Câu hỏi ôn tập Quy hoạch sử dụng đất

1 59 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 09:43

CÂU HỎI ƠN TẬP Mơn: Quy hoạch sử dụng đất – K57 Vai trò tính chất đặc trưng đất đai? Nhiệm vụ đối tượng QHSDĐ? Vị trí, u cầu nội dung mơn học QHSDĐ? Khái niệm chức chủ yếu đất đai? Tại nói đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt chủ yếu? Các đặc điểm khác biệt đất so với TLSX khác? Những tính chất điều kiện đất cần nghiên cứu phục vụ QHSDĐ? Khái niệm- Phân loại- Đối tượng Phương pháp nghiên cứu QHSDĐ? Các nguyên tắc chung QHSDĐ? Quy luật phát triển QHSDĐ? Vị trí, vai trò nội dung, trình tự lập, điều chỉnh QHSDĐ, KHSDĐ cấp vĩ mô? Trình bày tóm tắt trình tự, nội dung chủ yếu QHSDĐ, KHSDĐ chi tiết? Nội dung, phương pháp công tác chuẩn bị điều tra QHSDĐ chi tiết? Nội dung, phương pháp thực công tác hoạch định ranh giới đất đai? Ý nghĩa nguyên tắc nó? 10 Ý nghĩa việc phân bổ đất đai khu dân cư? QH mở rộng điểm dân cư có? QH xây dựng điểm dân cư mới? 11 Đặc điểm nguyên tắc phân bổ đất chuyên dùng? Nội dung QH đất chuyên dùng? 12 Ý nghĩa nội dung QH đất Nông Lâm nghiệp? Đánh giá tiềm đất Nông Lâm nghiệp? 13 Dự báo nhu cầu đất Nông lâm nghiệp phương pháp phân bổ đất Nông Lâm nghiệp? 14 Căn nội dung lập KHSDĐ? Kế hoạch thực nội dung, biện pháp? 15 Ước tính đầu tư đánh giá hiệu phương án QHSDĐ? 16 Những vấn đề QHSDĐ KHSDĐ theo quy định luật đất đai 2013? 17 Trình bày tóm tắt cứ, nội dung QHSDĐ, KHSDĐ nước? QHSDĐ, KHSDĐ cấp tỉnh, cấp huyện? QHSDĐ, KHSDĐ quốc phòng, an ninh theo luật đất đai 2013? 18 Trình bày tóm tắt trình tự lập QHSDĐ, KHSDĐ kỳ đầu, kỳ cuối nước? Của cấp tỉnh, cấp huyện, đất quốc phòng, an ninh theo luật đất đai 2013? Các trường hợp cần điều chỉnh QHSDĐ nội dung điều chỉnh? Các trường hợp cần điều chỉnh KHSDĐ nội dung điều chỉnh? 19 Trách nhiệm lập QHSDĐ, KHSDĐ nước? Cấp tỉnh? Cấp huyện? đất quốc phòng? Đất an ninh? Trách nhiệm thẩm định, phê duyệt QHSDĐ, KHSDĐ cấp nói trên? Nội dung thẩm định QHSDĐ? Nội dung thẩm định KHSDĐ? 20 Khái niệm chung PRA? Đặc điểm ưu điểm chủ yếu? Các công cụ kỹ thuật PRA? 21 Sự tham gia người dân QHSDĐ KHSDĐ cấp vi mô: Sự cần thiết, quan niệm tham gia hình thức tham gia? Các biện pháp tăng cường tham gia nguyên tắc đạo QHSDĐ, KHSDĐ có người dân tham gia? 22 Đặc điểm, tính chất QHSDĐ, KHSDĐ cấp vi mơ? Vấn đề tăng cường tham gia QHSDĐ lập KHSDĐ vi mơ? 23 QH KHSDĐ cấp thơn có người dân tham gia? Lập KHSDĐ Hộ gia đình?
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập Quy hoạch sử dụng đất, Câu hỏi ôn tập Quy hoạch sử dụng đất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay