Báo cáo matlab đại số tuyến tính

21 69 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2018, 08:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ §§§ BÁO CÁO MATLAB ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH LỚP: DD16LT11 GVHD: NGUYỄN XUÂN MỸ Tp Hồ Chí Minh , ngày 24 tháng 12 năm 2016 Danh sách thành viên nhóm: STT HỌ VÀ TÊN MSSV Đào Hoàng Thanh Phong 1612562 Võ Nhật Tiền 1613551 Nguyễn An Bình 1610235 Võ Đức Mẫn 1611998 Nguyễn Chí Tâm 1613053 Nguyễn Lê Huyền Trân 1613676 Đỗ Tiến Đạt 1610624 Bùi Hữu Bình 1610225 Nguyễn Chánh Lực 1652363 10 Phan Thanh Thiện 1613330 Mục lục: PHẦN I: CÁC LỆNH TRONG SỐ PHỨC:………………………………………….…………………………….4 PHẦN I: CÁC LỆNH TRONG SỚ PHỨC: Ta có i, j đơn vị phức i2 hay j2 -1 1.1: Lệnh real: Ý nghĩa: Khai báo phần thực số phức Cú pháp: real(x) Ví dụ: z=1+2i; phanthuc=real(z) phanthuc=1 1.2: Lệnh Imag: Ý nghĩa: Lệnh xuất phần ảo số phức Cú pháp: imag(x) VD:z=1+2i; phanao=imag(z) phanao=2 1.3: Lệnh abs: Ý nghĩa: Lệnh xuất modun số phức Cú pháp: abs(x) VD: z=1+2i; Z1=abs(z) Z1=2.2360 1.4: Lệnh angle: Ý nghĩa: Tìm Agument số phức Cú pháp: angle(x)= VD: z=1+2i; Argument=angle(z) Argument=1.1071 1.5: Lệnh conj: Ý nghĩa: Tính lượng liên hiệp số phức Cú pháp: conj(x) VD: conj(2+3i) Ans= 2-3i PHẦN II: CÁC LỆNH TRONG MA TRẬN: 2.1: Lệnh det: Ý nghĩa: tính định thức ma trận vng A Cú pháp: det(x) VD: A=[1 3; 5; 6]; det(A) ans= 2.2: Lệnh diag: Ý nghĩa: Tạo ma trận chéo với phần tử đường chéo phần tử vec tơ v Cú pháp: diag(x) VD:z=[1 7] diag(z) ans = 0 0 2.3: Lệnh eig: Ý nghĩa: xuất giá trị riêng cho ma trận A Cú pháp: eig(x) VD: a=[-1 3;1 3;-1 5] a= -1 3 -1 5 eig(a) ans = -2.0000 -1.0000 7.0000 2.4: Lệnh eye: Ý nghĩa: tạo ma trận đơn vị cấp n cho trước Cú pháp: eye(n) VD: eye(2) ans = 0 2.5: Lệnh inv: Ý nghĩa: tìm ma trận ngịch đảo ma trận A Cú pháp: inv(A) VD: >> A=[1 3;1 6;6 4]; >> inv(A) ans = -3.3333 1.3333 0.5000 2.6667 -1.1667 -0.2500 -0.3333 0.3333 -0.0000 10 2.6 :Lệnh isempty : Ý nghĩa: Kiểm tra A có ma trận hay không Cú pháp: isempty(A) VD: a=[1 2;3 4] a= isempty(a) ans = 2.7: Lệnh length: Ý nghĩa: Tính độ dài vec tơ Cú pháp: length(v) VD: >> v=[1 3]; >> length(v) ans = 11 2.8: Lệnh linspace: Ý nghĩa: Chia đoạn [a, b] thành n đoạn nhỏ Cú pháp: linspace(a,b,n) VD: linspace(2,5,3) ans = 2.0000 3.5000 5.0000 2.9: Lệnh ones: Ý nghĩa: Tạo ma trận cấp n có phần tử Cú pháp: ones(n) VD: >> ones(2) ans = 1 1 2.10: Lệnh pascal: Ý nghĩa: Tạo ma trận pascal cấp n Cú pháp: pascal(n) VD:>> pascal(2) ans = 12 1 2.11: Lệnh rank: Ý nghĩa: Tìm hạng ma trận A Cú pháp: rank(A) VD: >> A=[1 4; 6;2 5]; >> rank(A) ans = 2.12: Lệnh reshape: Ý nghĩa: Thay đổi kích cỡ ma trận Cú pháp: reshape(A,m,n) –Đk: ma trận A phải có số phần tử m*n VD: >> A=[1 3;4 6]; >> reshape(A,3,2) ans = 13 2.13: Lệnh size: Ý nghĩa: Kích cỡ ma trận A Cú pháp: size(A) VD: >> A=[1 3; 45 5]; >> size(A) ans = 2.14: Lệnh tril: Ý nghĩa: Trích ma trận tam giác từ ma trận A Cú pháp: tril(A) VD: >> a=[1 5; 5; 13 54 3] >> tril(a) ans = 0 14 13 54 2.15: Lệnh triu: Ý nghĩa: Trích ma trận tam giác từ ma trận A Cú pháp: triu(A) VD: >> a=[1 5; 5; 13 54 3]; >> triu(a) ans = 0 3 2.16: Lệnh zeros: Ý nghĩa: Tạo ma trận cấp n Cú pháp: zeros(n) VD: >> zeros(2) ans = 0 0 15 2.17: Lệnh [Q, R]=qr(A): Ý nghĩa: Phân tích ma trận A thành tích hai ma trận Q R Cú pháp: [Q, R]=qr(A) VD: >> a=[1 4; 3; 2]; >> [Q,R]=qr(a) Q= -0.1741 0.9847 -0.0000 -0.6963 -0.1231 -0.7071 -0.6963 -0.1231 R= 0.7071 -5.7446 -7.4853 -4.1779 1.7233 3.3235 0 -0.7071 16 PHẦN III: CÁC LỆNH TRONG KHÔNG GIAN VECTO : 3.1: Lênh norm : Ý nghĩa : trả giá trị độ dài đại số cho vecto Cú pháp : v= norm(v) Vd: v=[40 , 30] V=norm(v) V= 50 3.2: Lệnh dot( ): Ý nghĩa : trả giá trị tích vơ hướng hai vecto Cú pháp : v=dot(A,B) Vd : A=[1 ,3 ,5]; B=[2 ,2 ,1] 17 V=dot(A,B) V= 13 3.3: Lệnh cross : Ý nghĩa : trả giá trị tích có hướng hai vecto Cú pháp : cross(A,B) Ví dụ: >> A=[1;2;3]; >> B=[4;5;6]; >> cross(A,B) ans = -3 18 -3 3.4: Lệnh [v,d]=eig(x): Ý nghĩa: xuất giá trị riêng vec tơ riêng ma trận A, chéo hóa ma trận Cú pháp: [v,d]=eig(x) Vd: [v,d]=eig(a) v= -0.0816 -0.6396 0.4082 -0.8165 -0.6396 0.4082 0.5715 0.4264 0.8165 d= -2.0000 0 -1.0000 19 0 7.0000 3.5: Lệnh max(X): Ý nghĩa: Trả giá trị lớn vec tơ X Cú pháp: max(X) VD: >> x=[1 5]; >> max(x) ans = 3.6: Lệnh min: Ý nghĩa: Trả giá trị nhỏ vec tơ X Cú pháp: min(X) VD: >> x=[1 5]; >> min(x) ans=1 20 Đánh giá GV: …………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 21 ... -1 1.1: Lệnh real: Ý nghĩa: Khai báo phần thực số phức Cú pháp: real(x) Ví dụ: z=1+2i; phanthuc=real(z) phanthuc=1 1.2: Lệnh Imag: Ý nghĩa: Lệnh xuất phần ảo số phức Cú pháp: imag(x) VD:z=1+2i;... Argument=1.1071 1.5: Lệnh conj: Ý nghĩa: Tính lượng liên hiệp số phức Cú pháp: conj(x) VD: conj(2+3i) Ans= 2-3i PHẦN II: CÁC LỆNH TRONG MA TRẬN: 2.1: Lệnh det: Ý nghĩa: tính định thức ma trận vng A Cú... phanao=2 1.3: Lệnh abs: Ý nghĩa: Lệnh xuất modun số phức Cú pháp: abs(x) VD: z=1+2i; Z1=abs(z) Z1=2.2360 1.4: Lệnh angle: Ý nghĩa: Tìm Agument số phức Cú pháp: angle(x)= VD: z=1+2i; Argument=angle(z)
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo matlab đại số tuyến tính, Báo cáo matlab đại số tuyến tính, PHẦN II: CÁC LỆNH TRONG MA TRẬN:, PHẦN III: CÁC LỆNH TRONG KHÔNG GIAN VECTO :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay