Quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường Trung học cơ sở huyện Lập Thạch, tĩnh Vĩnh Phúc

139 29 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 09:42

TỐNG TRUNG KIÊN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI *** TỐNG TRUNG KIÊN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC *** KHÓA: 2015 - 2017 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TỐNG TRUNG KIÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ VUI HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Với lòng chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo trường Đại học sư phạm Hà Nội trực tiếp giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ, động viên cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu triển khai đề tài Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Vui Giảng viên trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ khoa học đề tài, cung cấp kiến thức lý luận thực tiễn, kinh nghiệm nghiên cứu quý báu, đồng thời thầy động viên khích lệ suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, đồng chí cán quản lý giáo viên trường THCS toàn huyện cung cấp số liệu, tham gia trả lời vấn giúp đỡ tác giả việc hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên khích lệ, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình thực Luận văn, song khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận quan tâm góp ý dẫn quý thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Tống Trung Kiên i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 10 năm 2017 Tác giả luận văn Tống Trung Kiên ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng biểu, sơ đồ………………………………………………….vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ .6 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực trường THCS 1.1.1 Nghiên cứu nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Quản lý 10 1.2.2 Quản lý giáo dục .13 1.2.3 Quản lý nhà trường 14 1.2.4 Quản lý hoạt động dạy học 15 1.2.5 Định hướng dạy học theo hướng tiếp cận lực yêu cầu đặt quản lý hoạt động dạy học trường THCS 18 1.2.6 Trường THCS hệ thống giáo dục quốc dân 21 1.3 Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực người học Hiệu trưởng trường THCS 28 1.3.1 Quản lý kế hoạch chương trình giảng dạy GV Tổ chuyên môn .28 1.3.2 Quản lý việc phân công giảng dạy cho giáo viên 29 1.3.3 Quản lý việc soạn bài, chuẩn bị giảng dạy lớp giáo viên .30 1.3.4 Quản lý việc thực chương trình .30 1.3.5 Quản lý hồ sơ chuyên môn giáo viên .32 iii 1.3.6 Quản lý việc đổi phương pháp dạy học 33 1.3.7 Quản lý việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên 34 1.3.8 Quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn 34 1.3.9 Quản lý kiểm tra đánh giá kết dạy học giáo viên học tập học sinh 35 1.3.10 Quản lý sử dụng sở vật chất phương tiện dạy học 36 1.3.11 Quản lý hoạt động học học sinh .37 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực hiệu trưởng trường THCS 37 1.4.1 Các yếu tố thuộc nhà quản lý .37 1.4.2 Các yếu tố thuộc giáo viên THCS 38 1.4.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lý dạy học THCS 38 Tiểu kết chương 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LẬP THẠCH TỈNH VĨNH PHÚC .40 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội giáo dục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 40 2.1.1 Một số nét điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 40 2.1.2 Khái quát giáo dục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 40 2.2 Tình hình phát triển giáo dục THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc .41 2.2.1 Quy mô mạng lưới trường lớp 41 2.2.2 Đội ngũ cán quản lý giáo viên cấp THCS .42 2.2.3 Tình hình sở vật chất bậc THCS năm học 2016 - 2017 .44 2.2.4 Chất lượng hiệu giáo dục .45 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực Hiệu trưởng trường THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 47 2.3.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 47 iv 2.3.2 Kết khảo sát thực trạng quản lí dạy học theo hướng tiếp cận lực 48 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực trường THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc 73 2.4.1 Những ưu điểm thành tựu quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực .74 2.4.2 Những hạn chế khó khăn quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực 74 Tiểu kết chương 77 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC 79 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp 79 3.1.1 Nguyên tắc tuân thủ đường lối lãnh đạo, luật pháp, sách Đảng Nhà nước; quy chế chuyên môn ngành GD&ĐT 79 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 79 3.1.3 Ngun tắc đảm bảo tính tồn diện đồng 80 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 81 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 81 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực Hiệu trưởng trường THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc .82 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên tầm quan trọng chất lượng dạy học theo hướng tiếp cận lực trường THCS 82 3.2.2 Biện pháp 2: Quản lý việc thực chương trình nội dung dạy học theo hướng tiếp cận lực mục tiêu môn học, nhiệm vụ năm học .84 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa 86 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường quản lý giáo viên dạy học nhằm đạt Chuẩn kiến thức, kỹ yêu cầu thái độ Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS 89 v 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV 92 3.2.6 Biện pháp 6: Đổi công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh 95 3.2.7 Biện pháp 7: Tăng cường phối hợp trách nhiệm lực lượng giáo dục để quản lý hoạt động học tập học sinh 98 3.2.8 Biện pháp 8: Tăng cường quản lý có hiệu sở vật chất phương tiện dạy học 102 3.3 Mối quan hệ biện pháp 103 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất 104 3.4.1 Tổ chức khảo nghiệm 104 3.4.2 Kết khảo nghiệm 105 Tiểu kết chương 111 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112 Kết luận .112 Kiến nghị .113 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBGV, NV Cán giáo viên, nhân viên CBQL Cán quản lý CM Chuyên môn ĐH, CĐ Đại học, cao đẳng GD-ĐT Giáo dục - Đào tạo GS Giáo sư GS.TS Giáo sư Tiến sĩ GV Giáo viên HT, PHT Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng KT, KN, YCTĐ Kiến thức, kỹ năng, yêu cầu thái độ NXB Nhà xuất PGS Phó giáo sư PGS.TS Phó giáo sư Tiến sĩ PPDH Phương pháp dạy học QLDH Quản lý dạy học QLGD Quản lý giáo dục QLHĐDH Quản lý hoạt động dạy học SGK Sách giáo khoa THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TBDH Thiết bị dạy học XHCN Xã hội chủ nghĩa [n] Mục thứ n vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quy mô sĩ số học sinh cấp THCS năm học gần 41 Bảng 2.2 Tình hình đội ngũ Hiệu trưởng cấp THCS năm học 2016 -2017 .42 Bảng 2.3 Tình hình đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy năm học 2016 -2017 43 Bảng 2.4 Tình hình sở vật chất bậc THCS năm học 2016 - 2017 44 Bảng 2.5 Kết mặt giáo dục năm qua 45 Bảng 2.6 Kết thi học sinh giỏi năm qua 46 Bảng 2.7 Nhận thức CBQL QLDH theo hướng tiếp cận lực trường THCS .48 Bảng 2.8 Nhận thức GV QLDH theo hướng tiếp cận lực trường THCS .49 Bảng 2.9 Đánh giá thực trạng quản lý tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận lực Hiệu trưởng trường THCS 50 Bảng 2.10 Đánh giá việc phân công giảng dạy cho GV .52 Bảng 2.11 Thực trạng quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ GV .54 Bảng 2.12 Đánh giá GV thực trạng đạo xây dựng kế hoạch 56 Bảng 2.13 Kết khảo sát thực yêu cầu dạy học theo Chuẩn KT, KN YCTĐ chương trình GDPT giáo viên THCS .59 Bảng 2.14 Đánh giá thực trạng quản lí việc thực chương trình giảng dạy theo hướng tiếp cận lực 60 Bảng 2.15 Đánh giá thực trạng quản lí đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực 63 Bảng 2.16 Đánh giá thực trạng quản lí kiểm tra đánh giá GV theo hướng tiếp cận lực 65 Bảng 2.17 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo hướng tiếp cận lực 67 Bảng 2.18 Đánh giá biện pháp quản lý hoạt động học tập học sinh 69 Bảng 2.19 Ý kiến CBQL, GV quản lý nguồn lực vật chất - Phương tiện dạy học 72 Bảng 3.2 Kết đánh giá tính khả thi biện pháp .107 Bảng 3.3 Mức độ tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 109 viii - Cần quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng sở vật chất phòng lớp học, phòng mơn, nhà giáo dục thể chất, trang thiết bị dạy học, nhà công vụ cho GV nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tiếp cận lực 2.2 Đối với Hiệu trưởng trường THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc - Tích cực tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao lực quản lí, trị, ngoại ngữ Thường xuyên bồi dưỡng tự bồi dưỡng để đáp ứng ngày tốt nhiệm vụ quản lí nhà trường giai đoạn - Khuyến khích động viên vật chất tinh thần cho đội ngũ GV để họ tự rèn luyện nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong tư cách đội ngũ GV để làm gương cho HS - Chú ý tính giáo dục tồn diện, coi trọng việc kết hợp dạy chữ dạy người; tiếp tục đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tính cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học - Chủ động trang bị, hoàn thiện dần sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học sở xã hội hóa giáo dục; coi trọng việc xây dựng, hồn thiện cảnh quan sư phạm cho nhà trường 2.3 Đối với giáo viên trường THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc - Thường xuyên bồi dưỡng tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn, trị, tin học, ngoại ngữ - Chấp hành tốt qui định, qu‎yết định CBQL nhà trường dạy học quản lí HS, phát huy tính chủ động, sáng tạo giảng dạy để nâng cao hiệu dạy học 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục, Trường Cán quản lý Giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội Ban chấp hành Trung ương (2004), Chỉ thị số: 40/CT-TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2011), Điều lệ Trường trung học sở, trung học phổ thông trường trung học phổ thơng có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo), Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2006); Chuẩn kiến thức, kỹ yêu cầu thái độ Chương trình giáo dục phổ thơng (Ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/5/2006 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Bộ Giáo dục Đào tạo (2010); Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ Chương trình giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Công văn số 64/BGDĐT-GDTrH, ngày 06/01/2010 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) Chính phủ Nước Cơng hồ xã hội chủ nghĩa Việt nam (2001), Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg, ngày 11/6/2001 Thủ tướng Chính phủ Đổi chương trình giáo dục phổ thơng Chính phủ Nước Cơng hồ xã hội chủ nghĩa Việt nam (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐTTg, ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020”) Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 Thủ tướng Chính phủ Chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích giáo dục Nguyễn Đức Chính (2011), Đo lường đánh giá giáo dục dạy học Bài giảng cao học quản lý giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khóa VII NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 115 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lí NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Vũ Cao Đàm(2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 15 Phạm Minh Hạc (1999), Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa kỉ XXI NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề GD & QLGD NXB giáo dục, Hà Nội 17 Vũ Ngọc Hải(2008), Tập giảng Quản lý nhà nước Giáo dục, Hà Nội 18 Đặng Xuân Hải, Vai trò cộng đồng, xã hội giáo dục quản lý giáo dục, Giáo trình cao học quản lý giáo dục ĐHQG, Hà Nội 19 Hà Sĩ Hồ, Lê Tuấn (1987), Những giảng quản lí trường học, (tập 2, 3) NXB Giáo dục, Hà Nội 20 Jaxapob (1979), Tổ chức lao động hiệu trưởng, Tủ sách CBQL Nghiệp vụ Bộ GD&ĐT 21 Phan Văn Kha (2007), Giáo trình quản lí Nhà Nước Giáo dục NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội 22 Trần Kiểm, Những vấn đề Khoa học quản lí giáo dục NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Trần Kiểm (2008), Khoa học quản lí giáo dục – số vấn đề lý luận thực tiễn NXB Giáo dục, Hà Nội 24 Trần Kiểm, Bùi Minh Hiền (2008), Quản lý lãnh đạo nhà trường Giáo trình cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục, Hà Nội 25 K.Mac, Ph Enghen toàn tập (1993), tiếng Việt NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Đặng Bá Lãm (1998), Các quan điểm phát triển giáo dục thời kỳ CNH, 116 HĐH nước ta NXB Giáo dục, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Lê (1985), Khoa học quản lí nhà trường NXB Thành phố Hồ Chí Minh 28 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Đại cương QLGD NXB Giáo dục, Hà Nội 29 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Hậu, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Sĩ Thư (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lí luận thực tiễn NXB Đại học quốc gia, Hà Nội 30 M.I.Kondacov (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, Trường cán quản lý GD 31 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học, tập NXB Giáo dục 32 Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học-Một số vấn đề lý luận thực tiễn NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 33 Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) (2006), Giáo dục học tập NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 34 Nguyễn Ngọc Quang ( 1984), Những khái niệm quản lí giáo dục, trường CBQL giáo dục Trung ương, Hà Nội 35 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý, Trường CBQL TW, Hà Nội 36 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật giáo dục năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37 Quốc Hội (2000), NQ số 40/2000/QH10- Nghị đổi chương trình giáo dục phổ thông (thông qua ngày 09/12/2000) 38 .Nguyễn Bá Sơn (1996) , Một số vấn đề khoa học quản lý NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 39 Nguyễn Cảnh Tồn (1997), Q trình dạy học,Tự học NXB Giáo dục, Hà Nội 40 Nguyễn Quốc Thành (2010), Khoa học quản lý, tập giảng sau ĐH Trường ĐHSP Hà Nội 41 Từ điển Tiếng Việt thông dụng (1998) NXB Giáo dục, Hà Nội 42 V.I Lê Nin toàn tập(1977) NXB Tiến bộ, Matxcova 117 43 Hồ Văn Vĩnh (2003), Một số vấn đề tư tưởng quản lý NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Phạm Viết Vượng (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục NXB Giáo dục, Hà Nội 45 Trần Khánh Đức (2014), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI NXB Giáo dục Việt Nam 118 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Chuyên viên Phòng GD&ĐT, cán quản lý giáo viên trường THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc) Để góp phần nâng cao hiệu việc quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lựcở trường THCS huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến theo thông tin cách đánh dấu “x” vào ô mà theo đồng chí thích hợp Trân trọng cảm ơn đồng chí Câu 1: Nhận thức CBQL GV QLHĐDH theo hướng tiếp cận lực trường THCS Ý kiến nhận TT Nhận thức quản lí dạy học trường THCS theo hướng tiếp cận lực Quản lí dạy học theo hướng tiếp cận lực công tác quan trọng thiếu nhà trường Quản lí dạy học theo hướng tiếp cận lực trách nhiệm riêng HT Quản lí dạy học theo hướng tiếp cận lực trách nhiệm Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn GV, HT chịu trách nhiệm Quản lí dạy học theo hướng tiếp cận lực yếu tố quan trọng có tác động đến hiệu dạy học GV Quản lí dạy học theo hướng tiếp cận lực khơng tốt có ảnh hưởng định đến kết học tập HS 119 Đồng ý Không Ý kiến đồng ý khác Câu 2: Thực trạng quản lí tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận lực Hiệu trưởng trường THCS Các nội dung quản lý tổ chức hoạt động TT dạy học theo hướng tiếp cận lực Hiệu trưởng trường THCS Mức độ thường xuyên Thường Thỉnh xuyên Không thoảng Tham gia Quản lý xây dựng kế hoạch thực chương trình dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ đổi PPDH theo hướng tiếp cận lực Quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp GV Quản lý lên lớp GV Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết học tập theo hướng tiếp cận lực Quản lý bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu đổi PPDH theo hướng tiếp cận lực Quản lý CSVC sử dụng TBDH Quản lý hoạt động học tập HS Câu 3: Hiệu trưởng điều hành việc phân công giảng dạy cho GV Mức độ thường xuyên TT Nội dung phân công giảng dạy cho GV Tốt Dựa vào trình độ chun mơn đào tạo Dựa vào nguyện vọng hồn cảnh gia đình Xây dựng thời khóa biểu khoa học, hợp lí 120 Trung Chưa bình tốt Câu 4: Hiệu trưởng quản lý cơng tác bồi dưỡng đội ngũ GV TT Nội dung quản lí cơng tác bồi dưỡng đội ngũ Đối Mức độ đánh giá % tượng khảo sát Kiểm tra đánh giá, thực trạng lực Tốt Bình Chưa thường tốt CBQL chuyên môn GV GV Xác định nhu cầu, lập quy hoạch đào tạo bồi CBQL dưỡng đội ngũ GV GV Thực bồi dưỡng thường xuyên theo CBQL chu kỳ GV Giới thiệu cung cấp đầy đủ tài liệu cho CBQL đội ngũ GV GV Tạo điều kiện cho GV học nâng cao trình CBQL độ chun mơn GV Câu 5: Các biện pháp quản lí đạo xây dựng kế hoạch TT Nội dung đạo xây dựng kế hoạch Đầu năm học xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ công tác, chuyên môn, chủ nhiệm, dự lên lớp, kiểm tra, đánh giá Phân công chuyên môn, xây dựng thời khố biểu, hợp lí, khoa học Thực quy chế chun mơn làm tiêu chí đánh giá thi đua cho GV Chỉ đạo kiểm tra GV dạy làm kế hoạch giảng dạy môn Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chun mơn thường xun, định kỳ 121 Mức độ thường xuyên Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Tham gia Câu 6: Thực yêu cầu dạy học theo Chuẩn KT, KN YCTĐ chương trình GDPT giáo viên THCS TT 10 Các yêu cầu dạy học theo Chuẩn KT, KN yêu cầu thái độ CBQL  T K Thực dạy học đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ Có kĩ phân tích SGK, phân phối chương trình theo chuẩn KTKN Đổi cách soạn giáo án theo đảm bảo theo Chuẩn KTKN Giảng dạy lớp đảm bảo chương trình theo Chuẩn KTKN phát huy sáng tạo, tích cực HS Đổi phương pháp dạy học đảm bảo Chuẩn KTKN phù hợp với đối tượng HS Sử dụng đồ dùng dạy học, biết ứng dụng CNTT dạy học đảm bảo yêu cầu Chuẩn KTKN yêu cầu thái độ Có hiểu biết vững vàng kiến thức môn học Ra đề kiểm tra, đánh giá đảm bảo theo KTKN yêu cầu thái độ Thực kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo chuẩn KTKN yêu cầu thái độ Thực tốt thông tin hai chiều chất lượng HS đáp ứng chuẩn KTKN yêu cầu thái độ Tổng cộng 122 BT Giáo viên Chưa tốt  T K TB Chưa tốt Câu 7: Hiệu trưởng với cơng tác quản lí việc thực chương trình giảng dạy Mức độ thường xuyên Nội dung quản lí thực chương trình giảng dạy TT Thường Thỉnh xuyên thoảng Không Tham gia Tổ chức cho GV học tập văn bổ sung thay đổi chương trình Kiểm tra thực chương trình giảng dạy Kiểm tra GV tự tìm hiểu để nắm vững chương trình tồn cấp Kiểm tra mức độ GV nắm vững chương trình khối dạy Kiểm tra kế hoạch giảng dạy, hồ sơ giảng dạy GV Kiểm tra việc thống nội dung chương trình với nhóm tổ chun mơn Câu 8: Các biện pháp quản lí đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực TT Nội dung quản lí đổi phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận lực Tổ chức cho GV nghiên cứu, quán triệt yêu cầu đổi PPDH theo hướng tiếp cận lực Tổ chức cho GV thực đổi PPDH theo hướng tiếp cận lực Chỉ đạo GV tăng cường rèn luyện kỹ thực hành, thí nghiệm cho HS Chỉ đạo cho GV tổ chức tốt hoạt động NGLL theo mục tiêu học Tổ chức thao giảng, nhân điển hình tiết dạy tốt đổi PPDH theo hướng tiếp cận lực Kích thích GV ứng dụng CNTT, phần mềm hỗ trợ, phương tiện nghe nhìn để góp phần đổi PPDH theo hướng tiếp cận lực 123 Mức độ thường xuyên Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Tham gia Câu 9: Các biện pháp quản lí kiểm tra đánh giá GV Mức độ thường xuyên Nội dung kiểm tra đánh giá GV TT Thường xuyên Thỉnh Không thoảng Tham gia Kiểm tra việc chuẩn bị giảng GV thông qua giáo án Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Kiểm tra dạy lớp thông qua dự giờ, phản ánh HS Kiểm tra loại hồ sơ sổ sách, giáo án hàng tuần, tháng, học kỳ, năm Đánh giá GV thông qua việc tham gia hoạt động tổ Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn qua dự đồng nghiệp, sinh hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm Câu 10: Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Mức độ thường xuyên TT Nội dung kiểm tra đánh giá HS Thường xuyên Kiểm tra việc chuẩn bị giảng GV thông qua giáo án Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực kế hoạch Kiểm tra dạy lớp thông qua dự giờ, phản ánh HS Kiểm tra loại hồ sơ sổ sách, giáo án hàng tuần, tháng, học kỳ, năm Đánh giá GV thông qua việc tham gia hoạt động tổ Kiểm tra việc bồi dưỡng chuyên môn qua dự đồng nghiệp, sinh hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm 124 Thỉnh thoảng Không Tham gia Câu 11: Đánh giá biện pháp quản lý hoạt động học tập học sinh Biện pháp quản lý hoạt động học tập TT học sinh Xây dựng nội quy học tập HT nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động học tập học sinh Xây dựng cho học sinh ý thức động cơ, thái độ học tập tốt QL chặt chẽ nề nếp học chuyên cần học sinh QL sinh hoạt lớp 10 11 12 13 14 15 Thường xuyên đổi phương pháp học tập phù hợp với đối tượng học sinh GV tăng cường xây dựng hệ thống tập nâng cao mức độ khó dần Đưa vào tiêu chí thi đua việc chấp hành quy định tự học học sinh GV tăng cường hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, cách học, đọc làm thêm tập nâng cao Hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học quản lý kế họach Phối hợp tốt gia đình, nhà trường tổ chức xã hội để QL Sử dụng tốt hỗ trợ quỹ khuyến học nguồn lực cho hoạt động học tập học sinh Tăng cường ngoại khố cho học sinh theo mơn học Biểu dương học sinh, khen thưởng, kỷ luật nghiêm, kịp thời Tăng cường kiểm tra đánh giá việc chấp hành quy định học sinh 125 Mức độ đánh giá % Tốt Khá Chưa tốt Câu 12: Ý kiến CBQL, GV quản lý nguồn lực vật chất - kĩ thuật dạy học TT Nội dung quản lí nguồn lực vật chất - kĩ thuật dạy học Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy học phù hợp Xây dựng qui định sử dụng nguồn lực hỗ trợ dạy học (phòng CBQL mơn, thư viện, phòng tin học, GV Thực huy động nguồn lực tài Mức độ đánh gía Bình Chưa Tốt Khá thường tốt GV đồ dùng thí nghiệm…) Đối tượng khảo sát CBQL từ xã hội để phục vụ cho dạy học Thanh tra, giám sát việc sử dụng có hiệu nguồn lực dạy học điều chỉnh kịp thời có vấn đề chưa phù hợp CBQL GV CBQL GV Đảm bảo trì số lượng chất lượng nguồn lực hỗ trợ dạy học CBQL Câu 13: Kết đánh giá tính cần thiết biện pháp đề xuất Tính cần thiết Điểm Rất Khơng trung Thứ Cần cần cần bình bậc thiết thiết thiết X TT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên tầm quan trọng chất lượng dạy học trường THCS Quản lý việc thực chương trình nội dung dạy học mục tiêu môn học, nhiệm vụ năm học 126 Tăng cường đạo đổi phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa Tăng cường quản lý giáo viên dạy học nhằm đạt Chuẩn kiến thức, kỹ yêu cầu thái độ Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV Đổi công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh Tăng cường phối hợp trách nhiệm lực lượng giáo dục để quản lý hoạt động học tập học sinh Tăng cường quản lý có hiệu sở vật chất phương tiện dạy học Câu 14: Kết đánh giá tính khả thi biện pháp TT Rất khả thi Biện pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên tầm quan trọng chất lượng dạy học trường THCS Quản lý việc thực chương trình nội dung dạy học mục tiêu môn học, nhiệm vụ năm học Tăng cường đạo đổi phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi chương trình sách giáo khoa 127 Tính khả thi Điểm Khơng Khả trung khả thi bình thi Thứ bậc Tăng cường quản lý giáo viên dạy học nhằm đạt Chuẩn kiến thức, kỹ yêu cầu thái độ Chương trình giáo dục phổ thơng cấp THCS Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ GV Đổi công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên kết học tập học sinh Tăng cường phối hợp trách nhiệm lực lượng giáo dục để quản lý hoạt động học tập học sinh Tăng cường quản lý có hiệu sở vật chất phương tiện dạy học Ngoài biện pháp quản lý nêu trên, theo đồng chí cần có thêm biện pháp quản lý khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng cho biết vài nét thân: - Họ tên:…………………………………………… - Chức vụ:…………………………………………… - Nơi công tác:………………………………………… 128 ... tỉnh Vĩnh Phúc CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực. .. CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ .6 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực. .. nghiên cứu Hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực trường THCS 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận lực trường trung học sở huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc Giả
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường Trung học cơ sở huyện Lập Thạch, tĩnh Vĩnh Phúc, Quản lí hoạt động dạy học theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường Trung học cơ sở huyện Lập Thạch, tĩnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay