Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ)

96 25 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 13:14

Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG QUANG TRỰC HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG QUANG TRỰC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS CHU ĐỨC DŨNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Hồn thiện cơng tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ” trung thực, kết nghiên cứu riêng , số liệu sử dụng luận văn Tổng cục Thuế, Cục thuế tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp cá nhân thu thập từ báo cáo UBND tỉnh, ngành thuế, Sở Tài nguyên Môi trường Thái Nguyên, tháng 02 năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Quang Trực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều tập thể, cá nhân Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản Đào tạo Sau Đại học, cá trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Chu Đức Dũng doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Cục thuế tỉnh Phú Thọ, Lãnh đạo cán Phòng Tổng hợp-Nghiệp vụDự tốn, lãnh đạo cán phòng có liên quan… Tơi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng 02 năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Quang Trực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii D vii Danh mục bảng viii Danh mục sơ đồ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Đóng góp Luận văn .4 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 1.1 Cơ sở luận .5 1.1.1 Một số khái niệm .5 1.1.2 Các thành tố hệ thống quản thuế 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế 14 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản 17 1.2.1 Đặc điểm hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản 17 1.2.2 Quan điểm Đảng khống sản cơng nghiệp khống sản 19 1.2.3 Kinh nghiệm số địa phương nước quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản 22 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 25 2.2.2 Phương pháp thống kê 26 2.2.3 Phương pháp tổng hợp phân tích thơng tin 26 2.2.4 Phương pháp so sánh 28 2.2.5 Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực tế 28 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 29 2.3.1 Các tiêu đánh giá công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT 29 2.3.2 Các tiêu đánh giá công tác quản thông tin NNT 29 2.3.3 Chỉ tiêu thu ngân sách sản lượng khai thác 29 2.3.4 Chỉ tiêu đánh giá công tác quản nợ thuế 30 2.3.5 Chỉ tiêu số lượng doanh nghiệp vi phạm pháp luật thuế so với tổng số doanh nghiệp 30 2.3.6 Chỉ tiêu đánh giá trình độ chun mơn cán thuế 30 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 31 3.1 Giới thiệu chung tỉnh Phú Thọ 31 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 3.1.2 Tình hình Kinh tế - xã hội 31 3.2 Khái quát Cục Thuế tỉnh Phú Thọ 33 3.2.1 Khái quát chung 33 3.2.2 Tình hình quản NNT kết thu ngân sách địa bàn 34 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.3 Đặc điểm hoạt động khai thác khoáng sản doanh nghiệp địa bàn tỉnh Phú Thọ 35 3.3 Thực trạng công tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ 38 3.3.1 Công tác quản thông tin NNT 38 3.3.2 Kết thu NSNN từ hoạt động khai thác khoáng sản 41 3.3.3 Công tác đăng ký, kê khai kế toán thuế 44 3.3.4 Tình hình phân cấp quản NNT 48 3.3.5 Công tác tra, kiểm tra NNT 49 3.3.6 Công tác quản nợ cưỡng chế nợ thuế 50 3.4 Thành tựu công tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ năm qua 52 3.4.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật thuế 52 3.4.2 Công tác tổ chức cán 54 3.4.3.Chất lượng đội ngũ cán quản thuế 57 3.4.4 Cơ sở vật chất kĩ thuật ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản thuế 58 3.4.5 Trình độ dân trí, ý thức tuân thủ pháp luật NNT 60 3.4.6 Công tác đạo UBND tỉnh phối hợp công tác quan hữu quan 60 3.4.7 Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế 61 3.5 Những hạn chế nguyên nhân công tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản 61 3.5.1 Một số tồn hạn chế công tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản 61 3.5.2 Nguyên nhân tồn hạn chế 64 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 70 4.1 Bối cảnh nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh Phú Thọ từ đến năm 2020 70 4.1.1 Đặc điểm, tình hình hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ 70 4.1.2 Định hướng của Nhà nước quản tài hoạt động khai thác khoáng sản 71 4.1.3 Định hướng UBND tỉnh Phú Thọ hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn 72 4.1.4 Các mục tiêu chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Ngành thuế Việt Nam 73 4.2 Phương hướng số giải pháp hồn thiện cơng tác quản thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ 74 4.2.1 Phương hướng 74 4.2.2 Một số giải pháp 75 4.3 Một số kiến nghị 79 4.3.1 Đối với HĐND UBND tỉnh 79 4.3.2 Đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii STT CBCC Cán bộ, công chức CNTT Công nghệ thông tin CQT GTGT HĐND Hội đồng nhân dân HTKK Hỗ trợ kê khai MST Mã số thuế NNT NSNN Ngân sách nhà nước 10 QLT Quản thuế 11 SXKD SXKD 12 TNCN 13 TNDN 14 UBND Số hóa Trung tâm Học liệu Ủy ban nhân dân http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số lượng NNT từ năm 2008 đến năm 2012 34 Bảng 3.2: Tổng thu NSNN địa bàn tỉnh Phú Thọ từ năm 2008 đến năm 2012 35 Bảng 3.3: Số lượng doanh nghiệp cấp phép khai thác khoáng sản qua năm 38 Bảng 3.4: Tổng thu NSNN từ hoạt động khai thác khoáng sản từ năm 2008 đến năm 2012 41 Bảng 3.5: Kết thu thuế tài nguyên từ năm 2008 đến năm 2012 42 Bảng 3.6: Kết thu Phí bảo vệ mơi trường từ năm 2008 -2012 43 Bảng 3.7: Số thuế nợ NNT khai thác khoáng sản từ năm 2008 - 2012 51 Bảng 3.8: Trình độ chun mơn, nghiệp vụ năm cán Cục Thuế năm 2012 năm 2013 57 Bảng 3.9: Chất lượng tuyển dụng qua thời kỳ 58 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... trạng công tác quản lý thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ thời... trạng công tác quản lý thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú Thọ Chương 4: Phương hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế hoạt động khai thác khoáng sản địa bàn tỉnh Phú. .. HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ 70 4.1 Bối cảnh nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế hoạt động khai thác khoáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ), Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh phú thọ ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay