Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

166 25 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 20:47

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong quá trình hội nhập toàn cầu và phát triển đất nước, Việt Nam đã và đang đối diện với nhiều thách thức để hoàn thành mục tiêu phát triển trở thành nước công nghiệp đến năm 2020. Giải pháp cho bài toán này chính là việc tìm ra những yếu tố thành công quan trọng giúp thúc đẩy nền kinh tế, tập trung mạnh mẽ những nhân tố này để tìm cách thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và tình trạng kém phát triển. Đây gọi là cách phát triển có trọng tâm thay vì cách làm dàn trải và không hiệu quả. Để thực hiện được việc đó, một trong những phương pháp được nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng đó là hình thành các cực tăng trưởng kinh tế và xây dựng các liên kết kinh tế để phát huy sức mạnh vùng, phát triển vùng, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa với những khu vực lân cận. Hay nói cách khác cách thức tiến hành là xây dựng liên kết kinh tế ở vùng kinh tế trọng điểm. Việc này đã được Chính phủ chú trọng và đã thành lập 4 vùng kinh tế trọng điểm bao gồm: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, VKTTĐPN, và Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Các liên kết kinh tế có vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định tính hiệu quả của phát triển của các quốc gia cũng như của các địa phương, vùng lãnh thổ. Đối với vùng kinh tế trọng điểm, như VKTTĐPN thì các liên kết kinh tế thực sự là thành tố quyết định để vùng phát huy thế mạnh của mình, trở thành đầu tàu lôi kéo, lan tỏa đến các khu vực lân cận và các vùng khác. Mặc khác, quan hệ kinh tế liên vùng cũng sẽ làm phát huy hiệu quả các lợi thế so sánh của từng địa phương trong một vùng và của các vùng trong lãnh thổ quốc gia, biến lợi thế so sánh thành lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực cho toàn vùng. Tuy nhiên, từ khi thành lập đến nay, mặc dù Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp như: thành lập ra các ban chỉ đạo phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm, họp bàn nêu ra các bất cập trong liên kết vùng,… nhưng dường như các giải pháp vẫn nằm ở phần hình thức mà chưa tác động vào bản chất để làm thức tỉnh liên kết này, cũng như tạo được cực tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, kinh tế Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu rời rạc ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp hoạt động theo kiểu đơn lẻ hơn là phối hợp, các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động độc lập và tự phát hơn là có chiến lược phối hợp, liên kết trong nội vùng. Bài toán xây dựng liên kết ở vùng kinh tế trọng điểm vẫn còn nhiều tranh cãi. Tại Việt Nam, mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề này nhưng đa phần là bàn về liên kết vùng nói chung, hoặc nhiều công trình nghiên cứu về VKTTĐ nói chung mà chưa có công trình nào nghiên cứu về xây dựng liên kết kinh tế cho VKTTĐPN theo những trào lưu nghiên cứu trên thế giới. VKTTĐPN gồm 8 tỉnh, thành phố: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang. Tổng diện tích tự nhiên toàn VKTTĐPN khoảng 30.583 km2, chiếm 9,2% tổng diện tích cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006-2013 là 9.06%/năm, gấp xấp xỉ 1,5 lần tốc độ tăng trưởng trung bình của cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2013 đạt đạt 4513 USD /người, gấp xấp xỉ 2 lần so trung bình cả nước. Với vai trò là vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước, VKTTĐPN đã có quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội VKTTĐPN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014). Về mặt tổng thể, quan điểm, mục tiêu phát triển, và định hướng phát triển các lĩnh vực trong VKTTĐPN đã được chính phủ nêu ra, tuy nhiên, về giải pháp cụ thể để hiện thực các mong muốn và cụ thể là các liên kết kinh tế ở VKTTĐPN chưa được làm rõ. Xuất phát từ những vấn đề nói trên, tác giả tập trung nghiên cứu về “Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”. Luận án tập trung vào nghiên cứu bản chất của xây dựng liên kết kinh tế trong vùng kinh tế trọng điểm, đưa ra mô hình liên kết, đánh giá thực trạng liên kết kinh tế của VKTTĐPN, và đề xuất giải pháp để thúc đẩy liên kết trong vùng kinh tế này trên cơ sở trào lưu nghiên cứu liên kết kinh tế phổ biến hiện nay của thế giới. VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THANH TÙNG XÂY DỰNG LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 9013105 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ HÙNG DŨNG TS NGUYỄN VĂN BẢNG HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG LIÊN KẾT KINH TẾ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 1.1 Nghiên cứu phát triển kinh tế vùng liên kết vùng 1.2 Nghiên cứu cụm liên kết ngành chuỗi giá trị 15 1.3 Nghiên cứu cực tăng trưởng với phát triển vùng trọng điểm 21 1.4 Nghiên cứu hình thức liên kết vùng 23 1.4.1 Liên kết chủ thể vĩ mô 23 1.4.2 Liên kết chủ thể vi mô, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng 24 1.4.3 Liên kết mang tính chất lãnh thổ, liên kết nông thôn – đô thị 24 1.5 Khoảng trống nghiên cứu liên kết kinh tế vùng phát triển vùng kinh tế trọng điểm 25 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM 27 2.1 Bản chất, đặc điểm vai trò vùng kinh tế trọng điểm 27 2.1.1 Khái niệm vùng, vùng kinh tế trọng điểm 27 2.1.1.1 Khái niệm vùng 27 2.1.1.2 Vùng kinh tế trọng điểm 31 2.1.2 Vai trò đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm 32 2.1.3 Cấu trúc phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 32 2.2 Liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm tiêu chí đánh giá 34 2.2.1 Khái niệm phân loại liên kết kinh tế 34 2.2.2 Đặc điểm liên kết kinh tế 35 2.2.3 Cấu trúc lớp liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 36 2.2.4 Vai trò chủ thể tham gia xây dựng, phát triển liên kết kinh tể vùng kinh tế trọng điểm 37 2.2.5 Nội dung phương thức xây dựng, phát triển liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 39 2.2.5.1 Xây dựng thể chế liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 39 2.2.5.2 Thiết lập liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 40 2.2.5.3 Phân bổ sử dụng hợp lý, hiệu nguồn lực tổ chức, quản lý hình thành, phát triển liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 42 2.2.6 Các tiêu chí tiêu đánh giá liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 44 2.3 Tác động liên kết kinh tế đến phát triển vùng kinh tế trọng điểm 45 2.4 Các yếu tố chủ yếu tác động đến xây dựng phát triển liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 47 2.5 Kinh nghiệm số nước xây dựng liên kết kinh tế học kinh nghiệm cho Việt Nam 50 2.5.1 Liên kết kinh tế cho công nghiệp sáng tạo phương tiện kỹ thuật số Scotland 50 2.5.2 Liên kết kinh tế cho ngành điện tử tiêu dùng Catalonia, Tây Ban Nha 52 2.5.3 Liên kết kinh tế cho ngành công nghiệp tự động AC Styria, Áo 55 2.5.4 Liên kết kinh tế cho ngành dệt may CITER Emilia-Romagna, Italy 58 2.5.5 Bài học kinh nghiệm rút từ tổng quan nghiên cứu ví dụ thực tiễn 60 Chương THỰC TRẠNG LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 62 3.1 Khái quát thực trạng phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 62 3.1.1 Lịch sử hình thành 62 3.1.2 Đặc thù địa lý Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 62 3.1.2.1 Đặc điểm, tiềm năng, mạnh 62 3.1.2.2 Các lợi so sánh bật vùng 64 3.1.3 Môi trường kinh tế vĩ mô 65 3.1.3.1 Tăng trưởng kinh tế 65 3.1.3.2 Chuyển dịch cấu kinh tế 66 3.1.3.3 Vốn đầu tư phát triển 67 3.2 Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng phát triển liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 69 3.2.1 Thể chế khung pháp lý vùng 69 3.2.1.1 Tổ chức máy chức nhiệm vụ 69 3.2.1.2 Cơ cấu tổ chức 70 3.2.1.3 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 71 3.2.2 Mơ hình kim cương – phân tích lợi cạnh tranh vùng 72 3.2.2.1 Đặc tính quản lý vùng 72 3.2.2.2 Điều kiện nhân tố sản xuất 76 3.2.2.3 Các điều kiện nhu cầu thị trường 89 3.2.2.4 Các ngành hỗ trợ liên quan 91 3.2.3 Vai trò chủ thể liên quan 93 3.2.4 Thực trạng hoạt động doanh nghiệp (lớp 3) 100 3.3 Thực trạng tác động liên kết kinh tế đến phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 112 3.4 Đánh giá chung thực trạng liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 117 3.5 Những hạn chế, yếu nguyên nhân 120 Chương ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ THÚC ĐẨY LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 124 4.1 Bối cảnh dự báo yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng, phát triển liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 124 4.2 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 131 4.3 Giải pháp xây dựng, phát triển liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025 135 4.3.1 Các giải pháp tăng cường lớp 1: thể chế, sách 135 4.3.2 Các giải pháp tăng cường lớp 2: kết nối hệ thống 137 4.3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng lớp 3: hoạt động liên kết 139 4.4 Một số kiến nghị 140 Kết luận 144 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 147 Tài liệu tham khảo 148 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHH Bán lẻ hàng hóa CLKKT Cụm liên kết kinh tế CIPM Cluster Initiatives Performance Model Mơ hình thực xây dựng liên kết CNCB Công nghiệp chế biến CNTT Công nghệ thông tin ĐHSPKT Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật EU European Châu Âu EZ Economic Zone Vùng Kinh tế FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GCIS Global Cluster Initiatives Survey Thống kê xây dựng liên kết tồn cầu Giá trị sản xuất cơng nghiệp GTSXCN ICT ICOR Information and Communication Công nghệ thông tin Technology truyền thông Incremental Capital Output Ratio Tỉ lệ đầu vốn gia tăng KHCN Khoa học công nghệ NGTK Niên giám thống kê OECD SEZ Organization for Economic Tổ chức hợp tác phát Cooperation and Development triển kinh tế Special Economic Zone Đặc khu kinh tế SIC Standard Industrial Classification SWOT Strength Weakness Phân loại tiểu chuẩn ngành Opportunity Ma trận mạnh, yếu, hội, nguy Threat SKHĐT Sở Kế hoạch Đầu tư SSP Công viên phần mềm Sài Gòn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TP Thành phố TCCN Trung cấp chuyên nghiệp UNIDO United Nations Industrial Tổ chức phát triển công Development Organization USAID United States Agency International Development nghiệp Liên Hiệp Quốc for Tổ chức Hoa Kỳ phát triển quốc tế VLXD Vật liệu xây dựng VKTTĐPN Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam VKTTĐPB Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc VKTTĐ Vùng kinh tế trọng điểm VKTTĐMT Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung WB World Bank Ngân hàng giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Bảng 1.0 Mô tả mẫu nghiên cứu tỉnh, thành VKTTĐPN Bảng 1.1 Mơ hình phát triển kinh tế vùng 14 Bảng 3.1 Vốn đầu tư trực tiếp nước vào địa phương vùng 69 Bảng 3.2 Hiện trạng phát triển phân phối khu công nghiệp năm 2016 theo địa phương vùng 74 Bảng 3.3 Danh sách nhà máy điện vùng 84 Bảng 3.4 Hiện trạng phát triển bưu vùng 86 Bảng 3.5 Hiện trạng phát triển viễn thông vùng 88 Bảng 3.6 Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng vùng thời kỳ 2000-2016 91 Bảng 3.7 Yếu tố tác động từ thành phần khung 102 Bảng 3.8 Yếu tố tác động từ việc lựa chọn mục tiêu 103 Bảng 3.9 Yếu tố tác động từ việc dùng quy trình chung 107 Bảng 3.10 Tăng trưởng sản xuất công nghiệp vùng 111 Bảng 3.11 Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp theo nhóm ngành vùng Kinh tế trọng điểm thời kỳ 2001-2016 112 Bảng 3.12 Một số tiêu vận tải địa phương vùng 114 Bảng 3.13 Diện tích ni trồng thủy sản vùng KTTĐPN 115 Bảng 3.14 Số lượng tàu khai thác hải sản xa bờ vùng KTTĐPN 116 Bảng 4.1 Phân tích ma trận SWOT VKTTĐPN 125 Bảng 4.2 Ma trận kết hợp chiến lược từ phân tích ma trận SWOT 126 Bảng 4.3 Chiến lược xây dựng liên kết kinh tế VKTTĐPN 131 Bảng 4.4 Chi tiết chiến thuật xây dựng liên kết kinh tế 137 Trang DANH MỤC CÁC BIỂU Trang Biểu 3.1 Cơ cấu kinh tế phân theo khối ngành 64 Biểu 3.2 Chuyển dịch cấu lao động vùng 65 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Mơ hình liên kết nơng thơn – thị 25 Hình 2.1 Vai trò mơi trường liên kết kinh tế 39 Hình 2.2 Liên kết động, tĩnh 40 Hình 2.3 Mơ hình phát triển chuỗi giá trị 42 Hình 2.4 Mơ hình CIPM 43 DANH MỤC CÁC HỘP Trang Hộp 3.1 Khảo sát Sở KHĐT Bình Dương 2015 115 Hộp 3.2 Phỏng vấn Sở KHĐT Bình Dương 2015 115 Xây dựng khung liên kết chung cho liên kết - Khung liên kết thể rõ quy trình để xây dựng liên kết , từ lúc khởi đầu, thực hiện, đánh giá, cải tiến, báo cáo liên kết - Khung bao gồm nội dung chi tiết cần có triển khai liên kết Bao gồm quy trình, quy định từ đầu vào, trình thực hiện, kết đầu ra, định kỳ báo cáo, đánh giá độc lập, cải tiến - Khung nói đến trách nhiệm cụ thể Ban quản lý liên kết Ban tư nhân thành lập chia sẻ lợi ích từ việc quản lý thành công liên kết Đây xem nghề xã hội Phần thực liên kết thực tế Thực chương trình kêu gọi tham gia liên kết - Dựa vào mục tiêu nêu phần 2, thực dự án triển khai liên kết - Đưa mục tiêu cụ thể, tổ chức hội thảo chương trình truyền thơng nhằm cho doanh nghiệp thấy vai trò lợi ích việc tham gia vào liên kết - Tùy theo đặc thù liên kết , Ban quản lý liên kết chủ động làm việc với bên liên quan để đưa chương trình hành động mục tiêu cụ thể, chia sẻ lợi ích tầm nhìn với bên liên quan - Việc liên quan đến tương tác với thị trường quốc tế, tổ chức phủ, đơn vị liên quan khác tổ chức tài chính, nhà tài trợ, … Tiến hành thực vận hành theo quy - Các bên tham gia vận hành điều chỉnh liên kết để có chia sẻ niềm tin, nâng cao lực, cải 142 trình thể chế liên kết tiến liên tục, đạt hiệu cao - Thực đánh giá độc lập báo cáo kết cho phủ 143 KẾT LUẬN Việc xây dựng liên kết kinh tế VKTTĐ nói chung VKTTĐPN nói riêng vô cần thiết để thúc đẩy, nâng cao lực cạnh tranh vùng Việc không phát triển liên kết xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân hệ thống phương pháp luận chưa rõ ràng Việc gọi tên Vùng kinh tế trọng điểm đưa vào nhiều tỉnh thành vào VKTTĐ cách ạt làm cho ý nghĩa trọng điểm Thậm chí nhiều quan điểm liên kết hình thành thiếu sở, quan điểm liên kết đưa mang tính hình thức, hiệu mà chưa có sở lý luận Mặc khác số hình thức liên kết tạo mang tính tự phát, thiếu thực tế nguyên tắc, làm cho liên kết không bền gãy đổ Qua khảo sát, phân tích, đánh giá liên kết kinh tế vùng VKTTĐPN cấp độ mơ hình mức độ trưởng thành Nghĩa là: liên kết kinh tế VKTTĐPN chưa thức hình thành, chưa chế, quy định, chưa có văn hóa phủ chưa tham gia Các liên kết hình thành tự phát, chưa định nghĩa, chưa quản lý cách quán Cần áp dụng biện pháp chiến lược đề xuất nhằm nâng cao hiệu lực hiệu liên kết kinh vùng phát huy mạnh VKTTĐPN, trở thành đầu tàu lôi kéo, lan tỏa đến khu vực lân cận vùng khác, phát huy hiệu lợi so sánh địa phương vùng vùng lãnh thổ quốc gia, biến lợi so sánh thành lợi cạnh tranh, nâng cao lực cho toàn vùng Tại Việt Nam, Chính phủ nhận thức phương pháp phát triển kinh tế vùng có nhiều dự định việc ban hành thể chế liên quan đến phát triển cụm liên kết ngành, xây dựng đặc khu kinh tế, quan tâm đến hội tụ theo tác giả đề cập phần sở lý luận Tuy nhiên, dự án giai đoạn khởi đầu cần nhiều thời gian, công sức áp dụng nguyên tắc để có thành công tốt đẹp Luận án mang lại giá trị sau: 144 - Đã tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan đến phát triển kinh tế vùng vùng kinh tế trọng điểm, cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, cơng trình nghiên cứu bật chủ đề giới - Đã hình thành sở lý luận cho việc xây dựng liên kết kinh tế Cụ thể tác giả giới thiệu mơ hình lớp mức độ trưởng thành làm sở lý luận quan trọng cho phủ bên liên quan làm sở tham chiếu bám sát xây dựng liên kết kinh tế VKTTĐPN vùng kinh tế khác - Đã giới thiệu trường hợp liên kết kinh tế thành công giới - Đã đánh giá thực trạng liên kết kinh tế VKTTĐPN - Đã có nhận xét chi tiết tổng quan liên quan đến thực trạng VKTTĐPN - Đã có đề xuất giải pháp xây dựng thúc đẩy liên kết kinh tế VKTTĐPN Một số hạn chế luận án nguyên nhân luận án: Qua ý kiến đánh giá đánh giá hội đồng chun mơn, luận án nhiều điểm cần bổ sung hồn thiện cơng trình nghiên cứu tiếp theo: Hạn chế 1: Số trường hợp vấn chuyên gia sâu (24 trường hợp) Lý việc thực vấn chuyên gia tỉnh thành khác phát sinh nhiều chi phí lại, vấn, chi phí cho chuyên gia cho đội ngũ thực vấn lên đến hàng trăm triệu đồng lớn so với ngân sách có hạn tác giả luận án Vì tác giả lựa chọn số lượng vừa phải khả cho phép đồng thời lựa chọn có chọn lọc đối tượng vấn quản lý cấp cao tổ chức, có nhiều năm kinh nghiệm,… để chất lượng vấn tốt Trong cơng trình ngân sách tốt mở rộng đối tượng nghiên cứu Hạn chế 2: Hệ thống giải pháp đề xuất chung, chưa cụ thể 145 sách rõ ràng cho liên kết cụ thể Luận án giới hạn góc độ nghiên cứu hệ thống phương pháp luận hoàn chỉnh phương pháp luận để xây dựng liên kết kinh tế Việc đề xuất sách cụ thể ngành, lĩnh vực cần phải xem xét liên kết kinh tế cụ thể với đặc thù riêng bên liên quan tham gia dự án cụ thể Chiến lược cách thức liên kết khác với liên kết kinh tế khác Cách thức chiến lược, mục tiêu doanh nghiệp tham gia vào liên kết vào lợi thế, khác biệt mà đặt lúc hình thành khung mà vai trò nhà nghiên cứu khó tham gia Vì thế, vai trò sách cụ thể cho liên kết kinh tế cụ thể nên thể dự án riêng mà không thuộc phạm vi nghiên cứu luận án Vai trò luận án nêu cách sách chung để phát triển mặt tổng thể cho liên kết kinh tế VKTTĐPN Việc khảo sát VKTTĐPN lựa chọn VKTTĐPN mà khơng có ý nghĩa mà ngược lại thông qua việc đánh giá thực trạng để biết tình hình chung mức độ trưởng thành liên kết kinh tế cụ thể vùng từ có hành động cải tiến phù hợp mặt hệ thống Hướng nghiên cứu là: - Trả lời câu hỏi: với đặc thù cụ thể VKTTĐPN mục tiêu nên ưu tiên xây dựng liên kết kinh tế Kết nghiên cứu danh sách mục tiêu ưu tiên xây dựng liên kết kinh tế VKTTĐPN - Trả lời câu hỏi: đánh giá hiệu phương pháp phát triển kinh tế vùng cách tiếp cận vĩ mô (như áp dụng Việt Nam) với phương pháp đại đề xuất OECD phát triển kinh tế vùng thông qua xây dựng mối liên kết từ góc nhìn vi mơ mơ hình hiệu VKTTĐPN nên nhân rộng (tham khảo nhận xét mục 2.2.2 so sánh phương pháp sở lý luận Orjan Sovell, Gonran, Lindqvist, Christan Ketels (2003) [67]) 146 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN (2016), “Giới thiệu phương pháp liên kết vùng việc xây dựng mối liên kết kinh tế”, tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương, tr 32 – 34 (2016), “Phân tích thực trạng đề xuất giải pháp cho mối liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương, tr 85 – 87 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước: Đỗ Thị Đơng (2011), “Phân tích chuỗi giá trị quan hệ liên kết doanh nghiệp may xuất Việt Nam” Hà Văn Hội (2012), “Phân tích chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam” Hồ Kỳ Minh & Lê Minh Nhất Duy (2013), “Liên kết kinh tế Vùng: từ lý luận đến thực tiễn”, Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng Lê Anh Sơn, 2004, “Phát triển vùng lãnh thổ Việt Nam quan điểm phát triển bền vững” Viện Chiến lược phát triển Lê Thu Hoa 2003, quan hệ phát triển có trọng điểm phát triển toàn diện vùng lãnh thổ nước ta thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Đại học Kinh tế quốc dân Lê Bá Thảo (1998), “Việt Nam lãnh thổ vùng địa lý” Lê Thế Giới, 2008, Xây dựng mơ hình hợp tác liên kết vùng phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Ngô Thắng Lợi 2011 Những khía cạnh thiếu bền vững phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam số khuyến cáo sách Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương Nguyễn Bá Ân 2013 Nội dung quy hoạch vùng 10 Nguyễn Văn Nam Ngô Thắng Lợi 2010 Cơ chế, sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2015 Trường Đại học kinh tế Quốc dân 11 Nguyễn Văn Huân 2012 Liên kết vùng từ lý luận đến thực tiễn Phòng nghiên cứu phát triển kinh tế vùng, Viện Kinh tế Việt Nam 12 Nguyễn Xuân Thắng 2010 Liên kết phát triển vùng đồng sông Cửu Long – Nhân tố quan trọng để bứt phá đầu tư Viện Khoa học xã hội Việt Nam 148 13 Nguyễn Đình Tài (2013), “Hình thành phát triển cụm liên kết ngành Việt Nam: lựa chọn sách”, Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế Xã hội Quản lý Doanh nghiệp 14 Niên giám thống kê nước năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 15 Niên giám thống kê năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An 16 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 17 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 18 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020 19 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020 20 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 21 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 22 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020 23 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 24 Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 25 Trương Bá Thanh (2009), “Liên kết kinh tế miền Trung Tây Nguyên – từ lý luận đến thực tiễn” Tạp chí khoa học cơng nghệ 26 Trương Thị Hiền 2011 Một số suy nghĩ liên kết vùng đồng sông Cửu long với Thành phố Hồ Chí Minh chiến lược phát triển kinh tế Tạp chí phát triển nhân lực 27 Từ điển bách khoa địa lý xô viết (1998) 28 Từ điển tiếng việt (1994) 149 29 Viện nghiên cứu kinh tế quản lý Trung Ương (2011), “Liên kết địa phương phát triển Vùng Cộng Hòa Liên Bang Đức” 30 Vo Tri Thanh, Tran Kim Hao, Le Xuan Sang, Nguyen Trong Hieu, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Nguyet and Nguyen Binh Nguyen (2013), “Promoting Industrial Cluster Development in Vietnam” Tài liệu quốc tế: 31 Andersson, A 1985 Creativity and Regional development Papers in Regional Science, 56(1): 5-20/ 32 Andrew Feller, Dr Dan Shunk, and Dr Tom Callarman (2006), “Value Chains Versus Supply Chains” 33 Ajdretsch, D.B.&M.P Feldman 1996 R&D spillovers and the geography of innovation and production The American Economic Review 34 Basberg, B.L 1987 Patents and the measurement of technological change: a survey of the literature Research Policy, 16: 131-41 35 Banji Oyelaran – Oyeyinka and Dorothy McCormick (2007), “Industrial Clusters and Innovation Systems in Africa” 36 Chandler, A.D.Jr 1977 The Visible Hand: The Managerial revolution in American Business Belknap Press, Cambridge, Massachuetts 37 Carrol G.R & M T Hannan 2000 The Demography of Corporations and Industries Princeton University Press Priceton, New Jersey 38 Ciccone,, A & R Hall 1996 Productivity and the density of economic activity The American Economic Review 39 Cognizant (2011), “Cluster Manufacturing: A Supply Chain Perspective” 40 Casey J Dawkins (2003), “Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works, and Recent Developments” 41 Crescenzi, R., A Rodriguez-Pose & M Storper 2007 The Territorial Dynamics of Innovation: A Europe-United States Comparative Analysis 150 42 Douglas Webster 2000 The New Importance of the Periphery in Emerging East Asian Cities: Suburbia and Peri-Urbanization: The Case of the Extended Bangkok Region, Background Paper for the East Asia and City Management Course 43 Department of Regional Australia, Local Government, Arts and Sport (2012), “Framework for regional economic development” 44 Douglas Webster 2001 “Regionalization and Decentralization: Implications for Peri-Urban East Asia” Paper Presented at the WB-ADB Asian Development Forum, Bangkok, Thailand 45 Ellison, G & E L Glaeser 1997 Geographic concentration in U.S manufacturing industries: a dartboard approach Journal of Political Econommy 46 Enright, M 1998 Regional Clusters and Firm Strategy In Chandler, A.D., P Hagstrom & O Solvell, editors, The Dynamic Firmm – The role of Technology, Strategy, Organizations, and Regions Oxford: Oxford University Press 47 European Central Bank 2004 Regional economic integration in a global framework G-20 workshop 48 Europe INNOVA (2008), “The Concept of Clusters and Cluster Policies and their role for competitiveness and innovation: Main Statistical Results and lessons Learned” 49 Europe Innovo/Pro Inno 2008 European Cluster Organization Directory 50 Feldman, M P & D B Audrestch 1999 Innovation in cities: science-based diversity, specialization and localized competition European Economic Review 51 Florida, R L 2002 The rise of the creative classs: and how its transforming work, leisure, community and everyday life New York: Basic Books 151 52 Giovani Capanelli, Jong – wha lee, Peter Petri 2008 Developing indicators for regional economic integration and cooperation Asian Development Bank 53 Goran Lindqvist, Chiristian Ketels, Orjan Solvell (2013), “The Cluster Initiative Greenbook 2.0 54 Gunter MAIER and Michaela TRIPPL (2013), “Clusters for new path creation in old industrial regions – the case of the software park Hagenberg in the province of upper Austria” 55 Hans Juergan (2008), “Value Chain Governance” 56 IFOR Flowcs – Williams (2013), “Cluster Development in Practice” 57 James E Meade (1951) “The Theory of International Economic Policy” 58 Manone Regina Madyo 2008 The importance of regional economic intergration in Africa.University of South Africa 59 Madeline Smith 2008 Exploring Cluster Dynamics Using System Thinking Methodology – an international study 60 Michael E Porter (1998), “Clusters and the New Economics of Competition” 61 Michelle Lennihan (2003), “Cluster Mapping – a valuable tool of policymaking?” 62 Nandan Kumar (2011), “Cluster Manufacturing: A Supply Chain Perspective”’' 63 Na Li, Min-jun Shi, Fei Wang 2006 Roles of Regional Differences and Linkages on Chinese Regional Policy Effect in CGE Analysis Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China 64 Nicolas Groenewold 2010 Linkage between China’s Region – Measurement and Policy, University Western Australia, Edward Elgar Publishing 152 65 Nicole Litzel, Joachim Moller (2009), “Industrial Clusters and economic integration – Theoretic concepts and an application to the European Metropolitan Region Nuremberg” 66 Nicola Coniglio, Fancesco Prota and Gianfranco Viesti (2011), “Promoting industrial clusters in Vietnam: a proposal”, SME Cluster Development 67 Orjan Sovell, Gonran Lindqvist, Christan ketels (2003), “The Cluster Initiatives Greenbook” 68 OECD (2007), “Competitive Regional Clusters – National Policy Approaches”, OECD Review of Regional Development 69 Orjan Solvell 2008 Clusters Balancing Evolutionary and Constructive Forces Ivory Tower Publishers 70 OECD reviews of Regional Innovation 2007 Competitive Regional Clusters National Policy Approaches 71 Prescott C Ensignn (2001), “Value Chain Analysis and Competitive Advantage” 72 P Sureephong, N Chakpitak, L Buzon, and A Bouras (2012), “Cluster Development and Knowledge Exchange in Supply Chain” 73 Paul H Glaser, Donald I Siegel, Edwin A Romanowicz and Yi Ping Shen 1997 Regional Linkages Between Raised Bogs and the Climate, Groundwater, and Landscape of North-Western Minnesota Journal of Ecology 74 P Sureephong, N Charkpitak, L Buzon, and A Bouras Cluster Development and Knowledge Exchane in Supply Chain 75 Perroux, Francois (1950), “Economic space: theory and applications Quarterly Journal of Economics” 76 Robert Z Lawrence 2010 Regionalism and the WTO: Should the rules be changed Institute of International Economics 77 Richal E Baldwin 1997 The causes of Regionalism Blackwell publisher 153 78 Tien Dung Nguyen and Misuo Ezaki 2005 Regional Economic Integration and its impacts on growth, poverty, and income distribution: the case of Vietnam Naoya University 79 Richard Harris 2008 Models of Regional Growth: Past, Present and Future Center for Public Policy for Regions& University of Glasgrow 80 Raphael Kaplinsky and Mike Morris (2000), “A handbook for value chain research” 81 Sanoussi Bilal 2005 Integration.European Can Centre the for EU be a Model of Regional Development Policy Management (ECDPM), Maastricht, The Netherlands 82 Shozo Sakata (2010), “Cluster of Modern and Local Industries in Vietnam” 83 Orjan Solvell, Goran Lindqvist, Chirstian Ketels 2003 The Cluster Initiative Greenbook 84 Orjan Solvell (2008), “Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces”, IVORY TOWER PUBLISHERS 85 Polanyi, Michael (1996): The tacit dimension London: Routledge 86 Porter, Michael E (1990): The Competitive Advantage of Nations, New York: Free press 87 Porter, Michael E (1998): Clusters and the New Economics of Competition In: Harvard Business Review, 76 (6), P 77-90 88 Porter, Michael E (2003): The Economic Performance of Regions In: Regional Studies, Vol 37.6&7, August/October, p.549-578 89 Puga, Diego (1999): The Rise and Fall of Regional Inequalities In: European Economic Review 43, p.303-334 90 Robert-Nicoud, Frederic (2008): Offshoring of routing tasks and (de)industrialisation: Threat or opportunity – And for whom? In: Journal of Urban Economic 63, p.517-535 154 91 Rosenthal, Stuart S.; Strange, William C (2003): Evidence on the Nature and Sources of Agglomeration Economies In: Henderson, Vernon L.; Thisse, Jacques Francois 92 Rossi-Hansberg, Esteban; Sarte, Pierre-Danial; Owens III, Raymond 92009): Firm Fragmentation and Urban Patterns 93 Rosenberg N 1976 Perspective on technology Cambridge: Cambridge University Press 94 Rosenberg N 1982 Inside the black box: technology and economics Cambridge: Cammbridge University Press 95 Rosenberg N., R Landau, & D C Mowery 1992 Technology and the wealth of nations Stanford University Press 96 Robert M Solow (1974), “The Economics of Resources or the Resources of Economics” The American Economic Review Vol 64, No 97 Scherer, F M 1984 Innovation and growth – Schumpeterian perspectives Cambridge, Massachusetts: The MIT Press 98 Schmookkler, J 1996 Inventions and economic growth Cambrige, Massaachusetts: Harvard University Press 99 Schumpeter, J 1934 The theory of Economic Development Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 100 Scott, A J 1983 Industrial organization and the logic of intrametropolitan location: I Theoritical considerations Economic Geography 101 San Diego (2011), “Industrial Clusters” 102 Scott, A J 1988 New industrial spaces: flexible production organization and regional development in North American and Western Euporpe 103 Scherer, F.M (1982): Inter-Industry Technology Flows and productivity Growth 104 Shrum, Wesly; Wuthnow, Robert (1988): Reputational Status of Organizations in Technical Systems 155 105 Solvell, Orjan (2008): Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces (the Cluster Redbook), Stockholm, Sweden: Ivory Tower Publishing 106 Sudekum, Jens (2008): Convergence of the Skill Composition across German Regions 107 Torre, Andre (2008): On the Role played by Temporary Geographical Proximity in Knowledge Transmission 108 Torre, Andre (2008): First Steps towards a Critical Appraisal of Clusters 109 TEA Petrin (2012), “Cluster as government policy tool for promoting competiveness and knowledge – based economic development” 110 Unido (2009), “Agro-value chain analysis and development” 111 Varga, Attila (2000): Local Academmic Knowledge Transers and the Concentration of Economic Activity 112 Varga, Attila (1998): University research and regional innovation 113 Von Hippel, Eric (1994): Sticky Information and the locus of problem sovling: Implications for innovation, MIT Sloan School of Management Working Paper 114 Viktor Komarovskiy, Viktor Bondaruk (2013), “The role of the concept of Growth poles for regional development” 115 Vedung, E 1997 Public Policy and Program Evaluation New Brunswick, New Jersey and London: Transaction Publishers 116 Vedung, E 2006 Evaluation Research, in Peters, B Guy and Jon Pierre, Handbook of Public Policy London: Sage 117 Xiaoqiang Han (2009), “Research on Relevance of Supply Chain and Industry Cluster” 118 Weber, A 1909/1929 Theory of the location of industries Chicago The Universiity of Chicago Press 119 Winter, S G 1987 Knowledge and competence as strategic assets In Teece, D J., editor, The Competitive challenge: strategies for industrial innovation and renewal Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company 156 ... triển liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 39 2.2.5.1 Xây dựng thể chế liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 39 2.2.5.2 Thiết lập liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm. .. PHÁP XÂY DỰNG VÀ THÚC ĐẨY LIÊN KẾT KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM 124 4.1 Bối cảnh dự báo yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng, phát triển liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. .. triển liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 42 2.2.6 Các tiêu chí tiêu đánh giá liên kết kinh tế vùng kinh tế trọng điểm 44 2.3 Tác động liên kết kinh tế đến phát triển vùng kinh tế trọng điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay