Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong các chương trình tiểu học quận bắc từ liêm, TP hà nội

147 155 1
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 10:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH HẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH HẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN TRUNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục chuyên ngành quản lý giáo dục với đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội” kết q trình cố gắng khơng ngừng thân giúp đỡ, động viên khích lệ thầy, bạn bè đồng nghiệp người thân Qua trang viết xin gửi lời cảm ơn tới người giúp đỡ thời gian học tập, nghiên cứu khoa học vừa qua Tơi xin tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc thầy giáo PGS.TS Trần Trung trực tiếp tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, khoa cao học quản lý giáo dục tạo điều kiện cho tơi hồn thành tốt cơng việc nghiên cứu khoa học tơi xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Phòng giáo dục Đào tạo quận Bắc Từ Liêm, Ban giám hiệu, giáo viên, học sinh phụ huynh trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm cung cấp thông tin giúp tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh, tơi mong góp ý q Thầy, Cơ giáo bạn đồng nghiệp để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! N ,n 25 t n 10 n m 2017 N ƣờ t ự Trần T T n n ả LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Trung Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước dây Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn N ƣờ Trần T m o n T n ả DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết ầy ủ Chữ viết tắt Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ GD&ĐT Cán quản lý CBQL Cao đẳng sư phạm CĐSP Công nghệ thông tin CNTT Cơ sở vật chất CSVC Đại học sư phạm ĐHSP Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Đội TNTPHCM Giáo viên GV Giáo viên chủ nhiệm GVCN Hoạt động giáo dục kỹ sống HĐGDKNS Hoạt động giáo dục lên lớp HĐGDNGLL Học sinh HS Kĩ sống KNS Quản lý giáo dục QLGD Trải nghiệm sáng tạo TNST Xã hội chủ nghĩa XHCN MỤC ỤC MỞ ĐẦU ………………………………………………………………… .1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn C ƢƠNG 1: CƠ SỞ Ý UẬN VỀ QUẢN Ý OẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ ÊN ỚP T EO ƢỚNG TRẢI NG IỆM SÁNG TẠO Ở TRƢỜNG TIỂU ỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm 10 1.3 Hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học 17 1.4 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 23 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo tiểu học 30 1.6 Kết luận chương 34 C ƢƠNG 2: T ỰC TRẠNG QUẢN Ý OẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ ÊN ỚP T EO ƢỚNG TRẢI NG IỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU ỌC QUẬN BẮC TỪ IÊM, À NỘI 36 2.1 Khái quát quận Bắc Từ Liêm giáo dục tiểu học quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 36 2.2 Tổ chức khảo sát hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 43 2.3 Thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm 45 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm 59 2.5 Kết luận chương 70 C ƢƠNG 3: BIỆN P ÁP QUẢN Ý OẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ ÊN ỚP T EO ƢỚNG TRẢI NG IỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU ỌC QUẬN BẮC TỪ IÊM, À NỘI 71 3.1 Cơ sở định hướng đề xuất biện pháp 71 3.2 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 72 3.3 Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm 74 3.3.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán quản lý giáo viên hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 74 3.3.2 Biện pháp 2: Đổi nội dung, hình thức tổ chức HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo 79 3.3.3 Biện pháp 3: Đổi công tác xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lên lớp hướng trải nghiệm sáng tạo 82 3.3.4 Biện pháp 4: Tăng cường bồi dưỡng lực quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo cho cán quản lý giáo viên 85 3.3.5 Biện pháp 5: Huy động nguồn lực để thực hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 89 3.3.6 Biện pháp 6: Đổi công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo 92 3.4 Mối quan hệ biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm 97 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 99 3.6 Kết luận chương 103 KẾT UẬN VÀ K UYẾN NG Ị 105 Kết luận 105 Khuyến nghị 106 MỞ ĐẦU Lý chọn ề tài Nghị số 29-NQ/TW Ban chấp hành Trung Ương ngày 4/11/2013 xác định phải đổi chương trình giáo dục phổ thơng theo tiếp cận lực: Đổi chương trình nh m phát triển lực ph m chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ dạy nghề” [37, tr 5] Nghị nêu r mục tiêu cụ thể giáo dục phổ thơng là: Đối với giáo dục phổ thơng, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành ph m chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” [37, tr 4] Giáo dục Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Học sinh tiểu học lớp thiếu niên giai đoạn hình thành nhân cách, bộc lộ tính cách Các em có xu hướng thích tìm hiểu xung quanh, thích tham gia hoạt động tập thể Ở bậc học bên cạnh việc truyền thụ, trang bị kiến thức phổ thông tự nhiên, xã hội, đạo đức, pháp luật,…phù hợp với lứa tuổi hoạt động học cần phải trang bị cho học sinh kỹ cần thiết sống, phát triển khả sáng tạo học sinh Để giúp học sinh phát triển toàn diện, việc đ y mạnh hoạt động dạy - học nh m truyền thụ cho học sinh tri thức khoa học có hệ thống phải đ y mạnh hoạt động giáo dục nh m hình thành cho học sinh ý thức niềm tin, thái độ ứng xử đắn quan hệ giao tiếp h ng ngày, hành vi kĩ hoạt động, tạo sở để học sinh bổ sung hoàn thiện tri thức học lớp Hoạt động lên lớp (HĐGDNGLL) phận hoạt động giáo dục nhà trường phổ thơng nói chung trường Tiểu học nói riêng HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo tiểu học năm qua có nhiều chuyển biến rõ nét, cấp động, tạo sở để học sinh bổ sung hoàn thiện tri thức học lớp HĐGDNGLL quản lý giáo dục, trường, đội ngũ giáo viên cộng đồng quan tâm có giải pháp tích cực nh m nâng cao chất lượng hoạt động Tuy nhiên, HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo chưa phát huy nghĩa thực chất việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chưa thực cấp quản lý giáo viên đầu tư nghĩa Hoạt động giáo dục trường Tiểu học sau năm 2015 cần quán triệt tinh thần mục tiêu Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nghĩa cần tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tăng cường trải nghiệm, nh m phát huy tính sáng tạo cho học sinh, tạo mơi trường khác để học sinh trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời khởi nguồn sáng tạo, biến ý tưởng sáng tạo học sinh thành thực để em thể hết khả sáng tạo Nói tới trải nghiệm sáng tạo (TNST) nói tới việc học sinh phải kinh qua thực tế, tham gia vào tiếp xúc đến vật kiện tạo giá trị vật chất tinh thần, tìm mới, cách giải khơng bị gò bó, phụ thuộc vào có Đã có nhiều nghiên cứu nước đề cập đến HĐTNST nói chung HĐTNST nhà trường nói riêng như: “ ọc từ trả n đ n trả n ĐTNST- Góc n ìn từ lý t u ết ệm” tác giả Đinh Thị Kim Thoa; M t số vấn đề oạt ệm s n tạo tron c ươn trìn giả Lê Huy Hoàng; Tổ c ức oạt đ n trả n o dục p ổ t ôn mớ - tác ệm s n tạo tron n trườn p ổ t ôn – tác giả Nguyễn Thị Liên Nhưng chưa có tác giả nghiên cứu Nộ dun /Tên trƣờn CN 2A CN 2B ĐN A ĐN B HTM Tổ chức chơi trò chơi dân gian - Trong tiết HĐTT, SHL - Trong đại hội thể thao cấp trường X X X X X X X X Hội chợ quê X X X X Số lượt tổ chức Trung thu, noel 2 2 Số lượt tổ chức Tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, khu du lịch, vui chơi giải trí, cắm trại 1 1 Số lượt tổ chức tham quan thực tế làng nghề, nhà máy sản xuất 1 0 Số lượt tổ chức cho HS trải nghiệm trang trại giáo dục 1 Thành lập loại hình câu lạc 0 Tổ ứ ộn t ự kỹ t uật MK A MK B PD TTA TTB TP TC XĐ X X X X X X X X X 0 X X 0 X X X 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 LM o S oạt àn k o ọ - 0 0 0 1 Nộ dun /Tên trƣờn CN 2A CN 2B ĐN A ĐN B HTM LM MK A MK B PD TTA TTB TP TC XĐ 0 0 0 0 1 1 Tổ chức vệ sinh mơi trường, trồng chăm sóc xanh, cơng trình măng non X X X X X X X X X X X X X X Tổ chức trang trí trường lớp, làm đẹp bồn hoa, tạo mảng xanh, trang trí góc học tập, bảng tin, góc trưng bày sản ph m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 2 bộ: em yêu khoa học, nhà sử học, nhà sinh học Số lượt tổ chức hội thi tìm hiểu khoa học, thi sáng tạo mơ hình, thi khéo tay kỹ thuật Tổ ứ o S ộn l o ộn ơn í oạt Trực nhật, vệ sinh lớp học hàng ngày X X Tổ ứ o S oạt ộn m n tín xã ộ Tặng quà HS nghèo, HS khuyết tật… Tết 2 2 2 2 Nộ dun /Tên trƣờn CN 2A CN 2B ĐN A ĐN B HTM LM MK A MK B PD TTA TTB TP TC XĐ 1 0 0 1 X 0 X X 56 30 74 67 56 38 81 100 0 X X X X X Trung thu, Tết ngun đán Tổ chức thăm gia đình sách, địa đỏ, thăm CB, GV nghỉ hưu Đóng góp xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa X Tham gia cơng tác từ thiện, đóng góp ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam, đồng bào thiên tai, bão, lũ… (đơn vị tính: triệu đồng 67 70 161 56 36 Chăm sóc, giữ gìn nghĩa trang liệt sĩ X X X X 23 P ụ lụ K ảo sát án n ữn k ó k ăn, yếu tố qu n trọn k ĐGDNG t eo ƣớn trả n tổ ứ m sán tạo (K ảo s t CBQL, GV) Theo đồng chí khó khăn chủ yếu triển khai HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường học (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) TT Nộ dun CSVC hạn chế  Kinh phí hạn hẹp  Kế hoạch chưa cụ thể  Năng lực tổ chức hoạt động GV hạn chế  GVCN chưa nhiệt tình, chưa có trách nhiệm cao  HS không hứng thú hoạt động  Hình thức tổ chức chưa phong phú  Sự phối hợp với CMHS hoạt động  Ý kiến khác  P ụ lụ K ảo sát án n ữn k ó k ăn, yếu tố qu n trọn k tổ ứ ĐGDNG t eo ƣớn trả n m sán tạo (K ảo s t CBQL, GV) Để HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo nhà trường tiến hành có hiệu cao theo đồng chí yếu tố sau có tầm quan trọng nào? (Đánh dấu x vào ô lựa chọn) Mứ ộ qu n trọn Rất Quan Bình Khơng Khơng TT Cá yếu tố quan trọn t ƣờn quan có ý trọn trọn k ến ì Sự đạo đồng phòng giáo dục, nhà trường Xây dựng kế hoạch tổ chức, quy chế kiểm tra đánh giá, khen thưởng Công tác tuyên truyền tới GV, HS CMHS Phối hợp chặt chẽ với hoạt động Đội Cơ sở vật chất đầy đủ GVCN nhiệt tình, trách nhiệm cao Nội dung, hình thức tổ chức phong phú, hấp dẫn Bồi dưỡng lực tổ chức cho GV Bồi dưỡng lực tự quản cho học sinh 10 Phối hợp tốt với Hội CMHS lực lượng giáo dục khác 11 Tổ chức sân chơi, giao lưu 12 Tổ chức hoạt động học tập, tham quan P ụ lụ K ảo sát n ận t ứ v trò k tổ ứ ĐGDNG t eo ƣớn trả n m sán tạo trƣờn t ểu ọ ố vớ áo dụ toàn d n HS (K ảo s t CBQL, GV) Rất Qu n Bìn K ơn TT Nộ dun qu n trọn t ƣờn qu n trọn trọn HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo hỗ trợ hoạt động dạy học, tạo nên cân đối hài hòa q trình sư phạm tổng thể nh m thực mục tiêu cấp học HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo bổ sung hoàn thiện tri thức học lớp HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo điều kiện quan trọng để rèn luyện hành vi, kĩ sống cho HS HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo phát huy tính chủ động, tính tích cực học sinh HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo rèn luyện phát triển kỹ giao tiếp, ứng xử học sinh tình khác HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo phát huy tiềm lực lượng giáo dục nhà trường để nâng cao hiệu giáo dục HS Ý k ến ủ S Phụ lụ ĐGNG t eo ƣớn trả n m sán tạo (K ảo s t đố vớ 140 ọc s n ) TT Nộ dun Mít tinh kỷ niệm ngày lễ lớn Hội diễn văn nghệ trường lớp, giai điệu tuổi hồng, ca khúc măng non Hội thi, báo tường, vẽ tranh, kể chuyện,tuyên truyền sách… Hoạt động bảo vệ môi trường, lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây, chăm sóc cơng trình măng non… Hoạt động tình nguyện, qun góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, GV, HS có hồn cảnh khó khăn… Cơng tác tun truyền cơng tác y tế - chữ thập đỏ, đội niên xung kích chữ thập đỏ Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng Hoạt động thể dục, thể thao Tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trang trại giáo dục … Tham gia tiết học khu khơng gian trải nghiệm (phòng trải nghiệm, vườn trải nghiệm) Sinh hoạt đầu tuần, múa hát tập thể, hoạt động tập thể Ngày ngoại khóa tiếng Anh, Ngày thể dục thể thao, Ngày tư vấn học đường, Ngày pháp luật 10 11 12 Thích tham gia Khơng thích tham gia P ụ lụ Sự ần t ết ủ ủ ìn t ứ tổ ứ ĐGDNG theo ƣớn trả n m sán tạo (K ảo s t 30 CBQL, 140 GV, 140 p ụ u n ) TT 10 11 12 Cá oạt ộn Mít tinh kỷ niệm ngày lễ lớn Hội diễn văn nghệ trường lớp, giai điệu tuổi hồng, ca khúc măng non Hội thi, làm báo tường, vẽ tranh, kể chuyện,tuyên truyền sách… Hoạt động bảo vệ môi trường, lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây, chăm sóc cơng trình măng non… Hoạt động tình nguyện, qun góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, GV, HS có hồn cảnh khó khăn… Cơng tác tun truyền y tế - chữ thập đỏ, đội niên xung kích chữ thập đỏ Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng Hoạt động thể dục, thể thao Tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trang trại giáo dục… Tiết học khu khơng gian trải nghiệm (phòng trải nghiệm, vườn trải nghiệm) Sinh hoạt đầu tuần, múa hát tập thể, hoạt động tập thể Ngày ngoại khóa tiếng Anh, Ngày thể dục thể thao, Ngày tư vấn học đường, Ngày pháp luật Rất ần t ết Cần t ết Bình t ƣờn Khơng ần t ết Phụ lục Một số hình ảnh tổ chức cho học sinh tham gia HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo Học sinh tham gia hoạt động Hội chợ quê Học sinh trải nghiệm gói bánh trưng Hội chợ quê Học sinh tham gia hoạt động Hội chợ quê HS tham gia trải nghiệm mua bán gian hàng Hội chợ quê Học sinh tham gia bày cỗ trung thu Học sinh tham gia trò chơi dân gian Tết trung thu Học sinh tham gia trò chơi dân gian Tết trung thu Học sinh tham gia trò chơi dân gian Hội khỏe phù Học sinh biểu diễn văn nghệ ngày lễ, ngày kỉ niệm Học sinh biểu diễn văn nghệ ngày lễ, ngày kỉ niệm HS tham gia trò chơi buổi trải nghiệm trang trại giáo dục Học sinh làm bánh trôi buổi trải nghiệm trang trại giáo dục Học sinh tham gia Ngày hội đọc sách trường Tuyên truy n gi i thiệu sách b ng h nh th c sân kh u hóa ... lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN THỊ THANH HẢI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP HÀ... việc quản lý HĐGDNGLL theo hướng trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Từ lý nêu trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp theo hướng trải nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong các chương trình tiểu học quận bắc từ liêm, TP hà nội, Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo trong các chương trình tiểu học quận bắc từ liêm, TP hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn