Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)

195 26 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 13:49

Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ) HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH -***** - CHÚCCC BÁ TUYÊN CHÚC BÁ TUYÊN CHÚC BÁ TUYÊN CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SU QUá TRìNH VệHèNH ĐộC NGHIấN LậP DÂNCU TộCLIấN CủA QUAN VIƯT NAM TỔNG QUANB¶O TÌNH ĐẾN Q TRÌNH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM TRONG TRONG LĩNH VựC ĐốI NGOạITTừNM NĂM1986 1986 ĐếN NĂM LNH VC ĐỐI NGOẠI ĐẾN NĂM 20152015 Chuyên ngành: Lịch sử phong trào cộng sản, Mã số công nhân quốc tế giải phóng dân tộc : 62 22 52 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN, CƠNG NHÂN QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHĨNG DÂN TỘC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Long PGS.TS Nguyễn Thị Quế MỤC LỤC Trang HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH CHC B TUYấN QUá TRìNH BảO Vệ ĐộC LậP DÂN TộC CủA VIệT NAM TRONG LĩNH VựC ĐốI NGOạI Tõ N¡M 1986 §ÕN N¡M 2015 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ PHONG TRÀO CỘNG SẢN, CÔNG NHÂN QUỐC TẾ VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Mã số: 62 22 03 12 Người hướng dẫn khoa học: 1- PGS.TS THÁI VĂN LONG 2- PGS.TS NGUYỄN THỊ QUẾ HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Chúc Bá Tuyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án nghiên cứu 1.2 Đánh giá khái quát kết công trình nghiên cứu liên quan đến luận án vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 24 Chương 2: CƠ SỞ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỂ BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2015 26 2.1 Cơ sở lý luận 26 2.2 Cơ sở thực tiễn 38 Chương 3: NỘI DUNG VÀ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2015 65 3.1 Nội dung bảo vệ độc lập dân tộc sách đối ngoại đảng nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi 65 3.2 Quá trình triển khai bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại (1986 - 2015) .79 Chương 4: NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2015 VÀ KINH NGHIỆM 119 4.1 Nhận xét trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại 119 4.2 Một số kinh nghiệm chủ yếu 138 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 155 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 156 PHỤ LỤC .170 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADB : Ngân hàng phát triển châu Á AFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN AMM : Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN APEC : Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ARF : Diễn đàn khu vực ASEAN ASC : Ủy ban Thường trực ASEAN ASEAN : Hiệp hội nước Đông Nam Á ASEM : Diễn đàn hợp tác Á-Âu BTA : Hiệp định thương mại song phương CNTB : Chủ nghĩa tư CNXH : Chủ nghĩa xã hội COC : Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông CPP : Đảng nhân dân Campuchia DCND : Dân chủ nhân dân DOC : Tuyên bố ứng xử bên Biển Đông EAS : Cấp cao Đông Á EU : Liên minh châu Âu FDI : Đầu tư trực tiếp nước IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế JIM : Hội nghị khơng thức Campuchia KH-CN : Khoa học công nghệ NAM : Phong trào Không liên kết NGO : Tổ chức phi phủ ODA : Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức ODP : Chương trình có trật tự PCA : Hiệp định đối tác hợp tác toàn diện POW : Tù nhân chiến tranh P.5 : Năm nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc SEANWFZ : Hiệp ước Đơng Nam Á khơng có vũ khí hạt nhân TAC : Hiệp ước thân thiện hợp tác Đơng Nam Á TCH : Tồn cầu hóa TBCN : Tư chủ nghĩa WB : Ngân hàng giới WTO : Tổ chức Thương mại giới XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh tồn cầu hóa (TCH) phát triển mạnh mẽ cạnh tranh địa trị cường quốc lên việc đổi mới, thực thi đường lối đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt vừa bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc vừa tạo dựng mơi trường quốc tế hòa bình, hợp tác phát triển cho đất nước vấn đề có ý nghĩa chiến lược quốc gia, dân tộc, với nước phát triển Việc nước đề đường lối, nội dung trình triển khai sách đối ngoại phù hợp, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn lực để phát triển đất nước cách bảo vệ củng cố độc lập dân tộc tốt bối cảnh Nằm khu vực Đông Nam Á, Việt Nam giới biết đến quốc gia có lịch sử lâu đời với truyền thống ngoại giao hòa hiếu góp phần quan trọng vào thành cơng cơng đấu tranh dựng nước giữ nước Sau ngày đất nước thống (1975), Đảng Nhà nước Việt Nam nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc tạo dựng mơi trường quốc tế hòa bình, ổn định, hợp tác hiệu quả, khơng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nước mà trực tiếp góp phần định đến thắng lợi nghiệp đấu tranh bảo vệ, củng cố độc lập dân tộc Do đó, hoạt động đối ngoại phải bước trưởng thành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đất nước phù hợp với xu vận động thời đại Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đề xướng cơng đổi tồn diện đất nước, có đổi tư đối ngoại Với đường lối đối ngoại đổi phù hợp mà Đảng Nhà nước Việt Nam thực thi suốt 30 năm qua đáp ứng yêu cầu nghiệp đấu tranh bảo vệ củng cố độc lập dân tộc Thực tiễn triển khai đường lối, sách đối ngoại Việt Nam thu thành tựu bật, là: Đối với số nước láng giềng, Việt Nam chủ động nước tìm kiếm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải tỏa bất đồng; với khu vực, Việt Nam chủ động tích cực tiến trình hội nhập, đưa hợp tác khu vực vào chiều sâu, tiến trình thực hóa Cộng đồng ASEAN Trên bình diện tồn cầu, Việt Nam tiến bước dài hội nhập quốc tế thông qua việc gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Tổ chức thương mại giới (WTO), nước thành viên Liên hợp quốc tín nhiệm bầu vào vị trí Ủy viên Khơng thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008 - 2009 làm tốt nhiệm kỳ này; mặt khác, Việt Nam tăng cường thúc đẩy quan hệ với nước lớn, nước bạn bè truyền thống nước phát triển châu lục Nhờ đó, Việt Nam khai thác nhân tố sức mạnh bên ngoài, sức mạnh thời phát triển đất nước, phá vỡ vòng bao vây, cấm vận phong tỏa kinh tế lực lượng thù địch chống phá nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), qua củng cố vững độc lập dân tộc Tuy nhiên, trình triển khai hoạt động đối ngoại nhằm mục tiêu bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam thời gian qua bất cập, trở ngại nhận thức, tư duy, nguồn lực, chưa theo kịp thực tiễn tình hình khu vực giới Vì vậy, việc phân tích q trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam qua nội dung trình triển khai sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam thời kỳ đổi mới, từ đánh giá thành cơng, đồng thời nhìn nhận lại hạn chế, bất cập gặp phải để tìm giải pháp khắc phục rút học kinh nghiệm hoạt động đối ngoại Việt Nam để bảo vệ củng cố vững độc lập dân tộc việc làm vừa có ý nghĩa lý luận thực tiễn Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Quá trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015” làm luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử phong trào cộng sản, cơng nhân quốc tế giải phóng dân tộc Mục đích nhiệm vụ luận án 2.1 Mục đích Luận án phân tích làm rõ nội dung trình triển khai bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại thời kỳ đổi (1986-2015), đồng thời rút nhận xét thành tựu, hạn chế kinh nghiệm 2.2 Nhiệm vụ luận án Để đạt mục đích trên, luận án tập trung giải nhiệm vụ sau: - Một là, phân tích sở lý luận thực tiễn trình hoạch định sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam để bảo vệ độc lập dân tộc từ năm 1986 đến năm 2015 - Hai là, phân tích nội dung q trình triển khai sách đối ngoại nhằm bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2015 - Ba là, rút nhận xét kinh nghiệm trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại thời kỳ đổi 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại bối cảnh Đảng Nhà nước ta tiến hành công đổi toàn diện đất nước mở cửa hội nhập - Về phạm vi nội dung: Luận án đặt trọng tâm nghiên cứu đường lối đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam đề từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ XI (1986 - 2015) trình triển khai hoạt động ngoại giao Nhà nước Việt Nam nhằm bảo vệ độc lập dân tộc từ năm 1986 đến năm 2015 Luận án không đề cập đến đối ngoại đảng đối ngoại nhân dân - Về thời gian: Thời gian nghiên cứu luận án giới hạn từ năm 1986 đến năm 2015 Mốc thời gian 1986, năm Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng cơng đổi tồn diện đất nước, có đổi tư đối ngoại nhằm bảo vệ độc lập dân tộc xây dựng thành công CNXH Mốc 2015, thời điểm Việt Nam tổng kết 30 năm nghiệp đổi mới, bảo vệ độc lập dân tộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), có lĩnh vực đối ngoại 4 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thời đại, quan điểm quốc tế, vấn đề dân tộc quyền tự dân tộc, độc lập dân tộc CNXH, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam đề từ Đại hội lần thứ VI đến Đại hội lần thứ XII Tác giả coi nguồn cung cấp lý luận, khoa học thực tiễn giúp cho định hướng tư tưởng nghiên cứu đề tài luận án Mọi nhận định, đánh giá luận án xây dựng sở phân tích, khái quát liệu thực tế, văn kiện, tư liệu gốc thông qua đại hội, hội nghị Đảng diễn từ năm 1986 đến nay, đồng thời luận án kế thừa cách có chọn lọc kết cơng trình khoa học công bố liên quan đến đề tài luận án 4.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu luận án kết hợp phương pháp lịch sử phương pháp lơgíc Ngồi ra, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, thống kê tác giả vận dụng thích hợp việc nghiên cứu nội dung cụ thể luận án Đóng góp mặt khoa học luận án - Luận án làm rõ quan niệm sở hoạch định sách đối ngoại để bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2015 - Luận án phân tích nội dung bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 bao gồm: tư tưởng, nguyên tắc, mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam đề Qua làm rõ q trình triển khai sách đối ngoại giúp Việt Nam bảo vệ vững độc lập dân tộc qua giai đoạn (1986-1995, 1995-2015) Đồng thời rút nhận xét thành công, hạn chế kinh nghiệm trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 ... sách đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam để bảo vệ độc lập dân tộc từ năm 1986 đến năm 2015 Chương 3: Nội dung trình triển khai bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm. .. dung trình triển khai sách đối ngoại nhằm bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2015 - Ba là, rút nhận xét kinh nghiệm trình bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại từ năm. .. 3.2 Quá trình triển khai bảo vệ độc lập dân tộc Việt Nam lĩnh vực đối ngoại (1986 - 2015) .79 Chương 4: NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC ĐỐI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ), Quá trình bảo vệ độc lập của dân tộc Việt Nam trong lĩnh vực đối ngoại từ năm 1986 đến năm 2015 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay