KẾ TOÁN tài CHÍNH 1 HUY

15 42 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 15:31

dsgftgjgyjghkmghkmgjgfbfgnvcbdfsgvasfvsdfcsdfcsdvsadvsadfvsavfsadgvsdafddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfvxzvzsdvffsdafcsdsgftgjgyjghkmghkmgjgfbfgnvcbdfsgvasfvsdfcsdfcsdvsadvsadfvsavfsadgvsdafddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfvxzvzsdvffsdafcsdsgftgjgyjghkmghkmgjgfbfgnvcbdfsgvasfvsdfcsdfcsdvsadvsadfvsavfsadgvsdafddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddfvxzvzsdvffsdafcs KẾ TỐN TÀI CHÍNH I Thủ tục Thủ tục hồ sơ góp vốn TSCĐ: Theo Cơng văn số 82869/CT-HTr ngày 25/12/2015 Cục Thuế TP Hà Nội gửi Cơng thơng tin điện tử – Bộ tài chính: Theo điều 35, 36 37 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định tài sản góp vốn: “Điều 35 Tài sản góp vốn Tài sản góp vốn Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật, tài sản khác định giá Đồng Việt Nam Quyền sở hữu trí tuệ sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ Chỉ cá nhân, tổ chức chủ sở hữu hợp pháp quyền nói có quyền sử dụng tài sản để góp vốn Điều 36 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn Thành viên công ty TNHH, công ty hợp danh cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho cơng ty theo quy định sau đây: a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu giá trị quyền sử dụng đất người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản quyền sử dụng đất cho cơng ty quan nhà nước có thẩm quyền – Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn khơng phải chịu lệ phí trước bạ; b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải thực việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận biên – Biên giao nhận phải ghi rõ tên địa trụ sở cơng ty; họ, tên, địa thường trú, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số định thành lập đăng ký người góp vốn; loại tài sản số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn tỷ lệ tổng giá trị tài sản vốn điều lệ công ty; ngày giao nhận; chữ ký người góp vốn đại diện theo ủy quyền người góp vốn người đại diện theo pháp luật công ty; Tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh chủ DNTN làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp Điều 37 Định giá tài sản góp vốn Tài sản góp vốn Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng phải thành viên, cổ đông sáng lập tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thể thành Đồng Việt Nam Tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp phải thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc trí tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá giá trị tài sản góp vốn phải đa số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận Trường hợp tài sản góp vốn định giá cao so với giá trị thực tế thời điểm góp vốn thành viên, cổ đơng sáng lập liên đới góp thêm số chênh lệch giá trị định giá giá trị thực tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại cố ý định giá tài sản góp vốn cao giá trị thực tế Tài sản góp vốn q trình hoạt động chủ sở hữu, Hội đồng thành viên công ty TNHH công ty hợp danh, Hội đồng quản trị cơng ty cổ phần người góp vốn thỏa thuận định giá tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá giá trị tài sản góp vốn phải người góp vốn doanh nghiệp chấp thuận Trường hợp tài sản góp vốn định giá cao giá trị thực tế thời điểm góp vốn người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần liên đới góp thêm số chênh lệch giá trị định giá giá trị thực tế tài sản góp vốn thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao giá trị thực tế.” II Chứng từ Hóa đơn chứng từ tài sản góp vốn: Theo điểm 2.15 phụ lục 04 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 Bộ Tài chính: 2.15 Hố đơn, chứng từ tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển thực sau: a) Bên có tài sản góp vốn cá nhân, tổ chức không kinh doanh: a.1 Trường hợp cá nhân, tổ chức khơng kinh doanh có góp vốn tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chứng từ tài sản góp vốn biên chứng nhận góp vốn, biên giao nhận tài sản a.2 Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư khơng phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn tài sản phải có văn định giá tài sản tổ chức định giá theo quy định pháp luật để làm sở hạch toán giá trị tài sản cố định b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển tổ chức, cá nhân kinh doanh: b.1 Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên định giá tài sản Hội đồng giao nhận vốn góp bên góp vốn (hoặc văn định giá tổ chức có chức định giá theo quy định pháp luật), kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản Căn quy định nêu trên, Hồ sơ góp vốn TSCĐ gồm: Nếu cá nhân, tổ chức không kinh doanh: Theo khoản 13 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: 13 Trường hợp cá nhân, tổ chức khơng kinh doanh có góp vốn tài sản vào cơng ty TNHH, cơng ty cổ phần chứng từ tài sản góp vốn biên chứng nhận góp vốn, biên giao nhận tài sản – Trường hợp tài sản góp vốn tài sản mua, chưa sử dụng, có hóa đơn hợp pháp hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận trị giá vốn góp xác định theo trị giá ghi hóa đơn bao gồm thuế GTGT; Bên nhận vốn góp khai khấu trừ thuế GTGT ghi hóa đơn mua tài sản bên góp vốn +) Trường hợp cá nhân, tổ chức khơng kinh doanh có góp vốn tài sản vào công ty TNHH, công ty cổ phần chứng từ tài sản góp vốn là: – Biên chứng nhận góp vốn – Biên giao nhận tài sản Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh: +) Tài sản góp vốn vào DN phải có: – Biên góp vốn sản xuất kinh doanh, – Hợp đồng liên doanh, liên kết; – Biên định giá tài sản Hội đồng giao nhận vốn góp bên góp vốn (hoặc văn định giá tổ chức có chức định giá theo quy định pháp luật), – Kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản Góp vốn TSCĐ có phải khai thuế GTGT: Theo khoản điều Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Bộ tài chính: Cơ sở kinh doanh khơng phải khai, nộp thuế trường hợp sau: Góp vốn tài sản để thành lập doanh nghiệp Tài sản góp vốn vào DN phải có: biên góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên định giá tài sản Hội đồng giao nhận vốn góp bên góp vốn (hoặc văn định giá tổ chức có chức định giá theo quy định pháp luật), kèm theo hồ sơ nguồn gốc tài sản III Cách hạch toán góp vốn tài sản cố định: Nếu cá nhân góp vốn vào thành lập Doanh nghiệp – Khi DN thực nhận vốn góp TSCĐ chủ sở hữu: Nợ TK 211 (theo giá thỏa thuận) Có TK 4111- Vốn góp chủ sở hữu Nếu Cơng ty góp vốn liên doanh, liên kết vào DN khác: a Bên nhận tài sản góp vốn: – Khi DN thực nhận vốn góp TSCĐ DN khác: Nợ TK 211 (theo giá thỏa thuận) Có TK 4111- Vốn góp chủ sở hữu b Bên góp vốn tài sản: – Khi góp vốn vào cơng ty con, liên doanh, liên kết TSCĐ hữu hình (có trường hợp sau): +) Trường hợp giá trị ghi sổ giá trị lại tài sản đem góp vốn nhỏ giá trị bên đánh giá lại, kế toán phản ánh phần chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác, ghi: Nợ TK 222 – (theo giá trị đánh giá lại) Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (ngun giá) Có TK 711 – Thu nhập khác (số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá trị lại TSCĐ) +) Trường hợp giá trị ghi sổ giá trị lại tài sản đem góp vốn lớn giá trị bên đánh giá lại, kế toán phản ánh phần chênh lệch đánh giá giảm tài sản vào chi phí khác, ghi: Nợ TK 222 – (theo giá trị đánh giá lại) Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ Nợ TK 811 – Chi phí khác (số chênh lệch giá đánh giá lại nhỏ giá trị lại TSCĐ) Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá) IV Góp liên doanh TSCĐ Tài khoản 222 - Tài khoản dùng để phản ánh toàn vốn góp liên doanh hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm sốt tình hình thu hồi lại vốn góp liên doanh kết thúc hợp đồng liên doanh Liên doanh thỏa thuận hợp đồng hai nhiều bên để thực hoạt động kinh tế, mà hoạt động đồng kiểm sốt bên góp vốn liên doanh Có hình thức liên doanh chủ yếu sau: - Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát (hay gọi hoạt động kinh doanh đồng kiểm sốt); - Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm sốt (hay gọi tài sản đồng kiểm soát); - Hợp đồng liên doanh hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm sốt (hay gọi sở kinh doanh đồng kiểm soát) Cơ sở kinh doanh đồng kiểm sốt thành lập bên góp vốn liên doanh Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sở kinh doanh thành lập có hoạt động độc lập giống hoạt động doanh nghiệp, nhiên chịu kiểm soát bên góp vốn liên doanh theo hợp đồng liên doanh Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổ chức thực cơng tác kế tốn riêng theo quy định pháp luật hành kế toán doanh nghiệp khác Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác chi phí phát sinh đơn vị Mỗi bên góp vốn liên doanh hưởng phần kết hoạt động sở kinh doanh đồng kiểm soát theo thỏa thuận hợp đồng liên doanh Vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát bao gồm tất loại tài sản, vật tư, tiền vốn thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp kể tiền vay dài hạn dùng vào việc góp vốn Trường hợp góp vốn liên doanh tài sản cố định: - Nếu giá đánh giá lại TSCĐ cao giá trị lại ghi sổ kế tốn thời điểm góp vốn, khoản chênh lệch xử lý sau: + Số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá trị lại TSCĐ tương ứng với phần lợi ích bên khác liên doanh hạch tốn vào thu nhập khác + Số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá trị lại TSCĐ tương ứng với phần lợi ích liên doanh hoãn lại ghi nhận doanh thu chưa thực Hàng năm, khoản doanh thu chưa thực (Lãi đánh giá lại TSCĐ đưa góp vốn liên doanh) phân bổ dần vào thu nhập khác vào thời gian sử dụng hữu ích tài sản cố định mà sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng - Nếu giá đánh giá lại TSCĐ thấp giá trị lại ghi sổ kế tốn thời điểm góp vốn, khoản chênh lệch ghi nhận vào chi phí khác kỳ KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 222 - VỐN GÓP LIÊN DOANH Bên Nợ: Số vốn góp liên doanh góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt tăng Bên Có: Số vốn góp liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm thu hồi, chuyển nhượng, khơng quyền đồng kiểm sốt Số dư bên Nợ: Số vốn góp liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt cuối kỳ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I Kế tốn hoạt động góp vốn liên doanh hình thức thành lập sở kinh doanh đồng kiểm sốt: Khi góp vốn liên doanh tiền vào sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 111, 112, Khi góp vốn liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm soát vật tư, hàng hóa bên liên doanh phải thống đánh giá giá trị vật tư, hàng hố góp vốn 2.1 Trường hợp giá đánh giá lại nhỏ giá trị ghi sổ kế tốn vật tư, hàng hóa, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giá trị ghi sổ kế tốn lớn giá đánh giá lại) Có TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá trị ghi sổ kế toán) 2.2 Trường hợp giá đánh giá lại lớn giá trị ghi sổ kế toán vật tư, hàng hóa, ghi: - Khi đem vật tư, hàng hóa góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại) Có TK 152, 153, 155, 156, 611 (Giá trị ghi sổ kế tốn) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực (số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá trị ghi sổ kế tốn tương ứng với phần lợi ích liên doanh) (Chi tiết chênh lệch đánh giá lại vật tư, hàng hố đem góp vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt) Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá trị ghi sổ kế tốn tương ứng với phần lợi ích bên khác liên doanh) - Khi sở kinh doanh đồng kiểm sốt bán số vật tư, hàng hóa cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực vào thu nhập khác kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực Có TK 711 - Thu nhập khác Trường hợp góp vốn liên doanh vào sở kinh doanh đồng kiểm soát tài sản cố định bên liên doanh phải thống đánh giá lại TSCĐ góp vốn: 3.1 Trường hợp giá đánh giá lại nhỏ giá trị lại ghi sổ kế toán TSCĐ, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giá trị lại TSCĐ lớn giá đánh giá lại) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Ngun giá) Có TK 213 - TSCĐ vơ hình (Ngun giá) 3.2 Trường hợp giá đánh giá lại lớn giá trị lại TSCĐ, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá trị lại TSCĐ tương ứng với phần lợi ích liên doanh) Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giá đánh giá lại lớn giá trị lại TSCĐ tương ứng với phần lợi ích bên khác liên doanh) Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Ngun giá) Có TK 213 - TSCĐ vơ hình (Ngun giá) - Hàng năm, vào thời gian sử dụng hữu ích tài sản cố định mà sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, kế toán phân bổ dần số doanh thu chưa thực vào thu nhập khác kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Chi tiết chênh lệch đánh giá lại TSCĐ đem góp vốn) Có TK 711 - Thu nhập khác (Phần doanh thu chưa thực phân bổ cho năm) - Trường hợp hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, bên góp vốn chuyển nhượng phần vốn góp liên doanh cho đối tác khác, kết chuyển toàn khoản chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn lại chưa phân bổ sang thu nhập khác, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Chi tiết chênh lệch đánh giá lại TSCĐ đem góp vốn) Có TK 711 - Thu nhập khác Khi doanh nghiệp Việt Nam Nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với cơng ty nước giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, sau có định Nhà nước giao đất làm xong thủ tục giao cho liên doanh, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Chi tiết nguồn vốn Nhà nước) Khi bên góp vốn liên doanh chia lợi nhuận sử dụng số lợi nhuận chia để góp thêm vốn vào liên doanh, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh phát sinh kỳ lãi tiền vay để góp vốn, chi phí khác, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 111, 112, 152,… Phản ánh khoản lợi nhuận từ hoạt động góp vốn liên doanh phát sinh kỳ: 7.1 Khi nhận thông báo số lợi nhuận chia sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài 7.2 Khi nhận tiền, ghi: Nợ TK 111, 112 (Số tiền nhận được) Có TK 138 - Phải thu khác (1388) Kế toán thu hồi vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt kết thúc hợp đồng liên doanh sở kinh doanh đồng kiểm soát chấm dứt hoạt động: 8.1 Khi thu hồi vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát, vào chứng từ giao nhận bên tham gia liên doanh, ghi: Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, Có TK 222 - Vốn góp liên doanh 8.2 Số vốn khơng thu hồi liên doanh làm ăn thua lỗ coi khoản thiệt hại phải tính vào chi phí tài chính, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài Có TK 222 - Vốn góp liên doanh 8.3 Giá trị thu hồi vượt số vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt coi thu nhập phải tính vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi: Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Kế tốn chuyển nhượng vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt: 9.1 Đối với doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sở hữu vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt, vào giá trị hợp lý tài sản nhận bên nhận chuyển nhượng toán, ghi: Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, Nợ TK 635 - Chi phí tài (Số chênh lệch giá trị hợp lý tài sản nhận thấp số vốn góp) Có TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài (Số chênh lệch giá trị hợp lý tài sản nhận cao số vốn góp) 9.2 Trường hợp bên Việt Nam Nhà nước giao đất để tham gia liên doanh, chuyển nhượng vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt cho bên nước ngồi trả lại quyền sử dụng đất cho Nhà nước, ghi: Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh Có TK 222 - Vốn góp liên doanh Nếu bên đối tác tốn cho bên Việt Nam khoản tiền khoản đền bù cho việc chuyển nhượng (Trong trường hợp sở kinh doanh đồng kiểm soát chuyển sang thuê đất), ghi: Nợ TK 111, 112, Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài 9.3 Đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn góp, đối tác tham gia góp vốn liên doanh sau tăng thêm quyền sở hữu vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổng hợp số vốn góp vào tỷ lệ quyền biểu để xác định khoản đầu tư vào sở khoản đầu tư vào công ty hay khoản đầu tư vào công ty liên kết, ghi: Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết Có TK 111, 112 (Số tiền tốn cho bên góp vốn liên doanh trước để có quyền sở hữu vốn góp) Có TK 222 - Vốn góp liên doanh 9.4 Đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng, tham gia vào liên doanh để trở thành bên góp vốn liên doanh ghi nhận khoản vốn góp liên doanh sở giá gốc, ghi: Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh Có TK 111, 112 (Số tiền tốn để có quyền đồng kiểm sốt) Có TK liên quan khác 9.5 Trường hợp bên Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cho bên nước ngồi sở kinh doanh đồng kiểm soát trả lại quyền sử dụng đất chuyển sang hình thức thuê đất Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải ghi giảm quyền sử dụng đất ghi giảm nguồn vốn kinh doanh tương ứng với quyền sử dụng đất Việc giữ nguyên ghi tăng vốn phụ thuộc vào việc đầu tư chủ sở hữu Tiền thuê đất sở tốn khơng tính vào vốn chủ sở hữu mà hạch tốn vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo kỳ tương ứng 10 Khi bên góp vốn liên doanh góp bổ sung vốn vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt tài sản hạch tốn tương tự góp vốn lần đầu nêu 11 Kế toán nghiệp vụ giao dịch bên góp vốn liên doanh sở kinh doanh đồng kiểm sốt: 11.1 Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho sở kinh doanh đồng kiểm soát: - Trường hợp bán sản phẩm, hàng hoá cho sở kinh doanh đồng kiểm soát, xuất kho thành phẩm, hàng hóa để bán, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 155 - Thành phẩm; Có TK 156 - Hàng hóa Đồng thời vào giá thực tế bán sản phẩm, hàng hóa để phản ánh doanh thu bán hàng, ghi: Nợ TK 111, 112, 131, (Tổng giá toán thành phẩm, hàng hoá bán cho sở kinh doanh đồng kiểm sốt) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Thuế GTGT) - Trường hợp bán TSCĐ cho sở kinh doanh đồng kiểm soát, kế toán ghi giảm TSCĐ nhượng bán: Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị lại) Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (Giá trị hao mòn TSCĐ) Có TK 211, 213 (Nguyên giá) Đồng thời ghi nhận thu nhập khác bán TSCĐ theo giá bán thực tế cho sở kinh doanh đồng kiểm soát: Nợ TK 111, 112, 131, Có TK 711 - Thu nhập khác Có TK 333 - Thuế khoản phải nộp Nhà nước (33311) - Cuối kỳ, bên góp vốn liên doanh vào tài sản cố định, thành phẩm, hàng hóa bán cho sở kinh doanh đồng kiểm sốt có lãi kỳ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán tài sản cho bên thứ độc lập, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại ghi nhận doanh thu chưa thực phần lãi bán TSCĐ, thành phẩm, hàng hóa tương ứng với phần lợi ích liên doanh: + Trường hợp bán thành phẩm, hàng hóa, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Phần lãi hỗn lại bán thành phẩm, hàng hóa tương ứng với phần lợi ích liên doanh) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực + Trường hợp bán TSCĐ, ghi: Nợ TK 711 - Thu nhập khác (Phần lãi hoãn lại bán TSCĐ tương ứng với phần lợi ích liên doanh) Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực - Trong kỳ kế toán sau, sở kinh doanh đồng kiểm sốt bán thành phẩm, hàng hóa cho bên thứ ba độc lập, bên tham gia góp vốn liên doanh ghi:: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Phần lãi hoãn lại tương ứng với phần lợi ích liên doanh) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Đối với TSCĐ, định kỳ, bên tham gia góp vốn liên doanh kết chuyển dần phần lãi hoãn lại tương ứng với phần lợi ích liên doanh vào thu nhập khác vào thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ mà sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực Có TK 711 - Thu nhập khác - Khi sở kinh doanh đồng kiểm sốt bán tài sản mua từ bên góp vốn liên doanh cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên doanh ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực (Phần lãi tương ứng với phần lợi ích liên doanh lại chưa kết chuyển vào thu nhập khác) Có TK 711 - Thu nhập khác 11.2 Trường hợp bên góp vốn liên doanh mua tài sản sở kinh doanh đồng kiểm soát: Khi mua tài sản từ sở kinh doanh đồng kiểm sốt, hóa đơn chứng từ liên quan kế tốn ghi nhận tài sản, hàng hóa mua mua nhà cung cấp khác II Kế tốn hoạt động liên doanh hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát A Quy định chung Hợp đồng hợp tác kinh doanh hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát hoạt động liên doanh không thành lập sở kinh doanh Các bên liên doanh có nghĩa vụ hưởng quyền lợi theo thỏa thuận hợp đồng Hoạt động hợp đồng liên doanh bên góp vốn thực với hoạt động kinh doanh thông thường khác bên Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định khoản chi phí phát sinh riêng cho hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát bên liên doanh bỏ bên phải gánh chịu Đối với khoản chi phí chung (nếu có) vào thỏa thuận hợp đồng để phân chia cho bên góp vốn Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán để ghi chép phản ánh báo cáo tài nội dung sau đây: + Tài sản góp vốn liên doanh chịu kiểm sốt bên góp vốn liên doanh; + Các khoản nợ phải trả phải gánh chịu; + Doanh thu chia từ việc bán hàng cung cấp dịch vụ liên doanh; + Chi phí phải gánh chịu Khi bên liên doanh có phát sinh chi phí chung phải mở sổ kế toán để ghi chép, tập hợp tồn chi phí chung Định kỳ vào thỏa thuận hợp đồng liên doanh việc phân bổ chi phí chung, kế tốn lập Bảng phân bổ chi phí chung, bên liên doanh xác nhận, giao cho bên giữ (bản chính) Bảng phân bổ chi phí chung kèm theo chứng từ gốc hợp pháp để bên liên doanh kế tốn chi phí chung phân bổ từ hợp đồng Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia sản phẩm, định kỳ theo thỏa thuận hợp đồng liên doanh, bên liên doanh phải lập Bảng phân chia sản phẩm cho bên góp vốn bên xác nhận số lượng, quy cách sản phẩm chia từ hợp đồng, giao cho bên giữ (bản chính) Mỗi thực giao sản phẩm, bên liên doanh phải lập Phiếu giao nhận sản phẩm (hoặc phiếu xuất kho) làm bản, giao cho bên giữ Phiếu giao nhận sản phẩm để bên liên doanh ghi sổ kế toán, theo dõi lý hợp đồng B Phương pháp kế toán nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí, doanh thu hoạt động kinh doanh đồng kiểm sốt Kế tốn chi phí phát sinh riêng bên liên doanh 1.1 Căn vào hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 111, 112, 331,… 1.2 Cuối kỳ, kết chuyển chi phí phát sinh riêng để tổng hợp chi phí SXKD hợp đồng liên doanh, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Có TK 621, 622, 627 (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Kế tốn chi phí phát sinh chung bên tham gia liên doanh gánh chịu: 2.1 Kế toán bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung: a) Khi phát sinh chi phí chung bên liên doanh phải gánh chịu, vào hóa đơn, chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 111, 112, 331, b) Nếu hợp đồng liên doanh quy định phải phân chia chi phí chung, cuối kỳ vào quy định hợp đồng, kế tốn lập Bảng phân bổ chi phí chung cho bên góp vốn liên doanh sau bên liên doanh chấp nhận, vào chí phí phân bổ cho bên góp vốn liên doanh khác, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho đối tác) Có TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 621, 622, 627, 641, 642 2.2 Kế toán bên liên doanh khơng hạch tốn chi phí chung cho hợp đồng liên doanh: Căn vào Bảng phân bổ chi phí chung hợp đồng liên doanh bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung thơng báo), ghi: Nợ TK 621, 622, 623, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung) Kế toán trường hợp hợp đồng chia sản phẩm: 3.1 Khi nhận sản phẩm chia từ hợp đồng liên doanh nhập kho, vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng, phiếu nhập kho chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Nếu sản phẩm chia chưa phải thành phẩm cuối cùng) Nợ TK 155 - Thành phẩm (Nếu sản phẩm chia thành phẩm) Nợ TK 157 - Hàng gửi bán (Nếu gửi sản phẩm chia đem bán không qua kho) Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Gồm chi phí phát sinh riêng chi phí chung mà bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) 3.2 Khi nhận sản phẩm chia từ hợp đồng đưa vào sử dụng cho sản xuất sản phẩm khác, vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng chứng từ liên quan, ghi: Nợ TK 621 - Chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Gồm chi phí phát sinh riêng chi phí chung mà bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) 3.3 Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định không chia sản phẩm mà giao cho bên bán ngồi, sau phát hành hóa đơn cho bên bán sản phẩm, kết chuyển chi phí phát sinh riêng chi phí chung mà bên tham gia liên doanh phải gánh chịu vào giá vốn hàng bán, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Gồm chi phí phát sinh riêng chi phí chung mà bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Kế toán doanh thu bán sản phẩm trường hợp bên tham gia liên doanh bán hộ hàng hóa chia doanh thu cho đối tác khác: 4.1 Kế toán bên bán sản phẩm: - Khi bán sản phẩm theo quy định hợp đồng, bên bán phải phát hành hóa đơn cho tồn sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm hoạt động liên doanh, ghi: Nợ TK 111, 112, 131, Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có) - Căn vào quy định hợp đồng liên doanh Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích bên tham gia liên doanh hưởng, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Lợi ích mà bên bán hưởng theo thỏa thuận hợp đồng) - Khi nhận hóa đơn bên đối tác tham gia liên doanh không bán sản phẩm phát hành theo số doanh thu mà bên đối tác hưởng từ hợp đồng, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh) Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Nếu chia thuế GTGT đầu ra) Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh) - Khi toán tiền bán sản phẩm bên đối tác tham gia liên doanh không bán sản phẩm hưởng, ghi: Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh) Có TK 111, 112, 4.2 Kế tốn bên khơng bán sản phẩm: - Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm liên doanh, vào bảng phân bổ doanh thu bên tham gia liên doanh xác nhận chứng từ có liên quan bên bán sản phẩm cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh thu mà hưởng, ghi: Nợ TK 138 - Phải thu khác (Bao gồm thuế GTGT chia thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh bán sản phẩm) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (Chi tiết cho hợp đồng liên doanh theo số tiền chia) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu chia thuế GTGT đầu ra) - Khi bên đối tác tham gia liên doanh toán tiền bán sản phẩm, vào số tiền thực nhận, ghi: Nợ TK 111, 112, (Số tiền đối tác hợp đồng chuyển trả) Có TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh bán sản phẩm) III Kế tốn hoạt động liên doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát A Quy định chung Tài sản đồng kiểm soát bên tham gia góp vốn liên doanh tài sản góp bên tham gia liên doanh mua, sử dụng cho mục đích liên doanh mang lại lợi ích cho bên tham gia liên doanh theo quy định Hợp đồng liên doanh Mỗi bên tham gia liên doanh nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản đồng kiểm soát chịu phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận hợp đồng Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán chi tiết hệ thống sổ kế tốn để ghi chép phản ánh báo cáo tài nội dung sau đây: + Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm sốt, phân loại theo tính chất tài sản; + Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng bên tham gia góp vốn liên doanh; + Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu với bên tham gia góp vốn liên doanh khác từ hoạt động liên doanh; + Các khoản thu nhập từ việc bán sử dụng phần sản phẩm chia từ liên doanh với phần chi phí phát sinh phân chia từ hoạt động liên doanh; + Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh 4 Trường hợp phát sinh chi phí, doanh thu chung mà bên tham gia hợp đồng phải gánh chịu hưởng bên tham gia liên doanh phải thực quy định kế toán trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát B Kế toán số nội dung liên quan đến hoạt động liên doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát Trường hợp bên tham gia liên doanh đem tài sản cố định góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm soát, kế toán tiếp tục theo dõi TSCĐ TK 211 phản ánh thay đổi mục đích, nơi sử dụng tài sản cố định Trường hợp bên tham gia liên doanh mua đem tài sản khác góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức tài sản đồng kiểm sốt, vào chi phí thực tế bỏ để có tài sản đồng kiểm soát, ghi: Nợ TK 211, 213 (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát hợp đồng hợp tác kinh doanh) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 111, 112, Có TK 331 - Phải trả cho người bán Trường hợp bên tham gia liên doanh tự thực phối hợp với đối tác khác tiến hành đầu tư xây dựng để có tài sản đồng kiểm sốt: - Căn vào chi phí thực tế bỏ bên tham gia liên doanh, ghi: Nợ TK 241 - Xây dựng dở dang (Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh tài sản đồng kiểm soát) Nợ TK 133 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 111, 112, 152, 153, 155, 156, Có TK 331, 341,… - Khi cơng trình đầu tư XDCB hồn thành, đưa vào sử dụng, toán duyệt, kế toán xác định giá trị tài sản đồng kiểm sốt hình thành qua đầu tư XDCB khoản chi phí khơng duyệt chi (nếu có), ghi: Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm sốt) Nợ TK 213 - TSCĐ vơ hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát) Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phần chi phí khơng duyệt chi phải thu hồi - có) Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 241 - XDCB dở dang - Căn vào nguồn vốn, quỹ dùng vào việc đầu tư, xây dựng tài sản đồng kiểm soát, kế toán kết chuyển ghi tăng nguồn vốn kinh doanh ghi giảm nguồn vốn, quỹ theo quy định hành - Phương pháp ghi chép nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế tốn chi phí, doanh thu mà bên tham gia liên doanh tài sản đồng kiểm soát phải gánh chịu hưởng, thực quy định trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát ... động tài chính, ghi: Nợ TK 11 1, 11 2, 15 2, 15 3, 15 6, 211 , 213 , Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài Kế tốn chuyển nhượng vốn góp vào sở kinh doanh đồng kiểm sốt: 9 .1 Đối với doanh nghiệp chuyển nhượng... sốt, vào giá trị hợp lý tài sản nhận bên nhận chuyển nhượng toán, ghi: Nợ TK 11 1, 11 2, 15 2, 15 3, 15 6, 211 , 213 , Nợ TK 635 - Chi phí tài (Số chênh lệch giá trị hợp lý tài sản nhận thấp số vốn... ghi: Nợ TK 2 41 - Xây dựng dở dang (Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh tài sản đồng kiểm soát) Nợ TK 13 3 - Thuế GTGT khấu trừ (Nếu có) Có TK 11 1, 11 2, 15 2, 15 3, 15 5, 15 6, Có TK 3 31, 3 41, … - Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN tài CHÍNH 1 HUY, KẾ TOÁN tài CHÍNH 1 HUY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay