Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

151 23 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 14:16

Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Hoàng Lê Phƣơng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHÂN BÙN BỂ TỰ HOẠI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM Chuyên ngành: Công nghệ môi trƣờng chất thải rắn Mã số: 62.52.03.20-1 Hà Nội- Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Hoàng Lê Phƣơng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHÂN BÙN BỂ TỰ HOẠI BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM Chuyên ngành: Công nghệ môi trƣờng chất thải rắn Mã số: 62.52.03.20-1 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái PGS.TS Lều Thọ Bách Hà Nội- Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án Tiến sĩ khoa học “Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại phương pháp sinh học điều kiện Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thực Các kết quả, số liệu luận án hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Hoàng Lê Phƣơng LỜI CẢM ƠN Lời Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học Xây Dựng nơi Tôi học tập, Khoa Đào tạo Sau Đại học, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Bộ môn Công nghệ Quản lý Môi trường Trường giúp đỡ suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, kính trọng đến GS.TS Nguyễn Thị Kim Thái PGS.TS Lều Thọ Bách tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi thời gian tơi hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, nhà khoa học, chyên gia có ý kiến đóng góp cho luận án q trình thực Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên nơi công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho suốt q trình thực luận án Cuối cùng, Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên, chia sẻ gia đình, bạn bè đồng nghiệp trình thực nghiên cứu Tác giả luận án Hoàng Lê Phƣơng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iv MỞ ĐẦU 1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN .5 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ PHÂN BÙN BỂ TỰ HOẠI VÀ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ TỪ CHỢ 1.1 Tổng quan phân bùn bể tự hoại 1.1.1 Sự hình thành phân bùn bể tự hoại 1.1.2 Khối lượng, thành phần tính chất phân bùn 1.2 Tổng quan quản lý xử lý phân bùn bể tự hoại 11 1.2.1 Quản lý xử lý phân bùn đô thị giới 11 1.2.2 Quản lý xử lý phân bùn Việt Nam 16 1.3 Tổng quan chất thải hữu từ chợ 23 1.4 Đánh giá lựa chọn nghiên cứu phương pháp xử lý phân bùn bể tự hoại thích hợp với điều kiện Việt Nam 24 1.4.1 Các yếu tố tác động đến việc lựa chọn công nghệ xử lý 24 1.4.2 Đánh giá lựa chọn phương pháp sinh học xử lý phân bùn bể tự hoại 27 1.5 Một số nghiên cứu có liên quan đến phân bùn bể tự hoại cơng nghệ kỵ khí 34 1.5.1 Một số nghiên cứu giới 34 1.5.2 Một số nghiên cứu Việt Nam 36 Kết luận chƣơng 39 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CƠNG NGHỆ SINH HỌC KỲ KHÍ CHẤT HỮU CƠ THU KHÍ SINH HỌC .41 2.1 Cơ sở lý thuyết trình chuyển hóa sinh học kỵ khí chất hữu 41 2.1.1 Khái niệm q trình chuyển hóa sinh học kỵ khí 41 2.1.2 Cơ chế q trình chuyển hóa sinh học kỵ khí chất hữu 41 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình chuyển hóa sinh học kỵ khí chất hữu 45 2.1.4 Thiết lập cân vật chất phân tích động học q trình phân hủy kỵ khí chất thải rắn hữu 52 2.2 Khả áp dụng q trình chuyển hóa sinh học kỵ khí xử lý chất thải 59 2.3 Các phương pháp phân hủy kỵ khí chất thải rắn hữu 61 2.3.1 Phương pháp phân hủy kỵ khí phân loại theo mơi trường phản ứng 61 2.3.2 Phương pháp phân hủy kỵ khí phân loại theo chế độ làm việc 62 2.4 Lựa chọn hướng nghiên cứu xử lý kỵ khí phân bùn bể tự hoại 63 Kết luận chƣơng 64 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 66 3.1 Đối tượng nghiên cứu 66 3.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 66 3.2.1 Thực nghiệm khảo sát đặc tính phân bùn bể tự hoại chất thải hữu từ chợ 66 3.2.2 Thực nghiệm xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp phân bùn bể tự hoại chất thải hữu phòng thí nghiệm 67 3.2.3 Thực nghiệm đánh giá hiệu trình xác định liều lượng nạp thích hợp mơ hình trường 71_Toc508886815 3.2.4 Phân tích mẫu thực nghiệm xử lý số liệu 77 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 80 4.1 Đánh giá khả xử lý kỵ khí phân bùn bể tự hoại chất thải hữu từ chợ khu vực miền Bắc Việt Nam 80 4.1.1 Đặc tính phân bùn bể tự hoại 80 4.1.2 Đặc tính chất thải rắn hữu từ chợ 83 4.2 Xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp mơ hình phòng thí nghiệm 84 4.2.1 Xác định tỷ lệ phối trộn đợt thí nghiệm 84 4.2.2 Xác định tỷ lệ phối trộn thích hợp đợt thí nghiệm 90 4.2.3 Phân tích động học mơ hình phòng thí nghiệm 98 4.3 Đánh giá hiệu q trình xác định liều lượng nạp thích hợp mơ hình trường 102 4.3.1 Kết nghiên cứu đợt thí nghiệm 4, 5, điều kiện mùa đơng 102 4.3.2 Kết nghiên cứu đợt thí nghiệm điều kiện môi trường mùa hè 113 4.4 Cân vật chất phân tích động học mơ hình trường 120 4.4.1 Cân hàm lượng chất rắn bay 121 4.4.2 Phân tích động học q trình phân hủy kỵ khí hỗn hợp phân bùn bể tự hoại chất thải hữu trình nạp liệu 122 Kết luận chƣơng 125 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 126 KẾT LUẬN 126 KIẾN NGHỊ 127 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO I PHỤ LỤC i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AIT Asian Institute of Technology Viện nghiên cứu Châu Á BOD Biological Oxygen Demand Nhu cầu oxy sinh học COD Chemical Oxygen Demand Nhu cầu oxy hóa học OLR Organic Loading Rate Tải lượng hữu PB Faecal Sludge Phân bùn QCVN - Quy chuẩn Việt Nam RC - Chất thải hữu từ chợ SS Suspended Solid Chất rắn lơ lửng TKN Total Kjeldahn Nitro Tổng nitơ Kjeldahl TNHH - Trách nhiệm hữu hạn TS Total Solid Tổng chất rắn TP Total Phosphorus Tổng phôtpho TVS Total Volatile Solid Tổng chất rắn bay UBND - Ủy ban nhân dân UBNDTP - Ủy ban nhân dân thành phố URENCO - Công ty môi trường đô thị VFA Volatile Fatty Acid Axit béo bay VS Volatile Solid Chất rắn bay WHO World Health Organization Tổ chức y tế giới ii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Khối lượng phân bùn bể tự hoại phát sinh theo đầu người nước khác .8 Bảng 1.2 Thành phần số chất sản phẩm tiết người .8 Bảng 1.3 Đặc điểm phân bùn từ hệ thống vệ sinh chỗ so với nước thải sinh hoạt Bảng 1.4 Thành phần phân bùn bể tự hoại số đô thị Việt Nam 10 Bảng 1.5 Sản phẩm thu từ loại hình công nghệ xử lý phân bùn [71] .25 Bảng 1.6 Đánh giá tổng thể số phương pháp sinh học xử lý phân bùn bể tự hoại điều kiện Việt Nam 28 Bảng 2.1 Quan hệ nhiệt độ thời gian lưu chất thải [98] 45 Bảng 2.2 Ảnh hưởng ammoni tự đến q trình kỵ khí [45] 51 Bảng 2.3 Các loại chất thải thích hợp với trình chuyển hóa kỵ khí [100] 59 Bảng 2.4 Đặc điểm số loại chất thải hữu cho q trình phân hủy kỵ khí [98] 60 Bảng 2.5 Ưu nhược điểm xử lý kỵ khí chất thải [11], [98] .61 Bảng 3.1 Khối lượng ngun liệu nạp vào bình phản ứng phòng 70 thí nghiệm 70 Bảng 3.2 Khối lượng nguyên liệu nạp ban đầu vào bể phản ứng mơ hình trường 75 Bảng 3.5 Phương pháp, thiết bị hóa chất phân tích .78 Bảng 4.1 Đặc tính phân bùn bể tự hoại đợt khảo sát ban đầu 80 Bảng 4.2 Đặc tính phân bùn bể tự hoại đợt thí nghiệm phòng 81 thí nghiệm 81 Bảng 4.3 Đặc tính phân bùn bể tự hoại đợt thí nghiệm mơ hình 82 trường 82 Bảng 4.4 Thành phần chất thải hữu đợt thí nghiệm phòng thí nghiệm .83 Bảng 4.5 Thành phần chất thải hữu đợt thí nghiệm mơ hình trường 84 Bảng 4.6 Thành phần khí bình phản ứng 88 Bảng 4.7 Hiệu suất chuyển hóa VS sau 40 ngày bình phản ứng 89 iii Bảng 4.8 Thành phần khí bình phản ứng điều kiện mùa hè 96 mùa đông 96 Bảng 4.9 Hiệu suất chuyển hóa VS sau 40 ngày bình phản ứng 97 điều kiện mùa hè mùa đông 97 Bảng 4.10 Thông số động học mơ hình Gompertz cải tiến đợt thí nghiệm phòng thí nghiệm .99 Bảng 4.11 Thành phần khí đợt thí nghiệm mơ hình thực nghiệm trời 111 Bảng 4.12 Thành phần khí mơ hình thực nghiệm ngồi trời điều kiện mùa hè mùa đơng .119 Bảng 4.13 Thơng số động học mơ hình Gompertz cải tiến đợt thí nghiệm mơ hình trường điều kiện mùa hè 122 ... Tôi xin cam đoan luận án Tiến sĩ khoa học “Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại phương pháp sinh học điều kiện Việt Nam cơng trình nghiên cứu thực Các kết quả, số liệu luận án hoàn toàn trung thực... LUẬN ÁN MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN ... Việt Nam 36 Kết luận chƣơng 39 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CƠNG NGHỆ SINH HỌC KỲ KHÍ CHẤT HỮU CƠ THU KHÍ SINH HỌC .41 2.1 Cơ sở lý thuyết trình chuyển hóa sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu xử lý phân bùn bể tự hoại bằng phương pháp sinh học trong điều kiện Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay