Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)

107 19 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 13:29

Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THẾ GIANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THẾ GIANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu hình ảnh luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thế Giang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp ngồi quốc doanh Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh”, nhận hướng dẫn giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo Khoa Sau đại học trường Đại học kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt - Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu kinh tế - Viện kinh tế Việt Nam - người định hướng, bảo dìu dắt tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, đồng chí cán bộ, lãnh đạo phòng liên quan doanh nghiệp tạo điều kiện, cung cấp số liệu khách quan có ý kiến góp quý báu, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thực đề tài đơn vị Cuối xin dành lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình bè bạn giúp đỡ nhiều vật chất tinh thần để thân tơi hồn thành chương trình học tập đề tài nghiên cứu./ Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thế Giang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Khái qt tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Những đóng góp chủ yếu luận văn 6 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 1.1 Cơ sở lý luận công tác kiểm tra thuế 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu 1.1.2 Nguyên tắc kiểm tra thuế 10 1.2 Doanh nghiệp quốc doanh cần thiết công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp quốc doanh 13 1.2.1 Những vấn đề chung doanh nghiệp quốc doanh 13 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác kiểm tra thuế 13 1.2.3 Sự cần thiết cơng tác kiểm tra thuế DN ngồi quốc doanh 15 1.2.4 Nội dung công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp quốc doanh theo quy trình kiểm tra thuế 17 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp quốc doanh 20 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3 Kinh nghiệm thực tế kiểm tra thuế doanh nghiệp Cục Thuế số tỉnh thành phố - học cho Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 26 1.3.1 Kinh nghiệm kiểm tra thuế DN Cục Thuế số tỉnh thành phố 26 1.3.2 Bài học cho Cục Thuế Bắc Ninh 29 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 32 2.2 Hướng tiếp cận nghiên cứu 32 2.2.1 Tiếp cận theo ngành nghề 32 2.2.2 Tiếp cận có tham gia 32 2.3 Các phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Chọn điểm nghiên cứu 32 2.3.2 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 33 2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu 34 2.4 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp quốc doanh Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 34 2.4.1 Tỷ lệ kiểm tra hồ sơ thuế trụ sở quan thuế 34 2.4.2 Tỷ lệ hồ sơ thuế phải điều chỉnh thuế 35 2.4.3 Tỷ lệ số thuế điều chỉnh qua kiểm tra 35 2.4.4 Tỷ lệ hoàn thành kiểm tra thuế trụ sở NNT 35 2.4.5 Tỷ lệ doanh nghiệp kiểm tra thuế trụ sở NNT 36 2.4.6 Tỷ lệ doanh nghiệp có phát sai phạm 36 2.4.7 Số thuế truy thu bình quân đợt kiểm tra thuế 36 2.4.8 Số doanh nghiệp kiểm tra số cán phận kiểm tra 36 2.4.9 Tỷ lệ số thuế truy thu sau kiểm tra tổng thu nội địa ngành thuế quản lý 37 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 39 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 40 3.1.3 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh 41 3.2 Khái quát Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 42 3.2.1 Quá trình hình thành 42 3.2.2 Cơ cấu tổ chức máy 44 3.2.3 Đội ngũ cán công chức 45 3.2.4 Công tác kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 47 3.3 Thực trạng công tác quản lý thuế công tác kiểm tra thuế DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 49 3.3.1 Thực trạng công tác quản lý thuế DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 49 3.3.2 Thực trạng công tác kiểm tra thuế DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 51 3.4 Đánh giá chung công tác kiểm tra thuế DN quốc doanh Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 73 3.4.1 Những kết đạt 73 3.4.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân 75 Chƣơng 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 79 4.1 Mục tiêu, yêu cầu đặt công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp quốc doanh Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 79 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế DN quốc doanh Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 80 4.2.1 Hồn thiện quy trình phương pháp kiểm tra thuế DN NQD 81 4.2.2 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.2.3 Hồn thiện hệ thống thơng tin người nộp thuế 84 4.2.4 Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm 85 4.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra hồ sơ khai thuế quan thuế 86 4.2.6 Tổ chức tốt công tác xử lý sau kiểm tra thuế 87 4.2.7 Nâng cao chất lượng cán làm công tác kiểm tra thuế 87 4.2.8 Một số giải pháp khác 88 4.3 Một số kiến nghị với cấp, ngành tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra thuế DN NQD địa bàn tỉnh Bắc Ninh 90 4.3.1 Đối với sách thuế 90 4.3.2 Đối với Tổng cục Thuế 91 4.3.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBCC : Cán bộ, công chức CNTT : Công nghệ thông tin CQT : Cơ quan thuế DN : Doanh nghiệp ĐTNT : Đối tượng nộp thuế GTGT : Giá trị gia tăng NNT : Người nộp thuế NQD : Ngoài quốc doanh NSNN : Ngân sách Nhà nước QLT : Quản lý thuế SXKD : Sản xuất kinh doanh TNDN : Thu nhập doang nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định XHCN : Xã hội chủ nghĩa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết thu thuế quốc doanh năm 2011-2013 50 Bảng 3.2: Kết thực kế hoạch kiểm tra trụ sở NNT DN quốc doanh Cục Thuế Bắc Ninh 53 Bảng 3.3: Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế CQT 58 Bảng 3.4: Kết kiểm tra trụ sở NNT 59 Bảng 3.5: Số liệu tình hình kê khai doanh thu số DN năm 2011 64 Bảng 3.6: Số liệu khai chi phí hợp lý số DN năm 2010 67 Bảng 3.7: Kết thực công tác kiểm tra thuế năm 2011 - 2013 DN quốc doanh Cục thuế Bắc Ninh quản lý 73 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH 79 4.1 Mục tiêu, yêu cầu đặt công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp quốc doanh Cục Thuế tỉnh. .. trạng công tác quản lý thuế công tác kiểm tra thuế DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 49 3.3.1 Thực trạng công tác quản lý thuế DN NQD Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh 49 3.3.2 Thực trạng công tác. .. công tác kiểm tra thuế DN quốc doanh 15 1.2.4 Nội dung công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp ngồi quốc doanh theo quy trình kiểm tra thuế 17 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại cục thuế tỉnh bắc ninh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay