Đề kt lop 4(4t) HK 2 (2016 2017)

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 18:51

... animals are wonderful PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THỦY ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM HỌC 20 16 -20 17 MÔN TIẾNG ANH- LỚP Thời gian: 15 phút (Tờ 2) Họ tên HS:……………………… Lớp:…… Trường TH …………… PART READING... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THỦY Đáp án chấm kiểm tra cuối năm Môn Tiếng Anh lớp Năm học 20 16 - 20 17 PART LISTENING ( 20 minutes) Question Listen and number (1 pt) Key C D B A Question Listen and write... the line There is an example ( pt) Key : 1A 2C 3B 4E 5D Question Listen and tick (1 pt) Key : B A C B Question Listen and complete (1pt) Key : elephants 2. scary monkeys Zoo PART READING AND WRITING
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kt lop 4(4t) HK 2 (2016 2017), Đề kt lop 4(4t) HK 2 (2016 2017)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay