Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

114 40 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 13:48

Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN BÌNH XUN, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN BÌNH XUN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS VŨ VĂN HÓA THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, cơng trình nghiên cứu khoa học riêng không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học tác giả khác Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi khẳng định rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Bộ, ngành chủ quản, sở đào tạo Hội đồng đánh giá khoa học Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên cơng trình kết nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn với đề tài “Giải pháp tăng cường cho vay hộ nghèo Ngân hàng CSXH huyện Bình Xun tỉnh Vĩnh Phúc” tơi nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân trường Trước hết, xin bày tỏ cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng QLĐT Sau đại học thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành chương trình học tập nghiên cứu Có kết này, tơi vơ biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc GS., TS Vũ Văn Hóa - người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên, phòng, ban chun mơn thuộc huyện, tổ chức trị hội (Hội Nơng dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn niên), Ngân hàng CSXH huyện hộ nghèo huyện Bình Xuyên cung cấp số liệu khách quan giúp đưa phân tích xác Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp người thân gia đình chia sẻ khó khăn thường xun động viên tơi thực luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CSXH VIỆT NAM 1.1 Cơ sở lý luận cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam 1.1.1 Khái quát Ngân hàng sách hội Việt Nam 1.1.2 Cho vay hộ nghèo hiệu cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội 16 1.1.3 Ý nghĩa kinh tế - hội nâng cao hiệu cho vay hộ nghèo 25 1.2 Cơ sở thực tiễn cho vay hộ nghèo 26 1.2.1 Kinh nghiệm cho vay hộ nghèo số nước giới 26 1.2.2 Một số học kinh nghiệm rút từ nghiên cứu thực tiễn cho vay hộ nghèo 29 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.2 Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 33 2.2.3 Phương pháp xử lý tổng hợp thông tin 34 2.2.4 Phương pháp phân tích thơng tin 34 2.3 Các tiêu chủ yếu sử dụng nghiên cứu 35 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ NGHÈO TẠI NHCS HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 37 3.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách hội huyện Bình Xun tỉnh Vĩnh Phúc 37 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 38 3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 41 3.2 Thực trạng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội huyện Bình Xun tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2013 41 3.2.1.Tổng quan kinh tế - hội huyện Bình xuyên thực trạng hộ nghèo huyện Bình Xuyên 42 3.2.2 Thực trạng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 55 3.3 Đánh giá khái quát hiệu cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 76 3.3.1 Kết đạt 76 3.3.2 Một số hạn chế, tồn 77 3.3.3 Nguyên nhân 81 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HUYỆN BÌNH XUYÊN TỈNH VĨNH PHÚC 84 4.1 Mục tiêu chương trình XĐGN huyện Bình Xuyên 84 4.1.1 Mục tiêu tổng quát 84 4.1.2 Mục tiêu cụ thể 86 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 4.2 Giải pháp tăng cường cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 87 4.2.1 Ngân hàng Chính sách hội với quan chức phân loại hộ nghèo địa bàn huyện theo tiêu chí Chính phủ 88 4.2.2 Tạo lập quản lý có hiệu nguồn vốn đáp ứng nhu cầu địa bàn 88 4.2.3 Thực quy định cho vay 89 4.2.4 Lập kế hoạch công bố công khai số hộ nghèo tiếp cận vốn theo thời gian phù hợp 91 4.2.5 Hướng dẫn hộ nghèo tiếp cận vốn sử dụng tiền vay mục đích, hiệu 91 4.2.6 Phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn niên thường xuyên kiểm tra trình sử dụng vốn hộ 92 4.2.7 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bao gồm đào tạo cán Ngân hàng Chính sách hội, đào tạo ban quản lý tổ vay vốn, đào tạo cán hội nhận ủy thác 92 4.2.8 Phối hợp với tổ chức trị hội tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến sách cho vay hộ nghèo 93 4.2.9 Nâng cấp sở vật chất Ngân hàng CSXH theo hướng đại hoàn thiện 93 4.3 Một số kiến nghị 93 4.3.1 Đối với Chính phủ 93 4.3.2 Đối với Ngân hàng CSXH Việt Nam 94 4.3.3 Đối với cấp ủy Đảng, quyền địa phương cấp tỉnh Vĩnh Phúc 95 4.3.4 Đối với Ngân hàng Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Vĩnh Phúc 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 100 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BAAC Ngân hàng nông nghiệp hợp tác tín dụng BPM Ngân hàng nơng nghiệp Malaisia BRI Bank Rakayt Indonexia CSXH Chính sách hội GB Grameen Bank GTSX Giá trị sản xuất HĐQT Hội đồng quản trị HTX Hợp tác HSSV Học sinh sinh viên IMF Quỹ tiền tệ giới LĐ – TB&XH Lao động – Thương binh hội NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn QH Quá hạn SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TK & VV Tiết kiệm vay vốn TLSX Tư liệu sản xuất TLTD Tư liệu tiêu dùng TW Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân UD Uni Desa XĐGN Xố đói giảm nghèo WB Ngân hàng giới Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Kết điều tra, rà soát hộ nghèo huyện Bình Xuyên cuối năm 2013 44 Bảng 3.2: Các nguyên nhân nghèo chia theo xã, thị trấn huyện Bình Xuyên 47 Bảng 3.3: Thông tin chung hộ nghèo điều tra 49 Bảng 3.4: Nguồn vốn năm 2011-2013 55 Bảng 3.5: Doanh số cho vay năm 2011-2013 59 Bảng 3.6: Doanh số thu nợ năm 2011 - 2013 60 Bảng 3.7: Tổng hợp dư nợ năm 2011, 2012, 2013 61 Bảng 3.8: Kết phân loại Tổ TK & VV 69 Bảng 3.9: Lịch giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bình Xuyên xã, thị trấn 71 Bảng 3.10: Phân loại dư nợ ủy thác cho vay qua tổ chức trị hội 72 Bảng 3.11: Tình hình thu lãi năm 2011-2013 74 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Tổ chức hệ thống Ngân hàng Chính sách hội 14 Sơ đồ 1.2: Hoạt động Ngân hàng Chính sách hội 14 Sơ đồ 3.1: Quy trình cho vay vốn Ngân hàng CSXH huyện Bình Xun 58 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... trạng cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Xun tỉnh Vĩnh Phúc 55 3.3 Đánh giá khái quát hiệu cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. .. 4.2 Giải pháp tăng cường cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc 87 4.2.1 Ngân hàng Chính sách xã hội với quan chức phân loại hộ nghèo địa bàn huyện. .. hàng Chính sách xã hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2011-2013 Chương 4: Giải pháp tăng cường cho vay hộ nghèo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc Số hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ), Giải pháp tăng cường cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc ( Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay