Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ)

93 30 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 16:43

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LÊ TRUNG DŨNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2015, LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG 2016-2020 TẦM NHÌN TỚI NĂM 2030 HUYỆN QUỲ CHÂU, TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH:LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Trần Hữu Viên LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Hà Nội, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu thu thập, kết nghiên cứu luận văn hồn tồn có thật Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Lê Trung Dũng ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình đào tạo Cao học Lâm nghiệp khoá học 2015 - 2017, đồng ý Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, thực đề tài nghiên cứu: “Đánh giá kết thực quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011-2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016-2020 tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.” Sau thời gian tiến hành, đến đề tài hồn thành.Nhân dịp cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Trần Hữu Viên, người tận tình bảo, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu trường, trình thực đề tài Qua cho phép gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo tham gia trực tiếp giảng dạy, thầy giáo phòng Đào tạo sau đại học trường Đại học lâm nghiệp Việt Nam Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới tất bạn bè đồng nghiệp người thân gia đình động viên, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thời gian kinh nghiệm hạn chế, luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Lê Trung Dũng iii MỤC LỤC Lời cam đoan………………………………………………………………….i Lời cảm ơn………………………………………………………………… ii Mục lục………………………………………………………………………iii Danh mục từ viết tắt……………………………………………… …… v Danh mục bảng……………………………………………………… …vi ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Nhận thức chung quy hoạch Bảo vệ Phát triển rừng 1.2 Trên giới 1.2.1.Quy hoạch vùng lãnh thổ 1.2.2 Quy hoạch Lâm nghiệp 1.3 Ở Việt Nam 1.3.1 Quy hoạch vùng chuyên canh 1.3.2 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện 10 1.3.3 Quy hoạch lâm nghiệp 12 1.4 Thảo luận 19 Chƣơng MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 21 2.1.1 Mục tiêu tổng quát 21 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 21 2.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 21 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu: 21 2.3 Nội dung nghiên cứu 21 2.3.1.Cơ sở xây dựng quy hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Quỳ châu 21 iv 2.3.2 Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 kết thực kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2015 22 2.3.3 Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016-2020, định hướng tới năm 2030 22 2.4 Phương pháp nghiên cứu 22 2.4.1.Phương pháp điều tra thu thập số liệu 22 2.4.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích xử lý số liệu 24 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 3.1 Cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát triển rừng huyện Quỳ châu 25 3.1.1 Cơ sở pháp lý 25 3.1.2 Điều kiện khu vực nghiên cứu 30 3.2 Kết thực kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 20112015 .40 3.2.1 Những nội dung nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ phát triển rừng huyện Quỳ châu giai đoạn 2011-2020 .40 3.2.2 Kết thực giai đoạn 2011-2015, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân , học kinh nghiệm 45 3.2.3 Dự báo yếu tố ảnh hưởng tới bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn tới 57 3.3 Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016-2020, định hướng tới năm 2030 60 3.3.1 Quan điểm, định hướng phát triển 60 3.3.2 Nội dungkế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng tới năm 2030 61 KẾT LUẬN, TỒN TẠI KIẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ BIỂU v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BV&PTR BNN BVR&PTR Viết đầy đủ Bảo vệ phát triển rừng Bộ nông nghiệp Bảo vệ rừng phát triển rừng BVR BNN&PTNT BCĐ Bảo vệ rừng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Ban đạo BTC BNN&PTNT DVMTR Bộ tài Bộ nơng nghiệp phát triển nông thôn Dịch vụ môi trường rừng ĐTQHR ĐKTN Điều tra quy hoạch rừng Điều kiện tự nhiên NQ/TW NĐ-CP OTC Nghị trung ương Nghị định phủ Ô tiêu chuẩn PCCR PTNT PTR Phòng chống cháy rừng Phát triển nông thôn Phát triển rừng PRA QLR QH đánh giá nơng thơn có tham gia Quản lý rừng Quy hoạch QHLN KT-XH Quy hoạch lâm nghiệp Kinh tế xã hội TCLN UBND SXLN Tiêu chuẩn lâm nghiệp Ủy ban nhân dân Sản xuất lâm nghiệp SNN&PTNT Sỏ nông nghiệp phát triển nông thôn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Bảng tổng hợp dân số , số hộ nhân huyện 36 Bảng 3.2: Tổng hợp nhu cầu, cấu, tiến độ vốn 44 Bảng 3.3: Diện tích loại rừng huyện quỳ châu 45 Bảng 3.4: Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 tầm nhìn 2030 61 Bảng 3.5: Tổng hợp nhu cầu, cấu, tiến độ vốn thực phương án bảo vệ khoanh nuôi rừng giai đoạn 20162020 tầm nhìn 2030 68 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ danh giới hành huyện Quỳ Châu 31 ĐẶT VẤN ĐỀ Lâm nghiệp ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù kinh tế Quốc dân, ngồi việc đóng góp giá trị kinh tế cho kinh tế Quốc dân Lâm nghiệp có vai trò quan trọng việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xố đói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội an ninh quốc phòng địa phương Đối tượng sản xuất kinh doanh lâm nghiệp tài nguyên rừng, bao gồm rừng, đất rừng sản phẩm khác từ rừng Trên thực tế, Rừng nước ta phân bố không đồng vùng miền; điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhu cầu địa phương, ngành kinh tế lâm nghiệp khơng giống Do cần thiết phải tiến hành quy hoạch lâm nghiệp nhằm bố cục hợp lý mặt không gian tài nguyên rừng bố trí cân đối hạng mục sản xuất kinh doanh theo cấp quản lý lãnh thổ quản lý sản xuất khác nhau, làm sở cho việc lập kế hoạch, định hướng cho sản xuất kinh doanh lâm nghiệp để đáp ứng nhu cầu lâm sản cho địa phương, cho kinh tế quốc dân cho xuất Quỳ châu huyện miền núi tỉnh Nghệ an với lợi tiềm đất đai, có tổng diện tích tự nhiên 97743.9 ha, diện tích đất lâm nghiệp 94866.1 Đây nguồn tài nguyên phong phú quý giá địa phương, Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 huyện xây dựng, phê duyệt triển khai thực Trong năm qua công tác Bảo vệ phát triển rừng địa bàn cấp, ngành địa phương quan tâm đạo đạt kết tích cực Tuy nhiên, trình triển khai thực công tác bảo vệ phát triển rừng quản lý sử dụng rừng nhiều tồn là: Rừng đất lâm nghiệp giao, khoán ổn định lâu dài theo quy định Nhà nước sử dụng hiệu quả; suất, chất lượng rừng khơng cao; tình trạng chặt phá khai thác rừng trái phép diễn ra; sâu bệnh hại rừng chưa ngăn chặn triệt để; việc sử dụng rừng chưa mục đích, khơng theo quy hoạch, tượng lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng đất rừng trái phép xảy Những tồn bất cập làm cho công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng gặp nhiều khó khăn, giá trị đích thực rừng chưa khai thác sử dụng hiệu Cho đến Quỳ châu huyện thuộc huyện nghèo chương trình giảm nghèo nhanh bền vững theo Nghị số 30a/2008/NQQ-CP Chính phủ Xuất phát từ vấn đề trên, việc nghiên cứu đề xuất quy hoạch Bảo vệ phát triển rừng hợp lý, có sở khoa học giúp cho công tác quản lý tài nguyên rừng bền vững, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân dân tộc làm nghề rừng địa bàn huyện, thực xoá đói, giảm nghèo góp phần đưa kinh tế - xã hội huyện phát triển hoà nhập với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh cần thiết Đây lý chọn đề tài: “Đánh giá kết thực quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011-2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 20162020 tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.” khuôn khổ Luận văn tốt nghiệp cao học Trường Đại học Lâm nghiệp Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Nhận thức chung quy hoạch Bảo vệ Phát triển rừng Quy hoạch nói chung, quy hoạch Bảo vệ phát triển rừng - quy hoạch lâm nghiệp nói riêng hoạt động định hướng nhằm xếp, bố trí tổ chức hoạt động khơng gian thời gian cách hợp lý vào thời điểm phù hợp với mục tiêu tương lai Lâm nghiệp ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao gồm tất hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hoá dịch vụ từ rừng hoạt động bảo vệ, gây trồng, khai thác, vận chuyển, sản xuất, chế biến lâm sản dịch vụ mơi trường có liên quan đến rừng; đồng thời ngành lâm nghiệp có vai trò quan trọng việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xố đói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội an ninh quốc phòng Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính pháp lý hệ thống biện pháp kỹ thuật, kinh tế, xã hội.Thực chất trình định sử dụng rừng đất rừng tư liệu sản xuất đặc biệt, nhằm mục tiêu sử dụng rừng đất rừng cách hiệu quả.Công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng trọng coi nhiệm vụ chiến lược quản lý rừng đất rừng Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng phận cấu thành quy hoạch tổng thể phát triển nơng thơn Do cơng tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội nông thôn nhằm tránh chồng chéo, hạn chế lẫn ngành Thực chất công tác quy hoạch tổ chức không gian thời gian phát triển cho ngành lĩnh vực sản xuất giai đoạn cụ thể.Mỗi ngành kinh tế muốn tồn phát triển thiết phải thực quy hoạch, ... nghiệp, thực đề tài nghiên cứu: Đánh giá kết thực quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016- 2020 tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ. .. xây dựng quy hoạch Bảo vệ phát triển rừng huyện Quỳ châu 21 iv 2.3.2 Quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020 kết thực kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015... trình phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh cần thiết Đây lý chọn đề tài: Đánh giá kết thực quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 20162 020 tầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011 2015, lập kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2016 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay