GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TỪ THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 12:44

li IM4M eiAO PMC • DAY MOC GIAO DUC KI NANG SONG CHO SINH VIEN, THTNHG Tltil THODNG DAI HDG THU lAU MOT TINH D I N N DDDNG TS PHAM BICH THUY - ThS PHAM THI MAI" Sy phit trid'n nhanh chdng eua eie ITnh vuc kinh t l - x i hpi v i giao luu quoc tIda va dang tao nhung tic ddng da chilu, phde tap anh hudng tdi qui trinh hinh ttiinh v i phat trie'n nhin cich eua the he tre M udn thinh cdng v i sd'ng ed chat Iuang xa hdi hipn dai, ngudi phai ed kining sdng {KHS) KNS vda mang tinh xa hpl vda mang tinh c i nhin Giio dye kT ning sdng (GDKNS) trd myc tidu va la mdt nhiem vy giio dye (GD) nhan cich toin didn cho sinh vien (SV) Cie tn/dng dpi hpc (OH) trdn thigidi rat ehu trpng G DKNS cho SV nhung d nudc ta, vide giang day bd mdn mdi ehi dinh eho hpe sinh tieu hpc chuSV chua dupc tilp can Videttiidu hyt nghiem trpng nhung kTning (KN) ea ban eiia eude sd'ng se khiln SV tnrdng khd hda nhip vao mdi tmdng xa hdi v i thinh cdng edng vide Nhin ttidc dupe tam quan trpng do, Tmdng OH Thu Dau Mpt - tinh Binh Duong rat chu trpng cdng tic GDKNS v i d i dua mdn hpe niy vio giang day long ghep nhi tn/dng de SV dupe tilp can chuydn siu hon Nim hqc 2011-2012, chung tdl tie'n hinh khao sit thyc trang KNS v i GDKNS eho SV nhi tn/dng dya^tren bang dilu tra 120 SV thude nganh hp cao ding; Ngoai ngir, Su pham Vin v i G D tidu hqc Ndi dung khao sit tip tmng vao nhdng KN sau; hgc va tuhgc; Myet trinh; linh dao; tdehdc cong viec hieu qui; dit mue tieuAao dgng luc lam viec; tu sang tao; giii quydt van de va quyet dinh; giao ti^ dng xu vi tao lip quan he; lim viec rihdm;phong van xin viec Kit qua cho thay; Giua giang vidn (GV) v i SV cd su tuong ddng dinh g i ttid tu tim quan trpng ciia eie KNS (d tat ca cac KN, Sig dlu kim hon 0,05) Ca GV va SV deu cho ring cac KN hgc vi tuhgc, tuduy sing tao, Myet trinh, giao tiep ung xu va tao lip quan hg, iim viec nhdm l i nhdng KN quan trpng ban ea Ngupc lai, KN phong vi'n xin viec lal khdng dupe SV danh gia 24 Tap ehi Gide due so 301 cao (xlp thd 10) Oilu niy dupe li glal l i , da sd SV Tmdng OH Thu Dau Mot (die biet ddi vdi nginh su pham) rattudngdlu dupe UBND finh phin cdng edng tic ndn hp khdng quan tim nhilu dd'n KN Mdt KN khie cung dupc dinh gii thi'p la KN dit muc tieuAao dgng luc iam viec Nhilu SV eho ring, vide dat myc tidu nhuthlnio phy thude rat nhilu vao tinh cich eua tdng ngudi Trong ci'p dp myctidu;rat eao, eao, vda phii, thap, rat Mp, da phan SV lua chpn ci'p dq "vdaphif (80%) 12% dei'p dp "rat eao" va 8% d cap dp "eao" KN tuduy sang tao dupe ca G V va SV danh gii cao vi day la KN tao sukhie bidt gida cic c i nhin, giup mdi ca nhin tu khing djnh gii trj cua minh Phuang phip GDKNS eho SV Bang Mdc tham gia cua S V vio eie hoat dgng ren luyen KNS Cdc h09t dOng rin luyin KNS Mi>c d i tham gia Bit Khing Thinh Thudng thudng I'tlihi thoang xuyin bao gii xuyin Cic hoat a^ntj nqosi khda Ldp hoc tip huSn KNS Cic hoat ding smh ho^l tip thi Cic hoal d^ng x i ti$i tinh nguvin L^ng ghdp k4n Ihuc GDKNS Irong c^ mOn hoc GV tS chiic tr6n ldp Hoc mdn GDKNS ridng bid! Nghe giang v i gtii diip Thing gua cic ltd Choi nho cd I6ng ghip cic t>ii giang v i KN Ldng ghip vio viic hgc tip chuyin (seminar, d i tii nghiin ci}u} Ttiao tuin nhdm Thuyit Ifinh 41,5 0 56.4 12.8 12.8 2.1 40.4 40,4 40,4 38,3 20,4 34.4 38,7 e,5 6,4 8.5 100 100 100 100 too Trong so boat ddng ren luydn KNS ca ban ndu tren, ding luu y la, hoat ddng tham gia kip tip hui'n veKNS ed tdl 56,4% SV "it Mm gisT va 41,5% "khdng bao g'idMm gisP; hoat ddng 'tham g'la cie tiet hgc tren kip ed ldng ghep kien thde GDKNS" cd 93,5% lua chpn cap dptiJr"khdng bao gkf dd'n "thinh > Kkoa Kkoa Nc {iao dK, Tnr«ig Bai hoc TU Dii Mot (kil-1/2013) iftoar?/ Khdng edSV niottiamgia hpe mdn GDKNS (dudfhinhttiucmdn hperiengbipt) vi hidn ehuong ttinh dio tao eila Tn/dngOHThuDau Mpt dtatea cie ma nginh ehua ed mdn GDKNS Bing Dinh gii cuaSVviGV vetinh hieu qui cua cic hinh thde ren luyen KNS ghep vio hge ehuyen mdn cd su khae biet giua y kiln Clia GV v i SV nhung khdng dang k l Cic ye'u to' anh hudng tdi vide GDKNS cuaSV Trong yd'u tdanh hudng tdi viee GDKNS eua S V; khdng ed tai lieu; khdng biet nen dgc Hi lieu nao; Hl$u Hi#u Hi lieu nang ve li thuyet, khdng cd tinh dng dung; Khong it Hidu 05i qua Cic hlnhttu^crin qua cd Idp hge nio duge tdehdc, eae kip hge dugc khdng hi$u hidu qua tupng luyfn KNS trung rat cao qua qua tdehdc nhung khdng phd hgp vdi dieu kien; khdng binh cao biet bit di'u td diu va ren luyen nhu thdnio; nha Cie h09l iSfng ngofu khda tn/dng chua tdehdc cic hoat dgng phong phd deSV Ldp hpc tip hu£n KNS GV 31,6 52,6 15,8 tham gia; khdng duge hgc mdn rieng ve GDKNS SV 4,3 13,8 54,3 27,7 ylu td'giy nhieu khd khan nhieu nhatdin vide GDKNS Cic ho^l il$ng sinh GV 21,1 57,9 21,1 cua S V la tii lieu ning veli thuyet, khdng ed tinh dng ha«tt4pthl SV 9,6 22,3 41.5 26,6 dungi^ 7,2%),tie'pde'n l i "SV khdng biet ren luyen tu CAc ho^t iJ^ng x9 h$l, GV 15,8 42,1 42,1 dau vi ren luyen nhuthenad" (15,9%), 'nhi tnidng tinh nguy$n ehua ed mdn GDKNS rieng, doe lip danh cho SV SV 2,1 16.0 40,4 41.5 (12,7%) va 'ehua tdehdc cie hoat ddng phong phd Ldng ghip ki4n IhOc GV 15,8 52,6 31,6 vi KNS Irong mdn /tpc SV deSV tham gia" (12, 5%) Kit qua khao sit eho 12,8 3'/',2 41,5 8.5 thi'y, Bd GD-OT phai cd bq tai lieu thd'ng nhat cung Hpc GDKNS riing bi$l nhu chuang trinh, boat ddng eu thd' hudng din SV Nghe gidng vi ghi ch^p GV 21,1 47,4 31,6 ren luyen KNS SV 19,1 39,4 40,4 1,1 Mpt so bidn phap GDKNS cho SV oTrudrng Thdng qua trO choi c6 26,3 63,2 10.5 GV OH Thu Dau Mpt l4ng gh«p KNS SV 10,6 29,8 42,6 13,8 1) Lanh dao nha tnrdng xac dinh GDKNS la 3,2 GV 5,3 47,4 42,1 5,3 muc dich cda GD,ttieodd, tat ea eie mdn hqc, eie L6ng ghdp vdo hpc chuydn (dd Idl NC, SV 11,7 52,1 27,7 1,1 boat ddng GD nha tn/dng dlu hudng din myc 7.4 seminar) dich la GDKNS eho SV KNS duqc xic djnh l i mqt 5,3 57,9 26,3 10,5 GV Thdo ludn nhdm nhi/ng chui'n dau eua sinh vien tdt nghiep Cd 16,0 33,0 51,1 SV nhuvay, GDKNS cho SV mdi dupc thyc hien mdt cich 31,6 52,6 15,8 GV Thuydt trlnh ttiudng xuydn, lidn tyc (ca v l thdi gian v i khdng gian), 12,8 21,3 58,5 5,3 SV 2,1 nhdddeacmuetieuveGDKNS eho SV mdi dat duped OasdGV vaSV dlu dinh gii cic boat dpng nhu; muc dqeao Cie KNS duqc giang dayttongnhattucmg k^ tip hui'n KNS, ho^t dgng sinh hoat tip the hoat dlu dupc xac djnh trdn co sd khoa hqc, dya trdn ydu dgng xa hgi, tinh nguygn mang lai hidu qua cao cauttiyctiln cua cac doanh nghiep surdyng nhan k/c, qua trinh ren luypn cho SV Cie hinh thde khic die tmng van hda dja phuong 2) Tao suddng thuin chung toan trudng nhu MySt trinh, thio luin nhdm, tni chai cd ldng ghep KNS dupe dinh gii hidu qua d mdc "tnmg de mgi thinh vien dnhung cuang vikhac binh"; hinh thde nghe giing vi ghi chep ia/"dupe deu cd the tham gia vio tung khau GDKNS cho danh gii l i 'ithigu qui Cd the thi'y, sudinh gia eua SV Nhd ed viy, mdi huy ddng 6\iqc sdc manh td'ng GV v i SV v l hipu qua ciia cic hinh thuc khdng hgp nhim dat hidu qua eao cdng tic GDKNS cd sy khic bipL Ooi vdi hinh thde ldng ghep kidn thde Oe tao suddng thuin chung, tn/dng da dua quy va KNS vao mdn hgc, da so G V dinh gii la cd hieu chl, ndi quyridngeua toan tn/dng v i eiia tiimg dan vj quieao vi ri't cao (B'i,2%) nhung SV chidanh gii d Trongcac cudc hpp, hdi thao ban vendidung chuang mdc tnjng binh va it higu qui (50%) Nhu viy, cd su trinh dao tao, phuong thde dao tao , linh dao nha khae bi^t rd r^t gida y kiln eua GV va SV v l hinh thuc tn/dng dlu quan trietquan diem ting eudng GDKNS (Tinh trdn bang so lieu phln mIm SPSS ta cd cho SV ddi vdi lanh dao cac don vl Die biet, SV Sig = 0,001 < 0,05) Ngupc lai, doi vdi hinh ttiuc long ciia cac khoa gianh dupe nhung giaittiudngtrong cic (kil-1/2013) Tap chi Gido due so 301 25 cudc ttiittiehien tai ning, KNS ttiivaitrdcua lanh dao S)Phathuytdida vaitrdciiacacdointhetrong khoa, cua G V eua cie khoa dd dupe danh gia rat cao GDKNS cho SV Cae doin ttie can to chuc cic boat Oilu dd tao eu bich thi dua gida eie khoa vide ddng da dang phong phu, hip din ldi eudn dettiuhut SV ttiam gia, qua dd, ning cao tinh chu dpng, sing ren luydn KNS cho SV 3) Ldng ghep cac ngi dung GDKNS via cac tao cho SV Mat khie, nhattudng xay dyng nhilu CLB, mon hgc cduu the'hoac cac hoat dgng GD khic dpi, nhdm tao sin chai rpng rai cho SV ttiam gia sinh SddT, Tmdng OH Thu Dau Mpt lya ehpn phuang i n boat theo sdttiich,kha nang ciia minh, die biet l i eie Idng ghep ehukhdng phai la xiy dung mdn hpe ridng CLB hpc ttiuit, CLB tai ning tre; td'chdc cae budi sinh bidt l i vi Chung tdi eho ring, KNS dupe hinh boat chuydn dl 6) Oio tao mgt luc lugng GV tam huyet, va phit trid'n ttidng qua trai nghidm v i gin liln vdi boat ddng sdng eiia SV ndn viec GDKNS cho SVttieo hie'u rosy ein thid't cua chuang trinh GDKNS eho phuong in hinh mpt mdn hpe ridng la it kha thi, hpc sinh, duae tap hui'n mdt each bai ban cung kem hidu qua SV dupe hpc 50, thim chi 100 tilt v l nhu phuang thde tuyen truyin, truyin dat va giang KNS cung ehua chic da dat dupe nhdng KNS can day hidu qua eao GV giang day KNS cin cd KN, thilt, cd nhdng hinh vi phu hop, cd KN thich dng vdi kien thde sau, rdng va ban thin phai l i tim guong v l dao due, Idi sd'ng d nhieu trudng, lue lupng eudc sd'ng Phuang thuc Idng ghep ciing da dupc thuc hien GV niy thudng xui't phat td chuyen nganh tam li vdi mdt sd ndi dung GD cin cap nhat vao chuang - giio dye Tuy nhidn, de tao suda dang v i chuydn siu chuydn mdn, trudng da mdi cac GV td trinh GD nhu GD d i n so, GD mdi trudng Tuy eac khoa khic, die bidt la xa hdi nhin v i n , kinh nhien GDKNS, phuong thde niy eung khdng titham gia giang dpy mang lal hipu qua eao Nhdng khd khin thye 7) Bien soan tai lieu giang day, chuang trinh hipn theo phuang thuc la; xac djnh cic mdn dao tao KNS theo chuang trinh ciia eie qud'e gia hpc de long ghep; dam bao ndi dung GDKNS da tien tiln dike thda nhdng kinh nghidm sin cd v i i p dupe Idng ghep dung vao thuc tidn ciia tn/dng Til lieu GDKNS bao Nhu viy, vide xic djnh xiy dyng mdn hpc damtinhed hdttidng, khdng bj chip v i , ndi dung GD ridng hay mdn hpe long ghep cdn phy thude vio cic thiet thye de dat dupe muc tidu GD toan didn Bien nganh hpc khie Nginh hpc cung can xic djnh soan bd giao trinh, til lieu tham khao phu hpp vdi ea ndi dung dlcuong chitietmdn hqc, nhdng KNS can nginh hpe phai GD cho SV cic nginh khic Rieng ddi vol 8) Tang cudng kiem tra, danh gia qua trinh nginh giio dye tilu hpe, giio dye mam non v i giio hgc tap, ren luyen veKNS cda SKqua dd, kjp dychpcttiiGDKNSIamdnhpebitbupevdIsd'tinehila thdi bd'sung, udn nin nhung ban chicua SV Hinh (2 littiuyet,1 ttiyc hinh) Odng thdl, nha budng cdn thde kid'm tra, danh gii hidu qua nhi't la ehinh la mdi dai didn cac doanh nghiep giang day, tu vi'n hoae thdng qua nhdng bieu hidn v l KNS eiia SV thiet kd mdn ttong chuang trinh dao tao de tich luy vdn thdl gian hpe t i p d nha trudng, thdng qua su danh song cho SV gii eua cic n h i tuyd'n dyng v i si? dyng lao ddng 4) Trao quyen cho Trung tam bdi dudng nghiip vu can bg xay dung ke hoach, ngi dung giang day KNS cho S / d u d i hinh thde tip hui'n, hdi thao, trai he Trong dd, quy djnh rd trich nhiem: tmng tim tu chu v l t i i chinh, nhi trudng quan li, giam sit chi't lupng H len nay, trung tim boi dudng nghidp vy ciia tn/dng da trie'n khai hoat dpng tip hui'n G V dd'n tdcic khoa kinh t l , giao due ciia tnrdng cung nhucac chuyen gia acac tn/dng CO-OH, cic doanh nghiep Nim 2011, hdi thao "GDKNS eho SV" da duqre td'chdc, thu hut sutham gia ciia hon 20 tn/dmg CO, OH khu vue phia Nam 26 Tap chi Gide due so 301 sau tdt nghidp 9)Xay dung moitrudng GD lanh manh,thuan Igi, eho ngudi hpe edthechti ddng, tieh cue, phat trie'n kTning v i van dyng nhdng dilu da hpc vao cudc sd'ng.Taodilu kidn cosdvitehatnhued sin tmdng, noi luyen tap va giao luu van nghd, the thao, ea sd thuc hinh de SV ren luydn KNS 10) Trien khai cac hoat dgng dgng viin, cSvQ S V tham gia cac hoat dgng GDKNS Tinh tu gac, y thde chu ddng eiia SV vin l i vi'n d l ehu ye'u de hp (Xem tiep trang 47) (kil-1/2013) Biitip2:Ct\Q hinh hJrdidn ABCD Gpi M l i ttung van thac si Khoa hpc giao due, Truang Dji hpc sir dilm cua canh AB v i G l i trpng tim eua tam giic pham Hi Npi, 2006 ACD N la mpl dilim bat ki ttiudc canh BC Xic dinh Tai li^u tham khio ttilltdipn cit tddidn bdlmit phing (MNG) (kil giai Bui van Nghi Giao trinh Phuvng phap d^y hoc dupcttiehidn nhu hinh 8) nhung nOi dung cu th^ m6n Toin NXB Dgi hgc su phgm, H 2008 Biii van Nghi Vin dung li luin vio thuc tiln day hpc mOn toin «* truvng ph6 thdng NXB Dai hgc su phgm, H 2009 Annie Bessot - Claude Comiti - Le Thi Hoai Chiu - Le van Tiin Nhirng y^u td' co bin cua didactic toin, sich song ngii' Vi^t - Phip NXB Dgi hgc qudc gia TP Hd Chl 1^inh, 2009 Guy Brousseau Theory of Didactical situations in mathematics Volume 19, Kluwer Academic Hinh Hinh Publishers, 2002 Virginia M Warfield Invitation to Didactique, University of Washington, SeaUle, Washington, 2006 Trong qui trinh thuc hidn eac boat ddng hpc Doin Quynh (tdng chu bien) Hinh hpc 11 (nSng lipttieoquy trinh xic djnli thiet didn nhu d i ttinh biy cao) NXB Gido difc Vi^tNam, H 2010 dtrdn, HS d i dupe ddng vai trd la ngudi khim phi phuang phap xic dinh thid't didn mdi quy trinh xic SUMMARY djnh ttiilt di$n cu khdng the i p dgng dupe; eie em Defining plane se 'cUon problem Is common probdupc chu ddng thuc bidn cie hoat ddng, xuat hidn lem in Geometry 11'" grade Skills in solving above nhu elu dupe giao tilp va tranh luin, sddgng cac mdi problem Is Important for students There are other processes required and can equip students In quan hp lien thupc khdng gian d i x i e djnh ttiiet the process of solving problems related to the cross di^n Hoat dpng xic nhin dupc thue hipn quy trinh secUon, which Is the process of defining a set from mdi dupe i p dgng vao bil tip cu, ti/dd, HS bid't the mdlalprojection or the alignment method In solving somes simple educational problems In an vin dgng linh boat vio cic bai toan tim ttiilt dien order Intended pedagogy, along with the proper hinh hpc khdng gian guidance of teachers, students will explore and creat an algorithm to deBnepuramid'splane (the radialproJecUon or the alignment method) By the way ofthe (I) NguySn Titfn Trung Rin luyfn kl ndng gidi cdc teaching situation, students play role of knowledge bdi todn thiit difn ciia cdc hinh khdng gian creators through situations and appling that knowlchuang trinh hinh hgc 11 trung hpc phd thdng Lu$n edge to solve some same problems Giao due kl nang song thao "Chd't tugng gido due vd kJ ndng sdng" lii 2325/10/2003, H 2003 (Tiep theo trang 26) NguySn Dinh Chinh Chujn bf cho sinh vi£n lim cdng tic giio due irnhi truong phd thdng NXB Gido cd ttie trang bi nhung KNS ea ban nhi't cho minh rfuc, H 1998 Nlu hp tugiic nhin thde dupe KNS l i mgctiduquan Huynh Van SoTi Ban tri v i ki ning stfng NXB ttpng giup SV budc vio ddi, hp se tutim cich hpc hdi rr^, TP H6 Chi Minh, 2009 ttieo dudng hipu qua nhi't O SUMMARY Til lifu tham khio Nguyin Thanh Binh - Nguygn Kim Dung - Luu Thu Thiiy - Va Thi Son Nhiing nghiin ciru vi thuc tuin chutmg trinh giio di^c kl ning siling A Vift Nam Vifn Chitfn lupc v i Chutmg trinh giio due, H 2003 Le Minh Chau "UNICEF Vift Nam vk giio due kT nSng sO'ng cho thie'u nien" Bio cio t^i H^i (kil 1/2013) Life skills education for students is an important task In the curriculum of university today Thu Dau Mot University has been Implementing various measures of life skills education for students However In the Implementation process also encountered many difficulties The efficiency Is not high It requires a shared consensus of teachers, learners and managers Tap chi Gido due so 301 47 ... luydn KNS cho SV 3) Ldng ghep cac ngi dung GDKNS via cac tao cho SV Mat khie, nhattudng xay dyng nhilu CLB, mon hgc cduu the'hoac cac hoat dgng GD khic dpi, nhdm tao sin chai rpng rai cho SV ttiam... qua su danh song cho SV gii eua cic n h i tuyd'n dyng v i si? dyng lao ddng 4) Trao quyen cho Trung tam bdi dudng nghiip vu can bg xay dung ke hoach, ngi dung giang day KNS cho S / d u d i hinh... theo trang 26) NguySn Dinh Chinh Chujn bf cho sinh vi£n lim cdng tic giio due irnhi truong phd thdng NXB Gido cd ttie trang bi nhung KNS ea ban nhi't cho minh rfuc, H 1998 Nlu hp tugiic nhin thde
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TỪ THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT, GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TỪ THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay