Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của cục thuế tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

156 26 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 14:19

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của cục thuế tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của cục thuế tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của cục thuế tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của cục thuế tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRƢỜNG SƠN GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN TRƢỜNG SƠN GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đàm Thanh Thủy THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu, kết nghiên cứu nêu đề cƣơng luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Trƣờng Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trên thực tế, khơng có thành cơng mà khơng gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp ngƣời khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập, nghiên cứu chƣơng trình Cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đến nay, tác giả nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy/Cơ, gia đình, bè bạn đồng nghiệp Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, tác giả xin gửi đến q Thầy/Cơ ngồi Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học suốt thời gian học tập, nghiên cứu Trƣờng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Đàm Thanh Thủy giành nhiều thời gian, công sức để hƣớng dẫn nghiên cứu hoàn thành đề tài luận văn “Giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tun truyền sách pháp luật thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc” Tác giả gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia đình, bè bạn đồng nghiệp tạo điều kiện tốt trình học tập nhƣ nghiên cứu, hồn thành luận văn Do thời gian có hạn kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chƣa nhiều nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy/Cô, nhà khoa học bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện mang ý nghĩa thực tiễn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii Nguyễn Trƣờng Sơn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH MINH HỌA xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn 4.1 Về lý luận 4.2 Về thực tiễn 4.3 Về giải pháp Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ 1.1 Cơ sở lý luận công tác tuyên truyền CSPL thuế 1.1.1 Khái niệm công tác tuyên truyền 1.1.2 Khái niệm công tác tuyên truyền CSPL thuế 10 1.1.3 Đặc điểm công tác tuyên truyền CSPL thuế 11 1.1.4 Vai trò cơng tác tuyên truyền CSPL thuế 13 1.1.5 Chức công tác tuyên truyền CSPL thuế 17 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tuyên truyền CSPL thuế 23 1.2.1 Các nhân tố bên 23 1.2.2 Các nhân tố bên 24 1.3 Cơ sở thực tiễn công tác tuyên truyền CSPL thuế 26 1.3.1 Thực tiễn công tác tuyên truyền CSPL thuế số nƣớc 26 1.3.2 Thực tiễn công tác tuyên truyền CSPL thuế số tỉnh/thành phố Việt Nam 31 1.3.3 Bài học kinh nghiệm công tác tuyên truyền CSPL thuế cho Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 33 Tóm tắt chƣơng 37 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Các câu hỏi đặt 39 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu khung phân tích 39 2.2.2 Chọn điểm nghiên cứu 42 2.2.3 Thu thập tài liệu 43 2.2.4 Mục tiêu khảo sát điều tra 44 2.2.5 Phƣơng pháp xử lý tổng hợp thông tin 44 2.2.6 Phƣơng pháp phân tích thơng tin 45 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 45 2.3.1 Số lƣợt tuyên truyền qua phƣơng tiện thông tin đại chúng 45 2.3.2 Số lƣợt tuyên truyền qua tập huấn, tƣ vấn 46 2.3.3 Sô lƣợt tuyên truyền qua tài liệu, tờ rơi 46 2.3.4 Số lƣợt tuyên truyền qua buổi hội thoại, họp báo 47 2.3.5 Số lƣợng tuyên truyền qua biển hiệu, panơ, áp phích 47 Tóm tắt chƣơng 47 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TUN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC 49 3.1 Đặc điểm tỉnh Vĩnh Phúc 49 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 49 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 49 3.1.3 Những thuận lợi, khó khăn thách thức phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 50 3.1.4 Tác động phát triển kinh tế - xã hội tới công tác tuyên truyền CSPL thuế tỉnh Vĩnh Phúc 51 3.2 Cơ cấu tổ chức máy Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 52 3.3 Tổ chức hoạt động tuyên truyền CSPL thuế Cục thuế Vĩnh Phúc 57 3.3.1 Đối với công tác tổ chức tuyên truyền báo Vĩnh Phúc, Tạp chí nội Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ 57 3.3.2 Đối với hoạt động tuyên truyền Đài phát thanh, Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc 58 3.3.3 Đối với công tác tổ chức hội nghị tập huấn 61 3.3.4 Công tác tuyên truyền CSPL thuế trực tiếp gián tiếp 64 3.3.5 Đối với công tác tun truyền qua tờ rơi, panơ, áp phích phục vụ tuyên truyền CSPL thuế 66 3.4 Một số kết công tác tuyên truyền CSPL thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2012 68 3.4.1 Trên Báo Vĩnh Phúc 70 3.4.2 Trên đài Phát thanh, Truyền hình 73 3.4.3 Qua hội nghị 78 3.4.4 Qua việc tuyên truyền CSPL thuế trực tiếp gián tiếp 80 3.4.5 Tuyên truyền tờ rơi, panơ, áp phích 82 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii 3.5 Khảo sát điều tra công tác tuyên truyền CSPL thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 87 3.6 Các yếu tố ảnh hƣởng hoạt động tuyên truyền CSPL thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 93 3.6.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội địa bàn 93 3.6.2 Đặc điểm địa hình 93 3.6.3 Các văn CSPL thuế 94 3.6.4 Cách thức tuyên truyền 95 3.6.5 Trình độ chun mơn nghiệp vụ lực lƣợng cán làm công tác tuyên truyền CSPL thuế 96 3.6.6 Trình độ nhận thức Ngƣời nộp thuế 97 3.6.7 Nguồn lực vật chất, tài 97 3.7 Những thành công hạn chế công tác tuyên truyền CSPL thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 99 3.7.1 Những thành công công tác tuyên truyền CSPL thuế 99 3.7.2 Những hạn chế công tác tuyên truyền CSPL thuế 101 Tóm tắt chƣơng 104 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GĨP PHẦN NÂNG CAO CƠNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC 105 4.1 Quan điểm, phƣơng hƣớng mục tiêu 105 4.1.1 Quan điểm, phƣơng hƣớng 105 4.1.2 Mục tiêu 105 4.2 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao cơng tác tuyên truyền CSPL thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc 107 4.2.1 Tiếp tục hồn thiện hệ thống văn sách thuế, cải cách hành thuế Cục thuế đơn vị trực thuộc 108 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii 4.2.2 Xây dựng hệ thống chuẩn mực công tác tuyên truyền CSPL thuế 109 4.2.3 Phân loại NNT để cung cấp dịch vụ tuyên truyền CSPL thuế cách hiệu 110 4.2.4 Tích cực cải thiện mối quan hệ với NNT 111 4.2.5 Kiện toàn máy làm việc phận Tuyên truyền Hỗ trợ Ngƣời nộp thuế Cơ quan Thuế cấp 114 4.2.6 Nâng cao chất lƣợng CBCC làm công tác tuyên truyền CSPL thuế 116 4.2.7 Tăng cƣờng tuyên truyền CSPL thuế buổi tập huấn 117 4.2.8 Tuyên truyền thông qua môi trƣờng internet, website 118 4.2.9 Đƣa CSPL thuế vào trƣờng THPT, trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp tỉnh 119 4.2.10 Trang bị máy, thiết bị ứng dụng hình thức tuyên truyền phục vụ công tác tuyên truyền 120 4.2.11 Sử dụng panô, áp phích điện tử (bảng điện tử) 121 4.2.12 Một số giải pháp khác 122 4.3 Kiến nghị để thực giải pháp đề 124 4.3.1 Đối với Bộ Tài Chính Tổng Cục Thuế 124 4.3.2 Đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc Sở/Ban/Ngành liên quan 124 Tóm tắt chƣơng 125 KẾT LUẬN 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO 129 PHỤ LỤC 131 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... trạng cơng tác tun truyền sách pháp luật thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Chƣơng IV: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao cơng tác tun truyền sách pháp luật thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc Số hóa... hƣởng đến công tuyên truyền CSPL thuế đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác truyên truyền CSPL thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc cho nhóm NNT Doanh nghiệp thuộc Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc trực dõi... thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc; Những thành công hạn chế công tác tuyên truyền CSPL thuế Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc - Luận văn xác định rõ nhân tố có ảnh hƣởng tích cực cơng tác tuyên truyền CSPL thuế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của cục thuế tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ), Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế của cục thuế tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay