Tổ chức hoạt động học tập vật lí cho học sinh THCS theo định hướng tìm tòi nghiên cứu (tt)

28 22 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 14:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH Vế VN THễNG Tổ chức hoạt động học tập vật cho học sinh thcs theo định h-ớng tìm tòi nghiªn cøu TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2018 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Vinh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Thước TS Võ Hồng Ngọc Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Giáo Phản biện 2: PGS.TS Lê Phước Lượng Phản biện 3: PGS.TS Tạ Tri Phương Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Trường Tại trường Đại học Vinh vào hồi …… ngày…….tháng…… năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Hà Nội - Thư viện Trường Đại học Vinh CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Nguyễn Đình Thước, Võ Văn Thơng (2013), Bài tập thí nghiệm dạy học Vật trường phổ thơng, tr43 -45, số 95/2013, Tạp chí Thiết bị giáo dục Nguyễn Đình Thước, Võ Văn Thơng (2013), Dạy học ngoại khóa Vật trường phổ thơng, tr31 - 32, số 5/2013, Tạp chí Dạy Học ngày Võ Văn Thông (2015), Dạy học khám phá khoa học theo định hướng phát triển lực người học dạy học “Quan hệ góc tới góc khúc xạ” (vật 9), tr.45- 47, số 359/2015, Tạp chí Giáo dục Võ Văn Thơng, Lương Thị Tú Oanh (2015) Dạy học tìm tòi-nghiên cứu theo phương pháp giải vấn đề nhằm phát triển lực người học dạy học “Thấu kính hội tụ”(Vật 9), tr 40 - 43, số 11/2015, Tạp chí Dạy Học ngày Võ Hoàng Ngọc, Võ Văn Thơng (2016), Dạy học tìm tòi-nghiên cứu “Ảnh vật tạo thấu kính hội tụ” (Vật 9) tr.54 - 56, số 385/2016, Tạp chí Giáo dục Võ Văn Thơng (2016) Tổ chức dạy học tìm tòi-nghiên cứu theo phương pháp thực nghiệm nhằm phát triển lực học sinh qua dạy học “Ảnh vật tạo thấu kính phân kì”, tr 667-674, Kỷ yếu hội thảo quốc tế năm 2016: “Phát triển lực nghề nghiệp cho giáo viên cán quản giáo dục: Xu hướng Việt Nam giới” Học viện Quản lý giáo dục Võ Văn Thơng (2016), Dạy học tìm tòinghiên cứu giải tập vật trường THCS theo định hướng phát triển lực học sinh, tr.264- 266 , số đặc biệt 7/2016, Tạp chí Giáo dục Võ Hồng Ngọc, Võ Văn Thông (2016), Tổ chức dạy học ngoại khóa vật trường phổ thơng theo định hướng tìm tòi-nghiên cứu góp phần phát triển lực học sinh THCS, tr.108 - 117, số 8B/2016, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Võ Văn Thơng (2016), Quy trình dạy học tìm tòi - nghiên cứu thí nghiệm thực hành vật trường trung học sở, số130 tháng 7/2016 Tạp chí Khoa học giáo dục 10 Vo Hoang Ngoc, Vo Van Thong (2014), Applying the “Hands - on” method to teach the lesson“ Refraction of light” for the grade 9th in the secondary school of Viet Nam , Page 100 – 105 The 4th International Conference on Sciences and Social Sciences 2014: Integrated Creative Research for Local Development toward the ASEAN Economic Community (ICSSS 2014), September 18-19, 2014 at Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand 11 Vo Hoang Ngoc, Vo Van Thong (2015) Self - Study and Research Based Physics Teaching at the High School Level, page 517 – 523, The 5th International Conference on Sciences and Social Sciences 2015 (ICSSS 2015): Research and Innovation for Community and Regional Development September 17-18, 2015 at Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand 12 Võ Văn Thông (2017), Assessment of the development of intellectual creativity among Vietnamese secondary school students in learning physics European Journal of Education and Applied Psychology, № 2017, (Page.33- 36) 1pl 2pl MỞ ĐẦU chọn đề tài Luật giáo dục 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) Việt Nam, Mục Giáo dục phổ thông, điều 28 - Yêu cầu phương pháp, giáo dục phổ thông nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh (HS); phù hợp với lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Thực tiễn dạy học vật trường THCS theo tinh thần đổi PPDH chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực, phát triển tư khoa học lực sáng tạo chưa đạt hiệu chất lượng nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, nguyên nhân là: - Trong đào tạo bồi dưỡng giáo viên (GV) luận dạy học tích cực, học tập tiếp cận tìm tòi – khám phá, tìm tòi nghiên cứu quan tâm song thực tiễn vận dụng dạy học vật chưa phản ánh đầy đủ lực dạy học giáo viên - Giáo viên nhận thức cần đổi PPDH vật lí, cần vận dụng PPDH tích cực lúng túng việc tổ chức hoạt động học tập cho HS, chưa có quy trình tổ chức hoạt động học tập tìm tòi nghiên cứu phù hợp với dạy học vật THCS Phát triển chương trình giáo dục theo hướng tập trung vào lực HS Trong dạy học kiến thức vật trường THCS đòi hỏi phải bồi dưỡng cho HS phẩm chất lực lực tự học, lực giải vấn đề (GQVĐ), lực thực nghiệm, lực sáng tạo,…Để đạt mục tiêu đó, rõ ràng cần phải nghiên cứu, vận dụng mơ hình học tập tìm tòi nghiên cứu Xuất phát từ trên, chúng tơi chọn đề tài nghiên cứu: “Tổ chức hoạt động học tập vật cho học sinh THCS theo định hướng tìm tòi nghiên cứu” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tổ chức hoạt động học tập vật học sinh bậc THCS theo kiểu tìm tòi nghiên cứu nhằm phát huy tính tích cực, tự lực phát triển lực sáng tạo cho học sinh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Q trình dạy học vật trường THCS 3.2 Phạm vi nghiên cứu Hoạt động học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu dạy học chương “Quang học” Vật lớp THCS Giả thuyết khoa học Nếu tổ chức hoạt động học tập vật trường THCS theo kiểu tìm tòi nghiên cứu theo tiến trình nghiên cứu khoa học nhà vật phát huy tính 1pl tích cực, tự chủ, phát triển lực sáng tạo học sinh, góp phần nâng cao chất lượng học tập Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài: - Phương pháp dạy học tìm tòi nghiên cứu - Tính tích cực, tự lực, lực sáng tạo HS học tập - Hoạt động dạy học nhà trường; học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 5.2 Điều tra thực trạng dạy học vật theo định hướng tìm tòi nghiên cứu phát triển tính tích cực, tự lực, sáng tạo HS trường THCS địa bàn tỉnh Nghệ An 5.3 Làm rõ nội hàm khái niệm phương pháp dạy học tìm tòi nghiên cứu học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 5.4 Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động học tập vật cho học sinh bậc THCS theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 5.5 Đề xuất nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 5.6 Thiết kế tiến trình dạy học kiến thức Quang học vật bậc THCS theo định hướng tìm tòi nghiên cứu 5.7 Tổ chức thực nghiệm sư phạm trường THCS để kiểm chứng giả thuyết khoa học đề tài nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu luận Nghiên cứu tài liệu tâm học; luận PPDH trường phổ thơng; luận PPDH vật liên quan đến vấn đề nghiên cứu 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Khảo sát điều tra (Cán quản lí, GV, HS) dạy học vật trường THCS phiếu điều tra - Phỏng vấn trao đổi (chuyên gia, cán quản lí, GV, HS) - Nghiên cứu sản phẩm (bài làm, kiểm tra, chế tạo thiết bị học tập, phiếu học tập,… HS) 6.3 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm - Tổ chức dạy học thực nghiệm - Thực nghiệm sư phạm 6.4 Phương pháp thống kê tốn học Sử dụng cơng cụ tốn học thống kê xử số liệu điều tra kết thực nghiệm Những đóng góp đề tài 7.1 Về mặt luận - Làm rõ sở khoa học việc tổ chức hoạt động học tập vật theo hướng tìm tòi nghiên cứu - Làm rõ nội hàm khái niệm phương pháp dạy học tìm tòi nghiên cứu kiểu học tập tìm tòi nghiên cứu - Nêu lên 06 biểu tính tích cực học tập HS trung học sở 10 biểu đặc trưng lực sáng tạo HS học tập vật - Đề xuất nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 2pl - Đề xuất quy trình tổ chức hoạt động học tập vật học sinh theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 7.2 Về mặt thực tiễn - Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động học tập vật học sinh, xác định khó khăn, thuận lợi việc tổ chức học tập vật theo hướng tìm tòi nghiên cứu THCS địa bàn tỉnh Nghệ An - Thiết kế tiến trình dạy hoc chương Quang học Vật THCS theo định hướng TTNC - Soạn thảo 10 tập sáng tạo có hướng dẫn đáp án phần Quang học Vật - Thiết kế, phân tích nội dung loại kiểm tra kiến thức, kĩ năng, thái độ học tập lực sáng tạo học sinh sau tiết học sau đợt TNSP phần Quang học Vật trường THCS - Có sản phẩm tác giả học sinh hoạt động học tập tìm tòi nghiên cứu: 08 sản phẩm học sinh tạo ra; hướng dẫn thiết kế, chế tạo 06 dự án cho học sinh; cải tiến, chế tạo thiết bị thí nghiệm NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các kết nghiên cứu tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hƣớng tìm tòi nghiên cứu giới 1.1.1 Về dạy học tìm tòi nghiên cứu Khái niệm học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu (TTNC) xuất tài liệu luận giáo dục/dạy học có từ lâu Ở Nga có nhà sinh học: A.Ia Ghecdơ, B.E Raicôp; Các nhà sử học: M.M Xtaxinlêvit, N.A Rôgiơcôp; Các nhà ngôn ngữ: X P Bantalon, M.A Rưpnicôva Ở Anh nhà hóa học H.E Amxtrong đại biểu “giáo dục học mới” từ năm 60 kỷ 19 sau nêu lên phương pháp tìm tòi, phát kiến (ơrixtic) dạy học nhằm động viên hình thành lực nhận thức HS cách lôi họ tự lực hoạt động học tập Dựa thuyết kiến tạo nhận thức J Piaget (1896 – 1980), J Bruner đề xuất mơ hình dạy học mang tính khám phá Mơ hình hợp với quan điểm J Piaget đặc trưng với yếu tố chủ yếu: cấu trúc tối ưu nhận thức, cấu trúc chương trình dạy học, học tập khám phá Trong chục năm đầu giáo dục Liên xô (cũ), việc phát triển tư độc lập học sinh ý tới Trong tài liệu, sách giáo khoa thấy nêu làm nhằm khuyến khích cách tự làm việc tự lực Trong thời kỳ này, người ta áp dụng phương pháp nghiên cứu Nhiều nhà sư phạm quan niệm tồn hai PPDH: Phương pháp tri thức có sẵn phương pháp nghiên cứu Tác giả sách tiếng “A History of Ideas in Science Education: Implications for Practice” – George DeBoer (1991) viết: “Nêu từ chọn để mô tả mục tiêu giáo dục khoa học thời gian 30 năm cuối năm 1950, từ “tìm tòi” (inquiry) Theo lịch sử giáo dục/dạy học sau năm 1950, chương trình giáo dục nước 3pl hướng đến phát triển lực Thay đổi quan điểm dạy học từ trọng truyền thụ kiến thức sang tập trung phát triển lực người học, tạo cho người học có khả tự chiếm lĩnh tri thức, tự phát triển giải vấn đề cách sáng tạo sống Những kết nghiên cứu tâm học đại triển khai áp dụng vào nhà trường; quan điểm, tư tưởng dạy học đại hình thành phát triển Khơng thể khơng nói tới đóng góp vĩ đại ba lý thuyết tâm học giáo dục là: 1) Lý thuyết kiến tạo nhận thức J Piaget với mơ hình dạy học tìm tòi, khám phá J Bruner Các nhà nghiên cứu mở rộng quan điểm kiến tạo nhận thức cho lĩnh vực học tập hình thành nên lý thuyết kiến tạo học tập, dạy học theo quan điểm kiến tạo như: Russell Tyler, Guy Palman, J.C Guilla, L.R Gay, Jean Astolphi, Michel Develay, 2) Lý thuyết Lịch Sử - Văn hóa chức tâm văn hóa L.X Vưgơtxki sở tâm học dạy học tương tác phát triển Dạy học phát triển bốn luận điểm dạy học đại cốt lõi thuyết: (1) Người học tự xây dựng kiến thức thơng qua tương tác với người dạy; (2) Dạy học tách rời bối cảnh thực xã hội cụ thể; (3) Học tập đem tới phát triển; (4) Ngơn ngữ đóng vai trò trung tâm dạy học phát triển người học Lý thuyết “vùng phát triển gần” có ý nghĩa to lớn mơ hình dạy học đại, hoạt động học tích cực, tự lực, tìm tòi nghiên cứu 3) Lý thuyết hoạt động tâm A.N Lnchev sở khoa học cho việc hình thành hoạt động học tập học sinh Lý thuyết P.Ia Galpêrin bước hình thành hành động trí tuệ sở khoa học việc xây dựng hệ thống câu hỏi định hướngcho HS dạy học theo định hướng tìm tòi nghiên cứu 1.1.2 Dạy học tìm tòi nghiên cứu mơn học Vật Các phương phức dạy học tiếp cận tìm tòi – khám phá hay dạy học tìm tòi nghiên cứu dạy học vật trường phổ thơng trình bày tài liệu lý luận PPDH vật cơng trình nghiên cứu giáo dục/dạy học mơn học vật Có thể nhận thấy: Tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu theo hoạt động nghiên cứu nhà vật theo hướng sau: Hướng thứ nhất: Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS qua nội dung dạy học theo phương pháp nhận thức vật Hướng thứ hai: Nghiên cứu, vận dụng PPDH tích cực vào dạy học vật lí, có tính đến phương pháp dạy học sau: Dạy học giải vấn đề (nêu vấn đề), phương pháp thực nghiệm, phương pháp mô hình, Dạy học dự án, Lamap (Bàn tay nặn bột) Hướng thứ ba: Tổ chức hoạt động học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu học vật với hỗ trợ phương tiện dạy học (truyền thống đại) đặc biệt thiết bị thí nghiệm, hướng dẫn GV, học sinh làm việc độc lập, tự lực kết hợp hoạt động học tập hợp tác theo nhóm nhỏ giúp cho HS xây dựng động học tập tích cực, hoạt động học tập vật có kết chất lượng cao 4pl 1.2 Một số kết nghiên cứu dạy học vật theo hướng tìm tòi nghiên cứu Việt Nam Từ năm 60 kỉ XX nhà khoa học giáo dục Việt Nam bắt đầu nghiên cứu vận dụng thành tựu tâm học, giáo dục học lý luận dạy học đại vào thực tiễn giáo dục Việt Nam Với quan điểm giáo dục mới; “giáo dục tồn diện”, “học đơi với hành – lý luận gắn với thực tiễn”, “chuyển trình đào tạo thành trình tự đào tạo” đồng nghĩa với việc coi trọng tự học, tự nghiên cứu người học; dạy học hướng đến lực thực giải vấn đề nảy sinh sống, chiến đấu với thiên tai giặc ngoại xâm, xây dựng bảo vệ tổ quốc Các tác giả nghiên cứu bàn phương pháp cụ thể dạy học TTNC góc độ lý luận Một số luận án chuyên ngành lý luận PPDH mơn vật nghiên cứu riêng lẻ phương pháp cụ thể dạy học TTNC như: Dạy học theo PPTN, dạy học GQVĐ, Tổ chức hoạt động sáng tạo,… bậc phổ thơng Có thể nhận thấy từ năm 70 kỷ XX nay, Việt Nam kết nghiên cứu dạy học vật liên quan đến việc tổ chức hoạt động học tập vật theo định hướng tìm tòi nghiên cứu theo nhóm vấn đề sau: - Dạy học vật theo hướng xây dựng động học tập tích cực (phối hợp động ngồi động trong) tạo cho HS nhu cầu, ham muốn học tập - Bồi dưỡng phương pháp nhận thức vật cho HS theo cách tiếp cận chu trình sáng tạo khoa học Razumôpxki hai cách tiếp cận phương pháp nhận thức vật - Nghiên cứu vận dụng PPDH tích cực vào dạy học vật theo hình thức tổ chức dạy học truyền thống đại - Nghiên cứu sử dụng phương tiện dạy học, thiết bị thí nghiệm dạy học vật để nâng cao hiệu chất lượng học tập vật cho HS theo hướng bồi dưỡng lực nhận thức vật lí; rèn luyện nhóm kĩ học tập HS - Kiểm tra, đánh giá kết học tập vật học sinh 1.3 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải luận án 1) Trong tài liệu khoa học giáo dục, khái niệm học tập theo kiểu tìm tòi, tìm tòi – phám phá, tìm tòi nghiên cứu, thuật ngữ khác nội hàm thuật ngữ có điểm chung cần phải làm sáng tỏ khái niệm học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 2) Học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu mơn học vật trường trung học sở tổ chức thực phương thức ? 3) Tổ chức học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu cho phù hợp với việc phát triển chương trình giáo dục đổi phương pháp dạy học kiến thức vật trường trung học sở Việt Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HƢỚNG TÌM TÕI NGHIÊN CỨU TRONG DẠY HỌC VẬT 2.1 Hoạt động học tập vật học sinh 5pl Trong luận án, chúng tơi trình bày nội dung sau đây: 2.1.1 Khái niệm hoạt động học 2.1.2 Bản chất hoạt động học 2.1.3 Cấu trúc tâm lý hoạt động học 2.1.4 Hoạt động học tập vật học sinh trường phổ thơng 2.2 Dạy học vật phát triển tính tích cực, tự chủ, lực sáng tạo học sinh trƣờng phổ thông 2.2.1 Dạy học phát triển Theo lý thuyết phát triển nhận thức J Piaget, HS giữ vai trò tích cực việc thích nghi với mơi trường L.X Vưgơtski dạy học phát triển trí tuệ HS dựa lý thuyết “Vùng phát triển gần” để giải 2.2.2 Tính tích cực học tập  Tính tích cực phẩm chất người, biểu hoạt động người Tính tích cực học tập chất tính tích cực nhận thức, mong muốn hiểu biết có khát vọng chiếm lĩnh tri thức giới khách quan Theo I.F Kharlamơp: “Tính tích cực nhận thức trạng thái hoạt động HS, đặc trưng khát vọng học tập, cố gắng trí tuệ nghị lực cao trình nắm vững kiến thức” Các mức độ tính tích cực học tập Tính tích cực học tập có mức độ khác Theo Sukina, tính tích cực chia thành ba mức độ từ thấp lên cao sau: - Bắt chước: Cố gắng hành động theo mẫu GV bạn bè…(kĩ thực hành: Áp dụng tình tương tự) - Tìm tòi: Độc lập GQVĐ nêu ra, tìm kiếm cách giải khác vấn đề - Sáng tạo: Tìm cách giải mới, độc đáo, hữu hiệu  Biểu tính tích cực học tập học sinh Tính tích cực học tập thể mức độ tham gia, tích cực, chủ động sáng tạo HS trình thực nhiệm vụ học tập Biểu tính tích cực học tập HS học vật thể hoạt động khác Theo chúng tơi, có biểu (dấu hiệu) tính tích cực học tập HS gồm: (1) Học sinh hăng hái trả lời câu hỏi GV, bổ sung nội dung trả lời bạn chưa đầy đủ, vấn đề nội dung đúng, chưa nêu lên do, nguyên nhân chưa đúng; tự nguyện, hăng hái tham gia phát biểu ý kiến, trả lời câu hỏi (có thể ý kiến, câu trả lời chưa thực hoàn toàn đúng) (2) Học sinh thích thú tham gia vào hoạt động trí tuệ - thực hành: Suy nghĩ, trao đổi, thảo luận, thực hành, thao tác với đồ dùng học tập để lĩnh hội kiến thức vận dụng kiến thức GQVĐ thực tiễn (3) Học sinh tập trung ý vào vấn đề học, có gắng kiên trì hoàn thành nhiệm vụ học tập lớp nhà (4) Học sinh hay đặt câu hỏi để hỏi bạn GV nội dung học 6pl 10 nhà khoa học Bởi việc dạy học nội dung gọi “Nghiên cứu kiến thức mới” theo nghĩa tìm tòi, xây dựng kiến thức Học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu hoạt động học vật theo phương pháp nghiên cứu nhà vật 2.3.4 Những khác biệt hoạt động nghiên cứu nhà vật hoạt động học vật học sinh Trong luận án lập bảng so sánh hoạt động nghiên cứu nhà vật với hoạt động học tập vật học sinh Hai hoạt động hai đối tượng có động cơ, mục đích, lực hành động phương tiện, điều kiện hoạt động Chỉ khác mức độ 2.3.5 Tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứuChức giáo viên học sinh kiểu dạy học tìm tòi nghiên cứu Kiểu dạy học TTNC đòi hỏi chức GV tổ chức, đạo, hướng dẫn hoạt động học, dạy HS phương pháp học; tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học, thể chế hóa kiến thức Chức học sinh: Chủ động, tích cực hoạt động học; ý thức nhiệm vụ cần giải quyết, tự tìm tòi nghiên cứu, trao đổi tranh luận q trình giải nhiệm vụ Nói cách khác kết hợp học độc lập học hợp tác  Tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu - Để kích thích hứng thú học tập HS, GV cần tạo tình để tập cho HS biết phát vấn đề, trọng vốn kinh nghiệm hiểu biết HS - Giáo viên cần tạo điều kiện hướng dẫn HS tự đề xuất thực giải pháp để GQVĐ phát hiện, đề xuất giả thuyết, thiết kế tiến hành phương án thí nghiệm nhằm kiểm tra tính đắn giả thuyết - Những nhiệm vụ học tập vừa sức HS đòi hỏi phải vận dụng kiến thức, kĩ không vào tình quen biết, mà vào tình - Với chủ đề học tập, GV giao cho nhóm HS đề tài nghiên cứu nhỏ, yêu cầu HS phải sưu tầm, thu thập thông tin từ nguồn học liệu khác (Sách báo, tạp chí, rađiơ, ti vi, mạng internet, quan sát tự nhiên, điều tra thực tế, thí nghiệm với dụng cụ đơn giản tự làm ), xử lý thông tin (theo cách: Lập bảng giá trị đo, biểu đồ, đồ thị, xử kết thí nghiệm, so sánh phân tích liệu rút kết luận), thực truyền đạt thông tin thơng qua thảo luận báo cáo viết nói trước lớp Có thể GV tổ chức hoạt động học tập HS theo hình thức dạy học dự án, dạy học ngoại khóa vật Tổ chức hoạt động học tập TTNC hình thức khác tạo điều kiện thực dạy học phân hóa, cá biệt hóa hình thành phát triển kĩ hợp tác, làm việc tập thể có ý thức giúp đỡ lẫn nhau, đồn kết cơng việc, Học tập tìm tòi nghiên cứu, hoạt động học tập tích cực, tự chủ HS khơng chiếm lĩnh kiến thức, rèn luyện kĩ năng, có lực vận dụng tri thức vật vào giải vấn đề thực tiễn, mà có nhiệm vụ thành công học tập; phát triển tư khoa học lực sáng tạo 2.4 Nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu 10pl 11 Chúng tơi đề xuất nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập vật theo hướng tìm tòi nghiên cứu: Ngun tắc Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh giải vấn đề học tập theo cách tiếp cận hoạt động nghiên cứu nhà vật lí, theo định hướng hoạt động GV kiểm tra kết hoạt động học tập Nguyên tắc Phải tổ chức tình có vấn đề dạy học Nguyên tắc Cần phải xây dựng lơgic nội dung dạy học theo lơgic tiến trình nhận thức Vật phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Nguyên tắc Cần sử dụng quan niệm vốn có học sinh trình dạy học Nguyên tắc Phát huy hoạt động trao đổi, tranh luận học sinh trình học tập Nguyên tắc Có đủ điều kiện phương tiện cho hoạt động học tập tìm tòi nghiên cứu học sinh 2.5 Quy trình tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu Dựa sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học, tùy theo tác giả hay lĩnh vực khoa học nên người ta chia số lượng giai đoạn q trình có khác nhau, dù theo cách phân chia nào, bao hàm hoạt động việc tìm tòi nghiên cứu khoa học Chuyển hóa phương pháp nghiên cứu vật thành phương pháp dạy học vật lí, hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu, chúng tơi đề xuất quy trình tổ chức hoạt động học tập theo hướng tìm tòi nghiên cứu theo sơ đồ sau: Làm nảy sinh vấn đề học tập Xác định vấn đề học tập Giải vấn đề Rút kết luận Vận dụng kiến thức Sơ đồ Quy trình tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu TTNC 2.6 Các phƣơng pháp dạy học tìm tòi nghiên cứu vật trƣờng phổ thông 2.6.1 Dạy học giải vấn đề 2.6.1.1 Dạy học giải vấn đề phương pháp tổng qt tìm tòi nghiên cứu Dạy học GQVĐ PPDH tìm tòi nghiên cứu đề cao từ lâu coi PPDH tổng qt tìm tòi nghiên cứu Tư tưởng dạy học giải vấn đề đưa trình học tập học sinh tiếp cận với q trình tìm tòi nghiên cứu nhà khoa học 11pl 12 Trong luận án trình bày khái niệm “Vấn đề”, “tình có vấn đề” học tập Tổ chức hoạt động tìmtòi nghiên cứu theo tiến trình dạy học giải vấn đề Tiến trình dạy học GQVĐ theo pha, xem sơ đồ 4a,b đây: Pha thứ nhất: Chuyển giao nhiệm vụ, bất ổn hóa tri thức, phát biểu vấn đề Pha thứ hai: (1) Tình có tiềm ẩn vấn đề (2) Phát biểu vấn đề - toán (3) Giải vấn đề: Suy đoán, thực giải pháp Học sinh hành động độc lập tự chủ trao đổi tìm tòi giải vấn đề Pha thứ ba: Tranh luận; thể chế hóa; vận dụng tri thức Sơ đồ 4b Các pha tiến trình dạy học GQVĐ (4) Kiểm tra, xác nhận kết quả: Xem xét phù hợp thuyết thực nghiệm (5) Trình bày, thơng báo, bảo kết (6) Vận dụng tri thức để giải nhiệm vụ đặt Sơ đồ 4a Tiến trình xây dựng , bảo vệ tri thức nghiên cứu khoa học Sơ đồ 4a, b: Sơ đồ pha tiến trình dạy học theo tiến trình xây dựng, bảo vệ tri trức nghiên cứu khoa học Luận án trình bày phương pháp dạy học vật theo định hướng tìm tòi nghiên cứu gồm: Dạy học vật theo phương pháp thực nghiệm - Các giai đoạn phương pháp thực nghiệm Phỏng theo chu trình nhận thức khoa học vật lí, phương pháp thực nghiệm nghiên cứu vật nhà luận PPDH chuyển thành phương pháp thực nghiệm dạy học vật [58], [59], [69], [70], [74], [75], [80] Tổ chức hoạt động học tập HS theo phương pháp thực nghiệm diễn theo sơ đồ sau: Vấn đề  Giả thuyết  Hệ  Thí nghiệm kiểm chứng  Ứng dụng Giáo viên tổ chức cho HS hoạt động nhận thức tìm tòi nghiên cứu theo giai đoạn: Giai đoạn Làm nảy sinh vấn đề nghiên cứu Giai đoạn Đề xuất dự đoán /giả thuyết khoa học Giai đoạn Suy luận lôgic từ giả thuyết hệ kiểm tra thí nghiệm Giai đoạn Xây dựng thực phương án thí nghiệm kiểm tra 12pl 13 Giai đoạn Ứng dụng kiến thức  Tổ chức hoạt động học tập vật kiểu tìm tòi nghiên cứu theo quy trình (mục 2.5, tr 35 LA) So với giai đoạn phương pháp thực nghiệm, nhận thấy: Giai đoạn quy trình tương ứng với giai đoạn phương pháp thực nghiệm; Giai đoạn quy trình tương ứng với giai đoạn 2, 3, phương pháp thực nghiệm; Giai đoạn quy trình tương ứng với kết giai đoạn phương pháp thực nghiệm 2.6.3 Phƣơng pháp mơ hình dạy học vật - Chuyển hóa phương pháp mơ hình nghiên cứu vật thành phương pháp mơ hình dạy học vật lí, tổ chức hoạt động học tập HS theo giai đoạn [59], [69], [79]: Giai đoạn Nghiên cứu tính chất đối tượng gốc Giai đoạn Xây dựng mơ hình Giai đoạn Thao tác mơ hình suy hệ lý thuyết Giai đoạn Thực nghiệm kiểm tra  Trong dạy học vật sử dụng mơ hình phương pháp mơ hình phương tiện, nhận thức q trình tìm tòi nghiên cứu Giáo viên định hướng hoạt động học tập giai đoạn phương pháp mơ hình, HS tự lực giải vấn đề nhận thức Kết trình học tập, HS không thu kiến thức cách sâu sắc mà bồi dưỡng phương pháp nhận thức vật lí, phương pháp mơ hình Với hướng dẫn GV, HS thực GQVĐ theo giai đoạn phương pháp mơ hình, kiểu học kiểu học tập tìm tòi nghiên cứu 2.6.4 Phƣơng pháp “Bàn tay nặn bột” Tiếp cận tìm tòi nghiên cứu phương pháp “Bàn tay nặn bột” thể hoạt động thực “nghiên cứu khoa học” HS tiến trình dạy học Dựa vào tiến trình tiếp cận tìm tòi – khám phá, TTNC dạy học với nguyên tắc bàn tay nặn bột, dựa vào đặc điểm môn khoa học, tiến trình dạy học phương pháp “Bàn tay nặn bột” sơ đồ hóa [80, tr.23], sơ đồ sau: Đề nghị thực Nhiệm vụ / Dự án / Thí nghiệm hay miêu tả tình Quan niệm học sinh Vấn đề Dự đoán/giả thuyết Nghiên cứu - GQVĐ Hợp thức hóa kiến thức Sơ đồ Tiến trình dạy học phương pháp “Bàn tay nặn bột” Nhìn vào sơ đồ trên, tiến trình dạy học thep phương pháp “Bàn tay nặn bột” có pha (4 giai đoạn) 13pl 14 Pha Làm nảy sinh vấn đề Pha Đề xuất dự đoán /giả thuyết Pha Thực nghiên cứu Pha Hợp thức hóa kiến thức  Tóm lại: Tổ chức hoạt động học tập vật kiểu tìm tòi nghiên cứu trường THCS theo tiến trình phương pháp “Bàn tay nặn bột” Chúng ta nhận thấy giai đoạn quy trình tổ chức hoạt động học tập kiểu tìm tòi nghiên cứu (ở mục 2.5 trang 35 LA) có giai đoạn tương ứng với pha tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” sau: Giai đoạn quy trình tương ứng với pha thứ Giai đoạn quy trình tương ứng với pha thứ pha thứ Giai đoạn quy trình tương ứng với pha thứ 2.6.5 Dạy học dự án Tổ chức dạy học dự án thường tiến hành theo bước: Bước Chuẩn bị (Xây dựng ý tưởng, lựa chọn chủ đề, xây dựng kế hoạch thực dự án) Bước Thực dự án Bước Kết thúc dự án  Dạy học dự án có đặc trưng dạy học tìm tòi nghiên cứu: - GV tổ chức cho HS tham gia đề xuất, lựa chọn chủ đề khoa học - kĩ thuật, xác định mục tiêu, dự kiến sản phẩm, cách làm, thời gian thực dự án - GV dùng câu hỏi định hướng để giúp HS tự hoạt động nhóm thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin, xây dựng sản phẩm khoa học - kĩ thuật - GV tổ chức cho HS báo cáo, trình bày sản phẩm khoa học - kĩ thuật, đánh giá, rút kinh nghiệm, đúc kết kiến thức trọng tâm thu qua dự án  Tổ chức hoạt động học tập vật kiểu tìm tòi nghiên cứu theo dạy học dự án hoạt động học tập nhằm tạo hội cho HS tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, áp dụng cách sáng tạo vào thực tiễn; thể “học đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn” Dự án tập tình mà HS phải giải kiến thức theo nội dung chủ đề dự án Việc GQVĐ học tập đòi hỏi tính tích cực, tự chủ cao HS Học sinh tự lựa chọn nội dung/ tiểu chủ đề đặt vấn đề cần tìm hiểu nghiên cứu, HS hồn tồn chủ động tích cực việc lập kế hoạch nghiên cứu, tìm kiếm, phân tích – tổng hợp, xử thơng tin để GQVĐ đặt Học sinh tham gia trải nghiệm vào hoạt động tiến trình học theo dự án: Lựa chon chủ đề - Lập kế hoạch – Thu thập thơng tin – xử thơng tin – Trình bày kết - Đánh giá kết quả; tiến trình học theo dự án tiếp cận với tiến trình nghiên cứu khoa học Rõ ràng, học theo dự án kiểu học tập tìm tòi nghiên cứu 2.6.6 Dạy học ngoại khóa vật Dạy học ngoại khóa hình thức tổ chức dạy học ngồi chương trình khóa (nội khóa) Trong luận án trình bày nội dung sau: 14pl 15 - Mục đích dạy học ngoại khóa - Nội dung dạy học ngoại khóa vật - Các hình thức tổ chức dạy học ngoại khóa vật - Tổ chức hoạt động ngoại khóa theo định hướng tìm tòi nghiên cứu thể phương diện cụ thể 2.7 Thực trạng tổ chức hoạt động học tập vật Trung học sở địa bàn tỉnh Nghệ An Chúng thiết kế phiếu câu hỏi để điều tra thực trạng việc dạy - học GV, HS vấn số câu hỏi liên quan hoạt động học tập vật trường THCS 18 trường vùng khác địa bàn tỉnh Nghệ An Đồng thời thực dự 12 tiết dạy GV trường thực khảo sát Nội dung khảo sát GV HS trình bày luận án Qua kết điều tra thực trạng thu kết sau: - Đa số GV có nhận thức tốt vấn đề liên quan đến dạy học theo hướng TTNC Việc phát huy tính tích cực, tự chủ lực sáng tạo HS GV ưu tiên dạy học định hướng đổi PPDH mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề Tuy nhiên, việc thực lúng túng thiếu sở lý luận - Dạy học theo hướng TTNC cấp quản giáo dục quan tâm, nhiên thực tế triển khai nhiều bất cập thiếu sở luận, khơng có triển khai thí điểm định hướng cách làm Cho nên, phần lớn GV lúng túng việc đổi PPDH, có triển khai đối phó, hiệu dạy học khơng cao, bên cạnh thiếu phương tiện dạy học, hạn chế việc ứng dụng công nghệ thông tin ảnh hưởng đến hiệu dạy học tích cực - Học sinh thích cách dạy học mà HS trải nghiệm HĐHT dù hoạt động cá nhân, hay hoạt động nhóm - Các PPDH HS tạo điều kiện chủ động hoạt động TTNC Dạy học dự án, vận dụng Bản đồ tư duy, dạy học theo góc, PP Bàn tay nặn bột GV tìm hiểu sử dụng vào thực tiễn dạy học Ngoại khóa vậtcho học sinh theo định TTNC chưa có trường tổ chức cho HS tham gia - Tuy nhiên, việc thực cần nghiên cứu giải Từ thực trạng nhận thức GV sở vật chất yếu tố khác, nghiên cứu triển khai dạy học theo kiểu TTNC nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ lực sáng tạo HS qua nâng cao chất lượng dạy học vật nhà trường phổ thơng Kết luận chƣơng Tổ chức hoạt động học tập theo hướng tìm tòi nghiên cứu HS dạy học chất tổ chức hoạt động nhận thức cho HS để lĩnh hội nội dung dạy học theo lơgic tiến trình nghiên cứu khoa học Có thể tóm lược số vấn đề chính: - Để kích thích hứng thú học tập HS, giáo viên cần tạo tình để tập cho HS biết phát vấn đề, trọng vốn kinh nghiệm hiểu biết HS sở sử dụng để làm nảy sinh vấn đề cần nghiên cứu, tạo nhu cầu nhận thức, mà ứng dụng tri thức học sống mà HS cần giải thích, GQVĐ 15pl 16 - Giáo viên cần tạo điều kiện hướng dẫn HS tự lực đề xuất thực giải pháp để GQVĐ phát hiện; đề xuất giả thuyết, thiết kế tiến hành thực phương án thí nghiệm để kiểm chứng tính đắn giả thuyết - Học sinh cần giao nhiệm vụ học tập phù hợp với lực thân, đòi hỏi phải vận dụng kiến thức kĩ thu khơng vào tình quen thuộc mà vào tình - Mỗi chủ đề học tập, giáo viên giao cho nhóm HS hay định hướng cho nhóm đưa ý tưởng để có đề tài nghiên cứu nhỏ, thực dự án học tập/ ngoại khóa; hình thức đòi hỏi HS phải sưu tầm, thu thập thông tin qua sách báo, phương tiện nghe nhìn, internet, quan sát tự nhiên, thí nghiệm với dụng cụ đơn giản tự làm…, xử thơng tin theo nhiều cách khác nhau, truyền đạt thông tin qua thảo luận, báo cáo… Nội dung sở luận thực tiễn đề tài trình bày chương xây dựng dựa thành tựu nghiên cứu tâm học đại (cụ thể tâm học nhận thức, tâm học hoạt động tâm học phát triển vận dụng vào giáo dục / dạy học nhà trường) sở luận giáo dục / dạy học đại trường phổ thông Chúng phân tích, hệ thống hóa góp phần làm sáng tỏ khái niệm nội hàm khái niệm liên quan đến luận tổ chức hoạt động học tập vật theo hướng tìm tòi nghiên cứu bao gồm nội dung: Hoạt động học tập vật lí; Dạy học vật phát triển tính tích cực, tự chủ lực sáng tạo; Dạy học tìm tòi nghiên cứu mơn vật lí; Các phương thức dạy học vật theo hướng tìm tòi nghiên cứu điều tra, đánh giá thực trạng dạy học vật trường THCS địa bàn tỉnh Nghệ An theo hướng tổ chức hoạt động học tập tìm tòi nghiên cứu HS Chúng tơi nêu lên 06 biểu tính tích cực học tập học sinh THCS; Đưa 10 biểu biện đặc trưng lực sáng tạo HS học tập vật trường THCS; Đề xuất 06 nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập theo kiểu tìm tòi nghiên cứu; Xây dựng quy trình tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu thực qua giai đoạn CHƢƠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƢỚNG TÌM TÕI NGHIÊN CỨU TRONG DẠY HỌC “QUANG HỌC” VẬT LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ 3.1 Nội dung, mục tiêu dạy học Quang học vật Trung học sở 3.1.1 Nội dung dạy học Quang học vật Trung học sở Trong luận án trình bày nội dung dạy học kiến thức Quang học Vật THCS theo chương trình SGK hành Bộ giáo dục Đào tạo Xây dựng sơ đồ logic nội dung dạy học chương Quang học Vật 3.1.2 Mục tiêu dạy học Quang học vật Trung học sở Mục tiêu kiến thức; Mục tiêu kỹ ; Mục tiêu thái độ Mục tiêu hình thành lực sáng tạo, trình bày cụ thể luận án 16pl 17 3.2 Thiết kế số tiến trình dạy học chƣơng “Quang học” vật Trung học sở theo định hƣớng tìm tòi nghiên cứu Dựa vào sở luận trình bày chương 2, chúng tối vận dụng xây dựng 08 tiến trình tổ chức dạy học theo hướng tìm tòi nghiên cứu cho loại học cụ thể : 05 học xây dựng kiến thức mới; 01 học tập luyện tập; 01 học thực hành nghiêm 01 học ngoại khóa Sau chúng tơi trình bày tóm tắt tiến trình tổ chức dạy học „‟Hiện tượng khúc xạ ánh sáng‟‟theo hướng tìm tòi nghiên cứu cụ thể sau : Bài „‟Hiện tƣợng khúc xạ ánh sáng‟‟ I Mục tiêu học Kiến thức: Mô tả tượng khúc xạ mặt phân cách nước khơng khí ; Tia sáng truyền từ khơng khí vào nước hay truyền từ nước khơng khí bị gãy khúc mặt nước; Tia khúc xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến điểm tới ; Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước góc khúc xạ nhỏ góc tới ; Khi tia sáng truyền từ nước khơng khí góc khúc xạ lớn góc tới Kĩ năng: Bố trí tiến hành thí nghiệm mơ tả tượng khúc xạ ánh sáng; Vận dụng kiến thức khúc xạ giải thích số tượng thực tế; Vẽ hình mơ tả tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ, góc khúc xạ Thái độ: Ham muốn tìm tòi nghiên cứu Hợp tác hoạt động nhóm ; Nghiêm túc, cẩn trọng làm thí nghiệm, rút nhận xét Hình thành lực sáng tạo: - Phát vấn đề, phát biểu câu hỏi cần phải giải nghiên cứu đường truyền tia sáng từ khơng khí vào nước ngược lại - Xây dựng phương án TN để quan sát, đánh dấu đường truyền của tia tới, tia khúc xạ từ khơng khí vào nước ngược lại - Vận dụng giải thích số tượng khúc xạ tự nhiên II Ý tưởng sư phạm tổ chức dạy học “Hiện tượng khúc xạ ánh sáng” Dùng thí nghiệm cho HS nhìn thấy đồng xu cốc thay đổi vị trí nhìn thấy đổ nước vào cốc để tạo vấn đề cần phải giải thích Hướng dẫn HS thảo luận chung, thống phải xác định “Đường tia sáng thay đổi từ khơng khí vào nước ngược lại ?” Định hướng, hỗ trợ HS thảo luận nhóm tìm phương án thí nghiệm quan sát trực tiếp đường tia sáng phương án đánh dấu đường tia sáng để khảo sát Hỗ trợ HS làm thí nghiệm theo phương án mà nhóm HS tự lựa chọn Tổ chức HS báo cáo kết quả, thống kết luận đường tia sáng từ khơng khí vào nước từ nước khơng khí Cho HS vận dụng giải thích tượng “thay đổi vị trí” đồng xu đổ nước vào cốc rút điều cần lưu ý bước xuống hồ, suối nước III Chuẩn bị phương tiện 17pl 18 Cho giáo viên: - File trình chiếu hỗ trợ nêu câu hỏi khoa học, phương án TN, dụng cụ TN, thứ tự bước tiến hành TN phương án, số hình ảnh tập vận dụng Cho nhóm học sinh: 01 bình thủy tinh bình nhựa suốt hình hộp chữ nhật có sẵn nước; 01 xốp phẳng; đính ghim; 01 thước đo góc; 01 bút dạ; 01 thước kẻ; 01 nguồn sáng khe; 01 bút laze; 01 tờ giấy A0; 01 phiếu học tập IV Tiến trình dạy học Ổn định lớp, phân nhóm Ơn tập kiến thức cũ liên quan (trình bày luận án) Bài Hoạt động Tìm hiểu khúc xạ ánh sáng từ khơng khí sang nước ngược lại HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Tạo tình có vấn đề: Trình chiếu video quan sát thấy vị trí đồng xu cốc nâng lên đổ nước vào cốc Xác định vấn đề học tập: GV gợi ý câu hỏi liên quan đến vấn đề nêu trình chiếu hình vẽ yêu cầu HS trả lời câu hỏi “Ánh sáng đường nào‟‟ ? S N I Giải vấn đề: N ‟ Hình Tia sáng chiếu từ khơng khí xuống nước Quan sát, ngạc nhiên tượng “nâng vị trí” đồng xu vừa nhìn thấy qua video mà GV cho xem thắc mắc lại ? HS/nhóm HS thảo luận đưa dự đoán tia sáng như: lệch xa pháp tuyến; lệch gần pháp tuyến; truyền đường cong HS Cần phải xác định “Ánh sáng thay đổi đường truyền từ khơng khí vào nước ? từ nước khơng khí ?” Trả lời: Làm thí nghiệm để xác định HS/ nhóm HS có nhiều câu trả lời: Đèn pin đục lỗ; Đèn laze; …; Quan sát, tìm hiểu cách dùng; Bình thủy tinh; Bình nhựa trong; Dùng thước đo độ đặt vào để đo; Quan sát, nắm cách đặt thước đo độ để đo góc tới, góc khúc xạ Hỏi: Làm để xác định dự đốn ? cần làm ? GV gợi ý câu hỏi, giới thiệu dụng cụ, cách sử dụng, trình chiếu cách làm,… Tạo tia sáng cách ? Giới thiệu đèn khe, bút laze cách dùng Đựng nước vào dụng cụ để chiếu HS phân công thành viên 18pl 19 tia sáng vào ta quan sát được? Phát dụng cụ TN + Yêu cầu nhóm HS chọn phương án TN, xác lập bước tiến hành TN theo phương án mà nhóm chọn, lựa chọn dụng cụ TN, lắp ráp, tiến hành ruta kết luận nhóm nhận dụng cụ, lắp ráp tiến hành thí nghiệm HS làm thí nghiệm: Phương án Chiếu đèn từ đáy bình để ánh sáng qua nước lên khơng khí chiếu ngược lại quan sát đường tia sáng Trợ giúp nhóm HS xác lập tiến trình TN, xác định dụng cụ TN cần thiết Trợ giúp HS lắp ráp, tập vận hành dụng cụ Phát cho nhóm giấy A0 để vẽ hình mơ tả đường tia khúc xạ Phiếu học tập để xác định câu trả lời + Yêu cầu nhóm HS tiến hành TN, quan sát, ghi nhận kết Hình TN chiếu tia sáng từ khơng khí xuống nước ngược lại + Yêu cầu nhóm HS thảo luận, rút S kết luận đường tia sáng N i truyền từ không khí vào nước I P Q truyền từ nước khơng khí, mơ tả r K N’ hình vẽ vào tờ giấy A0, hồn thành Phiếu học tập để chuẩn bị trình bày trước lớp Phương án Phương án “che khuất” + GV di chuyển, quan sát, nắm bắt kết nhóm chọn nhóm có kết "sai" nhiều để yêu cầu lên trình bày trước lớp Hình TN phương án “che khuất” Rút kết luận: + Yêu cầu nhóm HS cử đại diện treo tờ giấy A0 vẽ hình lên bảng, báo cáo kết TN, nêu kết luận Phiếu học tập + Yêu cầu nhóm góp ý, bổ sung kết nhóm bạn, tự điều chỉnh kết quả, cách trình bày nhóm + Thống lời kết luận + Ghi bảng kết luận + Thảo luận, rút kết luận, hoàn thành Phiếu học tập Vẽ hình mơ tả đường tia sáng vào tờ giấy A0 chuẩn bị trình bày + Cử đại diện nhóm treo tờ giấy A0 vẽ hình, lên báo cáo kết TN, nêu kết luận Phiếu học tập + Góp ý, bổ sung kết nhóm bạn, tự điều chỉnh kết quả, cách trình bày nhóm 19pl 20 học + Tự điều chỉnh kết luận Phiếu học tập cho đầy đủ, xác + Ghi kết luận Hoạt động: Củng cố, vận dụng thực tiễn: Để củng cố, vận dụng vào thực tiển, 03 câu hỏi kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ lực sáng tạo HS 3.3 Các kiểm tra Trong luận án xây dựng kiểm tra phân tích nội dung kiểm tra: - Các kiểm tra kiến thức, lực sau học - Câu hỏi khảo sát thái độ học tập sau tiết học - Bài kiểm tra kiến thức, kĩ lực sáng tạo sau thực nghiệm Kết luận chƣơng Dựa sở luận tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu vận dụng vào dạy học kiến thức Quang hình học chương trình vật trung học sở Những vấn đề nghiên cứu trình bày chương gồm: Phân tích chương trình, nội dung dạy học chương “Quang học” vật Thiết kế tiến trình dạy học theo định hướng tìm tòi nghiên cứu với loại học: học nghiên cứu kiến thức mới, học tập vật lí, học thực hành thí nghiệm, học ngoại khóa vật lí; hướng dẫn học sinh làm dự án học tập thiết kế, chế tạo: Đèn lồng sáng tạo, lọ thủy tinh quang phát sáng, kính vạn hoa;… Vận dụng linh hoạt giai đoạn quy trình tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu, tùy thuộc vào nội dung học tập, sử dụng phương pháp dạy học tìm tòi thích hợp hay sử dụng kết hợp PPDH tìm tòi: GQVĐ theo phương pháp thực nghiệm, GQVĐ theo suy luận lý thuyết – mơ hình GQVĐ theo phương pháp “Bàn tay nặn bột” Với hình thức tổ chức dạy học phù hợp: học cá thể, học theo nhóm (học dự án, học ngoại khóa) Giáo viên hướng dẫn, đặt câu hỏi định hướng hành động học HS Trong hoạt động học tập học chúng tơi quan tâm việc phát huy tính tích cực, tự chủ lực sáng tạo HS giải vấn đề nhiệm vụ học tập dựa nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập vật theo kiểu tìm tòi nghiên cứu Những kết nghiên cứu nêu tổ chức thực nghiệm sư phạm trường trung học sở CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 4.1 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi hiệu việc triển khai dạy học theo tiến trình “tổ chức dạy học theo định hướng tìm tòi nghiên cứu” dạy học số kiến thức chương “Quang học” vậtTHCS soạn thảo, từ kiểm chứng giả thuyết đề tài 4.2 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm - Đối tượng thực nghiệm sư phạm HS lớp đại diện cho vùng miền 20pl 21 địa bàn tỉnh Nghệ An - Thực nghiệm (ThN) sư phạm thực hai năm học: Vòng (năm học 2014 – 2015) Vòng (năm học 2015 – 2016) Chất lượng học tập học sinh kỳ I năm học trước hai đối tượng thực nghiệm xấp xỉ - Giáo viên dạy thực nghiệm giáo viên vật lý nhà trường phân công giảng dạy lớp trước lớp chọn làm lớp dạy thực nghiệm 4.3 Nội dung thực nghiệm sƣ phạm Tổ chức dạy thực nghiệm học xây dựng kiến thức mới, tiết tập, tiết thực hành thí nghiệm tổ chức buổi ngoại khóa thiết kế theo định hướng tìm tòi nghiên cứu dạy học số kiến thức chương “Quang học” vậtTHCS vòng thực nghiệm 4.4 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm - Đánh giá tính khả thi tiến trình dạy học sở luận - Chỉnh sửa, bổ sung, hồn thiện tiến trình phù hợp với thực tiễn - Đánh giá phát triển hành động học tập HS tương ứng với giai đoạn tiến trình dạy học theo dự kiến - Đánh giá hiệu tiến trình dạy học soạn thảo việc phát triển lực sáng tạo HS 4.5 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm Thực nghiệm sư phạm tiến hành vòng Vòng vừa thực mục đích TNSP vừa rút kinh nghiệm tổ chức thực nghiệm chỉnh thiết kế dạy Vòng hồn thiện, xác định hiệu đề tài trường nông thơn thành thị Q trình thực nghiệm sư phạm tiến hành theo bước sau đây: Bước 1: Xin phép, thông qua nội dung thực nghiệm sư phạm, phân lớp ĐC, lớp ThN Bước 2: Hướng dẫn cho giáo viên học sinh vấn đề tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng tìm tòi nghiên cứu Bước 3: Chuẩn bị phương tiện, thiết bị để hỗ trợ hoạt động dạy học Bước 4: Tiến hành tổ chức hoạt động dạy học kiểu tìm tòi nghiên cứu theo tiến trình soạn thảo, quan sát thực tế, kiểm tra kết Bước 5: Đánh giá, rút kinh nghiệm tiết dạy 4.6 Thực nghiệm sƣ phạm Tiến hành dạy TNSP vòng 1: từ 28/2/2015 đến 15/4/2015 vòng 2: từ 29/2/2016 đến 16/4/2016 4.6.1 Các dạy thực nghiệm sư phạm (Xem phụ lục luận án) 4.6.2 Phân tích diễn biến lớp kết kiểm tra sau thực nghiệm Đã trình bày chi tiết luận án (cả vòng TNSP) Để đánh giá tính khả thi dạy học theo hướng TTNC nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ lực sáng tạo HS, chúng tơi dựa vào dấu hiệu tính tích cực biểu hiện/đặc trưng NLST nêu chương cụ thể hóa thơng qua cách thức sau: Đánh giá tính tích cực, tự chủ, NLST HS thông qua quan sát hoạt động học tập; Thông qua sản phẩm học tập; Thông qua điểm số kiểm tra 21pl 22 Ngoài ra, quan sát, thống kê mặt: Số HS tham gia thực thành công hoạt động nhận thức cách tích cực, sáng tạo; hoạt động nhận thức đơn giản hay khó, thời gian thực hoạt động nhận thức so với dự kiến; thái độ HS tham gia học tập; việc thực TN, sử dụng phương tiện dạy học HS Kết điểm kiểm tra sau thực nghiệm sư phạm Điểm Sĩ Tỷ lệ % Điểm Lớp số 10 Khá giỏi TB TN 137 0 16 19 31 34 21 0.669 7.02 ĐC 142 0 13 29 35 30 17 0.410 6.08 Wi(%) 120 30.00 100 25.00 80 20.00 Thùc nghiƯm 15.00 §èi chøng Thực nghiệm 60 Đối chứng 40 10.00 20 5.00 Xi 0.00 10 Đồ thị đường phân phối tần suất 10 11 Đồ thị đường phân phối tần suất luỹ tích ( hội tụ lùi, W
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hoạt động học tập vật lí cho học sinh THCS theo định hướng tìm tòi nghiên cứu (tt) , Tổ chức hoạt động học tập vật lí cho học sinh THCS theo định hướng tìm tòi nghiên cứu (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay