Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy nam định ( Luận văn thạc sĩ)

84 37 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 16:19

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy nam định ( Luận văn thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy nam định ( Luận văn thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy nam định ( Luận văn thạc sĩ)Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy nam định ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THANH THÚY ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN TÍNH ĐA DẠNG THỰC VẬT VƢỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY - NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Sinh Thái Học Mã số: 60.42.01.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Hƣớng dẫn khoa học: TS ĐINH THỊ PHƢỢNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, công sức Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Sinh thái học khoa Sinh - KTNN Trƣờng Đại học Sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, nhận đƣợc ủng hộ, giúp đỡ thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình! Trƣớc tiên tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đinh Thị Phƣợng, ngƣời thầy tận tình hƣớng dẫn để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Bam Giám hiệu; thầy cô Ban chủ nhiệm khoa; thầy thuộc khoa Sinh – KTNNN; Phòng quản lý Đào tạo sau đại học - Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Thái Nguyên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu trƣờng Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Quản Lý VQG Xuân ThủyNam Định tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực địa để hồn thành luận văn Qua tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trƣờng THPT Phú Bình - Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian học Cao học Trong trình thực luận văn hạn chế mặt thời gian, kinh phí nhƣ trình độ chun mơn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo, nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 10 tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục i Danh mục bảng ii Danh mục hình vẽ iii Danh mục chữ viết tắt iv MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu 3 Phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm có liên quan 1.1.1 Đa dạng sinh học 1.1.2 Thảm thực vật 1.1.3 Thực vật ngập mặn 1.2 Những nghiên cứu đa dạng thực vật giới Việt Nam 1.2.1 Những nghiên cứu đa dạng thực vật giới 1.2.1.1 Những nghiên cứu đa dạng thảm thực vật nói chung 1.2.1.2 Những nghiên cứu đa dạng thảm thực vật ngập mặn 1.2.2 Những nghiên cứu đa dạng thực vật Việt Nam 10 1.2.2.1 Những nghiên cứu đa dạng thực vật 10 1.2.2.2 Những nghiên cứu đa dạng thực vật ngập mặn Việt Nam 12 1.3 Những nghiên cứu dạng sống thực vật giới Việt Nam 16 1.3.1 Những nghiên cứu dạng sống thực vật giới 16 1.3.2 Những nghiên cứu dạng sống thực vật Việt Nam 17 1.4 Những nghiên cứu bảo tồn thực vật giới Việt Nam 18 i Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4.1 Những nghiên cứu bảo tồn thực vật giới 18 1.4.2 Những nghiên cứu bảo tồn thực vật Việt Nam 19 1.4.3 Thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 21 1.4.3.1 Bảo tồn nội vi in- situ 21 1.4.3.1 Bảo tồn ngoại vi (Ex- situ) 22 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 23 2.2 Nội dung nghiên cứu 23 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2.1.Phương pháp kế thừa 23 2.2.2 Phương pháp điều tra 23 2.2.3 Phương pháp thu thập mẫu 24 2.2.4 Phương pháp phân tích mẫu 25 2.2.5.Phương pháp xử lý số liệu 25 Chƣơng 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 26 3.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.1 Vị trí địa lý 26 3.1.2 Địa hình 27 3.1.3 Khí hậu - Thuỷ văn 28 3.1.3.1 Khí hậu 28 3.1.3.2 Thuỷ văn 30 3.1.4 Địa chất thổ nhưỡng 31 3.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội khu vực nghiên cứu 32 Chƣơng 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 4.1 Phân loại thảm thực vật VQG Xuân Thủy 33 4.1.1 Quần xã Cỏ cáy - Cỏ ngạn .35 4.1.2 Quần xã Vạng hôi - Tra - Giá 36 4.1.3 Quần xã Cà độc dược - Thầu dầu 36 ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.1.4 Quần xã Phi lao – Quan âm 37 4.1.5 Quần xã Cỏ lông chông – Muống biển 38 4.1.6 Quần xã Cỏ xoan – Cỏ xoan nhỏ – Rong xương cá 38 4.1.7 Quần xã Cói - Sậy đầm nuôi thủy sản 39 4.1.8 Quần xã Sú + Bần + Mắm + Ô 39 4.1.9 Quần xã rừng trồng 39 4.2 Những đặc trƣng khu hệ thực vật VQG Xuân Thủy 40 4.2.1 Sự đa dạng taxon 40 4.2.2 Sự đa dạng dạng sống hệ thực vật 46 4.2.3 Sự đa dạng công dụng 49 4.2.4 Các loài thực vật quý 51 4.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính đa dạng thực vật KVNC 51 4.3.1 Các yếu tố sinh thái tác động đến rừng ngập mặn 51 4.3.2 Tác động người đến rừng ngập mặn 54 4.3.2.1 Những tác động tiêu cực 54 4.3.2.2 Những tác động tích cực 57 4.4 Đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển thảm thực vật khu vực nghiên cứu 58 4.4.1 Phân vùng quản lí, bảo vệ phát triển hệ thực vật ngập mặn 58 4.4.2 Nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tăng cường tham gia cộng đồng quản lí bảo vệ đa dạng sinh học 60 4.4.3 Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng 61 4.4.4 Tăng cường cơng tác quản lí, bảo vệ rừng 62 4.4.5 Tăng cường chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn 63 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 64 KẾT LUẬN 64 ĐỀ NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BTTN Bảo tồn thiên nhiên ĐDSH Đa dạng sinh học IUCN The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Quốc tế FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc RNM Rừng ngập mặn MCD Centre for Marinelife Conservation and Community Development - Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển Phát triển cộng đồng KVNC Khu vực nghiên cứu Nxb Nhà xuất OTC Ô tiêu chuẩn ODB Ô dạng TĐT Tuyến điều tra VU Sẽ nguy cấp VQG Vƣờn Quốc Gia VQG XT Vƣờn Quốc Gia Xuân Thủy WCMC World Conservation Monitoring Centre – Trung tâm giám sát bảo tồn toàn cầu ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Số lồi thực vật đƣợc mơ tả tồn giới Bảng 1.2 Số loài thực vật đƣợc mơ tả tồn giới Bảng 3.1 Nhiệt độ độ ẩm trung bình tháng Nam Định năm 2013 29 Bảng 4.1 Tỉ lệ nhóm lồi thực vật hệ thực vật VQG Xuân Thủy 33 Bảng 4.2 Phân bố taxon hệ thực vật VQG Xuân Thủy 40 Bảng 4.3 Sự phân bố taxon ngành Hạt kín 42 Bảng 4.4 Các họ đa dạng hệ thực vật VQG Xuân Thuỷ 43 Bảng 4.5 Các họ nhiều chi khu vực nghiên cứu 45 Bảng 4.6 Các chi nhiều loài khu vực nghiên cứu 45 Bảng 4.7 Các dạng sống thực vật khu vực nghiên cứu 46 Bảng 4.8 Số lƣợng lồi theo nhóm cơng dụng 49 Bảng 4.9 Sử dụng tài nguyên rừng ngập mặn qua giai đoạn 54 Bảng 4.10 Sử dụng đất năm 1986 năm 1998 VQG Xuân Thủy 55 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Diện tích RNM thay đổi qua năm 13 Hình 3.1 Bản đồ khu vực VQG Xuân Thủy 27 Hình 4.1 Tỉ lệ nhóm lồi thực vật hệ thực vật VQG Xuân Thủy 34 Hình 4.2 Tỉ lệ taxon ngành thực vật VQG Xuân Thủy 41 Hình 4.3 Tỉ lệ phân bố taxon ngành Hạt kín 42 Hình 4.4 Tỉ lệ họ đa dạng hệ thực vật VQG Xuân Thuỷ 44 Hình 4.5.Tỉ lệ dạng sống hệ thực vật VQG Xuân Thủy 47 iv Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Theo quỹ bảo tồn thiên nhiên giới, đa dạng sinh học phồn thịnh sống trái đất, hàng triệu loài động vật, thực vật vi sinh vật, nguồn gen chúng hệ sinh thái phức tạp tồn môi trƣờng sống Đa dạng sinh học phạm vi toàn giới suy giảm cách nhanh chóng Trƣớc tình hình giới có nhiều nỗ lực nhằm hạn chế suy giảm đó, cụ thể có nhiều cơng ƣớc liên quan đến bảo vệ đa dạng sinh học đời nhƣ Công ƣớc RAMSAR, Iran (1971), Công ƣớc CITES (1972), Công ƣớc Paris (1972), Cơng ƣớc bảo vệ lồi động vật di cƣ, Born (1979) Tuy nhiên, giới, tƣợng làm hệ sinh thái tự nhiên loài sinh vật hàng ngày, hàng xảy Mỗi năm, trái đất khoảng 2000 loài động vật, thực vật, nghĩa 10% số lồi đƣợc mơ tả Nếu nhƣ kỷ trƣớc bình quân vài chục năm có lồi bị tuyệt chủng, năm gần đây, ngƣời ta tính bình qn phút có lồi bị tuyệt chủng Theo báo cáo quan trắc môi trƣờng nƣớc Ngân hàng Thế giới, Việt Nam số 10 quốc gia giàu đa dạng sinh học giới, với có mặt 10% số lồi đƣợc biết đến, diện tích lãnh thổ chiếm chƣa đến 1% diện tích trái đất Trong hệ sinh thái cạn, thống kê xác định đƣợc 13.200 loài thực vật, khoảng 10.000 loài động vật Trong vùng đất ngập nƣớc nội địa, xác định đƣợc 3.000 lồi thuỷ sinh vật Mơi trƣờng biển với 20 kiểu hệ sinh thái đặc thù, đặc trƣng cho biển nhiệt đới môi trƣờng sống 11.000 loài sinh vật biển Khoảng hai thập kỷ gần đây, nhiều loài động, thực vật đƣợc phát mơ tả, có nhiều chi loài cho khoa học, đặc biệt loài thú loài thuộc họ lan Hiện nhiều loài động, thực vật đƣợc tiếp tục phát công bố Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Xuất phát từ lí đó, nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật Vườn Quốc Gia Xuân Thủy -Nam Định Mục tiêu nghiên cứu - Phân loại thảm thực vật khu... cứu trạng, số đặc trƣng hệ thực vật số yếu tố ảnh hƣởng đến tính đa dạng thực vật VQG Xuân Thủy Trên sở đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển thực vật khu vực nghiên cứu Đóng góp luận văn -... cứu trạng đặc trƣng thảm thực vật khu vực nghiên cứu: Thành phần loài, dạng sống, cơng dụng lồi thực vật q - Xác định số yếu tố ảnh hƣởng đến tính đa dạng thực vật KVNC - Đề xuất số biện pháp bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy nam định ( Luận văn thạc sĩ), Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật ở vườn quốc gia xuân thủy nam định ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay