Nghiên cứu phân cấp nguy cơ cháy rừng bằng hàm lập nhóm ở khu vực vĩnh cửu, tỉnh đồng nai

79 29 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 11:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP TRẦN ĐĂNG KHOA NGHIÊN CỨU PHÂN CẤP NGUY CHÁY RỪNG BẰNG HÀM LẬP NHÓM KHU VỰC VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ LÂM NGHIỆP Đồng Nai, 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Đăng Khoa xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Trần Đăng Khoa ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin chân thành cảm ơn: - Ban giám hiệu, phòng Sau Đại học, Ban Giám đốc Phân hiệu, Phòng Khoa học cơng nghệ Hợp tác quốc tế quý thầy trƣờng Đại học lâm nghiệp truyền đạt cho tơi kiến thức cần thiết q trình tơi học tập thực đề tài - Tôi xin gửi tình cảm tốt đẹp lời cảm ơn chân thành đến PGS TS Nguyễn Văn Thêm tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo tồn thể cán bộ, cơng chức quan nơi công tác tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập nhƣ thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp - Xin trân trọng cảm ơn Đài khí tƣợng thủy văn tỉnh Đồng Nai nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp số liệu cho suốt thời gian thực - Gia đình, bạn bè, ngƣời thân giúp đỡ, động viên suốt trình học tập Đồng Nai, tháng năm 2017 Trần Đăng Khoa iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH, VẼ ĐỒ THỊ ix MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Ý nghĩa đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN .2 1.1 Các kiểu nguyên nhân cháy rừng 1.2 Những yếu tố ảnh hƣởng đến cháy rừng 1.3 Phƣơng pháp dự báo cháy rừng 1.3.1 Xác định mùa cháy rừng 1.3.2 Phƣơng pháp dự báo cháy rừng 1.4 Thảo luận chung .8 CHƢƠNG 2: MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .9 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu chung 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu .9 2.3 Phạm vi nghiên cứu 2.4 Nội dung nghiên cứu 2.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.5.1 Phƣơng pháp luận 2.5.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 11 2.5.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu .11 2.5.4 Công cụ xử lý số liệu .14 iv CHƢƠNG 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU .15 3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 15 3.1.1 Vị trí địa lý .15 3.1.2 Địa hình 15 3.1.3 Khí hậu, thủy văn .15 3.1.4 Đặc điểm tài nguyên rừng 16 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Đặc điểm khí hậu khu vực nghiên cứu 17 4.1.1 Đặc điểm nhiệt độ khơng khí 17 4.1.2 Đặc điểm lƣợng mƣa .18 4.1.3 Đặc điểm độ ẩm khơng khí 20 4.1.4 Đặc điểm lƣợng nƣớc bốc 22 4.1.5 Đặc điểm số nắng 24 4.1.6 Đặc điểm hệ số thủy nhiệt .26 4.1.7 Nhận định chung khí hậu khu vực nghiên cứu 28 4.2 Phân cấp nguy cháy rừng theo phƣơng pháp Nesterov 29 4.2.1 Chỉ số khí hậu tổng hợp Nesterov .29 4.2.2 Phân bố số ngày theo cấp nguy cháy rừng .30 4.2.3 So sánh yếu tố thời tiết theo cấp nguy cháy rừng 32 4.3 Xây dựng hàm phân cấp nguy cháy rừng hàm lập nhóm 35 4.3.1 Xác định biến phân cấp nguy cháy rừng 35 4.3.2 Xây dựng hàm phân cấp nguy cháy rừng 36 4.4 Dự đoán cấp nguy cháy rừng hàm lập nhóm 50 4.4.1 Sự tƣơng đồng cấp nguy cháy rừng đƣợc dự đoán theo phƣơng pháp khác .50 4.4.2 Dự báo cấp nguy cháy rừng theo hàm lập nhóm 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Kiến nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 59 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên gọi đầy đủ A (tháng) Số tháng hạn mùa khô Bh (mm) Lƣợng nƣớc bốc ngày Bhmax - Bhmin (mm) Lƣợng nƣớc bốc cao thấp CV% Hệ số biến động Di0C Nhiệt độ điểm sƣơng lúc 13 G (m/s) Tốc độ gió Hi Số ngày khơ hạn liên tục F(k) Hàm lập nhóm thứ k K Hệ số thủy nhiệt Kmax - Kmin Hệ số thủy nhiệt cao thấp P (mm) Lƣợng mƣa Pmax (mm) Lƣợng mƣa cao Pmin (mm) Lƣợng mƣa thấp PNes Chỉ tiêu khí hậu tổng hợp Nesterov N (giờ) Số nắng ngày Nmax - Nmin Số nắng cao thấp PNes Chỉ tiêu khí tƣợng tổng hợp Nesterov Rh (%) Độ ẩm khơng khí Rhmax (%) Độ ẩm khơng khí cao Rhmin (%) Độ ẩm khơng khí thấp r Hệ số tƣơng quan Số tháng khô S S Phƣơng sai Se Sai số chuẩn số trung bình T, 0C Nhiệt độ khơng khơng khí Tmax, 0C Nhiệt độ khơng khơng khí cao Tmin, C Nhiệt độ khơng khơng khí thấp X Chỉ số khô hạn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Hệ số P hiệu chỉnh theo tốc độ gió .3 Bảng 1.2 Chế độ khô ẩm Việt Nam Bảng 1.3 Cấp nguy cháy rừng Thông Nhựa Quảng Ninh theo số PNes Bảng 4.1 Đặc trƣng thống kê nhiệt độ khơng khí 12 tháng năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 .17 Bảng 4.2 Đặc trƣng thống kê nhiệt độ khơng khí năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 17 Bảng 4.3 Đặc trƣng thống kê lƣợng mƣa khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 19 Bảng 4.4 Đặc trƣng thống kê lƣợng mƣa năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 19 Bảng 4.5 Đặc trƣng thống kê độ ẩm khơng khí 12 tháng năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 .21 Bảng 4.6 Độ ẩm không khí trung bình năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 21 Bảng 4.7 Đặc trƣng thống kê lƣợng nƣớc bốc 12 tháng năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 16 năm từ 1992 – 2007 23 Bảng 4.8 Lƣợng nƣớc bốc theo năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 16 năm từ 1992 – 2007 23 Bảng 4.9 Đặc trƣng thống kê số nắng 12 tháng năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 16 năm từ 1992 – 2007 .25 Bảng 4.10 Tổng số nắng năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 16 năm từ 1992 – 2007 25 Bảng 4.11 Đặc trƣng thống kê hệ số thủy nhiệt 12 tháng năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 .27 Bảng 4.12 Hệ số thủy nhiệt năm khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 27 Bảng 4.13 Phân chia cấp nguy cháy rừng theo PNes khu vực nghiên cứu 29 vii Bảng 4.14 Phân bố số ngày tháng theo cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 30 Bảng 4.15 Phân bố số ngày từ tháng 12 năm trƣớc đến tháng năm sau theo cấp mƣa khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 .32 Bảng 4.16 Nhiệt độ khơng khí trung bình hàng ngày tƣơng ứng với cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 32 Bảng 4.17 Nhiệt độ khơng khí trung bình lúc 13 hàng ngày tƣơng ứng với cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 33 Bảng 4.18 Lƣợng mƣa trung bình hàng ngày tƣơng ứng với cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 33 Bảng 4.19 Độ ẩm khơng khí trung bình hàng ngày tƣơng ứng với cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 34 Bảng 4.20 Tốc độ gió trung bình hàng ngày tƣơng ứng với cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 34 Bảng 4.21 Mối quan hệ yếu tố khí tƣợng ngày khu vực nghiên cứu Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 .36 Bảng 4.22 Kiểm định khác biệt yếu tố khí tƣợng theo cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu 37 Số liệu thống kê năm từ tháng 12/2010 – 4/2015 .37 Bảng 4.23 Các hệ số hàm hợp quy chuẩn hoá với biến dự đoán .38 Bảng 4.24 Các hệ số hàm hợp quy chƣa chuẩn hoá với biến dự đoán 38 Bảng 4.25 Các hàm trung tâm cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 39 Bảng 4.26 Các hệ số hàm phân cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 39 Bảng 4.27 Kết phân chia cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 40 Bảng 4.28 Các hệ số hàm hợp quy chuẩn hoá với biến T, P Rh 42 viii Bảng 4.29 Các hệ số hàm hợp quy chƣa chuẩn hoá với biến T, P Rh 42 Bảng 4.30 Các hàm trung tâm cấp nguy cháy rừng 43 Bảng 4.31 Các hệ số hàm phân cấp cháy rừng với biến T, P Rh 43 Bảng 4.32 Kết phân chia cấp nguy cháy rừng với biến T, M Rh 44 Bảng 4.33 Các hệ số hàm hợp quy chuẩn hoá 46 Bảng 4.34 Các hệ số hàm hợp quy chƣa chuẩn hoá với biến dự đoán 46 Bảng 4.35 Các hàm trung tâm cấp nguy cháy rừng 47 Bảng 4.36 Các hệ số hàm phân cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 47 Bảng 4.37 Kết phân chia cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 48 Bảng 4.38 Hệ số tƣơng quan hạng cấp nguy cháy rừng theo số khí hậu tổng hợp (P) Nesterov hàm lập nhóm với – biến khí tƣợng 50 Bảng 4.39 Các hàm phân cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 52 Bảng 4.40 Các hàm phân cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 52 Bảng 4.41 Các hàm phân cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán 53 Bảng 4.42 Dự báo cấp cấp nguy cháy rừng hàm lập nhóm với biến khí tƣợng T, P, Rh G .53 Bảng 4.43 Dự báo cấp cấp nguy cháy rừng hàm lập nhóm với biến khí tƣợng T, P Rh 54 Bảng 4.44 Dự báo cấp cấp nguy cháy rừng hàm lập nhóm với biến khí tƣợng T Rh 54 ix DANH MỤC CÁC HÌNH, VẼ ĐỒ THỊ Hình 4.1 Biểu đồ biểu diễn biến đổi nhiệt độ trung bình tháng năm18 (a) trung bình năm (b) khu vực nghiên cứu .18 Hình 4.2 Biểu đồ biểu diễn tổng lƣợng mƣa tháng năm (a) tổng lƣợng mƣa năm (b) khu vực nghiên cứu 20 Hình 4.3 Biểu đồ biểu diễn độ ẩm khơng khí trung bình tháng năm (a) trung bình năm (b) khu vực nghiên cứu 22 Hình 4.4 Biểu đồ biểu diễn lƣợng nƣớc bốc trung bình tháng (a) trung bình năm (b) khu vực nghiên cứu .24 Hình 4.5 Biểu đồ biểu diễn số nắng trung bình tháng (a) trung bình năm (b) khu vực nghiên cứu 26 Hình 4.6 Biểu đồ biểu diễn hệ số thủy nhiệt trung bình tháng (a) trung bình năm (b) khu vực nghiên cứu .28 Hình 4.7 Biểu đồ Gaussen- Walter biểu diễn nhiệt độ khơng khí, lƣợng mƣa độ ẩm khơng khí năm khu vực nghiên cứu 29 Hình 4.8 Biểu đồ mơ tả phân bố số ngày tháng theo cấp nguy cháy rừng Nesterov khu vực nghiên cứu 31 Hình 4.9 Biểu đồ phân chia cấp nguy cháy rừng với biến dự đốn 40 Hình 4.10 Biểu đồ phân chia cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán: T, P Rh 44 Hình 4.11 Biểu đồ phân chia cấp nguy cháy rừng với biến dự đoán T Rh .48 55 thông tin dự báo thời tiết đài khí tƣợng thủy văn địa phƣơng từ tin dự báo thời tiết phƣơng tiện truyền thông hàng ngày Bƣớc Thay biến khí tƣợng vào hàm phân cấp nguy cháy rừng tƣơng ứng với - biến dự đoán Sau tính giá trị khoảng cách cho hàm Hàm nhận giá trị khoảng cách lớn cho biết ngày thuộc cấp cháy Chẳng hạn, số liệu Bảng 4.44, hàm nhận giá trị lớn cho biết, nên cấp nguy cháy rừng cấp V (Cấp nguy hiểm) Bƣớc Thông báo cấp nguy cháy rừng đến địa phƣơng đơn vị lâm nghiệp vùng dự báo nguy cháy rừng 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu, đề tài luận văn rút kết luận sau đây: (1) Khí hậu khu vực Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai thuộc cấp II (hơi ẩm = 1.200 – 2.500 mm/năm) với tháng khô (tháng 12 năm trƣớc đến tháng năm sau); tháng hạn (1 2) khơng tháng kiệt Mùa nguy cháy rừng kéo dài tháng từ tháng 12 năm trƣớc đến tháng năm sau (2) Năm cấp nguy cháy rừng đƣợc dự đốn năm hàm lập nhóm tuyến tính Fisher; biến dự đốn nhiệt độ khơng khí, tổng lƣợng mƣa, độ ẩm khơng khí tốc độ gió trung bình hàng ngày mùa cháy (3) Các cấp nguy cháy rừng đƣợc ƣớc lƣợng hàm lập nhóm với – biến khí tƣợng cho kết tƣơng đồng với phân cấp cháy rừng số khí hậu tổng hợp Nesterov Nếu phân cấp nguy cháy rừng hàm lập nhóm với 2, biến khí tƣợng (T, P, Rh G), 96,9% số ngày đƣợc phân loại xác vào cấp nguy cháy rừng Cấp nguy cháy rừng khu vực Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai gia tăng dần từ tháng 12 năm trƣớc đạt cao vào tháng năm sau; sau giảm dần đến tháng 5.2 Kiến nghị Đề tài luận văn áp dụng hàm lập nhóm tuyến tính Fisher với biến khí tƣợng ngày (T, P, Rh, G) để dự đoán cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Những hàm phân cấp nguy cháy rừng đƣợc xây dựng dựa quy luật phân bố cháy rừng năm từ năm 2010 đến 2015 Do giới hạn thời gian điều kiện nghiên cứu, đề tài chƣa thể kiểm chứng đƣợc độ xác kết nghiên cứu Tuy vậy, tác giả tin phƣơng pháp hàm lập nhóm đƣợc sử dụng để dự đốn cấp nguy cháy rừng khu vực nghiên cứu Tùy theo điều kiện thực tế, cấp nguy cháy rừng đƣợc dự đốn hàm lập nhóm với – yếu tố khí tƣợng 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đặng Vũ Cẩn Hoàng Kim Ngũ, 1992 Quản lý bảo vệ rừng Tủ sách Trƣờng Đại Học Lâm Nghiệp, Xuân Mai - Hà Tây Nguyễn Văn Thêm, 2002 Sinh thái rừng, Nxb Nông Nghiệp, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thêm, 2004 Phân cấp nguy cháy rừng hàm tách biệt Tap chí Khoa học kỹ thuật NLN Trƣờng ĐHNL, TP Hồ Chí Minh, số 2/2001 Phạm Ngọc Hƣng, 2001 Thiên tai khô hạn cháy rừng giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội Thái Văn Trừng, 1999 Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Tiếng Anh Deeming J.E., Burgan R.E., Cohen J.D., 1977 The national fire-danger rating system - 1978 USDA Forest Service General Technical Report Int-39 Ogden, Utah - 66 p Kimmins, J.P., 1998 Forest ecology Prentice – Hall, Upper Saddle River, New Jersey Li, L., 2012 The impact of air humidity on Daxinanling forest fire Inner Monolia For Invest Design 2012; 35: 124–125 (in Chinese) Shu Lifu, 1998 Forest Fire Northeast Forestry University Press, Harbin, P.R China pp232 10 Shu Lifu, 1999 The Theory and Application of Fire-resistant Forest Belts Northeast Forestry University Press, Harbin, P.R China pp265 11 Sofronova, T.M., Sofronov, M.A., Matveev, P.M., and A.V Volokitina Comparative analysis of meteorological factors in Russian and forreign fire-danger rating syctems http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0738-B3.HTM 58 12 Van Wagner, C.E., 1987 Development and structure of the Canadian Forest Fire Weather Index System Can For Serv., Petawawa Nat For Inst., For Techn Rep 35., Chalk River, Ontario.-37 p 13 Shu Lifu, Kou Xiaojun, 2001 Study of the Pattern of special Forest Fire Behavior by Using Satallite Remote Sensing Fire Safety Science.10(3):140-144 14 Vonsky S.M., Zhdanko V.A., 1976 Principles for elaboration of forest fire danger meteorological indices - Leningrad, LenNIILH - 48 p (In Russian).http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0738-B3.HTM 15 Yundan Xiao, Xiongqing Zhang and Ping Ji, 2015 Modeling Forest Fire Occurrences Using Count-Data Mixed Models in Qiannan Autonomous Prefecture of Guizhou Province in China Published online 2015 Mar 19 doi: 10.1371/journal.pone.0120621 59 PHỤ LỤC Phụ lục Nhiệt độ khơng khí trung bình tháng năm Thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 Tháng năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Cả năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1985 26,8 25,7 26,9 26,2 26,8 26,3 25,9 26,0 25,7 25,9 25,7 24,3 26,0 1986 23,8 25,2 27,1 28,9 27,1 26,8 26,3 25,6 25,4 25,9 25,1 24,8 26,0 1987 25,1 25,7 28,3 29,5 29,2 27,6 26,2 26,5 26,0 26,7 26,7 25,4 26,9 1988 26,8 27,2 28,6 29,0 28,4 27,0 26,9 27,0 26,8 25,6 25,6 24,9 27,0 1989 26,8 25,7 26,9 28,5 27,4 26,9 26,3 26,1 26,2 26,2 26,6 25,4 26,6 1990 26,0 27,2 28,1 29,8 28,7 26,4 26,4 25,9 26,4 26,4 25,7 25,9 26,9 1991 26,5 25,7 27,5 28,4 28,1 26,9 26,0 26,3 26,1 26,0 25,3 26,5 26,6 1992 25,3 27,0 28,2 29,2 29,0 27,3 26,7 26,3 26,4 25,8 25,8 26,1 26,9 1993 25,9 25,5 27,6 28,5 28,7 27,4 26,5 26,0 25,8 25,9 26,4 25,4 26,6 1994 26,0 27,4 28,2 28,4 27,9 26,6 26,3 26,6 26,2 26,1 26,8 26,1 26,9 1995 26,1 26,0 27,6 29,3 28,3 27,6 26,8 26,7 26,1 26,5 26,1 25,1 26,9 1996 25,1 26,1 27,7 28,4 27,8 27,5 26,5 26,7 26,3 26,3 26,1 25,0 26,6 1997 24,5 26,7 27,4 28,3 27,8 27,3 26,3 26,4 26,8 26,9 27,1 27,2 26,9 1998 27,7 27,8 29,1 29,6 29,4 27,8 27,6 27,1 26,5 26,7 25,5 25,3 27,5 1999 26,0 24,8 27,2 27,5 27,2 26,5 26,2 26,6 26,7 26,6 26,0 24,7 26,3 2000 26,3 26,5 27,5 28,0 27,5 26,8 26,2 26,3 26,5 25,8 26,3 25,8 26,6 2001 26,2 26,5 28,0 29,0 28,0 26,9 26,1 26,2 27,0 26,9 25,8 26,3 26,9 2002 26,3 26,4 27,9 29,1 29,3 27,1 27,4 26,3 26,3 26,9 26,7 27,1 27,2 2003 25,5 27,2 28,3 29,4 27,7 27,7 26,6 26,6 26,1 26,4 26,3 25,5 26,9 2004 26,1 25,9 27,7 29,2 28,1 26,6 26,6 26,3 26,6 26,3 26,8 25,1 26,8 2005 25,0 26,9 27,9 29,2 28,5 27,5 26,2 26,6 26,4 26,8 26,5 25,2 26,9 2006 25,9 27,8 27,9 28,7 28,1 27,3 26,5 26,2 26,6 26,6 27,6 26,3 27,1 2007 25,5 26,6 28,0 29,0 27,8 28,0 26,8 26,4 26,5 26,5 25,7 26,3 26,9 TB 25,9 26,4 27,8 28,7 28,1 27,1 26,5 26,4 26,3 26,3 26,2 25,6 26,8 Năm 60 Phụ lục Lƣợng mƣa tháng năm Thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 Tháng năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Cả năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1985 51.8 14.2 154.4 169.6 94.1 250.8 141.3 314.6 170.4 84.9 30.7 1477 1986 5.5 14.9 203.4 150.9 208.5 324.1 327.1 207.5 150.7 10.2 1603 1987 0.1 136.1 66.8 192.1 272.2 258.8 251.2 264.1 103 1544 1988 32.1 46.6 5.6 73.9 143.7 102.2 379.1 156 258.5 136.6 186.8 117.5 1639 1989 3.3 51.3 111.4 200.3 216.3 264.7 377.1 244 231.3 32.5 1732 1990 0 13.2 36.1 293.8 287.6 274 206.6 357.3 210.8 152.9 6.2 1839 1991 3.1 0.4 15.5 39.9 175.4 342.1 310.3 243.5 253.7 154.3 3.5 1546 1992 0 25.8 93.2 242.2 146.1 263.9 175.6 237.8 44.3 2.4 1232 1993 0 62.1 95 101.6 166.1 266.2 288.6 417.3 184.8 23.3 4.4 1609 1994 0 30.4 63.1 216.8 417.6 173.4 198.4 384.9 227.7 5.9 66.7 1785 1995 8.7 22.1 29.6 119.3 127.9 307.9 226.1 296.1 336.1 59.8 17.2 1551 1996 37.2 6.5 72.1 210.9 82.9 282.4 387.4 255.2 301.9 101.2 35.7 1773 1997 18.1 117 298.7 273.3 284.2 284.9 236.1 335.6 84.6 3.8 1936 1998 6.5 0 21.7 171.6 370.7 132.1 351.4 429 215.7 282 165.4 2146 1999 113 8.9 33.8 300.2 271.2 177.4 232 364 371.3 194.1 261.9 16.6 2344 2000 45.6 17.9 123.3 66.9 350.4 439.7 386.4 311.9 204.1 483.6 170.1 79.3 2679 2001 31.9 145.7 43.3 342.6 182.4 216.8 314.3 334.8 188.9 118.2 1922 2002 0 63 134.4 292.5 102.1 299.4 230.6 428.6 111.4 88.8 1751 2003 0.4 0.8 10.6 290.1 220.4 346.2 334.4 262.1 505.2 64.6 0.7 2036 2004 27.3 0 38.5 257.3 197.2 202.5 226 115.7 271 47.4 28.5 1411 2005 0 1.1 7.1 69.7 275.6 314.8 160.7 211.6 277.4 122.9 82.5 1523 2006 0.4 1.4 9.2 65.9 177.4 250.2 230.2 345 307.1 257.9 22.5 23.6 1691 2007 5.2 107.4 51.7 387 236 375.8 279.4 753.5 195.7 125.1 35.6 2552 T.Binh 13.7 6.7 27.9 71.2 206.3 232.1 259.1 275.8 304.0 261.6 102.6 35.6 1797 Năm 61 Phụ lục Độ ẩm khơng khí tháng năm Thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 Tháng năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Cả năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1985 71 70 71 84 86 87 87 88 90 88 86 85 83 1986 78 78 70 68 84 85 87 91 90 89 87 80 82 1987 73 69 67 69 75 86 88 87 89 87 84 74 79 1988 71 68 68 73 80 85 86 86 68 91 80 72 77 1989 68 67 74 75 84 85 88 89 88 87 80 79 80 1990 69 67 68 70 77 88 88 90 88 87 86 75 79 1991 72 66 68 72 78 85 90 88 90 81 78 76 79 1992 75 74 73 72 77 86 90 87 90 87 77 76 80 1993 71 68 70 73 77 85 89 89 90 88 82 79 80 1994 75 69 68 75 83 88 88 86 89 84 76 77 80 1995 71 70 71 69 78 84 86 88 90 86 82 76 79 1996 77 70 69 74 83 84 81 86 88 87 87 81 81 1997 75 74 70 76 82 84 86 87 86 83 79 73 80 1998 71 73 68 75 78 85 85 85 88 87 87 82 80 1999 77 73 76 83 84 85 86 84 84 84 83 77 81 2000 73 73 74 78 83 86 87 87 85 90 86 84 82 2001 78 75 73 76 81 85 87 90 88 87 81 78 82 2002 72 72 72 75 75 86 84 87 88 85 83 80 80 2003 74 67 69 71 83 82 86 86 88 86 82 74 79 2004 71 69 69 71 79 85 85 87 85 83 78 76 78 2005 72 69 65 66 79 83 87 85 87 85 82 81 78 2006 80 67 71 73 80 85 89 89 88 85 78 76 80 2007 71 68 71 70 82 83 87 89 89 87 83 77 80 T.Binh 73 70 70 73 80 85 87 87 87 86 82 78 80 Năm 62 Phụ lục Lƣợng nƣớc bốc tháng năm Thống kê 16 năm từ 1992 – 2007 Tháng năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Cả năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T.Binh 182 182 159 183 145 154 238 137 136 235 172 145 144 155 118 179 166 209 202 189 188 199 160 194 172 137 173 180 191 148 180 178 192 181 258 249 235 212 262 237 296 178 165 188 211 202 178 236 190 198 218 207 200 180 234 174 206 235 107 126 223 196 193 164 213 174 198 189 169 164 122 162 118 119 177 97 107 156 181 105 116 132 124 99 134 115 107 81 108 100 99 93 85 75 99 97 94 77 97 88 89 94 92 86 85 90 89 70 92 82 83 93 119 73 77 76 76 80 85 84 85 105 81 82 80 88 89 78 73 81 81 68 90 73 69 82 73 65 69 61 72 79 71 75 79 76 69 60 68 66 95 76 72 76 66 101 78 69 103 73 75 52 77 80 65 75 81 74 69 76 118 101 135 101 77 122 74 74 89 109 87 79 108 92 117 100 99 139 130 138 161 117 192 107 118 101 149 110 119 114 89 137 128 128 1720 1637 1598 1659 1505 1621 1738 1288 1227 1649 1581 1405 1336 1505 1444 1477 1524 Năm 63 Phụ lục Số nắng tháng năm Thống kê 16 năm từ 1992 – 2007 Tháng năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Cả năm (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1992 276 250 267 278 208 281 282 193 243 241 270 273 272 264 250 220 254 262 264 246 251 251 209 254 211 218 234 253 259 271 269 252 279 249 274 283 252 269 297 268 299 256 220 223 269 261 264 291 258 251 265 228 215 238 263 232 243 242 190 230 241 252 271 259 258 255 250 242 214 232 228 217 198 211 229 194 210 224 249 137 204 215 243 216 214 147 210 186 208 210 224 206 161 173 167 180 211 162 212 205 197 191 195 189 155 205 162 145 235 162 163 205 196 197 208 155 156 178 182 156 168 209 153 204 172 203 188 135 135 151 191 167 181 171 156 171 208 186 161 109 146 187 147 194 188 205 148 164 198 144 172 144 169 181 181 237 199 173 255 148 174 111 194 218 207 299 217 193 178 198 231 224 273 159 175 244 138 190 201 198 200 241 267 198 277 205 214 227 210 238 194 155 286 286 177 182 238 252 220 246 144 268 231 222 2599 2613 2690 2503 2410 2722 2669 2288 2273 2504 2637 2631 2816 2549 2699 2505 2569 Năm 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T.Binh 64 Phụ lục Hệ số thủy nhiệt tháng năm Thống kê 23 năm từ 1985 – 2007 Tháng năm Năm Cả năm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1985 0.00 0.70 0.16 1.96 2.04 1.19 3.12 1.75 4.08 2.12 1.10 0.41 1.55 1986 0.00 0.08 0.00 0.17 2.42 1.88 2.56 4.08 4.29 2.58 2.00 0.13 1.68 1987 0.00 0.00 0.00 1.54 0.74 2.32 3.35 3.15 3.22 3.19 1.29 0.00 1.57 1988 0.39 0.61 0.06 0.85 1.63 1.26 4.55 1.86 3.22 1.72 2.43 1.52 1.68 1989 0.04 0.00 0.62 1.30 2.36 2.68 3.25 4.66 3.10 2.85 0.41 0.00 1.77 1990 0.00 0.00 0.15 0.40 3.30 3.63 3.35 2.57 4.51 2.58 1.98 0.08 1.88 1991 0.04 0.01 0.18 0.47 2.01 4.24 3.85 2.99 3.24 1.91 0.05 0.04 1.59 1992 0.01 0.00 0.00 0.29 1.04 2.96 1.77 3.24 2.22 2.97 0.57 0.03 1.26 1993 0.00 0.00 0.73 1.11 1.14 2.02 3.24 3.58 5.39 2.30 0.29 0.06 1.66 1994 0.00 0.00 0.35 0.74 2.51 5.23 2.13 2.41 4.90 2.81 0.07 0.82 1.83 1995 0.11 0.00 0.26 0.34 1.36 1.54 3.71 2.73 3.78 4.09 0.76 0.22 1.58 1996 0.48 0.00 0.08 0.85 2.45 1.00 3.44 4.68 3.23 3.70 1.29 0.46 1.81 1997 0.00 0.24 0.00 1.38 3.47 3.34 3.49 3.48 2.94 4.02 1.04 0.05 1.95 1998 0.08 0.00 0.00 0.24 1.88 4.44 1.54 4.18 5.40 2.61 3.69 2.11 2.18 1999 1.40 0.13 0.40 3.64 3.22 2.23 2.86 4.41 4.64 2.35 3.36 0.22 2.40 2000 0.56 0.24 1.45 0.80 4.11 5.47 4.76 3.83 2.57 6.05 2.16 0.99 2.75 2001 0.39 0.04 1.68 0.50 3.95 2.26 2.68 3.87 4.13 2.27 1.53 0.00 1.94 2002 0.00 0.00 0.00 0.72 1.48 3.60 1.20 3.67 2.92 5.14 1.39 1.06 1.77 2003 0.01 0.00 0.01 0.12 3.38 2.65 4.20 4.06 3.35 6.17 0.82 0.01 2.06 2004 0.34 0.00 0.00 0.44 2.95 2.47 2.46 2.77 1.45 3.32 0.59 0.37 1.43 2005 0.00 0.00 0.01 0.08 0.79 3.34 3.88 1.95 2.67 3.34 1.55 1.06 1.56 2006 0.00 0.02 0.11 0.77 2.04 3.05 2.80 4.25 3.85 3.13 0.27 0.29 1.71 2007 0.07 0.00 1.24 0.59 4.49 2.81 4.52 3.41 9.48 2.38 1.62 0.44 2.59 T.Binh 0.17 0.09 0.33 0.84 2.38 2.85 3.16 3.37 3.85 3.20 1.32 0.45 1.83 65 Phụ lục Dự báo cấp nguy cháy rừng theo phƣơng pháp hàm lập nhóm với biến khí tƣợng (T, P, Rh Bh) 7a Biểu dự báo cấp nguy cháy rừng theo tháng Ngày (1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.binh XII (2) 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 Cấp nguy cháy rừng theo tháng: I II III (3) (4) (5) 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 IV (6) 3 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 66 7b Biểu đồ biểu diễn cấp nguy cháy rừng theo tháng 3.5 3 3 3 3 3 3 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 XII 1.5 0.5 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 4.5 4 4 4 4 4 4 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2.5 2 2 I 1.5 0.5 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 67 4.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 3 3 3 3 3 3 2.5 II 1.5 1 0.5 4 4 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 4.5 4 4 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 2.5 2 2 2 2 III 1.5 0.5 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 3.5 3 3 3 3 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 IV 1.5 1 1 1 1 0.5 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 68 Phụ lục Dự báo cấp nguy cháy rừng theo phƣơng pháp hàm lập nhóm với biến khí tƣợng (T, P Rh) Ngày (1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.bình XII (2) 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 Cấp nguy cháy rừng theo tháng: I II III (3) (4) (5) 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 IV (6) 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 69 Phụ lục Dự báo cấp nguy cháy rừng theo phƣơng pháp hàm lập nhóm với biến khí tƣợng (T Rh) Ngày (1) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 T.bình XII (2) 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 Cấp nguy cháy rừng theo tháng: I II III (3) (4) (5) 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 IV (6) 3 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 ... xuất hàm dự báo cấp nguy cháy rừng hàng ngày tháng có nguy cháy rừng khu vực Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 2.4 Nội dung nghiên cứu (1) Đặc điểm khí hậu khu vực nghiên cứu (2) Phân cấp nguy cháy rừng. .. tiết theo cấp nguy cháy rừng 32 4.3 Xây dựng hàm phân cấp nguy cháy rừng hàm lập nhóm 35 4.3.1 Xác định biến phân cấp nguy cháy rừng 35 4.3.2 Xây dựng hàm phân cấp nguy cháy rừng 36... PNes, cấp cháy rừng hàng ngày đƣợc phân chia thành cấp Cấp I cấp cháy xảy Cấp II cấp có khả cháy Cấp III cấp có khả cháy lớn Cấp IV cấp cháy nguy hiểm Cấp V cấp cháy nguy hiểm Trong phần phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phân cấp nguy cơ cháy rừng bằng hàm lập nhóm ở khu vực vĩnh cửu, tỉnh đồng nai , Nghiên cứu phân cấp nguy cơ cháy rừng bằng hàm lập nhóm ở khu vực vĩnh cửu, tỉnh đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay