Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo

12 28 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 16:56

Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo II NỘI DUNG CỦA GIÁC NGỘ GIÁC NGỘ LÀ SỰ ĐẠT ĐƯƠÏC BA MINH Con đường tuệ giác Phật giáo thể kinh nghiệm giác ngộ Đức Phật (i) Túc mạng minh : tuệ giác hay trí nhớ đến nhiều đời sống khứ thân từ nét đại cương chi tiết (ii) Thiên-nhãn-minh: trí tuệ nhận biết sống chết chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, hạnh nghiệp họ (iii) Lậu-tận-trí: trí tuệ thấy rõ thực khổ lậu hoặc, nguyên nhân sanh khởi chúng, trạng thái an lạc vắng mặt chúng, đường dẫn đến chấm dứt chúng Đây loại tuệ giác cao mang lại giải hồn toàn cho hành giả Minh mà đức Phật chứng ngộ tuệ tri chuỗi tái sanh hay đời sống khứ Ngài ba cõi Nói cách khác, tái sinh khía cạnh luân hồi Sự hữu chúng sanh phần sợi chuỗi chưa bị bẻ gãy sanh già chết tái sanh mà chúng tiếp diễn từ vô lượng kiếp khứ Sự hữu cần phải nhận thức trí tuệ để khơng chấp thủ khởi lên tương lai Nhờ đường giải thoát luân hồi chấm dứt Minh thứ hai khám phá tác dụng luật của, vốn chi phối đời sống chúng sanh xuyên suốt khứ vị lai Đây khía cạnh bổ xung khác thuyết luân hồi Nói cách khác nhờ chấm dứt hoạt động tạo nghiệp, hành giả bước tiến đến chứng đắc Niết-bàn Minh thứ ba xuất cuối cùng, hệ tự nhiên hai minh trước Sự xuất chắn mạnh mẽ để phá vỡ sở cuối ln hồi Nó giải thích hiểu biết thực liên quan đến Bốn Chân Lý Cao Thượng hay Tứ Thánh Đế Như vậy, giác ngộ đức Phật nhận chất hữu người, hiểu biết nhân người giới Mục đích giác ngộ giải thoát khỏi nỗi đau khổ sinh tử luân hồi đạt hạnh phúc hoàn toàn, Niết-bàn GIÁC NGỘ LÀ TUỆ TRI VỀ TỨ DIỆU ĐẾ Nhìn từ góc độ khác, giác-ngộ xem tuệ tri Bốn Chân Lý Thánh hay Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế bao gồm thực trạng đau khổ hữu hay khổ, nguyên nhân gây đau khổ hữu hay tập, trạng thái vắng mặt toàn khối đau khổ hay diệt đế đường thánh đưa đến chấm dứt đau khổ hay đạo Tuệ tri bốn chân lý cao thượng thấu rõ trí tuệ (i) sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, cầu khơng khổ; nói chung, năm thủ uẩn khổ; (ii) tuệ tri nguyên nhân khổ tham ái, yếu tố dẫn đến tái sanh; (iii) tuệ tri trạng thái vắng mặt toàn tham đau khổ (Niết-bàn), (iv) tuệ tri đường Thánh Đạo Tám Ngành đường giải thoát đau khổ Thật rõ ràng để thấy Tứ Diệu Đế biểu thị phương pháp thực nghiệm tâm linh hay khảo sát đối tượng chúng thật là: thấy đối tượng, xác định nguồn gốc nó, biết tình trạng vắng mặt nào, phương pháp để đạt trạng thái Tứ Diệu Đế sánh ví với tiến trình y học trước bệnh: chứng bệnh, nguyên nhân gây bệnh, trạng thái lành bệnh, phương thuốc chữa trị Cũng vậy, Đức Phật vị lương y tu tập tinh thần rõ cho thấy bốn giai đoạn trình thực nghiệm tâm linh, vượt thoát khỏi đau khổ: nhận chân rõ chất khổ vật đời, xác định nguyên nhân phát sinh khổ ấy, trạng thái vắng mặt đau khổ, phương pháp diệt trừ đau khổ Bốn kiện thật muôn đời mà tất nhân loại lồi hữu tình hành tinh hành tinh khác phải cơng nhận Do tính khơng thể bị phủ định mà bốn kiện gọi bốn chân lý thánh hay cao Cả bốn kiện nên xem quan trọng nối tiếp hợp với logic Nghĩa chứng đạt Niết-bàn thành tựu đường Niết-bànkhơng có mặt Tương tự khơng nhận nguyên nhân đau khổ vắng mặt khổ khơng thể có Nếu khổ chưa diệt trừ Niết-bàn khơng thể chứng đạt Nhưng thực tế, đau khổ thực phủ định Nguyên nhân chúng phát xuất từ nhận thức hành động thiếu khôn ngoan người Niết-bàn trạng thái vắng mặt toàn đau khổ Bát chánh đạo đường đưa ta khổ Do đó, đức Phật dạy Tứ thánh đế cần nhận thức sau: thực đau khổ cần phải liễu tri, nguyên nhân gây đau khổ cần phải diệt trừ, trạng thái vắng mặt hoàn toàn đau khổ cần phải chứng ngộ đường khổ cần phải tu tập Khơng có giá trị hạn tiến trình thực nghiệm tâm linh, hướng đến giải thoát, nguyên lý nhận thức Tứ Diệu Đế xem công thức áp dụng chung cho tất vật nhận thức Nghiên cứu vật theo phương pháp này, hành giả trừ diệt mê lầm thấy vật cách chân thật Sự thấy biết thật gọi chánh tri kiến hay minh kiến Trong Phật giáo, chứng đắc tri kiến xem đạt mục đích tối thượng, giải đau khổ tức Niết-bàn GIÁC NGỘ LÀ TUỆ TRI LYÙ NHÂN QUẢ Trong , Tứ Diệu Đế đặt hai đầu đề: nhân quả, hay gian xuất gian (luân hồi Niết-bàn) Chân lý thứ nhứt thứ hai thực trạng đau khổ nguyên nhân gây đau khổ Chúng tiêu biểu cho hệ nhân thuộc phạm vi luân hồi hay thuộc gian Chân lý thứ ba thứ tư trạng thái vắng mặt tồn đau khổ đường dẫn đến tình trạng thoát khổ tiêu biểu cho hệ nhân Niết-bàn thuộc xuất gian Hai chân lý xem đặc tính hóa ln hồi vốn chứa đầy lậu hoặc, hai chân lý cuối đối lập với hai chân lý đầu khơng lậu hay giải khỏi lậu Tóm lại, Tứ Diệu Đế nhằm trả lời câu hỏi sau đây: Nhân luân hồi gì? * Xin trả lời tham (ta"nhà), phiền não Quả luân hồi gì? * Xin trả lời đau khổ hay không toại nguyện Nhân Niết bàn gì? * Xin trả lời tu tập đường chân chánh Quả Niết bàn gì? * Xin trả lời chấm dứt tham ái, phiền não vô minh GIÁC NGỘ LÀ TRI KIẾN LYÙ DUYÊN KHỞI Trong Tứ Thánh Đế, Thánh đế thứ thứ hai thuộc Lý Duyên Khởi Lý duyên khởi hiểu hoạt động tất sáu hình thái chúng sanh vòng ln hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, a-tu-la trời) ba cõi: dục giới vô sắc giới (arùpadhàtu) Lý Duyên Khởi Đức Phật tuệ tri sau Ngài chứng đạt giác ngộ vô thượng (Kinh Phật Tự Thuyết & 2) Lý Duyên Khởi (P paticca-samuppàda, S pratìtya-samutpàda) nguyên lý tương thuộc tương đối tất vật tượng gian này, từ vật hữu hình vơ hình, từ vật chất đến tâm lý Tính cách tương thuộc hữu mơ tả tính điều kiện tương đối sau: Do có mặt, có mặt Do sanh, sanh Do khơng có mặt, khơng có mặt Do diệt, diệt (Tương Ưng Bộ Kinh II, 5556, 119, 171; Trung Bộ Kinh II, 453; III 222) Trong mối liên hệ với hữu luân hồi chúng sanh ba cõi sáu đường, lý duyên khởi hiểu mười hai mắc xích nhân duyên (nidàna), liên hệ cách tương thuộc với cách sau đây: Do vô minh (P avijjà, S avidyà) có mặt nên hành (sankhàra, sa.mskàra) có mặt; hành có mặt nên thức (vi~n~nàna, vij~nàna) có mặt; thức có mặt nên danh sắc (nàmarùpa) có mặt; danh sắc có mặt nên lục nhập (salàyatana, sa.dàyatana) có mặt; lục nhập có mặt nên xúc (phassa, spar�sa) có mặt; xúc có mặt nên thọ (vedanà, vendanà) có mặt; thọ có mặt nên (ta"nhà, t.r.s.nà) có mặt; có mặt nên thủ (upàdàna) có mặt; thủ có mặt nên hữu (bhava) có mặt; hữu có mặt nên sanh (jàti) có mặt; sanh có mặt nên già chết (jaràmara.na) có mặt Do già chết có mặt nên vơ minh có mặt (Tương Ưng Bộ Kinh II, 10; Tăng Chi Bộ Kinh I, 318) vậy, duyên khởi trở lại từ đầu Cứ mà luân chuyển bất tận luân hồi từ khứ đến tương lai Trong tiến trình thực nghiệm tâm linh, hướng đến giải thoát, đức Phật nhấn mạnh đến ba dun, là, khắc phục vơ minh, thủ Loại bỏ ba nhân duyên hành giả tu tập chắn bẻ gãy vòng mắc xích ln hồi nếm vị giải thoát Niết-bàn Tưởng nên lưu ý tính dun khởi có điều kiện, khái niệm vòng chuyền ln hồi khơng có nghĩa cho vơ minh mắc xích sinh tử Bởi lẽ, đạo Phật khơng thừa nhận có ngun nhân sanh nguyên nhân lại Do đó, vơ minh khơng phải khơng có nhân, nguyên nhân thứ Vô minh lậu (àsava) làm nhân Kinh nói rằng: "Từ tập khởi lậu hoặc, có tập khởi vơ minh, từ đoạn diệt lậu có đoạn diệt vơ minh." (Trung Bộ Kinh I, 127) Nói cách khác, tính tương thuộc mười hai mắc xích bắt đầu mắc xích tham (ta.nhà), hay chí đồ ăn (àhàra) Có bốn loại đồ ăn: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực thức thực (Xem Tương Ưng Bộ Kinh II, 27-29, 180-185) Những mắc xích nhân duyên di chuyển vòng khơng có bắt đầu tuyệt đối, khơng có liên quan đến thời gian hay khơng gian Do thấy Lý Duyên Khởi Phật giáo khơng giải thích nguồn gốc giới mà để xác nhận vật đời nhân duyên mà sanh Công thức Lý Duyên Khởi dùng để chứng minh giới hữu cách tương đối nên khơng có vật có thật thể bất biến Nói cách khác, theo Phật giáo giới vật có thật thể thực thể ngun lý duyên khởi tương thuộc hay gọi "y tha duyên khởi tánh" (Idapaccayatà Paticcasamuppada) (Trung Bộ Kinh I, 375) Có nghĩa vật giới hữu phụ thuộc Do vậy, nguyên lý dun khởi xem chìa khóa đưa đến chân lý Nói khác hơn, hành giả chứng ngộ thật chân lý vị thấy "sự thật" hữu đời Với lý trên, Đức Phật đồng hóa tuệ tri duyên khởi với thấy Phật chánh pháp: "Ai thấy lý duyên khởi, người thấy pháp; thấy pháp, người thấy lý duyên khởi (Trung Bộ Kinh I, 422) Chính công thức trả lời vấn đề đời sống người (Tương Ưng Bộ Kinh II, 46) giới, vốn chúng sanh chấp thủ có (atthità) khơng có (natthità) hai cực đoan đối lập (Tương Ưng Bộ Kinh II, 37, 140) Đức Phật không người lịch sử nhân loại khám phá vận hành mắc xích mười hai nhơn duyên mà Ngài người làm chủ chúng đôi tay Ngài Ngài chặt đứt chúng thành mắc xích rời rạc để chúng khơng trói buộc Ngài vào cảnh khổ đau ba cõi sáu đường Do Ngài giác ngộ, giác ngộ Ngài giác ngộ nguyên lý duyên khởi pháp Tóm lại, giác ngộ tri kiến Lý Duyên Khởi xuyên qua Tứ Thánh Đế Tuệ tri mười hai nhân duyên, tập khởi mười hai nhân duyên (do khởi nên khởi), đoạn diệt mười hai nhân duyên (do diệt nên diệt), đường đưa đến đoạn diệt mười hai nhân duyên (con đường Thánh Đạo Tám Ngành) (Trung Bộ Kinh I, 117-128) GIÁC NGỘ LÀ THẤY RÕ BA PHÁP ẤN Với tuệ tri Tứ Diệu Đế tuệ tri Lý Duyên Khởi, người tu tập thấy rõ ba chân lý tảng (Tilakkhana) hữu vơ thường (anicca), khổ (dukkha), vô ngã (anatta) Chúng sanh đối tượng giới hữu tương quan chúng vô thường sanh diệt nguồn gốc khổ Ngoại trừ giác ngộ Niết-bàn, mà khơng bắt nguồn chuỗi ngun nhân điều kiện Cái khổ trống rỗng, vô ngã, không ngã, không ngã sở hữu, làm theo ý ta muốn (Trung Bộ Kinh III, 100; Tương Ưng Bộ Kinh IV, 97) Sau thấy vậy, nhàm chán (nibbada) khởi lên tâm hành giả Do nhàm chán nên ly tham (viràga) xuất Do có thái độ ly tham nên hành giả giải (vimutti) Đỉnh cao tiến trình tu tập giải thoát tri kiến (vimutti~nà.nadassana) hay giác ngộ hoàn toàn (sambodhi) (Tương Ưng Bộ Kinh III, 155) GIÁC NGỘ LÀ THẤY ĐƯƠÏC LÝ VƠ NGÃ Như kết tất yếu Lý Duyên Khởi, Đức Phật tun bố rằng, khơng thể có thực thể thường không thay đổi kể ngã, tất thuộc thành phần người hay người, vật chất, tinh thần hay tượng, xác định với ngã thường hằng, vì, trường hợp đó, duyên hợp chịu biến hoại Những thành phần người hữu tạm thời, người khơng nên chấp thủ chúng không nghĩ chúng thái độ "cái tôi" (eta.m mama), "cái tôi" (eso� ham asmi) "cái ngã tôi" (eso me attà) [S IV 2ff; Tương Ưng Bộ Kinh IV, 82] Đức Phật nhận yêu thương ngã nguyên nhân khổ đau trần thế, cách tốt để loại bỏ chấp ngã tri kiến khơng có ngã thường Quan điểm nguồn gốc đau khổ kiếp nhân sinh Đi ngược lại khuynh hướng tôn trọng ngã gian, giáo lý đức Phật cho vật kể chúng sanh vô ngã thành phần người vốn tuỳ thuộc vào luật dun khởi Khơng có vật người hay ngồi người mà khơng chịu luật phổ biến GIÁC NGỘ LÀ TUỆ TRI CÁC PHÁP LÀ KHƠNG Khái niệm "khơng" (P su~n~natà, S sùnyatà) Phật giáo hồn tồn khơng phải khơng trống rỗng Nó thuật ngữ dùng vắng mặt ngã (Tương Ưng Bộ Kinh IV, 97; Trung Bộ Kinh III, 100) Từ định Lý Duyên Khởi, vật tượng xuất hiện, tồn hoại diệt trở thành khác v.v hình thành chuỗi điều kiện tương duyên Nghĩa chúng hữu mối tương quan duyên sanh Chúng dường "thật" mặt "hiện tượng" "không thực" "cứu cánh." Khi nhận thức pháp vô ngã, hành giả nhận tánh không pháp Không (sùnyatà) đứng hay vượt lên "trên" hai phương diện khẳng định phủ định, hữu không hữu, tồn hay hoại diệt GIÁC NGỘ LÀ TRI KIẾN NHƯ THẬT Từ cách tiếp cận khác, giác ngộ Phật giáo có nghĩa tuệ tri chất "như thị" vật (P yathàbhùta-~nà.nadassana, S yathàbhùta.mj~nànadar�sana) Nghĩa nhìn vật chất chúng là, mà khơng có thêm vào áp đặt, thuộc tính lên thân chúng Kinh điển Đại thừa, kinh Pháp Hoa triển khai cách rốt thái độ nhận thức với chất vật thành nguyên lý "thập thị" là: (i) thị tánh, (ii) thị tướng, (iii) thị thể, (iv) thị lực, (v) thị tác, (vi) thị nhân, (vii) thị duyên, (viii) thị quả, (ix) thị báo, (x) thị bổn mạt cứu cánh Giá trị đạo đức cách nhìn vật với chất chúng là, nằm chỗ giúp cho hành giả không chấp thủ vào giới ngoại giới cảm xúc phản ứng chúng Nhờ hành giả sống ung dung tự đời, vượt khỏi trói buộc Một trói buộc khơng còn, tâm hành giả giải giải thực trí tuệ GIÁC NGỘ LÀ HÀNG PHỤC MA QUÂN THAM, SÂN, SI Theo đức Phật, sáu đối tượng chúng rực cháy với ba lửa tham (lobha), sân (dosa) si (moha) Mục đích đường thực nghiệm tâm linh Phật giáo làm đểø dập tắt lửa Học thuyết ba lửa đề cập pháp thứ ba đức Phật, The Adittapariyàya Sutta(Dictionary of Pàli Proper Names, trang 247) hay Kinh Bị Bốc Cháy (Aditta Sutta Tương Ưng Bộ Kinh IV, 33-40) Thuật ngữ màra dùng văn học Pàli với nghĩa bóng nghĩa đen từ Ma khơng có nghĩa ma quỷ hay ác ma kinh Jataka huyền thoại hoá, mà nhằm ám cho "sự chết" (Tương Ưng Bộ Kinh I, 283; Kinh Pháp Cú, kệ 46, 47, 48, 287; Kinh Tập, kệ 357, 587 v.v�) quan trọng phiền não (kilesa) (Kinh Tập, kệ 166; Pháp Cú, kệ 37, 276, 350) Trong ngữ cảnh đó, khái niệm giác ngộ khơng có nghĩa chiến thắng ngoại ma, bọn ma quân bên ngoài, mà chiến thắng tên giặc lậu phiền não tâm (Trung Bộ Kinh I, 360; Kinh Tập, kệ 425-449) Kinh điển Pàli liệt kê mười đội quân ma quan trọng mà hành giả tìm kiếm giác ngộ phải kiên cường đấu tranh để tiêu diệt chúng Đội quân thứ dục, thứ hai bất lạc, thứ ba đói khát, thứ tư tham ái, thứ năm hôn trầm thùy miên, thứ sáu sợ hãi, thứ bảy nghi ngờ, thứ tám dèm pha ngoan cố, thứ chín lợi danh cung kính danh vọng, thứ mười tự đề cao mình, hủy báng kẻ khác (Kinh Tập, kệ 436-439) Những đội quân ma cư trú tâm người, ngăn chặn giác ngộ hành giả Sự xuất Ma quân trước phút Đức Phật đạt giác ngộ vơ thượng xuất mười tên giặc phiền não vừa nêu mà đức Phật chiến thắng nhờ thiền định Khúc khải hồn đức Phật vị A-la-hán phát biểu minh thứ ba tri kiến chấm dứt toàn lậu (lậu tận trí) Do đó, đấu tranh với ma qn nhiếp phục tâm tư, chế ngự phiền não (kilesa), dẹp trừ chướng ngại tâm (nìvara.na) vốn ngăn chặn đường đến giải Kinh điển mơ tả đức Phật chiến thắng đội quân ma gươm trí tuệ (Kinh Tập, kệ 443; Pháp Cú, kệ 40) Như nói giác ngộ hàng phục ma quân tâm, dập tắt lửa tham sân si, đoạn tận kiết sử, giải thoát sanh y (những nguyên nhân đưa đến tái sanh), nhận Niết-bàn an tịnh III CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN SỰ GIÁC NGỘ Nếu Đức Phật người giác ngộ, Thượng đế hay đấng tạo hố, Ngài giác ngộ thực được, dĩ nhiên người khác đạt làm Nhưng đạt cách nào? Câu trả lời đơn giản mạnh dạn đặt bước chân vững lên đường xa xưa mà đức Phật qua Đó đường: nhận chân đau khổ thực tại, truy nguồn gốc đau khổ, cảm nhận trạng thái vắng mặt đau khổ thực đường khổ Đó đường dẫn đến chấm dứt khổ, từ giới sanh đến giới vô sanh, từ mê mờ đến tỉnh thức Kinh điển chép sau từ bỏ hai cực đoan: đắm say dục (kàmasukhallikànuyoga) tự hành khổ (attakilamthànuyoga), đức Phật kiên theo đường Trung Đạo (majjhimà pa.tipadà), đường thánh gồm tám ngành (Tương Ưng Bộ Kinh V, 611) Con đường tóm gọn ba đặc tính: giới (sìla), định (samàdhi) tuệ (pa~n~nà) [Trung Bộ Kinh I, 660) Con đường thánh tám ngành bao gồm chánh kiến (sammà di.t.thi), chánh tư (sammà sankappa), chánh ngữ (sammà vàcà), chánh nghiệp (sammà kammanta), chánh mạng (sammà àjìva), chánh tinh (sammà vàyàma), chánh niệm (sammà sati), chánh định (sammà samàdhi) (Tương Ưng Bộ Kinh V, 612 nhiều kinh khác) Những phương pháp tu hành chia thành ba nhóm tịnh (tisikkhà), là: (i) tuệ học (pa~n~nà) tức gồm chánh kiến chánh tư duy, (ii) giới học (sìla) tức gồm chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, (iii) định học (samàdhi) tức gồm chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định (Trung Bộ Kinh I, 660) Con đường giác ngộ bậc hữu học gồm có tám chi phần vừa nêu, đó, đường bậc A-la-hán gồm có mười chi phần vốn gồm tám chi phần cộng với hai chi phần chánh trí (sammà ~nà.na) chánh giải thoát (sammà vimutti) (Trung Bộ Kinh III, 245; Tăng Chi Bộ Kinh IV, 563) Do vậy, ba vô lậu học trở thành bốn vô lậu học thêm vào giải thoát học (vimutti) (Tăng Chi Bộ Kinh I, 550-551, 703; II, 271), hay trở thành năm vơ lậu học thêm vào giải tri kiến (vimutti ~nà.nadassana) (Tăng Chi Bộ Kinh II, 747) Chánh Kiến yếu tố quan trọng Phật giáo (Trung Bộ Kinh III, 238) Về phương diện lịch sử, Phật giáo bắt nguồn từ giác ngộ tối thượng đức Phật bồ-đề Bodhgaya Về phương diện nhân quả, nói Phật giáo bắt đầu có hình dạng hồng tử Siddhattha, vị Phật tương lai, chứng kiến ba tượng đời sống: người già, người bệnh, người chết Xuyên qua cảnh trạng Ngài nhận chân lý khổ (dukkha), chân lý Tứ Diệu Đế, nhận khơng Chánh Kiến quan điểm chân chánh (Sammà di.t.thi), bước đường Bát Thánh Đạo Chính chánh kiến nhận thức chân chánh (Sammàdi.t.thi) thúc giục Ngài sớm từ bỏ đời sống tục, để tìm kiếm ba chân lý lại, nguyên nhân khổ, Niết-bàn đường thoát khổ Sau sáu năm tu tập với nhiều thử thách, cuối Ngài đạt giải thoát tri kiến (Vimutti~nà.nadassana) Quá trình giác ngộ tối thượng, vậy, bắt đầu với chánh tri kiến (Sammàdi.t.thi) chấm dứt với giải thoát tri kiến (Vimutti~nà.nadassana) Giải thoát tri kiến hiểu đồng nghĩa vơi giác ngộ hồn toàn (Sammàsambodhi), mức độ tuệ giác cao mà hành giả chứng đạt Sau thực thành công đường cứu khổ độ mê, đức Phật tuyên bố rằng: "Xưa nay, Ta nói lên khổ diệt khổ." (Trung Bộ Kinh I, 318) Ngài tuyên bố học thuyết Ngài có vị, vị giải thoát (Ud.p 56; Kinh Phật Tự Thuyết, trang 352) Chánh tri kiến (sammàdi.t.thi), nhận thức giác ngộ đầu tiên, cần phải tu tập tích tụ giúp đỡ từ bên ngồi trí tuệ vị (Trung Bộ Kinh I, 644) Quan điểm giác ngộ tảng chủ yếu cho người đệ tử thu thập phát triển để giải thoát khỏi vòng ln hồi Nó nhận chân ba chất hay đặc tánh đời sống (tilakkha.na) vơ thường (anicca), khổ (dukkha) vô ngã (anatta) (Trung Bộ Kinh I, 313-315, 510-511) Sự biết làm giảm thái độ ngã mạn "tôi là" thái độ chấp thủ (abhijjà) "của là" hiềm hận (vyàpàda) Trong đường thánh tám ngành, chánh kiến đưa đến chánh tư theo cách đưa đến chánh ngữ,ø chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định Những thành tựu tâm linh chẳng hạn an tịnh tâm giúp vị hành giả thoát khỏi chi phối gian, hướng đến thái độ sống ly tham giải thoát (Trung Bộ Kinh I, 316) Sự giác ngộ hay tri kiến đưa đến giải thoát tối hậu biểu chứng đạt cao đời sống phạm hạnh Đó chánh trí hay thánh tuệ Trong ln hồi tạm khơng hữu, vơ minh hay vắng mặt tri kiến đắn Nhờ có mà chúng sanh tìm giải Nói cách khác, nhờ vào hữu trí tuệ mà q trình ln hồi cá nhân thơng qua vận hành lậu bị chặt đứt hay tiêu diệt hoàn toàn Đến đây, vị thánh đệ tử hồn thành đường giải gồm mười chi phần VI KẾT LUẬN Nếu hiểu theo tâm lý học nhận thức luận giác ngộ q trình chuyển hóa Sự chuyển hố diễn bốn phương diện, tri thức, tình cảm, thái độ cách cư xử Trước hết chuyển hóa tri thức: ngu muội thay tuệ giác Thứ hai chuyển hóa tình cảm: thái độ sợ hãi lo âu thay an tịnh vô uý; đau khổ hạnh phúc; tham lam, keo kiệt thay độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ tha nhân; vị kỷ hay ích kỷ thay lòng vị tha vơ ngã, Thứ ba chuyển hóa thái độ: chấp thủ thay ly tham; hận thù tình hữu nghị; ác tâm lòng thương Thứ tư chuyển hóa cách cư xử: tước đoạt thay ban cho; lười biếng động; phá hoại tạo Nghĩa chuyển hóa tri thức dẫn đến chuyển hóa tình cảm, từ đưa đến thay đổi thái độ, cách cư xử, để có đời sống an tịnh ý nghĩ, lời nói hành động Người Phật tử tu tập đường giác ngộ để làm cho hạnh phúc đem lại hạnh phúc cho người khác Tùy theo mức độ tuệ tri mà kết hạnh phúc đạt nhiều hay Tóm lại, khác với vượt lên cứu rỗi tôn giáo khác, giác ngộ Phật giáo khơng phải huyền bí hay siêu nhiên Nó chuyển hóa tồn diện tri thức, tình cảm, thái độ cách cư xử Giác ngộ đạt hay chứng nghiệm đời sống nỗ lực chân chánh cá nhân đầu tư thực mức Vì vị giác ngộ thực đời sống đau khổ này, giây phút này, người đạt giác ngộ sống giới người, có nhu cầu cần thiết ngày, thực bổn phận, có điều, vị khơng giống người tục, chỗ, vị hồn tồn khơng chấp thủ cá nhân, tính hẹp hòi, ích kỷ; trái lại vị sống với lòng vị tha, khơng vướng mắc thứ đời Tâm hành vị kinh mô tả cánh chim bay lượn bầu trời xanh bao la không để lại dấu vết ... rời rạc để chúng khơng trói buộc Ngài vào cảnh khổ đau ba cõi sáu đường Do Ngài giác ngộ, giác ngộ Ngài giác ngộ nguyên lý duyên khởi pháp Tóm lại, giác ngộ tri kiến Lý Duyên Khởi xuyên qua Tứ... nhân đưa đến tái sanh), nhận Niết-bàn an tịnh III CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN SỰ GIÁC NGỘ Nếu Đức Phật người giác ngộ, Thượng đế hay đấng tạo hố, Ngài giác ngộ thực được, dĩ nhiên người khác đạt làm Nhưng... yếu tố quan trọng Phật giáo (Trung Bộ Kinh III, 238) Về phương diện lịch sử, Phật giáo bắt nguồn từ giác ngộ tối thượng đức Phật bồ-đề Bodhgaya Về phương diện nhân quả, nói Phật giáo bắt đầu có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo, Giac ngộ và con đường giác ngộ phật giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay