Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)

120 34 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 11:06

Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN QUANG LONG MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN SỬA CHỮA SAI LẦM TRONG DẠY HỌC PHƢƠNG TRÌNH MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, 2014 Thái Nguyên, 2013 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN QUANG LONG MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN SỬA CHỮA SAI LẦM TRONG DẠY HỌC PHƢƠNG TRÌNH MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chuyên ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học mơn Tốn Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS_TS ĐÀO THÁI LAI THÁI NGUYÊN, 2014 Thái Nguyên, 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Quang Long Xác nhận Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS-TS Đào Thái Lai ii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS-TS Đào Thái Lai, ngƣời tận tình bảo, hƣớng dẫn em suốt trình nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy Trƣờng Đại học sƣ phạm Thái Ngun, khoa Tốn khoa Sau đại học tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên học sinh lớp 10A1;10A2 trƣờng THPT Nguyến Huệ - Đại Từ- Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực nghiệm sƣ phạm Xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè đồng nghiệp, ngƣời ln động viên, khích lệ tơi hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, Tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Quang Long iii Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC TẾ HỌC TOÁN GIẢI PT TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Nội dung chƣơng trình dạy học PT THPT 1.2 Một số cơng trình liên quan 1.3 Nghiên cứu số sai lầm phổ biến HS phổ thơng giải tốn chủ đề PT 1.3.1 Sai lầm tính tốn thơng thƣờng hiểu sai kí hiệu logic 1.3.2 Sai lầm liên quan đến điều kiện xác định PT: 11 1.3.3 Sai lầm liên quan đến sử dụng công thức biến đổi dẫn đến sai nghiệm, thiếu trƣờng hợp 16 1.3.4 Sai lầm HS thực phép biến đổi tƣơng đƣơng rút hệ 25 1.3.5 Sai lầm liên quan đến tƣ hàm 37 1.4 Sự cần thiết phát sửa chữa sai lầm giải toán PT 43 1.5 Phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm giải toán PT 45 Kết luận chƣơng 47 iv Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN SỬA CHỮA SAI LẦM CỦA HỌC SINH THÔNG QUA PHÂN TÍCH SỬA CHỮA SAI LẦM 48 2.1 Cơ sởluận 48 2.1.1 Một số quan điểm dạy học sửa chữa sai lầm phƣơng pháp dạy học 48 2.2.1.1 Quan điểm phƣơng pháp dạy học theo thuyết hành vi 48 2.2.1.2 Quan điểm phƣơng pháp dạy học theo thuyết kiến tạo 49 2.2.1.3 Quan điểm phƣơng pháp dạy học theo Thuyết tình 51 2.1.2 Một số quan điểm tập PT 53 2.2 Một số biện pháp giúp HS phát sửa chữa sai lầm trình dạy học PT THPT 54 2.2.1 Biện pháp 1: Hệ thống hóa kiến thức để giải PT 55 2.2.1.1 Phƣơng pháp dạy học sinh nắm vững chất, ý nghĩa khái niệm tạo sở tồn kiến thức tốn học học sinh 55 2.2.1.2 Rèn luyện cho HS nắm vững chất định lý, quy tắc sách giáo khoa từ tạo vận dụng giải tập PT 61 2.2.1.3 Giáo viên cần trang bị cho học HS hiểu kí hiệu lơgic, thuật ngữ tốn học 65 2.2.1.4 GV cần trang bị số kỹ giải tập PT 66 2.2.2 Biện pháp 2: Ngƣời dạy cần ý tới yêu cầu: tính giáo dục, tính kịp thời, tính xác q trình phát sửa chữa sai lầm cho học sinh 71 2.2.2.1 Kịp thời phát HS mắc sai lầm 71 2.2.2.2 Hƣớng dẫn sửa chữa, đánh giá sai lầm xác 72 2.2.2.3 Vận dụng tình sửa chữa sai lầm mang tính giáo dục 74 2.2.3 Biện pháp 3: GV kiến tạo tình dễ dẫn tới sai lầm để HS đƣợc thử thách với sai lầm 76 Kết luận chƣơng 83 Chƣơng THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 85 3.1 Mục đích thực nghiệm 85 v Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.2 Tổ chức thực nghiệm 85 3.3 Nội dung thực nghiệm 85 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 87 3.4.1 Đánh giá kết định tính 87 3.4.2 Đánh giá mặt định lƣợng 89 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 vi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ GV Giáo viên HS Học sinh NXB Nhà xuất PPDH Phƣơng pháp dạy học PT Phƣơng trình SBT Sách tập SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông iv Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Việt Nam tập trung đổi mới, hƣớng tới giáo dục tiến bộ, đại ngang tầm với nƣớc khu vực toàn giới Chính chất lƣơng dạy học dạy học mối quan tâm hàng đầu giáo dục giới, hầu hết cá yếu tố định để ngƣời dạy ngƣời học hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm Tốn học mơn khoa học quan trọng có nhiều ứng dụng thực tế ngành khoa học kỹ thuật Cũng nhƣ mơn khoa học khác, học tốn học giúp ngƣời việc rèn luyện tƣ suy nghĩ, phƣơng pháp luận, phƣơng pháp học tập, phƣơng pháp giải vấn đề, rèn luyện trí thơng minh sáng tạo Ngồi rèn luyện đức tính nhiều đức tính khác nhƣ cần cù nhẫn lại, ý trí vƣợt khó… Dù bạn ngành tốn học cần cho cơng việc bạn Do GDTHPT coi mơn tốn mơn học chính, khơng thể thay Tuy nhiên khảo sát thực tiễn dạy học tốn nhiều năm qua thấy chất lƣợng dạy tốn trƣờng phổ thơng chƣa tốt, thể lực giải toán HS hạn chế nhiều sai lầm kiến thức, phƣơng pháp Hiện HS nhiều lỗ hổng kiến thức toán trầm trọng, dẫn đế em ngại học mơn tốn, khơng có ý trí học tập Ngƣợc lại nhiều HS giỏi, trí xuất sắc nhƣng vẵn mắc phải sai lầm B.V.Gownhenvenco nêu phẩm chất tốn học có nói phẩm chất liên quan đến tránh sai lầm giải tốn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Năng lực nhìn thấy đƣợc tính khơng rõ ràng suy luận; thấy đƣợc thiếu mắt xích cần thiết chứng minh - Có thói quen lý giải lơgic cách đầy đủ - Sự xác lý luận Tiếp tục chƣơng trình phổ thơng trƣờng chun nghiệp khơng phân tích sửa sai tƣ ngƣời học dẫn đến sai lầm nối tiếp sai lầm hậu ngƣời học , Chủ đề PT có vị trí quan trọng chƣơng trình mơn Tốn THPT Kiến thức kỹ chủ đề có mặt xuyên suốt từ đầu cấp đến cuối cấp Những kiến thức PT chìa khố để giải nhiều vấn đề thuộc hầu hết chủ đề kiến thức Đại số, Giải tích Hình học, đặc biệt Hình học giải tích Vì bên cạnh việc giảng dạy kiến thức lý thuyết chủ đề PT cách đầy đủ theo quy định chƣơng trình, việc rèn luyện kỹ giải PT cho HS có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lƣợng dạy học nhiều nội dung môn Tốn trƣờng THPT Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HIỆN VÀ SỬA CHỮA SAI LẦM CỦA HỌC SINH THƠNG QUA PHÂN TÍCH SỬA CHỮA SAI LẦM 48 2.1 Cơ sở lý luận 48 2.1.1 Một số quan điểm dạy học sửa chữa sai lầm phƣơng pháp. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN QUANG LONG MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ SỬA CHỮA SAI LẦM TRONG DẠY HỌC PHƢƠNG TRÌNH Ở MƠN TỐN TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Chun ngành: Lý luận. .. PT biện pháp phát sửa chữa sai lầm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Giả thuyết khoa học Nếu nhận dạng sai lầm học sinh THPT giải tốn phương trình và
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ), Một số biện pháp giúp học sinh phát hiện và sửa chữa sai lầm trong dạy học phương trình ở môn toán trung học phổ thông ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay