn vùng đất nhiễm mặn gần vùng đất nhiễm mặn theo mục tiêu sinh trƣởng để cung cấp vật liệu nghiên cứu; -9- Chọn lọc trội Bạch đàn thu hái vật liệu giống Hạt Bạch đàn đại trà Tạo mẫu Tạo mẫu sàng lọc sơ (bổ sung 50mM/l NaCl) Nuôi cấy in vitro Nuôi cấy mô tế bào tạo mô sẹo (callus) G y đột biến nhân tạo tia gama Sàng lọc dòng Bạch đàn khả chịu mặn Các dòng Bạch đàn khả chịu mặn Đánh giá khả chịu mặn dòng Bạch đàn chịu mặn phòng thí nghiệm Đánh giá sinh trƣởng dòng Bạch đàn khả chịu mặn chọn tạo đƣợc so với giống gốc Đánh giá sai khác hình thái, giải phẫu di truyền dòng Bạch đàn chịu mặn chọn tạo đƣợc so với giống gốc Các dòng chịu mặn đáp ứng mục tiêu chọn, tạo Hình 2.1 Sơ đồ bước thực đề tài 2.2.5.2 Xử lý phóng xạ mơ sẹo đánh giá khả chịu mặn - 10 - Vật liệu chiếu xạ: khối mơ sẹo hình thành từ th n mầm, kích thƣớc khoảng 0,5x0,5cm tuần tuổi khỏe mạnh, màu trắng xốp - Mỗi d ng đƣa vào thí nghiệm đƣợc nh n lên để tạo số lƣợng mô sẹo đủ lớn cho tổ hợp cơng thức thí nghiệm liều lƣợng chiếu xạ lần lƣợt là: 10, 20, 30 Gy công thức đối chứng công thức sàng lọc mơi trƣờng tái sinh bổ sung nồng độ muối khác lần lƣợt 50, 75, 100 125 mM/L NaCl) Mỗi tổ hợp công thức thí nghiệm đƣợc bố trí lần lặp Phơi hữu tính Khử trùng cồn 70% - 30’’+ Javen 30% -10’ Cây mầm Bạch đàn Urô Cắt đoạn thân mầm 0,5 - 1,0 cm Cắt riêng hai mầm (còn cuống lá) ôi trƣờng tạo mô sẹo Thân mầm: MS (N2/2) + 20g/l sucrose + 2,8g/l phytagel+ 100ml/l ND+ 0,5 mg/l BAP+ 0,2mg/l NAA Lá mầm: MS (N2/2) + 20g/l sucrose + 2,8g/l phytagel+ 100ml/l ND+ 1,0 mg/l BAP+ 0,5 mg/l NAA ôi trƣờng tạo chồi MS (N2/2) + 20g/l sucrose + 2,8g/l phytagel+ 100ml/l ND+ 0,5 mg/l BAP+ 0,2 mg/l NAA+ 0,1 mg/l Kinetin Cây hoàn chỉnh MS (N2/2) + 20g/l sucrose + 2,8g/l phytagel+ 100ml/l ND + 0,5 mg/l Hình 2.2 Sơ đồ bước BạchIBA đàn thơng qua mô sẹo NAAtái + sinh 0,2 mg/l 2.2.5.3 Đánh giá khả rễ chồi môi trường chọn lọc chứa nồng độ muối NaCl khác Trong môi trƣờng nh n nhanh, chồi đạt kích thƣớc >2 cm đƣợc cắt cấy chuyển lên mơi trƣờng tạo rễ bổ sung muối NaCl nồng độ tƣơng ứng với - 11 - nồng độ muối đƣợc chọn lọc giai đoạn mô sẹo tái sinh chồi từ 50mM/l đến 125mM/l) Mỗi công thức kiểm nghiệm đƣợc bố trí lần lặp với dung lƣợng mẫu cho lần lặp 30 Sau tuần, thu thập tiêu: số chồi rễ, số rễ/ chồi chiều dài rễ 2.2.6 Đán giá sa k ác d tru ền d ng ạc c m s n trưởng, ìn t , cấu tạo g ả p ẫu àn ã c ọn ược g a oạn vườn ươm Thí nghiệm đánh giá giai đoạn vƣờn ƣơm với số lƣợng dòng 30 cây/cơng thức với lần lặp Mỗi dòng chịu mặn với giống đối chứng đƣợc cấy vào bầu đất bổ sung nồng độ muối tƣơng đƣơng với nồng độ muối phòng thí nghiệm So sánh đánh giá khác biệt dòng chịu mặn chọn, tạo đƣợc so với giống đối chứng Đán g sa k ác s n trưởng g ữa d ng ạc àn ã c ọn tạo ược so vớ g ống gốc Thu thập số liệu tồn cơng thức thí nghiệm theo tiêu về: số lại, đƣờng kích gốc chiều cao vút 12 tuần tuổi Chỉ tiêu đƣờng kính gốc đƣợc xác định thƣớc kẹp Panme Chỉ tiêu chiều cao vút đƣợc xác định thƣớc kẻ li 2.2.6.2 Đán g sa k ác c m ìn t g ữa d ng ạc àn c u m n c ọn tạo ược so vớ g ống gốc So sánh đặc điểm hình thái giai đoạn 12 tuần tuổi đƣợc thực theo số tiêu nhƣ: kích thƣớc (chiều dài cuống lá, chiều dài lá, chiều rộng lá, số kích thƣớc, diện tích lá), số lƣợng khí khổng (số lƣợng khí khổng/cm2, tổng số khí khổng tồn lá) mặt trƣớc mặt sau Những tiêu so sánh đƣợc tiến hành tiến hành thông qua mẫu dòng với số lƣợng dòng 30 mẫu để so sánh sai khác 2.2.6.2 Đán g sa k ác d tru ền kỹ t uật s n - hƣơng pháp tách chiết AD ọc p n tử - 12 - + Sử dụng Kit tách chiết ADN thực vật hãng Norgen Canada để tách chiết ADN tổng số d ng ạch đàn chịu mặn Các bƣớc tiến hành đƣợc thực theo hƣớng dẫn sử dụng + Phƣơng pháp điện di: Sau tách chiết, ADN đƣợc kiểm tra điện di gel agarose 1% bổ sung hóa chất nhuộm axit nucleic “RedSafe” 20.000x hãng INtRon Quan sát băng vạch ADN đèn UV ADN tách chiết không bị đứt gãy đủ băng ADN sáng rõ nét - Phân tích sai khác di truyền thị RA D Phản ứng PCR đƣợc tiến hành theo phƣơng pháp Williams & cs 1990 Hỗn hợp 20 µl dung dịch phản ứng PCR- RAPD chứa µl ADN khn 30 ng/µl ; 10 µl dung dịch PCR Master mix 2X ; 1,0 µl mồi 10 pM/µl ;7,0 µl H2O Chu kỳ nhiệt phản ứng PCR - RAPD: 94oC phút , 35 chu kỳ [90oC (30 giây); 35oC (30 giây); 72oC phút ] kết thúc 72o C phút Sản phẩm phản ứng đƣợc ph n tách điện di gel agarose 1,8% bổ sung chất nhuộm axit nucleic “RedSafe” 20.000x quan sát dƣới đèn cực tím Sử dụng 20 mồi ngẫu nhiên kí hiệu từ CP01 đến CP20 Kích thƣớc mồi 10 nucleotit để sàng lọc mồi hiệu phục vụ cho ph n tích sai khác di truyền d ng biến dị Trình tự nucleotit mồi đƣợc thể bảng 2.1 Bảng 2.1 Trình tự nucleotit mồi sử d ng phân tích RAPD TT ý hiệu mồi Trình tự mồi CP01 5’-GGACTGGAGT-3’ CP02 5’-TGCTCTGCCC-3’ CP03 5’-GGTGACGCAG-3’ CP04 5’-TGGGGGACTC-3’ CP05 5’-GTAGACCCGT-3’ CP06 5’-TTCCCCCGCT-3’ CP07 5’-GGACCCTTAC-3’ CP08 5’-TGGACCGGTG-3’ - 13 - CP09 5’-AAGCCTCGTC-3’ 10 CP10 5’-ACTTCGCCAC-3’ 11 CP11 5’-AACCGACGGG-3’ 12 CP12 5’-GGGGGTCGTT-3’ 13 CP13 5’-TACCACCCCG-3’ 14 CP14 5’-GGCGGACTGT-3’ 15 CP15 5’-CCAGACCCTG-3’ 16 CP16 5’-CAATCGCCGT-3’ 17 CP17 5’-TCGGCGATAG-3’ 18 CP18 5’-GTCCACACGG-3’ 19 CP19 5’-CAGCACCCAC-3’ 20 CP20 5’-GGGAAGGACA-3’ Mẫu ph n tích ADN đƣợc thu thập từ d ng Mỗi d ng 01 mẫu 2.3 hân tích xử lý số liệu Số liệu thu thập đƣợc từ trƣờng nhƣ thí nghiệm đƣợc phân tích xử lý tiêu chuẩn thống kê phù hợp với hỗ trợ phần mềm Excel SPSS (Nguyễn Hải Tuất, 2003; Nguyễn Hải Tuất cs, 2001) Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tuyển chọn trội Bạch đàn 3.1.1 Kết ều tra sơ t ám xác n a m chọn lọc tr i Từ thông tin đƣợc, số địa phƣơng 03 vùng miền nƣớc đƣợc sơ thám bao gồm: miền Bắc gồm tỉnh Quảng Ninh Hải Phòng; miền Trung gồm tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình; miền Nam gồm tỉnh: Tiền Giang, Trà Vinh Sóc Trăng Tuy nhiên, Hà Tĩnh, Bạch đàn đƣợc ngƣời dân trồng nhiều với Phi lao vị trí gần biển huyện: Lộc Hà, Nghi Xuân Thạch Hà Trong đó, huyện Lộc Hà nhiều Bạch đàn đƣợc trồng xã Ích Hậu, Tân Lộc, An Lộc, Hồng Lộc Thịnh Lộc - 14 - Kết cho thấy, tổng số lâm phần Bạch đàn Lộc Hà 148 lâm phần thuộc 05 tiểu khu 05 xã Trong nhiều lâm phần xã Hồng Lộc với 103 lâm phần tiêu khu 126, xã Ích Hậu số lƣợng lâm phần lâm phần tiểu khu 126C Xã Thịnh Lộc số lâm phần nhiều thứ II với 27 lâm phần tiểu khu 127B Tổng diện tích Bạch đàn trồng từ năm 2000 05 xã 397,59ha Tại Thịnh Lộc, phát vài lâm phần Bạch đàn vùng đất nhiễm mặn đáp ứng tốt yêu cầu chọn lọc trội theo Tiêu chuẩn ngành Quy phạm ngành Vì vậy, 02 Lâm phần xã Thịnh Lộc huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh đƣợc lựa chọn để chọn lọc trội Bạch đàn theo mục tiêu đặt 3.1.2 Kết ều tra c m lâm phần chọn lọc tr i 3.1.2.1 Một số đặc điểm lâm phần Lâm phần đƣợc lựa chọn nằm địa bàn xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc quản lý UBND xã Thịnh Lộc, nằm độ cao – 10m so với mực nƣớc biển, địa hình phẳng với độ dốc từ – độ, lâm phần Bạch đàn tuổi đƣợc trồng năm 2.000 bầu từ hạt với mật độ ban đầu 2.300 cây/ha, chịu tác động.Khu vực nghiên cứu mang đặc điểm khí hậu vùng ven biển miền Trung với số đặc điểm sau: Nhiệt độ bình qn hàng năm 25oC, nhiệt độ tối cao 40oC, nhiệt độ tối thấp 12oC, lƣợng mƣa bình qu n hàng năm đạt 2.600mm, đất đặc điểm đất cát ven biển nên nhiều chịu ảnh hƣởng xâm nhập mặn Cây bụi, thảm tƣơi đặc trƣng khu vực nghiên cứu loài thị đất chua nhƣ sim, mua, thành ngạnh… 3.1.2.2 Đặc điểm số nhân tố lâm phần - Nhìn chung, đặc điểm đất đai tiêu chuẩn thuộc 02 lâm phần là: chặt, thịt nhẹ, trọng lƣợng cm3 đất khô kiệt trạng thái tự nhiên mức trung bình (0,98 – 1,27 g/cm3), trọng lƣợng riêng cm3 sếp xít vào mức trung bình (2,42 – 2,48 g/cm3 , đất độ PH mức chua, độ mặn đất nằm khoảng từ 0,15 – 0,19 mM/l - Kết kiểm tra ô tiêu chuẩn thuộc lâm phần cho thấy Vì vậy, giá trị trung bình tiêu sinh trƣởng lâm - 15 - phần trung bình cộng giá trị tiêu chuẩn Theo đó, tiêu đƣờng kính ngang ngực, chiều cao thể tích lâm phần cụ thể nhƣ sau: - Ở lâm phần 01: Đƣờng kính ngang ngực trung bình đạt 25,3 cm, chiều cao vút trung bình đạt 13,7 m, chiều cao dƣới cành đạt 9,3 m thể tích đạt 0,189 m3 - Ở lâm phần 02: Đƣờng kính ngang ngực trung bình đạt 24,4 cm, chiều cao vút trung bình đạt 13,7 m, chiều cao dƣới cành đạt 9,4 m thể tích đạt 0,182 m3 3.1.3 Kết án g c tr i theo t u s n trưởng Ở lâm phần 01 lâm phần 02, trội đƣợc lựa chọn tiêu sinh trƣởng vƣợt mức so với ngƣỡng giá trị trung bình + 1,2 lần độ lệch chuẩn độ vƣợt so với giá trị trung bình lâm phần cụ thể: vƣợt từ 27,3 – 39,9 % đƣờng kính; từ 11,4 đến 16,5% chiều cao vút ngọn; từ 7,8 – 18,6% chiều cao dƣới cành từ 28,4 đến 74,6 % thể tích 3.2 Chọn dòng Bạch đàn mang biến dị tái tổ hợp khả chịu mặn 3.2.1.K ả n ng tạo c d ng ạc àn mô trường c b sung muố - Ở tiêu tỷ lệ chồi tái sinh: khác biệt lớn tỷ lệ ởtừng cặp cơng thức thí nghiệm Ph n nhóm số liệu theo tiêu chuẩn Duncan với công thức thí nghiệm cho kết hình thành nhóm khác biệt Theo cặp d ng, nhiều cặp khơng khác biệt tỷ lệ nhƣng nhiều cặp khác biệt rõ ràng kết ph n nhóm tỷ lệ chồi tái sinh d ng theo tiêu chuẩn Duncan cho nhóm d ng khác biệt Trong đó, nhóm d ng tỷ lệ chồi tái sinh lớn nhóm 3, với tỷ lệ chồi tái sinh trung bình cơng thức thí nghiệm đạt từ 60,73% d ng D29 đến 75,25% d ng D23 bao gồm 05 d ng: D29, D1, D7, D4 D23 K ả n ng rễ d ng ạc àn uro mô trường c b sung muố Kết cho thấy dòng D1 D7 tiếp tục thích ứng tốt với môi trƣờng mặn nồng độ muối 125mM/l, với tỷ lệ chồi rễ đạt 60% Trong khi, - 16 - dòng khác, tỷ lệ chồi rễ thấp (3,3- 16,7%) Chiều dài rễ d ng lớn nhiều so với d ng khác, tƣơng ứng 23mm 28 mm, d ng khác đạt xấp xỉ 10 mm Hình thái rễ d ng đầu rễ trắng dài d ng khác đầu rễ đen ngắn Riêng tiêu số rễ trung bình/câykhơng khác biệt nhiều dòng Số rễ trung bình/cây đạt từ 1,3 – 3,4 rễ Cao dòng D1 thấp dòng D23 Ở tiêu này, d ng D7 đạt 2,0 rễ/cây, d ng D4 đạt 2,2 rễ/cây Kết cho thấy d ng sinh trƣởng phát triển tốt giai đoạn rễ với tỷ lệ chồi rễ đạt 60,00 – 66,7 %, số rễ trung bình/cây đạt từ 2,0 – 3,4 rễ, chiều dài rễ trung bình đạt 23 – 28 mm, rễ đầu trắng, dài 3.3 ây đột biến mô sẹo tia gamma sàng lọc tái sinh môi trƣờng mặn nhân tạo 3 Ản ưởng l ều lượng c ếu xạ t a gamma ến ệu tạo d ng t b ến c u m n Kết ph n tích phƣơng sai tỷ lể sống, tỷ lệ tái sinh cho thấy khả tái sinh chồi mô sẹo liều chiếu công thức mơi trƣờng chọn lọc khác khơng khác biệt rõ ràng Trong đó, khác biệt thể rõ ràng tỷ lệ sống sót nhƣ tỷ lệ tái sinh mô sẹo cơng thức thí nghiệm với nồng độ muối liều lƣợng chiếu xạ khác 3.3.1.1 Tỷ lệ sống mô sẹo Ở môi trƣờng chọn lọc 50mM/l, mô sẹo ạch đàn dù không đƣợc chiếu xạ đạt tỷ lệ sống lên tới 64,4 % Khi liều chiếu tăng từ 10 Gy đến 30 Gy, tỷ lệ sống mô sẹo tăng từ 64,4 % 10Gy lên đến 76,7 % 20Gy giảm xuống 37,8 % 30Gy sau tuần theo dõi Trong môi trƣờng chọn lọc nồng độ muối cao hơn, dòng ạch đàn không đƣợc chiếu xạ không c n mô sẹo sống sót mơi trƣờng chọn lọc bổ sung muối lên đến 100 mM/l.Khi đƣợc chiếu xạ với liều lƣợng 10 Gy, tỷ lệ sống mô sẹo giảm mạnh tăng nồng độ muối đạt 1,1 % mơi trƣờng chọn lọc bổ sung muối với nồng độ 125 mM/l - 17 - - Ở liều lƣợng chiếu 20Gy, tỷ lệ sống mô sẹo đạt 78,9% giảm mạnh nồng độ muối tăng lên Tuy nhiên, nồng độ muối 75, 100 125mM/l, tỷ lệ sống lại khác biệt đáng kể với giá trị lần lƣợt 17,8; 18,9 16,7% - Liều lƣợng chiếu xạ tăng lên đến 30 Gy, tỷ lệ sống mô sẹo giảm mạnh so với liều lƣợng chiếu xạ khác giảm mạnh nồng độ muối môi trƣờng chọn lọc >50 mM/l từ 37,8 % 50 mM/l xuống c n 14,4 % nồng độ 75 125 mM/l) 3.3.1.2 Tỷ lệ tái sinh chồi mơ sẹo Ở mơi trƣờng chọn lọc bổ sung muối với nồng độ 50mM/l, đa số mơ sẹo sống tái sinh với tỷ lệ tái sinh đạt từ 33,3 – 75,6 % Tuy nhiên, nồng độ muối tăng cao môi trƣờng chọn lọc khác, gần nhƣ mô sẹo chết, tỷ lệ tái sinh đạt vài phần trăm Cơng thức tỷ lệ tái sinh cao công thức môi trƣờng chọn lọc CL02 với liều lƣợng chiếu xạ 10 Gy cao đạt 18,9% , tiếp đến cơng thức chọn lọc với liều lƣợng chiếu xạ 20 Gy đạt tỷ lệ tái sinh 13,3%, nhiều công thức số lƣợng mô sẹo chết hồn tồn - Ở mơi trƣờng chọn lọc nồng độ muối 50mM/l, tỷ lệ mô sẹo tái sinh đạt đƣợc từ 33,3 – 75,6 % - Đối với mơi trƣờng chọn lọc nồng độ muối 75mM/l, mơ sẹo khơng đƣợc chiếu xạ khơng khả tái sinh Tỷ lệ tái sinh cao mô sẹo đƣợc chiếu xạ với liều lƣợng 10 Gy 20 Gy, lần lƣợt 18,9 % 13,3 %, mô sẹo đƣợc chiếu xạ với liều lƣợng 30 Gy tỷ lệ tái sinh đạt 8,9 % Số chồi trung bình mơ sẹo khơng khác biệt nhiều liều lƣợng chiếu xạ khác đạt từ 6,5 – 8,6 chồi - Khi tăng nồng độ muối môi trƣờng chọn lọc lên 100 mM/l 125 mM/l, mô sẹo không đƣợc chiếu xạ chiếu xạ với liều lƣợng 10 Gy khơng khả tái sinh Một vài mơ sẹo đƣợc chiếu xạ với liều lƣợng 20Gy 30Gy khả tái sinh với tỷ lệ đạt từ 1,1 % tới 11,1 %, số chồi trung bình mô sẹo đạt từ 4,3 – 7,2 chồi - 18 - 33 K ả n ng rễ d ng ạc àn uro mang b ến d soma mô trường c b sung muố Chọn lọc d ng biến dị soma hình thành sau chiếu xạ mô sẹo môi trƣờng chọn lọc nồng độ muối giai đoạn phát triển khác cần thiết đặc điểm chống chịu thể biến đổi di truyền ổn định qua hệ nhƣng biến đổi tạm thời tác động tác nh n phóng xạ trình sinh trƣởng phát triển Do đó, sau chọn lọc đƣợc giai đoạn tái sinh chồi, chồi cần đƣợc tiếp tục đánh giá giai đoạn rễ ốn d ng đột biến đƣợc chọn để nghiên cứu giai đoạn rễ đƣợc ký hiệu lần lƣợt từ LH01 đến LH04 Trong bốn d ng nghiên cứu, d ng LH01 chiều dài rễ trung bình lớn nhất, tiếp đến d ng LH04 cuối d ng LH03 LH02 Ở tất c y cơng thức thí nghiệm 04 d ng cho thấy hình thái rễ đầu rễ trắng dài 3.4 Khả sinh trƣởng phát triển dòng Bạch đàn chọn, tạo giai đoạn vƣờn ƣơm mơi trƣờng bổ sung muối - Đối với tiêu đƣờng kính gốc, dòng chịu mặn khả sinh trƣởng đạt giá trị trung bình khoảng từ 2,7 – 2,8 mm Trong đó, d ng đối chứng đạt giá trị trung bình 4,4mm cao d ng chịu mặn từ 57,14 – 62,96 %) - Đối với tiêu chiều cao vút ngọn, dòng chịu mặn khả sinh trƣởng đạt giá trị trung bình khoảng từ 29,1 – 30,2 cm Giá trị d ng đối chứng 36,5 cm cao d ng đối chứng từ 20,86 – 25,43 %) 3.5 Sự sai khác đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu di truyền dòng Bạch đàn khả chịu mặn chọnở vƣờn ƣơm 3.5.1 So sánh sai khác c m hình thái Các tiêu hình thái tất d ng khác biệt rõ ràng so với d ng đối chứng Cụ thể nhƣ sau: - 19 - - Về chiều dài cuống lá: Các dòng chịu mặn giá trị trung bình nằm khoảng từ 2,92 – 3,11 cm Trong đó, d ng đối chứng chiều dài cuống trung bình lớn d ng chịu mặn khoảng 03 lần (7,99 cm) - Về chiều rộng lá: Giá trị trung bình chiều rộng dòng chịu mặn giá trị nằm khoảng từ 2,70 – 2,83 cm, đó, giá trị trung bình chiều rộng d ng đối chứng 7,82 cm - Về chiều dài lá: Giá trị trung bình dòng chịu mặn đạt đƣợc từ 29,80 – 30,94 cm, d ng đối chứng giá trị trung bình 35,45 cm - Về số kích thƣớc lá: Các dòng chịu mặn giá trị trung bình nằm khoảng từ 11,00 – 11,87 Trong đó, d ng đối chứng, giá trị đạt đƣợc 4,55 - Về diện tích lá: d ng đối chứng diện tích trung bình đạt đƣợc từ 21,78 – 23,01 cm2, giá trị d ng đối chứng 27,04 cm2 35 Đán g sai khác cấu tạo giải phẫu Nhận xét thảo luận: - Về mật độ khí khổng trung bình mm2 mặt lá, khác biệt rõ ràng mật độ khí khổng mặt dòng chịu mặn so với d ng đối chứng Giá trị trung bình đạt đƣợc nằm khoảng từ 164,48 – 180,54 khí khổng/mm2 Trong đó, giá trị d ng đối chứng 205,91 khí khổng/mm2 - Về mật độ khí khổng trung bình 1mm2 mặt dƣới lá, khơng khác biệt rõ ràng dòng chịu mặn so với d ng đối chứng Giá trị trung bình đạt đƣợc dòng chịu mặn d ng đối chứng nằm khoảng từ 592,33 657,46 khí khổng/1mm2 3.5.3 Sự sai khác di truyền 3.5.2.1 Sự sai khác di truyền dòng Bạch đàn chọn từ biến dị tổ hợp so với đối chứng Với mồi CP03, sản phẩm PCR-RAPD sau điện di xuất tổng số băng, kích thƣớc từ khoảng 550 bp đến gần 4.000 bp Trong số băng ADN tạo ra, tới băng đa hình bảng 3.14 Nhóm băng xuất hai d ng chịu mặn D1 D7 băng kích thƣớc khoảng 1.900 bp 2.800 bp Nhóm băng ADN - 20 - xuất d ng đối chứng mà không cuất hai d ng chịu mặn băng với kích thƣớc lần lƣợt 1.000 bp, 1.200 bp 1.700 bp Ngồi ra, c n băng kích thƣớc khoảng 1.500bp xuất d ng D7 mà không xuất d ng chịu mặn D1 hay đối chứng Mồi CP07 tạo tổng số 10 băng ADN, băng đa hình chia thành hai nhóm Cụ thể, nhóm đa hình thứ gồm băng ADN xuất hai d ng chịu mặn mà không xuất d ng đối chứng, băng kích thƣớc xấp xỉ 850 bp, 1.000 bp, 1.350 bp 3.300 bp Nhóm thứ hai gồm băng ADN xuất d ng đối chứng không xuất hai d ng ạch đàn chịu mặn, băng kích thƣớc 1.250 bp 2.000 bp 3.5.2.2 Sự sai khác di truyền dòng Bạch đàn chọn từ kết 03 mồi xuất băng đa hình Mỗi mồi tạo từ hai đến bốn băng đa hình Cụ thể: mồi CP05 tổng số 12 băng bốn băng đa hình, băng kích thƣớc 300bp xuất d ng LH01 băng kích thƣớc 950bp xuất d ng LH04, c n băng kích thƣớc 400 bp xuất dòng LH02, LH03 hai d ng đối chứng, riêng băng kích thƣớc 1.200 bp xuất tất dòng trừ dòng LH04 Mồi CP13 cho hai băng đa hình tổng số 11 băng tạo ra, băng kích thƣớc 450 bp xuất bốn dòng chịu mặn mà khơng hai dòng đối chứng, c n băng kích thƣớc 820 bp xuất dòng LH01 LH04 mà hồn tồn vắng mặt dòng lại Qua đ y, cho thấy việc sử dụng mồi ngẫu nhiên đem lại hiệu đánh giá đa hình d ng đột biến Một kết đáng ý với mồi CP11 xuất băng rõ nét đặc hiệu cho dòng LH01 băng khác đặc hiệu cho d ng LH04 Đ y hai d ng thể khả chịu mặn tƣơng đối tốt giai đoạn rễ Mồi CP11 cho thấy sai khác di truyền d ng đột biến chịu mặn đối chứng D ng LH01 xuất băng ADN tƣơng đối rõ khác biệt so với d ng LH02 đối chứng Điều tƣơng tự xảy hai d ng chịu mặn nồng độ 125mM/l, d ng LH04 xuất băng ADN rõ ph n biệt so với d ng LH03 đối chứng Trong số bốn d ng đột biến đƣợc chọn lựa, hai d ng thể tính kháng mặn tƣơng đối tốt giai đoạn rễ d ng LH01 - 21 - LH04, đồng thời hai d ng xuất băng ADN đa hình so với hai d ng c n lại so với đối chứng sử dụng thị ph n tử RAPD với cặp mồi CP11 Trong tổng số 15 băng ADN, băng đa hình, băng kích thƣớc khoảng 960 bp xuất d ng LH01, băng khác kích thƣớc xấp xỉ 1.000 bp xuất d ng LH04, ngồi c n băng kích thƣớc khoảng 900 bp xuất d ng LH02, LH03 đối chứng ẾT LUẬ , TỒ TẠ V UYẾ Kết luận: Những kết luận án cho thấy, luận án đạt đƣợc mục tiêu đề bƣớc đầu chọn – tạo đƣợc 06 dòng Bạch đàn khả chịu mặn từ 02 hƣớng nghiên cứu sàng lọc từ nguồn biến dị tự nhiên g y đột biến để tạo nguồn biến dị cho chọn lọc sàng lọc môi trƣờng mặn nhân tạo Trong đó, chọn đƣợc 02 dòng mang biến dị tái tổ hợp 04 dòng mang biến dị soma khả chịu mặn cao (với nồng độ muối môi trƣờng mặn nhân tạo từ 100 – 125 mM/l) Luận án đánh giá đƣợc khả chịu mặn dòng Bạch đàn chọn – tạo đƣợc giai đoạn phòng thí nghiệm giai đoạn c y ngồi vƣờn ƣơm Kết đánh giá cho thấy khác biệt rõ ràng dòng Bạch đàn chọn – tạo đƣợc so với d ng đối chứng khả chịu mặn nhƣ số đặc điểm hình thái Ngoài ra, giai đoạn vƣờn ƣơm, luận án khẳng định đƣợc dòng Bạch đàn chọn – tạo đƣợc khả sinh trƣởng phát triển tốt hình thái thân (thân thẳng , nhƣ khả sinh trƣởng so sánh với giống đối chứng nhƣng khơng lớn đặc biệt không sâu bệnh Về mặt di truyền, luận án khẳng định đƣợc sai khác mặt di truyền dòng bạch đàn chịu mặn chọn tạo đƣợc so với d ng đối chứng kỹ thuật thị phân tử PCR - RAPD với 05 cặp mồi ngẫu nhiên Ngoài mục tiêu cụ thể đạt đƣợc, qúa trình thực hiện, luận án thu đƣợc số kết khác nhƣ: - 22 - - Chọn đƣợc 05 trội Bạch đàn xã Thịnh Lộc – Lộc Hà – Hà Tĩnh theo mục tiêu sinh trƣởng tốt vùng đất nhiễm mặn Các trội này, đáp ứng tốt tiêu chuẩn yêu cầu đặt Quy phạm nhƣ Tiêu chuẩn ngành - Xác định đƣợc khoảng liều lƣợng chiếu xạ thích hợp việc sử dụng tia gamma g y đột biến giai đoạn mô sẹo tuần tuổi để tạo dòng Bạch đàn u rơ khả chịu mặn từ 10 – 30 Gy Trong hiệu liều chiếu 20 Gy Tồn khuyến nghị: Mặc dù đạt đƣợc mục tiêu đề ra, cơng trình Việt Nam chọn tạo giống trồng lâm nghiệp phƣơng pháp g y đột biến chọn lọc sớm dòng tế bào khả chịu mặn kết hợp với phƣơng pháp nuôi cấy mô - tế bào, khuôn khổ luận án nhƣ giới hạn đặt ra, luận án số tồn cần nghiên cứu để giải triệt để vấn đề nảy sinh cụ thể nhƣ sau: Những dòng Bạch đàn chọn – tạo đƣợc đánh giá khuôn khổ luận án bƣớc đầu tạo vật liệu cho công tác cải thiện giống Những dòng Bạch đàn chọn, tạo đƣợc đƣợc đánh giá khác biệt hình thái số lƣợng khí khổng Tuy nhiên, đ y đánh giá giai đoạn non (ở giai đoạn vƣờn ƣơm kết luận khác biệt thu đƣợc bƣớc đầu nhằm khẳng định khác biệt dòng tạo đƣợc so với đối chứng đặc điểm nghiên cứu Những khác biệt này, đơn giản biến đổi tạm thời hình thái nhằm thích ứng với điều kiện bất lợi môi trƣờng nên cần nghiên cứu khảo nghiệm (khảo nghiệm DUS để kết luận rõ ràng d ng chọn – tạo đƣợc dòng Trong q trình thí nghiệm nhƣ sàng lọc biến dị tự nhiên biến dị soma xuất nhiều dòng khả chịu mặn nồng độ muối 50 mM/l 75 mM/l Đất độ mặn nồng độ muối đƣợc coi đất mặn Vì vậy, - 23 - điều kiện để thử nghiệm sàng lọc đƣợc dòng sinh trƣởng phát triển tốt nồng độ muối nguồn giống quý Ngoải ra, khả chịu mặn tính trạng số lƣợng nên thay đổi điều kiện mơi trƣờng thay đổi vậy, thể, dòng q bị bỏ xót Mặc dù chọn – tạo đƣợc dòng chịu mặn đáp ứng mục tiêu đặt Tuy nhiên, đánh giá đƣợc khả chịu mặn đến giai đoạn vƣờn ƣơm mà chƣa điều kiện thử nghiệm giai đoạn trồng rừng Trong đó, khả chịu mặn thực vật phụ thuộc lớn vào giai đoạn phát triển Hơn nữa, dòng chịu mặn đƣợc tạo theo hƣớng g y đột biến sàng lọc điều kiện nhân tạo, biến đổi kiểu gen theo hƣớng bất lợi Vì vậy, d ng chọn – tạo đƣợc bƣớc đầu, chƣa đủ sở kết luận ý nghĩa cho thực tiễn sản xuất nên cần nghiên cứu đánh giá giai đoạn ... lọc dòng Bạch đàn có khả chịu mặn Các dòng Bạch đàn có khả chịu mặn Đánh giá khả chịu mặn dòng Bạch đàn chịu mặn phòng thí nghiệm Đánh giá sinh trƣởng dòng Bạch đàn có khả chịu mặn chọn tạo đƣợc... đƣợc giống trồng có giá trị kinh tế nhƣ ạch đàn Keo chịu mặn để trồng rừng sản xuất diện tích đất nhiễm mặn có ý nghĩa lớn thực tiễn Từ ý tƣởng đó, đề tài Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn có khả chịu. .. cƣờng khả chịu mặn Những nghiên cứu chọn tạo giống trồng có sức chống chịu với điều kiện bất lợi Việt Nam giới triển khai cho thấy: - Chuyển gen phƣơng pháp tăng cƣờng khả chịu mặn trồng - Bạch đàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chọn giống bạch đàn có khả năng chịu mặn để trồng rừng ven biển tt , Nghiên cứu chọn giống bạch đàn có khả năng chịu mặn để trồng rừng ven biển tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay