Ban dang ky HCM 2018 sinh vien

5 38 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 20:20

Bản đăng ký HCM 2018, mẫu phiếu đánh giá tư cách đảng viên mới nhất năm 2018, mọi người mau tải. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhsadfasdfasdfasdfsdfasdfsfsdfasfsdfsadfasfsda Mẫu -SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CN NHIỆT – ĐIỆN LẠNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018 Họ tên: Sinh ngày: Chức vụ: Lớp: Sau nghiên cứu, học tập nghị quyết, quy định Đảng, cam kết nghiêm túc thực Nghị Trung ương khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ”, Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 Ban Bí thư “Trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt cấp”, Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 43-CT/TU Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18-11-2016 Ủy ban nhân dân thành phố “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng tình hình mới”cụ thể nội dung chủ yếu sau đây: Về tư tưởng trị (Ln trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối đổi Đảng; khơng có biểu suy thối tư tưởng trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”) ……………………………………………………………………………… …… [Type text] ……………………………………………………………………………… …… Về phẩm chất đạo đức, lối sống (Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu công tác sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định điều đảng viên không làm; khơng có biểu suy thối đạo đức, lối sống) ……………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… …… [Type text] Về thực chức trách, nhiệm vụ giao ……………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… …… Về tổ chức kỷ luật ……………………………………………………………………………… …… [Type text] ……………………………………………………………………………… …… Về khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng sinh viên năm học 2017-2018(nếu có) ……………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………… …… [Type text] Bản cam kết đồng thời nội dung kế hoạch hành động thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán cuối năm 2018 Tôi xin cam kết trước Khoa, Trường thực tốt nội dung đăng trên; Là sở để Khoa, Lớp, tổ chức đoàn thể xem xét đánh giá xếp loại thi đua năm học 20172018 Đà Nẵng, ngày Xác nhận Khoa tháng năm 2018 Người đăng (Ký ghi rõ họ tên) ... Về khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm thời gian qua qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng sinh viên năm học 2017-2018(nếu có) ……………………………………………………………………………… ……
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban dang ky HCM 2018 sinh vien, Ban dang ky HCM 2018 sinh vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay