Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)

112 35 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 16:12

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ) i ỜI Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tác giả luận văn Vũ Thị Huyền ii ỜI Ả Ơ Luận văn “Nghiên cứu đề xuất Quy hoạch xây dựng Nông thôn Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020” Đƣợc hoàn thành trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam theo chƣơng trình đào tạo cao học Lâm nghiệp – khóa 23B, giai đoạn 2015 -2017 Trong q trình học tập hoàn thành luận văn, học viên đƣợc Phòng Đào tạo Sau đại học – Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam cấp quyền địa phƣơng tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho tác giả thu thập tài liệu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trƣớc hết, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới GS.TS Trần Hữu Viên (ngƣời hƣớng dẫn khoa học) tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ học viên thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Phòng Đào tạo Sau đại học – Trƣờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ học viên thời gian học tập nhƣ thực luận văn Qua đây, tác giả xin chân thành cảm ơn cấp quyền địa phƣơng Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp thông tin, tƣ liệu cần thiết tạo điều kiện cho học viên thu thập số liệu phục vụ cho luận văn tốt nghiệp Tôi xin cam đoan số liệu thu thập kết tính tốn hồn tồn trung thực đƣợc trích dẫn rõ ràng Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Học viên Vũ Thị Huyền iii Ụ Ụ Trang Trang phụ bìa L I C M ĐO N i L I CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nông thôn 1.1.2 Khái niệm nông thôn 1.1.3 Khái quát chung quy hoạch 1.1.4 Quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.5 Mơ hình phát triển nơng thơn 1.2 Vấn đề quy hoạch NTM số nƣớc giới: 10 1.2.1 Kinh nghiệm Nhật Bản: Nông nghiệp phát triển tạo đà cho cơng nghiệp hóa 10 1.2.2 Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp Trung quốc 13 1.2.3 Mơ hình “ Làng “ Hàn Quốc 14 1.3 Vấn đề quy hoạch NTM Việt Nam 15 1.3.1 Tình hình xây dựng nơng thơn Việt Nam 15 1.3.2 Các văn sách Nhà nƣớc liên quan đến NTM 19 1.3.3 Tình hình thực xây dựng nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc 20 1.3.4 Tình hình thực xây dựng nơng thơn huyện Sơng 22 1.3.5 Tình hình thực xây dựng nông thôn Quang Yên 23 1.4 Thảo luận 24 iv Chƣơng MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Mục tiêu 25 2.1.1 Mục tiêu tổng quát 25 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 25 2.2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.3.1 Điều tra phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội 25 2.3.2 Đánh giá thực trạng nơng dân nơng thơn theo tiêu chí quốc gia NTM 25 2.3.3 Quy hoạch xây dựng nông thôn Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 -2020 26 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 26 2.4.1 Phƣơng pháp kế thừa tài liệu có sẵn 26 2.4.2 Phƣơng pháp điều tra thực địa kết hợp vấn trực tiếp 26 2.4.3 Phƣơng pháp chuyên gia 26 2.4.4 Phƣơng pháp phân tích thị trƣờng dự báo tiềm cho phát triển 26 2.4.5 Phƣơng pháp xây dựng đồ 28 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế hội Quang Yên 29 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 31 3.2 Đánh giá trạng nông thơn Quang n theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 33 3.2.1 Tiêu chí quy hoạch (1 tiêu chí) 34 3.2.2 Hạ tầng kinh tế - hội (8 tiêu chí) 35 3.2.3 Kinh tế tổ chức sản xuất (4 tiêu chí) 44 3.2.5 Hệ thống trị ( tiêu chí) 47 v 3.2.6 Tổng hợp tình hình thực tiêu chí nông thôn mục tiêu xây dựng nông thôn 49 3.2.7 Đánh giá thuận lợi khăn q trình thực nơng thơn khu vực nghiên cứu: 53 3.3 Quy hoạch xây dựng nông thôn Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 54 3.3.1 Dự báo quy mô dân số, lao động đất đai 54 3.3.2 Tiềm định hƣớng phát triển KT – XH 57 3.3.3 Các tiêu kinh tế kỹ thuật 58 3.3.4 Quy hoạch phát triển không gian 60 3.3.5 Quy hoạch phát triển sản xuất 72 3.3.6 Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thƣơng mại 75 3.3.7 Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 76 3.3.8 Dự báo khả thực tiêu chí sau quy hoạch 88 3.3.9 Nhu cầu đầu tƣ hiệu phƣơng án 90 3.3.9.2 Hiệu phƣơng án 90 3.3.10 Đề xuất giải pháp tổ chức thực quy hoạch nông thôn 92 KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KHUYẾN NGHỊ 95 PHỤ LỤC 100 vi D TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 H Ụ Viết tắt CNH – HĐH CN NTM NN UBNN NN & PTNT TTCN HTX BHYT VH – TT - DL SXKD HĐND TCVN SXCN MT HTKT TDTT MTTQ QĐ CT-TTg THCS ĐH CĐ TW VSMT SX DTTN KCN THCS THPT Á TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Công nghiệp hóa, đại hóa Cơng nghiệp Nơng thơn Nơng nghiệp Ủy ban nhân dân Nông nghiệp phát triển nông thôn Tiểu thủ công nghiệp Hợp tác Bảo hiểm y tế Văn hóa - thể thao – du lịch Sản xuất kinh doanh Hội đồng nhân dân Tiêu chuẩn Việt Nam Sản xuất công nghiệp Môi trƣờng Hệ thống kỹ thuật Thể dục thể thao Mặt trận tổ quốc Quyết định Chỉ thị thủ tƣớng phủ Trung học sở Đại học Cao đẳng Trung ƣơng Vệ sinh mơi trƣờng Sản xuất Diện tích tự nhiên Khu công nghiệp Trung học sở Trung học phổ thông vii D H Ụ Á BẢ G Tên bảng STT Trang 3.1 Hiện trạng phân bố dân cƣ Quang Yên 31 3.2 Hiện trạng kinh tế Quang Yên năm 2015 32 3.3 Hiện trạng sử dụng đất Quang Yên năm 2015 34 3.4 Hệ thống giao thông trục thôn 36 3.5 Hệ thống giao thông nội đồng 39 3.6 Hệ thống đập giữ nƣớc 40 37 Hiện trạng hệ thống trạm biến áp 41 3.8 Hiện trạng nhà văn hóa xóm 43 3.9 Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa Quang Yên 47 3.10 Dự báo dân số 54 3.11 Hiện trạng dự báo lao động hội 55 3.12 Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất 56 3.13 Các tiêu kinh tế kỹ thuật áp dụng QHXDNTM 58 3.14 Quy hoạch nhà văn hóa sân thể thao thơn 62 3.15 Quy hoạch mạng lƣới dân cƣ 64 3.16 Hiện trạng sử dụng đất khu trung tâm 66 3.17 Bảng cấu sử dụng đất khu trung tâm 68 3.18 Quy hoạch giao thông trục thôn 76 3.19 Quy hoạch hệ thống giao thông nội đồng 80 3.20 Quy hoạch hệ thống đập 82 3.21 Quy hoạch trạm biến áp 85 3.22 Quy hoạch cơng trình văn hóa tâm linh Quang Yên 88 3.23 Bảng đánh giá theo tiêu chí quốc gia nơng thơn Quang Yên sau thực quy hoạch (đến năm 2020) 89 ẶT VẤ Ề Nông thôn nơi sinh sống phận dân cƣ chủ yếu làm việc lĩnh vực nông nghiệp Nƣớc ta nƣớc nông nghiệp với 70% dân cƣ sống nông thôn Phát triển nông nghiệp nơng thơn đã, mối quan tâm hàng đầu, có vai trò định việc ổn định kinh tế hội đất nƣớc Trong xu phát triển nay, khơng thể có nƣớc cơng nghiệp nơng nghiệp, nơng thơn lạc hậu đời sống nơng dân thấp Vì vậy, xây dựng nông thôn đƣợc Đảng Nhà nƣớc Việt Nam cho nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nƣớc Quang Yên miền núi khó khăn huyện Sơng Lơ, tỉnh Vĩnh Phúc Trong thời gian qua với trình tăng trƣởng kinh tế - hội toàn huyện, kinh tế - hội có bƣớc phát triển tích cực, đời sống nhân dân ngày đƣợc nâng cao vật chất lẫn tinh thần Do nhu cầu sử dụng đất đai trình phát triển kinh tế - hội ngày tăng mạnh, phân bố đất đai lại không hợp lý, công tác quy hoạch chƣa phù hợp để đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nên phát triển nhiều bất cập cần giải Chính nhằm góp phần giải vấn đề thực đề tài “Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng Nông thôn Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020” hƣơng TỔ G QU 1.1 VẤ Ề GHIÊ ỨU ột số khái niệm 1.1.1 Khái niệm nông thôn Hiện nay, giới có nhiều quan điểm khác nơng thơn, có quan điểm cho cần dựa vào trình độ phát triển sở hạ tầng, có quan điểm cho cần dựa vào tiêu trình độ tiếp cận thị trƣờng, phát triển hàng hóa để xác định vùng nông thôn Tuy nhiên, theo quan điểm nhóm chuyên viên Liên hợp quốc đề cập đến khái niệm nông thôn - đô thị để so sánh nông thôn đô thị với Khái niệm nông thơntính chất tƣơng đối ln biến động theo thời gian, để phản ánh biến đổi kinh tế hội quốc gia giới Trong điều kiện kinh tế Việt Nam hiểu: “Nơng thơn vùng sinh sống tập hợp dân cƣ, có nhiều nơng dân Tập hợp dân cƣ tham gia vào hoạt động kinh tế, văn hóa- hội mơi trƣờng thể chế trị định chịu ảnh hƣởng tổ chức khác” Ngoài ra, khái niệm nông thôn đƣợc thống với quy định Theo Thông tƣ số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21-8-2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cụ thể: "Nông thôn phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị thành phố, thị xã, thị trấn quản lý cấp hành sở ủy ban nhân dân xã" 1.1.2 Khái niệm nông thôn - Là nông thôn mà đời sống vật chất, văn hố, tinh thần ngƣời dân khơng ngừng đƣợc nâng cao, giảm dần cách biệt nông thôn thành thị Nông dân đƣợc đào tạo, tiếp thu tiến kỹ thuật tiên tiến, có lĩnh trị vững vàng, đóng vai trò làm chủ nơng thơn - Nơng thơn có kinh tế phát triển toàn diện, bền vững, sở hạ tầng đƣợc xây dựng đồng bộ, đại, phát triển theo quy hoạch, gắn kết hợp lý nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ đô thị Nông thôn ổn định, giàu sắc văn hố dân tộc, mơi trƣờng sinh thái đƣợc bảo vệ Sức mạnh hệ thống trị đƣợc nâng cao, đảm bảo giữ vững an ninh trị trật tự hội - Theo tác giả TS Vũ Thị Bình: Nơng thơn nơng thơn có kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần nhân dân đƣợc nâng cao, có quy hoạch, có kết cấu hạ tầng đại, mơi trƣờng sinh thái lành, dân trí cao, giữ gìn đƣợc sắc văn hóa dân tộc, an ninh trị đƣợc giữ vững.[8] 1.1.3 Khái quát chung quy hoạch - Quy hoạch công cụ quản lý nhà nƣớc đƣợc áp dụng phổ biến nhiều quốc gia giới Trong xu toàn cầu hóa, nội hàm quy hoạch có thay đổi để phù hợp với thời đại, với nhu cầu phát triển không gian bên bên quốc gia - Theo Allmendinger Tewdwr-Jones (2002) Taylor (1998) quy hoạch đƣợc hình thành từ cách tiếp cận không gian vật thể sau lồng ghép cách tiếp cận kinh tế, hội môi trƣờng việc sử dụng không gian Các quy hoạch vật thể (physical plan), nhƣ: quy hoạch đất đai, quy hoạch thị… có tính khơng gian cụ thể Trong đó, quy hoạch kinh tế vĩ mô, quy hoạch hội, hay quy hoạch phát triển thƣờng chứa đựng phát triển không gian mang tính trừu tƣợng nhiều [21] - Theo Viện Chiến lƣợc phát triển (2004), quy hoạch “việc lựa chọn phƣơng án phát triển tổ chức không gian kinh tế - hội cho thời kỳ dài hạn lãnh thổ xác định” Với định nghĩa này, đối tƣợng quy hoạch hoạt động kinh tế - hội Tƣơng tự, quy hoạch ngành hay quy hoạch lãnh thổ việc lựa chọn phƣơng án phát triển cấu kinh tế ngành dựa nguyên tắc phân công lao động theo ngành/ lãnh thổ giải đƣợc mối quan hệ liên ngành liên vùng (Ngơ Dỗn Vịnh, 2003) Do vậy, dạng quy hoạch đƣợc áp dụng phổ biến, rộng khắp tất quốc gia giới, lẽ đơn giản: hoạt động ngƣời gắn với khơng gian[7],[19] - Vai trò, ý nghĩa nội dung quy hoạch gây tranh cãi lẽ phân định quyền lực, “đỉnh cao huy” nhà nƣớc thị trƣờng Phạm vi quy hoạch theo thời gian thƣờng đƣợc mở rộng thƣờng đƣợc gắn với biến động trị theo thời gian (Palermo Ponzini, 2010) coi ...ii ỜI Ả Ơ Luận văn Nghiên cứu đề xuất Quy hoạch xây dựng Nông thôn xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017- 2020 Đƣợc hoàn thành trƣờng Đại học Lâm... - xã hội 25 2.3.2 Đánh giá thực trạng nơng dân nơng thơn theo tiêu chí quốc gia NTM 25 2.3.3 Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn. .. trình thực nơng thơn khu vực nghiên cứu: 53 3.3 Quy hoạch xây dựng nông thôn xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc 54 3.3.1 Dự báo quy mô dân số, lao động đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu đề xuất quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017 2020 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay