MẪU BAN KY KET GIAO UOC THI DUA KHỐI sô 3

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 22:56

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN YÊN THUỶ KHỐI THI ĐUA CÁC TRƯỜNG THCS, TH&THCS, PTDTBT TH VÀ THCS LẠC SỸ, TT GDNN-GDTX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Yên Thuỷ, ngày 28 tháng 12 năm 2017 Số: 01 /KTĐ-CĐCS BẢN KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018 Thực Quyết định số 03/QĐ-LĐLĐ, ngày 21/12/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh huyện Yên Thủy việc thành lập khối thi đua trường học; Hôm ngày 28/12/2017, trường TH&THCS Phú Lai, khối thi đua cơng đồn sở trường học trực thuộc Liên đồn Lao động huyện thống kết giao ước thi đua năm 2017 với nội dung chủ yếu sau: Động viên sức mạnh to lớn đoàn viên, CBCCVC, người lao động, với Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc huyện động, sáng tạo vượt khó khăn, thách thức sức thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", thi đua “Dạy tốthọc tốt” phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, tiêu phát triển kinh tế - xã hội tạo đột phá cho bước phát triển tỉnh, phù hợp với đột phá chiến lược mà Nghị Đại hội Đảng khóa XII đề Gắn phong trào thi đua yêu nước đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) với chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp đáng người lao động, xây dựng tổ chức cơng đồn vững mạnh, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh CĐCS trường học tiếp tục trì, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước CB, GV, NV trọng tâm phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp đảm bảo vệ sinh lao động” gắn với công tác bảo vệ môi trường, phục vụ nghiệp phát triển bền vững; phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ mặt đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập phát triển”; tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với thực sách bình đẳng giới; phong trào xây dựng trường học “đạt chuẩn văn hóa”; phong trào từ thiện nhân đạo, giúp đỡ cộng đồng; phong trào giúp làm kinh tế tăng thu nhập cải thiện sống Cơng đồn phối hợp với quyền chuyên môn đồng cấp tập chung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động cơng vụ, gắn thực Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực nếp sống văn minh, văn hóa cơng sở; cải thiện mơi trường giáo dục, phục vụ tốt cho học sinh giáo viên Nâng cao chất lượng giáo dục thực có hiệu chủ trương đổi tồn diện giáo dục theo Nghị số 29 BCH TW khóa XI… Phát huy vai trò tổ chức đại diện cho người lao động, CĐCS nhà trường làm tốt công tác tham gia quản lý Nhà nước, tham gia kiểm tra giám sát bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng người lao động Cơng đoàn tham gia thực quy chế dân chủ theo Nghị định 04 Nghị định 60 Chính phủ, tham gia tổ chức Hội nghị CBCC-VC; làm tốt công tác giám sát từ sở việc thực chế độ sách đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiền lương, loại phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN,v.v Đổi nội dung, biện pháp tổ chức thực theo hướng tập trung cho chức chăm lo bảo vệ lợi ích cho người lao động Coi trọng công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, nhằm nâng cao trách nhiệm giai cấp CNVCLĐ cơng đổi tồn diện đất nước Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán cơng đồn, cơng đồn sở để thực tốt nhiệm vụ chăm lo việc làm, đời sống người lao động Việt Nam hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế Tổ chức thực đạo Tổng Liên đồn “Năm lợi ích đồn viên” Đẩy mạnh hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực người lao động, như: quan tâm tiền lương, tiền thưởng, chế độ sách liên quan đến giáo dục Tổ chức, triển khai hoạt động chăm lo cho người lao động tháng Công nhân tháng An toàn vệ sinh lao động (theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ) Đẩy mạnh phong trào quần chúng công tác Bảo hộ lao động, công đồn giám sát điều kiện mơi trường lao động đảm bảo thơng số An tồn vệ sinh lao động theo quy định Luật An toàn vệ sinh lao động sở giáo dục Các tiêu thi đua: 6.1 Phấn đấu CĐCS trường học khối cơng đồn trường THCS, TH&THCS, PTDT bán trú tiểu học THCS Lạc Sỹ triển khai thực tốt chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực có hiệu việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW Bộ Chính trị (xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập nhân rộng điển hình tiên tiến); 6.2 Nâng cao chất lượng cơng tác cán cơng đồn sở; 6.3 Thực tốt hoạt động nhân "Tháng Công nhân" kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5; 6.4 Xây dựng tổ chức thực tốt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017-2018 theo quy định ngành; 6.5 Thực tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích đáng đoàn viên người lao động Tổ chức tốt việc thực quy chế dân chủ sở; 6.6 Đổi công tác thi đua, khen thưởng tổ chức cơng đồn theo hướng thiết thực, hiệu quả, khắc phục bệnh thành tích, hình thức thi đua Nghiên cứu làm rõ nội dung, cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp Tổ chức tốt việc kết, tổng kết, nhân rộng gương điển hình; 6.7 Duy trì mối quan hệ Cơng đồn Khối; thực hoạt động đối ngoại, giao lưu để học tập, trao đổi kinh nghiệm Trên nội dung kết giao ước thi đua CĐCS trường học khối THCS, TH&THCS, PTDT bán trú Tiểu học THCS Lạc Sỹ, trường TT GDNNGDTX Yên Thuỷ trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Yên Thuỷ năm học 2017-2018 thống cam kết thực tốt nội dung nêu trên./ T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH ... T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN. .. T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH T.M BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH ... 6.7 Duy trì mối quan hệ Cơng đồn Khối; thực hoạt động đối ngoại, giao lưu để học tập, trao đổi kinh nghiệm Trên nội dung ký kết giao ước thi đua CĐCS trường học khối THCS, TH&THCS, PTDT bán trú
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BAN KY KET GIAO UOC THI DUA KHỐI sô 3, MẪU BAN KY KET GIAO UOC THI DUA KHỐI sô 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay