Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)

160 28 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 16:34

Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÁI BÌNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÂY LÀM THỨC ĂN CỦA VOI CHÂU Á (Elephas maximus) TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM HỌC Đồng Nai, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÁI BÌNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÂY LÀM THỨC ĂN CỦA VOI CHÂU Á (Elephas maximus) TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60 62 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG BÌNH Đồng Nai, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Trọng Bình Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Nếu nội dung nghiên cứu trùng lắp với nội dung cơng bố, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tuân thủ kết luận đánh giá luận văn Hội đồng khoa học Đồng Nai, ngày 27 tháng năm 2017 Người cam đoan Thái Bình ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận văn, tơi nhận ủng hộ tạo điều kiện của, Ban giám hiệu, Phong Khoa hoc & HTQT, Trường Đại học lâm nghiệp khoa sau đại học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Trọng Bình, người Thầy hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm quý báu nghiên cứu khoa học Tôi xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Văn Huy – giáo viên trường Đại Học Lâm nghiệp, ThS Lê Mạnh Tuấn - Viện điều tra quy hoạch rừng góp ý cho tơi q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Trong trình nghiên cứu thực luận văn, nhận giúp đỡ hỗ trợ quan: Vườn Quốc gia Cát Tiên, Công ty TNHH thành viên lâm nghiệp La Ngà Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Đồng thời tơi nhận đóng góp quý báu Thầy, Cô giáo đồng nghiệp Nhân dịp tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tời người bạn, người thân gia đình ln kịp thời động viên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn tốt nghiêp Xin trân trọng cảm ơn ! Thái Bình iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Nghiên cứu sinh cảnh Voi Châu Á giới 1.1.1 Đặc điểm tình trạng 1.1.2 Quản lý Bảo tồn Voi hoang dã 1.2 Nghiên cứu tình trạng bảo tồn phân bố Voi Châu Á Việt Nam 1.3 Nghiên cứu bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1990 - 2016 1.3.1 Chương trình bảo tồn voi Chƣơng 14 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN- KINH TẾ- XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 14 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Vườn Quốc Gia Cát Tiên 14 2.1.1 Vị trí địa lý 14 2.1.2 Địa hình 14 2.1.3 Địa chất – Thổ nhưỡng 15 2.1.4 Khí hậu 16 2.1.5 Thủy văn 16 2.1.6 Thảm thực vật 17 2.1.7 Điều kiện kinh tế xã hội 18 2.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà20 2.2.1 Vị trí địa lý 20 2.2.2 Địa hình 20 2.2.3 Khí hậu 21 iv 2.2.4 Địa chất thổ nhưỡng 22 2.2.5 Tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội khu vực 23 2.2.6 Kinh tế - Xã hội 24 2.2.7 Đa dạng thực vật rừng 28 2.2.8 Đa dạng động vật rừng 28 Chƣơng 29 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 29 3.2 Nội dung nghiên cứu 29 3.3.1 Xác định dạng sinh cảnh voi hoang dã Châu Á Đồng Nai 29 3.3.2 Xác định loài thực vật làm thức ăn cho Voi Châu Á 29 3.3.3 Đề xuất định hướng giải pháp bảo vệ rừng khu vực có lồi thức ăn voi 29 3.3 Phương pháp nghiên cứu 29 3.3.1 Phương pháp kế thừa: 29 3.3.2 Phương pháp chuyên ngành 29 3.3.2.1 Điều tra voi ăn theo tuyến voi kiếm ăn 29 3.3.2.2 Phương pháp chuyên gia 31 3.3.2.3 Đánh giá cấu trúc rừng 31 Chƣơng 34 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Các loài làm thức ăn voi 34 4.1.1 Thành phần loài làm thức ăn voi có tuyến điều tra trực tiếp/ gián tiếp rừng 34 4.1.2 Cây thức ăn voi người vấn cung cấp 37 4.1.3 Cây thức ăn voi ghi nhận qua tài liệu hướng dẫn nuôi voi 40 4.1.4 Các loài thức ăn làm thuốc voi thuốc chữa bệnh cho voi 44 4.1.4.1 Cây rừng voi ăn thuốc chữa bệnh: 44 4.1.4.2 Cây rừng dùng báo chế thuốc chữa bệnh cho voi: 45 v 4.2 Hiện trạng tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu 46 4.3 Đặc điểm sinh cảnh sống Voi khu vực nghiên cứu 48 4.3.1 Sinh cảnh rừng gỗ rộng thường xanh/bán thường xanh 49 4.3.1.1 Sinh cảnh rừng trung bình: 49 4.3.1.2 Sinh cảnh rừng phục hồi: 54 4.3.2 Sinh cảnh rừng tre nứa hỗn giao gỗ-nứa 59 4.3.2.1 Sinh cảnh rừng hỗn giao gỗ-nứa: 60 4.3.2.2 Sinh cảnh rừng tre nứa: 65 4.3.3 Sinh cảnh rừng trồng 67 4.3.4 Sinh cảnh đất trống, bụi , gỗ rải rác 68 4.3.5 Sinh cảnh Đất khác lâm nghiêp 69 4.4 Bảo tồn, bảo vệ phục hồi tài nguyên rừng 71 4.4.1 Cơ sở công tác bảo tồn phục hồi tài nguyên rừng 71 4.4.1.1 Cơ sở mặt pháp lý 71 4.4.1.2 Cơ sở mặt tự nhiên 72 4.4.1.3 Cơ sở nhân lực 72 4.4.2 Định hướng giải pháp bảo tồn phát triển tài nguyên thực vật rừng 73 4.4.2.1 Giải pháp tổ chức bảo vệ rừng 73 4.4.2.2 Giải pháp xây dựng hạ tầng 73 4.4.2.3 Giải pháp Bảo tồn phục hồi phát triển rừng 74 4.4.2.4 Giải pháp hoạt động cộng đồng 74 4.4.2.5 Giải pháp bảo tồn bảo vệ voi 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Tồn 76 Khuyến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC 82 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐVHD: Động vật hoang dã HEC: Xung đột Voi - Người (Human- Elephant Conflict) HST: Hệ sinh thái IUCN: Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên KBTTN: Khu bảo tồn thiên nhiên NN&PTNT: Nông nghiệp Phát triển nông thôn TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên VQG: Vườn quốc gia UBND: Ủy ban nhân dân WWF: Tổ chức quốc tế bảo vệ động vật hoang dã QLRPH: Quản lý rừng phòng hộ KL: Kiểm lâm ÔTC: Ô tiêu chuẩn ÔDB: Ô dạng D1.3: Đường kính ngang ngực Hvn: Chiều cao vút vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 Tên bảng Trang Số lượng Voi tự nhiên dưỡng Châu Á 1.2 Các loài thức ăn cho voi theo nghiên cứu chuyên gia 10 2.1 Dân số mật độ dân số 23 2.2 Số hộ số lao động 23 2.3 Thành phần dân tộc 24 2.4 Diện tích sản lượng số trồng 25 4.1 Hệ thống tuyến điều tra khảo sát rừng voi ăn huyện Định Quán Tân Phú 35 4.2 Danh sách loài voi ăn tuyến điều tra 36 4.3 Thông tin vấn voi ăn khu vực nghiên cứu 38 4.4 Danh lục lồi voi ăn từ cơng tác vấn 39 4.5 Danh sách loài cho voi ăn bổ sung nhà 41 4.6 Tổng hợp số họ, chi, loài, dạng sống thức ăn voi 42 4.7 44 4.9 Nhóm phận voi ăn lồi Cây thuốc voi ăn chữa bệnh bào chế thuốc chữa bệnh cho voi Hiện trạng tài nguyên rừng khu vực nghiên cứu 4.10 Thống kê diện tích loài sinh cảnh sống voi 48 4.11 Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng trung bình (ƠTC10) 49 4.12 Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng trung bình (ƠTC11) 50 4.13 Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng phục hồi (ÔTC3) 55 4.14 Tổ thành thực vật sinh cảnh rừng phục hồi (ÔTC8) 56 4.15 Chỉ tiêu định lượng rừng hỗn giao Tre nứa-gỗ rừng tre nứa 59 4.16 Tổ thành thưc vật gỗ ÔTC rừng hỗn giao gỗ-lồ ô 61 4.17 Tổ thành thực vật rừng hỗn giao (ÔTC4) 61 4.18 Tổ thành thực vật rừng hỗn giao (ÔTC7) 62 4.19 Tổ thành thực vật rừng hỗn giao gỗ - lồ (ƠTC15) 63 4.20 Tổ thành thưc vật gỗ ÔTC rừng lồ ô 65 4.8 45 46 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP THÁI BÌNH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN CÂY LÀM THỨC ĂN CỦA VOI CHÂU Á (Elephas maximus) TẠI HUYỆN ĐỊNH QUÁN, HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG... Nghiên cứu thành phần loài làm thức ăn Voi Châu Á (Elephas maximus) huyện Định Quán, Tân Phú tỉnh Đồng Nai Đề tài sau hoàn thành sở quan trọng cho công tác bảo tồn phát triển loài thực vật làm. .. PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 29 3.2 Nội dung nghiên cứu 29 3.3.1 Xác định dạng sinh cảnh voi hoang dã Châu Á Đồng Nai 29 3.3.2 Xác định loài thực vật làm thức ăn cho Voi Châu Á
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu thành phần cây làm thức ăn của voi châu Á (Elephas maximus) tại huyện Định Quán, huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay