Tính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam Á

38 42 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 18:40

Tính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam ÁTính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam Á M CL C M U I THU C NHĨM NGƠN NG VI TNG I Ngu n g c l ch s 1 Ngu n g c l ch s II Sinh ho t kinh t i Ch t i Ch t vùng cao t ch t Tr ng 2 Y ph c trang s c 3 Các hình th ng, hút 4 Các công c sinh ho n ng 1.1 Cõi s ng cõi ch t quan ni m c truy n c i Ch t 1.2 Các nghi th c th cúng 1.3 Các nghi l n chu k m i 1.4 Các hình th c ma thu t I THU C NHĨM NGƠN NG MƠNKHMER 10 Sinh ho t kinh t 10 Sinh ho 10 2.1 Trang ph c truy n th ng 10 2.2 T p t c 12 2.2.1 T p t i 12 2.2.3 T p t i h i 13 2.2 ng 15 2.2.5 L h i 16 CT I THU C NHĨM NGƠN NG -DAO 19 I Sinh ho t kinh t 19 Nông nghi p 19 19 n 19 Các ngh th công 20 II hóa v t ch t 20 Làng b n 20 Nhà c a 21 Y ph c trang s c 21 ng, hút 22 III N P S I 23 T ch c làng b n 23 Dòng h 24 26 Tang ma 27 N 27 Tôn ng 27 c ngh thu t dân gian 28 I THU C NHÓM H N H P 30 T I I PU PÉO 30 SINH HO T KINH T 30 a 30 m kinh t 30 II T CH T 31 Phong t c t p quán 31 Trang ph c 31 III 2.1 Trang ph c nam 31 2.2 Trang ph c n 31 N PS I 32 Nhà c a 32 Hôn nhân gia 32 T c l ma chay 33 T c l ma chay 33 IV HÓA TINH TH N 33 K T LU N 34 U M Các t i thi u s Vi m im it v i l ch s dân t u g n bó s ph n c Các t b o v T qu u tham gia c bi t nh ng th cách s ng c a gi t ngo i xâm, thiên tai kh c nghi t liên ti p x y làm cho t id ch ng ch i xích l i g n t n t i phát tri n Tr i qua n th hình thành nên m t b n v ng, t Nam c a t b ng phong phú m c s c quý hi m i anh em Trong i Vi t Nam nh ng Góp ph Nam ph i k ng c n nhóm t Ng h Nam Á i thu c Ng h Nam Á Vi t Nam g m 32 t y nên v sinh ho t kinh t t khác ma D a t c ng phong phú t hình ch S vơ vàn nh hi u Các t t u thú v c n khám phá tìm i thi u s phân b t B c chí Nam, m i t i có nét sinh ho t kinh t c c kì khác bi t, h s ng bên c nh hay xen k v i nh ng t c i ch th ; m c dù v y h v n gi c nét riêng c a t Chúng ta s tìm hi u v t t c nh ng thu c v s có nhi u th ng ngày c a h t r t thú v c, ih n a h , ch c ch n T C I THU C NHĨM NGƠN NG VI TNG I CH T I Ngu n g c l ch s Ngu n g c l ch s i Ch t thu i Vi t hai huy n B Tr ch Qu ng Tr ch, t nh Qu ng Bình i Ch t v n B Tr ch, Qu ng Tr ch Sau h di tán ph n l n lên vùng núi Minh Hóa, B Tr ch II Sinh ho t kinh t T i Ch t v n m phân tán thành nh ng nhóm nh , s u ki a lý g t nhau, nên sinh ho t kinh t c i Ch t có khác i Ch t i Ch t ch y u làm ru c, bên c ru ng vãi, r S i Ch t s ng kh i b ng ph n kinh t ru thang n m h th n c, ru ng vãi, v i nh ng th a ru ng b c t d c t , ho ki n phát tri n m t n n kinh t i s ng kinh t theo chi t bãi b i c Vì th , h ng nhi u m ic nd i u n nh ng phát tri n i Ch t B ph vùng cao i Ch t ng Hóa, Dân Hóa g n sát biên gi i Vi t-Lào làm r y, làm ru i Ch ng phát tri n kinh t ru y, k t h p v i kinh t i s ng c a h h u thu n hòa ngu n s n xu tháng, nh i nh Nh c lúa, ngơ c a h u kh c nghi t, ngu tháng Th i gian l mb c ch n9 n9 n, khoai lo i s n v t khác c a kinh t t nh ng khu r ng nhi i i Ch t i b ng ph làm ru r y nhóm Mày, Arem, R c, Mã Li ng s ng vùng ca nd c u ki n làm ru i n n kinh t y l c h h n, th n r i s ng c a c h u u kinh t c a nhóm i Ch t bao g m nh ng hình thái ru ph khai ng núi H ph uv i m) t ch t Tr Làng b n: s mãnh giành gi t t m kinh t du m b o cho s di chuy ng xuyên c a h , nên nh ng túp l u t m b , l p b ng r ng l i m c lên ph bi n V sau s phát tri n c a s c s n xu t, h có th th i gian nh tri ib nv u ngu Còn b b ng ph t c m c bên nh ng c i Ch ng nh u ki n phát tri n ru i c, ru y t xung quanh b n, ngu n l i c a t nhiên c n ki t, t, thú v c c b i ch t b c k t , có d ch b nh tri ng bào l i d i b Nhà c a: Nhà c a c s ng hoàn c i Ch t mang dáng d p c a m t t a lý kh c nghi h r i sinh c ti n hành làm nhà c a chu n b t p trung nh ng nguyên v t li g tre, n a, tranh, mây, dây bu nhà ch n ngày t nm n Sau ti n hành làm nhà Nh ng ngày t t nh ng ngày ch n tháng Riêng tháng b b y tháng x i Ch t khơng làm nhà, cho tháng nh ngày ch nhà báo cho dân b n bi m i i tham gia i Ch t có hai lo v it i nh t M i lo i nhà g n li n nh: Y ph c trang s c Trang ph c c i Ch t r s ng kh c nghi gáy nh i Ch h trang s c h gi tóc dài, búi tóc sau ch ts u l y v làm áo kh ng ch l yv làm áo, váy nh Trong th i gian g ch u s is v ng m nh m v y ph c c Khùa thu c t N i Ngu n y ph c c a nhóm i Vân Ki u i Sách ch u ng y ph c c lo c i Ch t i Vi t Ph n mang u váy, gi i Vi t V trang s c, b ng b i ph n ng chu i h t th c i hoa tai i Vi i Lào, ng h p ph n c, Arem, Mã Li ng v c núi c i h i ph n nh ng vòng m c i Vi ng bào quan ni m c vào s g p may m n công vi ng vu t h nh ng v nr m m ng bào quan ni m c thú d , g p may m n n Các hình th ng, hút i Ch t n n b ng c ngâm 3-4 ti n i giã thành b t S t t h t ngô kh cho vào t v , r a s ch, ch t thành nhi u mi ng nh , cho vào c i giã nh Lúa cho vào c i giã nh c g o v tr u bên ngồi Sau lúa, ngơ, s i Ch ho ng bào b ng u u n u p i c chè xanh ( pha thêm mu c ngái, r ng u u i Ch t r t thích hút thu c nghi n thu thu c to, m y Thu u nh c lã, i Ch t t tr ng l y c qu n theo ki u loa kèn, m ng tr em t n tu u u hút hút h liên t c c ngày Các công c sinh ho Nh ng công c , giáo, gùi nh , gi Nh ng công c n kinh t s n xu t: Ti p nh n d ng c s n xu i Ngu s n xu nh c cung c ng chi c rìu, r a, li m, cu y ru iv i c v cho c Ch có chi c g y ch c l d ng c n kinh t s n xu ng bào t làm l y Nh ng d ng c sinh ho t h i, chày, ng n u p i, thúng, m ng, m t Nh ng giá tr t ch t c v ch ng lo i i v s n ánh m i Ch t h t s c nghèo nàn mai m t d n th i gian i s ng v t ch t h t s c th p c a t i n ng 1.1 Cõi s ng cõi ch t quan ni m c truy n c H quanh h , t núi r ng,, sông su i, tr ng l th i Ch t n nhà c n ma) trú ng : lo n núi r ng, ð t ðai mà ngý i ðang Nh thý t c vi ng bào v t Trong lo i ma, ma tr i , ma nhà, ma rú, ma su i ma tr quan tr ng nh t, cai qu n toàn b lo c coi c t ma nh ng bào nh t ma nhà -Chính nh ng l uyên nhân c a m i may m n, ng s n xu t, cu c s ng h nguyên nhân c a m i r i ro, tai h n n, h n ch r ph t ng bào khơng có cách khác ng xuyên y, th gi i quan c i Ch t b t ngu n t quan ni m v n v t h u linh chia làm ba ph n +T gi i cao xa c + T ng gi a th gi i m +T i v n v t sinh s ng i th gi i dành riêng cho nh i x u Cõi s ng cõi ch t theo quan ni m c truy n c bi u hi n m t s nh n th c sai l ch th gi i t v u có linh h n T nh n th c sai l i Ch t i Coi m i n nh ng ho ng tôn , dâng l v t, ma thu gây nhi u ng tiêu c t ph c t n công vi c xây d ng xã h i m i i Ch t 1.2 Các nghi th c th cúng Nh ng hình th c th n ngh n, n chu k lao y tr + Nh ng hình th c th n ngh n n tháng P Cavel ch n ngày t t r i c nh gi ng Thú r i tài i ta v t b ph n ru nguyên c quay chín bép l a M i thành viên cavel mang theo l v t nhúng, c mài, c s n, g o n nh s n, m nm t b ng g n cavel L sáng Chôblú P Cavel ng t ch c vào bu i i ta c n chân ng, ch nh cúng th mong th n phù h cho công vi c may m n + Nh ng nghi th L Klo ng: l L l p l : l m n chu k làm y y c ti n hành sau công vi c ch c l tra h t t L i: l c u xin th n lúa v th n linh khác cho phép thu ho ch mùa màng 1.3 Các nghi l n chu k m t a tr t chu n b nh n cu i y i Ch t quan ni m r ng, t i nhà hay làng b n , s gây nhi u tai h a cho nh u vía x u, a tr m c t m r a s ch s làm s kh i thân th c a Sau 30 ngày hai v ch ng n i m c v nhà Khi v i vía x u lên i ch ng chu n b b t cá b ng nhi u hình th c: Ru t ch n b t cá b ng tay, dùng sinh ho t kinh t c nh ng bào Vào nâu, c mài, th t qua nh ng ngày thi u th n Các ngh th công T phát tri n ngh d t v i, v i m c cu c s ng Ph n ng ph n t gi i d t v i b ng s i lanh (ngo i tr ng d t v i) Ngh tr ng d t v i ph bi n quen thu c c có m t b qu i ph n ph i ph n m nhi m t t c công vi c : tr ng bông, kéo s i, d t v i, nhu c c H r t thành th o ngh làm gi công c n ph m c a h trang s c b ng b ph c v s n xu t sinh ho i hàng hóa v i t II i khác t ch t Làng b n Làng b n c y u ng núi, khí h m B n phân tán b n t p trung S thu u ki c d ng tri n núi cao a hình c th cu c s i ng nhà b n nhi u hay tu a m i dân t c B nc ng ng n mà hóa xa, ng n v t m ng nh ng mi n núi cao 20 ng nên i nhìn g xu n t b n sang b n khác l i ph i i trèo núi lên Th m chí t t c ti ng h , th i ng bào vi c di chuy n bình ng h nh ng Vì h thích di chuy n s ng nh ng vùng núi cao nên tính cách c a h c bi t, h s ng r t tin s r t khó l y l c s c m m n Nhà c a Nhà c t M c dù có s khác v quy mơ v t li u xây d k t c u b trí m nh t Nhà c i th ng bi n nhà gian ho c gian chái vùng Hà Giang, Lào Cai nhà c a h làm to v i k thu t m ng nên r t ch c ch n k thu t ngàm bu c l t Nhà cl pb li p n tranh ho c b ng ván x ng ho c x ng dùng vách t c u b khung nhà ph bi n b kèo c t, c t hai bên m liên k t c t l i v i i ta làm hàng xà ngang mà ph bi n xà kép M t b ng sinh ho t c a ngu c phân b h i có c a vào, g ng dành cho v ch ng ch nhà, lui v vách sau b a thông v i gian gi a C t gi a c a v trí kèo th u h i v i gian gi a c t th ma M i nghi l , kiêng k i ng di n xung quanh c t th ma Gian gi a giáp vách h u bàn th M ph n u a ph Chu c làm i nhà nh t ch thu n ti n cách nhà không xa l m Y ph c trang s c Y ph c trang s c c r s khác bi t gi a nhóm nh t n ph c B n ph c c 21 ng có g m váy, áo x ng c có y mv c, th vng v i nh u, xà c p Váy hình nón c t, x p n p xòe r ng, di chuy tr ng làm b ng lanh tr g u tay ng v i láng, th p ho sát g u i ng u dáng v i nhóm khác Ph n u trang s b ng b c, hoa tai b ng ph bi n có gi nh nh i giàu i nghèo khơng có ng, hút ng b a m t ngày; b a sáng b a t i Th y uc u xào m ng thìa y u canh tác lúa, ngồi tr ng lúa h canh tác thêm ngơ, khoai, s n Ngồi canh tác lúa, ngô, khoai, s n m nh ng ngu n th c ph m t t nhiên c lã h su i hay t gi ct c c l y t khe ng bào u i khơng u c rau lu c c lã n sôi r i m i u ng u th c u ng ph bi n h ng ngày nghi l i ta c ut ng, u r t gi i, nh ng ngày ch phiên h có th u ng v i b n c ngày Trong t t c nghi l nh t nh ph cúng Nh i ta ph i nh 22 ng nhi u thu c phi n m t s i hút c thu c phi i tr thu c phi n kh i s ng, h thay thu c phi n b u III N P S T ch c làng b n I vùng t nh t ch c hành c a quy n th c dân phong ki n t n t i t ch cb m nét Nhìn chung làng xã c a h có nh m sau: M i cơng xã có m t ph phân gi i t the a nh ng, khe, su cm ng i công nh n c Tr ru c quy n s h chi m h u, t t c r i u thu c quy n s d ng chung, m i i làng có th khai thác M i làng có nhi u dòng h ng có m t vài dòng h u tiên, quan h dòng h ch t ch M ho d u có nh ng nghi l ng l cúng liên quan t i ng s n xu t nông nghi th n chung Cúng l ng bào h p bàn nh ng vi c thu c v s n xu t, sinh ho t, t ch u ng, t t gi a nh M i làng có m i thơn xóm u m i c a dòng h i giúp vi c dân c n l p làng i có kinh nghi m s n xu t, am hi u phong t c t p quán, quan h r ng rãi v vi c liên quan t i s n xu cm i tin c i s ng xã h m nhi m nhi u công ng làng ng hồ gi i nh ng xích mích, trì phong t c t p quán 23 tr ng c ng c tinh th n c ng thôn xã Bên c ng làng, l i ng thôn xóm Tinh th n c ng thơn xã th hi n r t rõ nét s n xu t, sinh ho t n n n, y u t quan tr i v i s t n t i c a cơng xã Dòng h t vai trò quan tr ng sinh ho t xã h H quan ni m r ng dòng h c a sinh t m t ơng t , ông t tên g không th ng nh t Các dòng h ph bi n là: Giàng, Thào, Lù, Vù, Sùng, Mã, Lùng, H u, Li, Vàng, T dòng h mang tên v t, hi quan ni m kiêng c nh u ng t nhiên ho c g n li n v i m t nh M i dòng h có nghi l cúng t tiên khác nhau, cách chôn cách, ma chay riêng Quan h hôn nhân gi a thành viên c a dòng h b c m tri i dòng h m c khiêng quan tài mà tính ph quy n bi u hi n m nét nhi u t p t c sinh ho t M có m t c p v ch i cha, n u u c thay, m i cơng vi cha quy i ng làm nh ng công vi c n ng nh y, cày b c làm ngh ph quán xuy n nh ng công vi c b t s vi c không ph n v t v nh làm nh ng vi c nh cha m ch b ix t t ng khuyên d y, v nhà ch N u h mu n v m c i, l y c h n nhà ch ng m ph c nhà ch 24 ng ý bao gi tv m t có ch ch ng b n v ng, v c xác nh r t rõ ràng th hi hai ti n ng h i t 60 - b c tr ng, 60 - 120 kg th t l n, 60 Bên c ng u i v n t n t i nh nguyên thu Theo phong t c dì, già, cô, c cô g cl c h t ph i g cho c u i c t t không ch y vào ru Phong t c hôn nhân anh em ch n t i Em ch ng l y ch b o v tài s n N u em ch có v l y ch dâu làm v l Trong sinh ho u ng Ông c i tham gia d y b o cháu tr thành r y ch ng ph i h i ý ki n ông c u Ơng c dò cháu m y ch q t ng cháu gái, nhi id n i, ông c u ln có i ch i cháu gái, v nhà ch ng Vì có trách nhi i, ơng c y nên c nh n m t s ti n quà t ng c nhà gái pv bi n Thanh niên t ch i gái v ng lòng Sau k i báo nhà gái bi t bàn vi i l y nh ng i không v i Vì t c nhi u ng h c b n bè c u nhà trai ph i m t m t kho n ti nhà gái 25 c hai i gái n danh d Hi n t c ph bi n, trai gái yêu r ch i tri m i t i gái v n b nh ng th c n thi c ch d t tay m t quãng ng ng n, r i gái t i trai v nhà i s ng kinh t nghèo nàn, l c h c ng l ng bào, tình tr ng h n vi ng ph bi th i gian mang thai ph i ch u nhi i ph n u kiêng c c ti p xúc v i th y cúng, trèo cây, hái qu Ph n ng i Vi c c t b ng c t n a N u h gái chôn ig g ng S n ph uv ig v ih làm l trai chơn rau a bé l c t c a cu t gà, th t l n n c, hay tr ng n u c t m r a s ch s n ngày th t tên deo vòng vía cho bé N n l y v , m c i ta c s d ng t ten khác nh ng làm l c u t hay th m V ch ng l c hay m c u t vào ngày lành tháng t t Sáng hôm làm l , v ch ng cách nhà 1, s , d ng m t l hai gh ub c u kh n, h vào b i r m ng i ch m gà, l n làm l i ng s bu c ch ho c s i lanh vào c tay v ch ng gia ch co mu n Sau n u h có hay kho m chúc h t mong c m th hai c a tr c th m M theo quan ni quan t i s c kho n xu ng bào có liên y u liên quan t i vi c nuôi 26 Tang ma i ch r i ta m i ch n hát m c bàn th ho c gh c a vào Trong lúc hát m i ta nh i ch t v v i t t n s tích gà d i ta mang m moi lòng ngồi, ho c gà s ng ng ngun lơng t âu b i ch t u i ch u, b t ngô dùng cúng hàng ngày ng dùng khèn, tr ng bày t lòng luy n ti c c is mang theo gi y b m súc v t b it iv th i hát i ch n vi ng i thân mang theo c n Khi i lanh bu c v i ch t L v n, trâu, bò M t s h có t m t sàn nh có ho c khơng có mái che T i ta gi ng xong m i chôn c t ng h p huy ng cr im ng kéo dài 5, ngày Chôn xong, ch nhà c n h ng (n i ch t không bi i ch t nam: cành, ng quay v làm h , l y che m , cúng ti p hai ngày n a r i nh t m m v g nb i ch tt N ng u tàn d r ng v n v H tin u có linh h n, g i pli Khi m t th c th b ch t ( b phân hu ) linh h n lìa kh i xác bi n thành ma Có ma lành ma d Ma lành ban phúc, ma d giáng ho H cho r i có h n tl a 27 c u hai g i h n tr i t c lo th làm h i s ng, có i súc v t Ma thu t m t hình th c mê tín d m u tác h i làm t n i b dân t c, gây hi m khích gi a dân t c, nhi u x máu ng nghi l nghi ng m i khâu s n xu gi t n nông i ta ph i ch n ngày t t, ng L p l p thu, l nh ng l i, cúng h n lúa cúng th r ng, th n n t T c th cúng t c coi tr ng c ngh thu t dân gian c ngh thu t dân gian c truy n c t phong phú bao g m n ánh kh o c a qu n chúng nh n th c c a h v t nhiên, xã h Truy n c i c truy n t ng nhi v ngu n g c dân t n i kh n kh c a tr m cơi, c ch ng, nh ng m dì gh ng truy n k i h ng thu , truy n nói v ngu n g c trình sáng t o Nh ng truy nh u c p t i m t x u c a xã h i: i x nghi t ngã c a ch c ác, nh ng tên quan tàn b i thông minh tài gi i xu t thân t Truy n c gi i thích nh ng hi th n c a dân t ng v , cúng c 28 i v i em ng th i ca ng i ng, nh ng m i tình i s ng v t ch t cà tinh Dân ca chi m v n c dân gian Dân ca có nhi u lo , hát u dân ca có n u ng sâu s c, cách di n t t nh cl y t nh ng hình có v nhi c ph ho b c bi t nhi u t nh ng ng hát làm dâu c Âm nh c dân gian c a t i mang tính tr tình ph n p vùng cao D ng c âm nh c c a h Múa m t lo i hình ngh thu p lúa, múa ô múa khèn Ngh thu t trang trí trang ph tm t, kh c b c ho c cao Các lo ch bi u hi n bàn tay khéo léo, m t th a h mà v m t ngh thu t cho ta th y s tinh t vi c s d ng màu s c, cách b c i, hài ng c th hi n b ng v ch th ng th ng g p khúc ng chân r t, hình trái trám, d u c ng, lo i ngơi Ngồi có nhi u lo i hình hoa lá, mng ur p m t 29 c I THU C NHÓM H N H P T I PU PÉO Tên t g i c a t i Pu Péo Ka Beo Ngoài dân t c Pu Péo có tên g tt s 54 t T i i thi u s Vi t Nam i Pu Péo thu c nhóm ngơn ng i Pu Péo nói gi i c ti ng H'Mông, Quan h a I SINH HO T KINH T i Pu Péo s i vùng c c B c lãnh th Vi t Nam Dân s huy Minh, B c Mê, t nh Hà Giang m kinh t i Pu Péo ch y u s ng b ng ngh tr ng b c thang, h u, lúa m lo canh tác t t, bi t dùng n xu t, h dùng công c cày, b a, cu c, n o c dùng trâu, bò làm s c b ng ngày b t bò, dê, l n, gà i Pu Péo khơng có làng xóm riêng, h i t i khác có th nói r ng h ln ph thu c vào nh ng t c i có s b quan h g n ng phân tán có quy mơ nh t n8h Th cơng có ngh làm ngói máng, ngh m 30 T CH T II Có cá tính riêng ch ng lo i cách s d ng trang trí 2.1 Trang ph c nam Hàng ngày h m c áo cánh ng n lo i x ng c, màu chàm Qu n lo i t a màu Trong d p l , nam gi n theo l i ch nhân, m c áo dài x nách ph i, màu chàm ho c tr ng 2.2 Trang ph c n Ph n tóc dài qu u, cài b c g , ho c lên tóc bu c th t sau gáy Trong ngày c tra c cd i i Y ph c c a ph n Pu Péo có b váy áo r s c, s d ng k thu trám r p Ph n p v i màu x p thành hình tam giác, hình vng, qu ng m c hai áo: áo chi c áo ng n cài cúc nách ph ng vi áo, áo lo i x ng c, c n c trang trí hoa m xuy t c c li n nhau, không cài cúc, ng tay áo, n p áo g quanh g c u màu Váy lo c có lo i trang trí c Phía ngồi váy có 'y m váy' (ki u t p d màu tr gi a thân váy c th c s b c c hình thoi 31 c Khi m n u th ng h t thân váy Ph trang s c vòng c i III Nhà c a M i dòng h có h th t tên l t cho th h k ti p Trai gái h k t hôn v i theo t p t c: N u trai h l y gái h kia, mãi trai h h Nhi i dân t cl yv thành dâu, r c i xin có nhi kh i c i cõng cô dâu Trong b nong, c nhà dâu r ph qua nhi i tiên, th c M t l c ti n hành mh l i m t Ngày i m t ngày l tr ng, nên cô dâu r u m c trang ph c truy i v cho con, sau l ch ng Con l y h u i gái v nhà i ch ng ch nhà => gia i Pu Péo mang tính ph quy n 32 T c l ma chay Nghi th c tang l c nh i Pu Péo g m l làm ma l chay Trong i ta c mãn tang v a u cc uv tr tà ma làm h i L ng T c l ma chay Nghi th c tang l c nh i Pu Péo g m l làm ma l chay Trong i ta c mãn tang v a u cc uv IV tr tà ma làm h i L ng N Pu Péo m t s r t dân t c hi n s d ng tr c kia, tr c dùng ph bi n h ch dùng ngày l chay Theo phong t c Pu Péo, có tr thành c tr c", tr ng treo quay m t vào nhau, m chu i gõ tr ng ph c v l ng l h th ng i Pu Péo hi c ghép v i ng gi a c m c d ng c dân gian có nhi u truy n thuy t Hát t p i gi a nhà trai nhà gái tr thành m t hình th c sinh ho t r t 3-4 gi ) i Pu Péo l p bàn th nhà, cúng t nh , m i 33 i Trên bàn th có K T LU N Qua vi c tìm hi s t t thêm nhi i ng h Nam Á Vi ct v hi u hay v m t t c , hi m có d ng t i thi u s sinh s h Gi n bi t thêm v tr m t s sinh ho t kinh t , tr ng yc ah t ch t: th nhà b ng ch t li u gì, h khía c a h gì, trang ph c c a h sao, h xây i, v n chuy n b n c a t i thi u s n, hay tôn giáo ng v n v t c u linh, th nm ts t nào, h th ng l h i c a h , quan ni m v s ng ch i s mong ch s u tri th c v nh ng sinh ho t kinh t a t nhóm ng h t b c tranh sinh ho t kinh t c c ng 54 t i anh em v nên Th t hi m th y qu t nhóm ng h khác chung s ng m t d Vì th l i ng t r ng Vi t Nam không ch ng t cho ta hi c bao tri th c, b t chung s ng hồ bình v i h 34 i thu c y p nh n th c cho chúng ta, i thi u s kh i Vi t ch th hi u bi Vi t Nam c Vi t Nam R ng b ns a t c ... t Nam g m 32 t y nên v sinh ho t kinh t t khác ma D a t c ng phong phú t hình ch S vơ vàn nh hi u Các t t u thú v c n khám phá tìm i thi u s phân b t B c chí Nam, m i t i có nét sinh ho t kinh. .. phát tri n Tr i qua n th hình thành nên m t b n v ng, t Nam c a t b ng phong phú m c s c quý hi m i anh em Trong i Vi t Nam nh ng Góp ph Nam ph i k ng c n nhóm t Ng h Nam Á i thu c Ng h Nam Á. .. ch Sau h di tán ph n l n lên vùng núi Minh Hóa, B Tr ch II Sinh ho t kinh t T i Ch t v n m phân tán thành nh ng nhóm nh , s u ki a lý g t nhau, nên sinh ho t kinh t c i Ch t có khác i Ch t i Ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam Á, Tính đa dạng trong sinh hoạt kinh tế và văn hóa của các tộc người trong nhóm ngữ hệ Nam Á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay