Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ)

44 35 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 14:48

Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ)Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ)Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ)Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ)Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ)Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO MINH PHƯƠNG ĐỊNH BẢN THỨ HAI CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH P-ADIC LUẬN VĂN THẠC SĨ TỐN HỌC Thái Ngun - Năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO MINH PHƯƠNG ĐỊNH BẢN THỨ HAI CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH P-ADIC Chuyên ngành: Tốn Giải tích Mã số: 60.46.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ TRẦN PHƯƠNG Thái Ngun - Năm 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ! " ! " % 0& !& ' () ! * (& + , - ! # $ + , - ! /! # ! 23! 0& %& ) $ # , ' () ! 78* 9: ! - ! /! + , - ! *; < ! = > ? 4@ > A! ( !W ! = +! A 'O ! [\ ]^ ? +! S () ! 4D! V - (G * = ( > D! 78* E E I (D 23! */ (S !F !" P 3! () ! W ! ! /!O '! / V *; !F D! 78* + , - ! ' 9U8 O ! A! (N != + , - ! %' E ! D 4K LL > !& I (& J !' ! J != ; ab !& 3! ! ' ! S != ! ' YW c' Số hóa Trung tâm Học liệu O ' != ĐHTN *; * O ? = YW R http://www.lrc.tnu.edu.vn/ S !' J = ? ! d ! @ !& ' YW (N ! = ! *S a ' [\ ]^O a ' * _ +! D! ! `! F V e Of : _; O g O_ ' ! != [\$]^O ! = * 2_ O * ! D !< I S ! 8' E a ' [\ ]^ _S g * @ S !' !' J ; O J X ` !? $ (S ! 2< (b b ! I h *M '( ' */ (S /! 5! W 3! '( ' (& W !' J ! W * ! ! 3! + , 4D! V - *S ! > = )! *S + ! D! (3 C h *M i : , , X X 0& ' + , , ` 78* - ! ' !? ! 4D ! , ' : , X 0& ' + , - ! , O + , - ! ` '( ' !? ! 4@ : ! = ? 4@ * *S A! '( ' h ( > F W ' V -' !h ! J !h * ! F I ! N = O c% k !h ! , ? ' 73 O _ ' I ! N A !; V (3 ! L * = !? ' h *M O !? (j ! 0W J ' c N O !; - 0) J c 5! N % , ! N ? , ( * ! - h *M ' (j W W F o (i (j http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ; !l m ` (n !? ! ' / ĐHTN -'O ? Y ) Số hóa Trung tâm Học liệu 90 D! !! ` (nO ! 0 ! )2 34 3! ! : ' ! l j O 4b ! 23! (S 45 * 64 *; J *; J ! = J ! & ! 5! ( 7D ! J ( > D!O Y ! l j (S 45 *; ! != J ! & ! 5! ( F ! & ! 5! ( = ! O4 /! ; J ! ? ! != g ? g 8! ! = C/ (R = ( > 8! Q 3! @ W X Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN ! http://www.lrc.tnu.edu.vn/ p 3! q 4b a O4 (R ` = X D ( > J !& (RO ! Y R p * (& + != #$ 4b ( '! / 0# X (& != ( > ! & ! 5! ( 3! !b /! *S +, ! ! ? J ! != ! & ! 5! ( (& 3! ( > != () +, - = ! !" Z O s 4b ! & ! 5! ( * ` P h! ! ' ' 3! ! 3! 0& - " ! & ! 5! ( !u /!X " (* ! h ( > O R R !b != Y - i !W != 73 83+ 90 %& (* != O ()! ! ! & ! 5! ( Q ( > ( > 0 r ! ! ! & ! 5! ( (I I O != ! & ! 5! ( O R! l ! & ! 5! ( != t (N (I Soá hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN ! 8' !? ? http://www.lrc.tnu.edu.vn/ t j X != ! l 3! j Z (v R !b ( S ! = !i !W /!X *; ! != ! & ! 5! ( J () O !i !W 3! FO ( > ( > I 3! #$ = = ; + ' 7R * _ /!O O R ' !h b !h !h *" (R O *" O( > ' ' ! (& != ( > #$ " _ ! * J , Q ' (R P (W 4b I !" ! & ! 5! ( ? (N (I i !W h ( > 3! Z != * 4b (I I [ h! ! ' ; : `+ ! 8' !? ? ! & ! 5! ( ! & ! 5! ( R!' *h X * I !u ! & ! 5! ( ` P *; - O s O 4b ! & ! 5! ( YW != != (i /! ` ^t t (N (I ! l 3! Z (v R !b /!X _; j ( S ! = !i !W FO ( > O !i !W ! ! & = 4D! ; YW (N (IO (R J 3! 3! () / E !K != ( > R () ? O /!O ' #$ 7R ' = O * - I b (W ? , Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ' ! (& # 0# Q ! A W : = 3! : (& ' ; ! " O! ; D ! *S j * 3! = ! != (@ ! " " ' (, - D! ! *S 23! j O! ? 4b !' ! j : D p !b j O 0"0 12 1* ? 0,0 - + - Q ! Y8 5V Q F4 () 5! E 9/ 4b !< [! , O!= ! + # : YZ! F !< I [ + +, I ^ [ ^ E [ ^ ( > !b !< *; O [ ! " ^ !< !W ! 7D ? * ^! ! 4w *; !< !W [! , ^ : ' !h D *; ! '! / $2 3# qO 7D ( O * * 8' /! !i !W ' ( > J ' *; J R Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ O x ;+ J !i !W E I W D ( > R! @ ; ;+ J r- y W p D ( > R - * !W (@ -* ! = !< P ! " R _; 4b !< O ()! [ a (R ! ( > 3! !' p ! > (& R! @ !& O! (& D ! ( > 3! * = !< ! ' ! " , : != z! " R _; 4b ! F !< (& T < * R! @ T r- y Y ^ = * 0@0 # : @, > A @, D B " - " = " 4b < # ? = A - B C# # : E Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ + ! ... HỌC SƯ PHẠM ĐÀO MINH PHƯƠNG ĐỊNH LÍ CƠ BẢN THỨ HAI CHO ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH P- ADIC Chun ngành: Tốn Giải tích Mã số: 60.46.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HÀ TRẦN PHƯƠNG... q 4b a O4 (R ` = X D ( > J !& (RO ! Y R p * (& + != #$ 4b ( '! / 0# X (& != ( > ! & ! 5! ( 3! !b /! *S +, ! ! ? J ! != ! & ! 5! ( (& 3! ( > != () +, - = ! !" Z O s 4b ! & ! 5! ( * ` P h! ! '... (R P (W 4b I !" ! & ! 5! ( ? (N (I i !W h ( > 3! Z != * 4b (I I [ h! ! ' ; : `+ ! 8' !? ? ! & ! 5! ( ! & ! 5! ( R!' *h X * I !u ! & ! 5! ( ` P *; - O s O 4b ! & ! 5! ( YW != != (i /! ` ^t t (N
- Xem thêm -

Xem thêm: Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ), Định lý cơ bản thứ hai cho đường cong chỉnh hình p adic ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay