MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XD TM TÍN NHÂN

76 107 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 22:03

Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, là giai đoạn chuyển giao giữa việc sở hữu hàng hóa giữa nhà sản xuất đến người tiêu dùng và ta cũng có thể gọi nó là giai đoạn thu hồi giá trị đã bỏ ra trong sản xuất cùng với lợi nhuận thu được bằng việc bán các sản phẩm, nó là khâu kết nối giữa sản xuất và tiêu dùng, quyết định rất lớn vào vận mệnh và sự phát triển của doanh nghiệp. thực tiễn cho thấy, công tác tiêu thụ sản phẩm luôn thích nghi một cách phù hợp nhất dựa vào sự biến đổi của nền kinh tế và sự quản lý của nhà nước qua các văn bản. TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN KHOA KINH TẾ ‫ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ‬ Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÍN NHÂN Giảng viên hướng dẫn :Th.s Đinh Thị Như Quỳnh Sinh viên thực :Nguyễn Hoàng Hảo Lớp :CC15QTR01 ‫ﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ‬ Phú Yên, tháng 3, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN KHOA KINH TẾ ‫ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ ﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭﻬﻭ‬ Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÍN NHÂN Giảng viên hướng dẫn :Th.s Đinh Thị Như Quỳnh Sinh viên thực :Nguyễn Hoàng Hảo Lớp :CC15QTR01 Phú Yên, tháng 3, 2018 Mục lục: Lời nói đầu Phần Tổng quan đề tài Lý chọn đề tài………………………………………………………………… Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………… Bố cục đề tài………………………………………………………………… Phần Nội dung đề tài Chương Lý thuyết hoạt động tiêu thụ sản phẩm……………………… 10 1.1.khái niệm, vai trò cơng tác tiêu thụ sản phẩm………………………… 10 1.1.1 Khái niệm………………………………………………………………….10 1.1.2 Vai trò tiêu thụ sản phẩm sản xuất kinh doanh…………………10 1.2 Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm ……………………………………11 1.2.1 Điều tra nghiên cứu thị trường………………………………………… 11 1.2.2 Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm……………………………………………12 1.2.3 xây dựng sách sản phẩm cơng ty…………………… 19 a.Chính sách giá cả……………………………………………………………….19 b Chính sách phân phối…………………………………………………… .20 c.Chính sách xúc tiến thương mại……………………………………………… 22 1.2.4 Vấn đề tổ chức thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm…………………… 23 1.2.5 Phân tích hoạt động tiêu thụ kết nó…………………………….23 Chương Giới thiệu chung cơng ty TNHH xây dựng thương mại Tín Nhân 2.1.Tổng quan trình hình thành phát triển số nhiệm vụ cơng ty…………………………………………………………………………… ……24 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơnng ty………………………… 24 2.1.2.Nhiệm vụ chức chủ yếu công ty…………………………….…25 2.2 Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật công ty……………………….……… 25 2.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức kinh doanh công ty……25 2.2.2 Đặc điểm sở vật chất kĩ thuật công nghiệp công ty……… 28 2.2.3 Đặc điểm nhân lực quản trị nhân lực công ty………………… 29 2.2.4 Đặc điểm tài cơng ty……………………………………… 31 2.2.5 Đặc điểm thị trường công ty……………………………………….31 Chương Thực trạng tình hình kinh doanh đồ bảo hộ lao động công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Tín Nhân 3.1 Cơng tác tiêu thụ sản phẩm công ty………………………………………35 3.1.1 công tác điều tra nghiên cứu thị trường công ty………………………35 3.1.2 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm………………………………….36 3.1.3 Cơng tác xây dựng sách tiêu thụ sản phẩm công ty…… 40 3.1.4 Công tác tổ chức thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng ty……… 42 3.1.5 Phân tích hoạt động tiêu thụ kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty…………………………………………………………………………… 46 3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty……… 48 3.2.1 Các nhân tố bên trong………… ………………………………………… 48 3.2.2 Các nhân tố bên ngồi………………………………………………………51 3.3 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty……….………… 53 3.3.1 Thành công đạt được……………………………………………………… 53 3.3.2 Hạn chế………………… …………………………………………………54 3.3.3 Nguyên nhân……………………………………………………………… 55 Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tiêu thụ sản phẩm công ty trách nhiệm hữu han xây dựng thương mại Tín Nhân 4.1 Định hướng phát triển chung mục tiêu chiến lược công ty……….…56 4.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty 56 4.2.1 Giải pháp sản phẩm……………………………………………… ……56 4.2.2 Giải pháp công tác tiêu thụ sản phẩm ………………………………… 59 4.2.3 Giải pháp công tác tổ chức công ty( máy công ty, nhân viên Cách trọng dụng nhân tài,…)……………………………………………………….… 65 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC (nếu có) NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT: Chữ viết tắt TNHH XD TM ĐVT Giải thích Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thương mại Đơn vị tính DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ : Số hiệu bảng Tên bảng 2.1 Một sốsở vật chất công ty Tổng quỹ lương thu nhập trung bình nhân viên 2.2 thức 2.3 Doanh thu tiêu thụ đồ bảo hộ lao động từ đầu đến 3.1 Số lượng tiêu thụ doanh thu kế hoạch quý 3/2017 3.2 Số lượng tiêu thụ doanh thu thực quý 3/2017 So sánh doanh thu thực doanh thu kế hoạch 3.3 quý đầu hoạt động 3.4 Phân tích hệ số tiêu thụ hàng hóa mua vào Tình hình ln chuyển hàng tồn kho qua quý hoạt 3.5 động 3.6 Giá hàng hóa đối tượng khách hàng Trang 28 30 33 36,37 37,38 42 46 47 49 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện hội nhập kinh tế giới kinh tế Việt Nam vơ tình hay cố ý tạo cho doanh nghiệp nhiều hội kèm hàng loạt thách thức khơng phủ nhận mục tiêu chung tất doanh nghiệp bước chân vào kinh doanh nâng cao lợi nhuận,tiết giảm chi phí đến mức thấp để mang lại hiệu kinh tế cao nhất, để làm điều đó, doanh nghiệp phải đưa biện pháp thiết thực chiến lược kinh doanh Một chiến lược mũi nhọn doanh nghiệp chiến lược tập trung xoáy sâu vào khâu tiêu thụ sản phẩm, đay giai đoạn gần cuối trình ln chuyển hàng hóa doanh nghiệp, hoàn thành việc tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp tái tạo nguồn thu vào để bù đắp chi phí bỏ suốt q trình ln chuyển hàng hóa, làm tăng số vòng quay tiền vốn giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, từ thấy tầm quan trọng việc tiêu thụ sản phẩm Trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế cơng ty TNHH xây dựng thương mại TÍN NHÂN, em tìm hiểu công tác tiêu thụ sản phẩm đồ bảo hộ lao động cơng ty để hồn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ đồ bảo hộ lao động Cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Tín Nhân” Trong thời gian thực tập, em vô cảm ơn Cô Châu Thị Liên, Lê Hữu Nghĩa giảng viên Đinh Thị Như Quỳnh trực tiếp hướng dẫn em cung cấp cho em tư liệu kiến thức đáng quý , tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thành đề tài q trình thực tập Vì nhận thức non trẻ thân em thời gian hạn chế nên báo cáo tránh khỏi nhiều lỗi sai sót, kính mong góp ý từ thầy khoa kinh tế nói chung giảng viên hướng dẫn Đinh Thị Như Quỳnh nói riêng hai người hướng dẫn trực tiếp Châu thị Liên,Lê Hữu Nghĩa bạn đọc để giúp báo cáo em hồn thiện SVTH: NGUYỄN HỒNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Tổng quan đề tài Công ty TNHH xây dựng thương mại Tín Nhân đơn vị non trẻ đời không lâu với phạm vi hoạt động lĩnh vực xây dựng kinh doanh loại mặt hàng thực phẩm, đồ uống, vật liệu thiết bị lắp đặt xây dựng, đồ bảo hộ lao động loại… trải qua thời gian hoạt động, công ty có chỗ đứng định nghành xây dựng, kinh doanh đồ bảo hộ lao động chiếm thị phần nhỏ, để lớn mạnh thời buổi kinh tế hội nhập cạnh tranh gay gắt , công tác bán hàng công ty phải trọng nữa, để quản lý nhân viên ln đồn kết trí, gắn kết thành khối thống công việc bán hàng với lợi ích chung nhân viên, để hạn chế, loại bỏ thiếu sót tồn hoạt động tiêu thụ hàng hóa, để tạo sách tiêu thụ sản phẩm tốt nhất… q trình phát triển cơng ty, từ phần lý trên, em định chọn đề tài“ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ đồ bảo hộ lao động cơng ty TNHH Xây dựng thương mại Tín Nhân” với mong muốn tìm số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ hàng hóa cơng ty TNHH xây dựng thương mại Tín Nhân mảng khơng phải mảnh nên nhiều hạn chế Mục đích nghiên cứu Theo em nghĩ mục đích chung đề tài nghiên cứu sinh viên nghành quản trị kinh doanh muốn trau dồi thêm kiến thức thực tế, tìm hiểu chung công tác quản trị thực tế công ty, mà sinh viên nghành quản trị kinh doanh em nghe nhiều qua sách vở, tìm hiểu sâu hoạt động tiêu thụ sản phẩm tiến hành nào, công tác quản lý bán hàng thực sao, co khác sách khơng từ đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác bán hàng, tiêu thụ sản phẩm công ty, hướng đến mục đích cuối đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu SVTH: NGUYỄN HỒNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Vì tuổi đời cơng ty non trẻ nên Đối tượng nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh cơng ty TNHH xây dựng thương mại Tín Nhân với số liệu giao dịch từ hoạt động đến Đây số liệu trực tiếp thu thập q trình thực tập cơng ty người hướng dẫn Châu Thị Liên trực tiếp cung cấp với nhận định góp ý người hướng dẫn Lê Hữu Nghĩa Phương pháp nghiên cứu Để nội dung báo cáo phong phú gần với thực tế có thể, tơi định sử dung số phương pháp nghiên cứu như: phương pháp quan sát thực tiễn tình hình tiêu thụ để có nhìn thực tiễn tổng quan ,phương pháp thu thập thông tin, vừa lấy thông tin điểm thực tập, vừa tìm thơng tin báo chí, internet , phương pháp phân tích thống kê số liệu theo tiêu tuyệt đối tương đối từ so sánh thêm với tiêu phát triển kinh tế địa phương doanh nghiệp khác địa bàn Bố cục đề tài Kết cấu đề tài gồm phần: Phần 1: Tổng quan đề tài Phần 2: Nội dung đề tài Chương 1: Lý thuyết hoạt động tiêu thụ sản phẩm Chương 2: giới thiệu chung công ty TNHH xây dựng thương mại Tín Nhân Chương 3: Thực trạng tình hình kinh doanh công ty TNHH xây dựng thương mại Tín Nhân Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tiêu thụ sản phẩm cơng ty SVTH: NGUYỄN HỒNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH cao yếu tố chất lượng ngày coi trọng Ngày người ta để ý đến giá sản phẩm mà người ta để ý nhiều đến chất lượng sản phẩm Người tiêu dùng thích mua sản phẩm hồn hảo thỏa mãn tối đa nhu cầu họ mua sản phẩm với giá rẻ Đối với mảng bảo hộ lao động Tín Nhân, từ “ bảo hộ” nói lên tất tầm quan trọng chất lượng sản phẩm hoạt động công ty Sẽ bạn cung cấp cho người ta mũ bảo hộ lao động mà vừa va đập nhẹ nứt toác ra, rõ ràng, công ty bạn bị liệt vào danh sách đen tỷ lệ bị đá khỏi ngành 100% tin đồn chất lượng sản phẩm tệ hại lây lan - Nội dung giải pháp: Để nâng cao chất lượng cho phù hợp với yêu cầu khách hàng trước hết phải xuất phát từ khách hàng việc nghiên cứu khách hàng Phải điều tra xem khách hàng sử dụng sản phẩm họ gặp phải vấn đề họ mong muốn giải vấn đề Nghiên cứu kỹ vấn đề gặp phải khách hàng sử dụng sản phẩm giúp cho cơng ty tìm điểm chưa phù hợp sản phẩm từ có kế hoạch sửa chữa cho phù hợp Bước thứ hai trình nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu giải pháp nhằm khắc phục hạn chế Sau thu nhập thơng tin phản hồi, từ phía người tiêu dùng cơng ty phải nghiên cứu kỹ lưỡng thơng tin tìm giải pháp hữu hiệu để khắc phục nhằm làm cho sản phẩm cơng ty ngày hồn thiện Việc làm cho sản phẩm hồn thiện đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng nâng cao chất lượng sản phẩm b.Hạ giá thành sản phẩm đầu vào để dễ cạnh tranh giá đưa thị trường Giá tín hiệu trao đổi cơng ty người tiêu dùng Đối với công ty, giá thể trình độ, lực sử dụng yếu tố đầu vào để nắm tay sản phẩm Giá thể chất lượng, đẳng cấp sản phẩm mà công ty muốn cung cấp thị 55 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH trường Đối với khách hàng giá thể nhu cầu, khả toán kỳ vọng họ sản phẩm Mặt khác, giá lại có liên hệ ngược chiều với nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Giá thấp nhu cầu sản phẩm cao ngược lại (tất nhiên điều kiện yếu tố khác cố định), mảng bảo hộ lao động không ngoại lệ, hàng tháng cơng ty bán đến vài chục nghìn đơi bao tay bảo hộ, với giày bảo hộ số vài chục nghìn khơng tưởng Do giá yếu tố vơ quan trọng việc đẩy mạnh khả tiêu thụ công ty Muốn tăng khả tiêu thụ mình, cách làm hiệu cơng ty phải giảm giá sản phẩm Giá sản phẩm lại định giá thành sản xuất, tóm lại mục đích cuối công ty giảm giá thành sản phẩm Đối với Cơng ty Tín Nhân khách hàng cơng ty thường tổ chức mua với số lượng lớn việc giảm giá thành sản phẩm để hạ giá bán việc làm cần thiết Đối với khách hàng mối quan tâm hàng đầu họ giá Do việc giảm giá thành có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao khả tiêu thụ công ty Tuy nhiên việc giảm giá đôi với việc giảm lợi nhuận, cơng ty phải xác định từ cần giảm giá mức nào, vào thời điểm cho hợp lý - Nội dung giải pháp Để hạ giá thành sản phẩm công ty thương mại có nhiều giải pháp, ta xem xét số giải pháp sau: Giảm chi phí vận chuyển cách giảm số lần nhập sản phẩm vào công ty lại tăng lên số lượng nhập hàng lần nhập hàng, điều gây vấn đề thời việc nhập hàng vào kho lại lợi ích lâu dài việc giảm chi phí sản phẩm Tăng cường cơng tác tìm kiếm thêm nhà cung cấp, để có nhiều lựa chọn bao gồm giá cung cấp sản phẩm Sử dụng tối đa hiệu đến từ lao động, sở vật chất mua để giảm chi phí khấu hao sở vật chất 56 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Để làm việc đòi hỏi cơng ty phải có đội ngũ nhà lãnh đạo nhân viên có trình độ để lập kế hoạch phân bố nguồn lực cho hợp lý, tránh tình trạng gây thất lãng phí nguồn lực 4.2.2 Giải pháp công tác tiêu thụ sản phẩm a Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường Công tác nghiên cứu thị trường không dư thừa công ty, sâu vào nghiên cứu thị trường hiểu rõ khách hàng cần để đáp ứng mà lại điều kiện sống cơng ty Trong chế thị trường công ty phải gắn công việc kinh doanh với thị trường có cơng ty hy vọng tồn phát triển Công ty chủ thể kinh doanh, thể sống đời sống kinh tế, thể cần trao đổi chất với mơi trường bên ngồi - thị trường Q trình trao đổi chất diễn thường xuyên liên tục với quy mơ lớn thể khỏe mạnh Ngược lại, trao đổi diễn yếu ớt thể quặt quẹo chết yếu Để thành cơng thương trường đòi hỏi doanh nghiệp phải thực tốt cơng tác nghiên cứu, thăm xâm nhập thị trường nhằm mục tiêu nhận biết đánh giá khái quát khả xâm nhập tiềm thị trường để định hướng định lựa chọn thị trường điểm chiến lược thị trường doanh nghiệp Đối với Cơng ty Tín Nhân vừa cơng ty xây dựng đồng thời công ty thương mại (công ty nhập kinh doanh sản phẩm bảo hộ lao động thi công công trường từ nước khác công ty sản xuất khác vào tiêu thụ Việt Nam) hoạt động nghiên cứu thị trường vô quan trọng Hơn nữa, hoạt động công ty nhiều hạn chế chưa quan tâm thích đáng cụ thể cơng ty chưa có phận riêng chun trách làm cơng tác thị trường mà phận nhỏ kiêm nhiệm phòng maketing phòng truyền thơng Chính điều làm cho cơng tác tiêu thụ cơng ty gặp nhiều khó khăn q trình tiêu thụ Do tăng cường công 57 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH tác nghiên cứu thị trường để từ mở rộng thị trường việc làm cần thiết đặt công ty -Nội dung biện pháp: *Các hoạt động nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường tập hợp nhiều hoạt động phức tạp lược ba bước: + Thu thập thông tin thị trường + Phân tích thơng tin thu thập + Đề sách cụ thể thị trường * Nội dung hoạt động nghiên cứu thị trường bao gồm: + Nghiên cứu nhân tố môi trường để phân tích ràng buộc ngồi tầm kiểm sốt cơng ty thời phát sinh + Thu thập thông tin khái quát quy mô thị trường chủ yếu qua tài liệu thống kê thị trường bán hàng như: doanh số bán ngành nhóm hàng vật giá trị Số lượng người tiêu thụ, người mua người bán thị trường, mức độ thỏa nhu cầu thị trường so với tổng dung lượng thị trường + Nghiên cứu động thái xu vận động thị trường, ngành, nhóm hàng Lĩnh vực kinh doanh (tăng trưởng, đình trệ hay suy thối) Từ kết phân tích nội dung cơng ty có nhìn tổng quan định hướng chọn cặp sản phẩm - thị trường triển vọng nhất, đánh giá tiềm thị trường tổng thể, đo lường thị phần khách hàng tiềm công ty Việc nghiên cứu thị trường nước giúp công ty phát thêm khách hàng để nâng cao khả tiêu thụ cơng ty bên cạnh cơng ty phát thêm nhà cung ứng mà công ty chưa biết tới trước Việc 58 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH phát nhà cung ứng nước giúp công ty giảm chi phí sản xuất nguyên vật liệu từ hạ giá thành sản phẩm Nghiên cứu thị trường nước chủ yếu mở rộng thị trường nhập khẩu, lựa chọn nhà cung ứng thích hợp, nắm bắt thông tin mặt hàng mà cơng ty có ý định nhập như: nước sản xuất, chất lượng sản phẩm, giá cả…Thị trường ngồi nước Cơng ty Tín Nhân nơi cung cấp nguyên vật liệu sản phẩm bảo hộ lao động việc nắm thông tin thị trường giúp công ty đề định đắn, xác Tuy nhiên để nghiên cứu thị trường có hiệu điều cần thiết công ty cần phải tổ chức quy trình nghiên cứu thị trường cách hồn thiện đồng để đưa định đắn kinh doanh b Hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ khâu vô quan trọng quan trọng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp đơn vị kinh tế độc lập tự phải giải vấn đề tổ chức kinh tế Lợi nhuận mục tiêu sống doanh nghiệp Muốn có lợi nhuận doanh nghiệp phải tiêu thụ hàng hóa sản phẩm doanh nghiệp phải phù hợp với nhu cầu thị trường Để tồn phát triển lâu dài doanh nghiệp cần phải xác định chiến lược tiêu thụ sản phẩm Đối với cơng ty Tín Nhân hoạt động với hình thức cơng ty Trách nhiệm hữu hạn hoạt động kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm định kinh doanh việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm vơ cần thiết Hiện khả hạn chế, hàng quý phòng maketing cơng ty có lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tồn cơng ty việc lập kế hoạch bộc lộ nhiều hạn chế việc xây dựng tổ chức thực mà cơng ty cần có biện pháp khắc phục - Nội dung giải pháp 59 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Hiện công ty xây dựng kế hoạch theo phương pháp từ xuống, tức dựa vào mục tiêu kế hoạch ban lãnh đạo đề để xây dựng kế hoạch cho Phương pháp đảm bảo tính thống nhất, khơng mâu thuẫn với mục tiêu Tuy nhiên hạn chế phương pháp dẫn đến thiếu thơng tin để hoạch định nhiều chất lượng kế hoạch thấp Như để công tác hoạch định kế hoạch công ty đảm bảo chất lượng phải đáp ứng nhu cầu thực tế q trình lập kế hoạch cơng ty phải biết áp dụng phương pháp phù hợp, thay đổi linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thường xuyên biến động thị trường Có thể kết hợp nhiều phương pháp khác để lập kế hoạch cho dù áp dụng phương pháp vào kết điều tra nghiên cứu dự báo nhu cầu khách hàng, tình hình đối thủ cạnh tranh, giá thị trường, nguồn cung ứng, kế hoạch tình hình tiêu thụ thực tế năm trước Việc lập kế hoạch theo ba bước sau: Bước 1: Nghiên cứu thị trường dự báo mức sản phẩm Bước 2: Xây dựng kế hoạch tiêu thụ Bước 3: Lựa chọn định kế hoạch tiêu thụ Cụ thể: Bước 1: Nghiên cứu thị trường dự báo mức sản phẩm Nghiên cứu thị trường: tiến hành giống trình bày phần trước Dự báo mức sản phẩm doanh nghiệp: dự báo mức sản phẩm vấn đề cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Hầu hết định tiêu thụ sản phẩm dựa dự báo mức bán doanh nghiệp Thông qua dự báo mức bán sản phẩm, doanh nghiệp đánh giá lợi ích thiệt hại định thâm nhập vào thị trường mới, đánh giá khả mức độ khai thác thị trường hay định thay đổi lực kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu thị trường Phân tích định việc trì hay thay đổi sách tiêu thụ sản phẩm, đánh giá mức độ hiệu lực thay đổi cần thiết sở so sánh triển vọng bán hàng 60 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Dự báo mức sản phẩm dự báo ngắn, trung dài hạn Dự báo ngắn hạn giúp công ty giải số vấn đề tác nghiệp thường xuyên liên quan tới phát triển nhu cầu, cung ứng, phân phối…Đồng thời việc dự phòng số giải pháp tổng có biến động khâu hệ thống cung ứng gây khó khăn cho việc đáp ứng nhu cầu thị trường Dự báo trung dài hạn giúp công ty xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn phát triển khuếch trương công ty tương lai Bước 2: Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Có ba chủ yếu để xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là: khách hàng, khả công ty, đối thủ cạnh tranh Khách hàng: xã hội ngày phát triển nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng khác Để tồn phát triển doanh nghiệp cần phải chiếm thị trường khách hàng Khơng có khách hàng cơng ty khơng có đối tượng để phục vụ khơng có kinh doanh Vì khách hàng sở kế hoạch, yếu tố xuyên suốt trình xây dựng, triển khai thực kế hoạch tiêu thụ doanh nghiệp Khi xây dựng kế hoạch tiêu thụ doanh nghiệp phải phân tiến hành phân chia thị trường xác định tỉ trọng khách hàng mà doanh nghiệp phải thu hút Khả công ty: Khi xây dựng kế hoạch tiêu thụ, doanh nghiệp phải biết khai thác mặt mạnh khắc phục điểm yếu mình, phải phân bổ nguồn lực cách có hiệu Nguồn lực doanh nghiệp bao gồm tài sản nguồn nhân lực Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp phải ý xây dựng kế hoạch tiêu thụ, lực lượng định phát triển chiều sâu doanh nghiệp Đối thủ cạnh tranh: Cơ sở so sánh khả doanh nghiệp với đồi thủ cạnh tranh để tìm lợi Ưu doanh nghiệp thể ở: ưu hữu hình thể tiêu cụ thể vật tư, tiền vốn, sở vật chất kỹ thuật,ưu 61 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH vơ hình ưu khơng thể định lượng uy tín cơng ty, nhãn hiệu hàng hóa, niềm tin khách hàng, kỹ quản trị… Nội dung kế hoạch tiêu thụ sản phẩm: kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp xây dựng dựa khác với mục đích khác bao gồm: dự kiến tiêu thụ cho nhóm khách hàng theo loại, nhóm sản phẩm, khu vực thị trường cụ thể số lượng mặt hàng Khi xây dựng kế hoạch tiêu thụ phải tính tốn cân nhắc kỹ lưỡng đến kế hoạch sản xuất, phải sách giải pháp tiêu thụ sản phẩm thích hợp Bước 3: Lựa chọn định kế hoạch tiêu thụ Việc đánh giá lựa chọn kế hoạch tiêu thụ dự kiến công việc cuối có tầm quan trọng định đến mức độ đắn kế hoạch tiêu thụ Khi thẩm định kế hoạch tiêu thụ cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: + Thứ nhất: kế hoạch tiêu thụ phải đảm bảo mục tiêu bao trùm doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận Trong kinh doanh thường có nhiều mục tiêu, kế hoạch tiêu thụ dự kiến khác số lượng mức độ mục tiêu khác mục tiêu bao trùm + Thứ hai: kế hoạch tiêu thụ phải có tính khả thi, phải phù hợp với nguồn lực công ty + Thứ ba: kế hoạch phải đảm bảo giải mối quan hệ mặt lợi ích cơng ty thị trường c.Hồn thiện công tác phát triển đại lý Phân phối sản phẩm có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Phân phối hợp lý làm cho q trình kinh doanh an tồn, tăng cường khả liên kết, giảm cạnh tranh làm cho q trình lưu thơng hàng hóa nhanh chóng Hiện nay, hình thức phân phối sản phẩm Cơng ty Tín Nhân chủ yếu thơng qua đại lý xã, huyện toàn tỉnh Đồng Nai Sản phẩm bán trực tiếp cho 62 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH người tiêu dùng thông qua hệ thống đại lý cửa hàng trực tiếp Tuy nhiên hệ thống đại lý cơng ty yếu, chưa đảm bảo tốc độ cung ứng sản phẩm cách tốt nhất, nhiều gây trở ngại cho trình tiêu thụ - Nội dung giải pháp : Khi xây dựng hệ thống đại lý, công ty nên lưu ý đến yếu tố sau: Đặc điểm Sản phẩm công ty sản phẩm đồ bảo hộ lao động, số loại sản phẩm đòi hỏi an tồn cao q trình vận chuyển bảo quản, xây dựng đại lý phải trang bị cho đại lý hệ thống đảm bảo an toàn cách tuyệt đối Đặc điểm bán hàng (tiêu thụ): Các sản phẩm bảo hộ lao động thi cơng cơng trình cơng ty xác định trước hết cho công ty ngành xây dựng nhu ngành xây dựng số cơng ty tổ chức khác Do đối tượng mà công ty phục vụ tổ chức, tập thể đại lý cơng ty phải đặt vị trí thuận lợi cho tổ chức liên hệ, vị trí thuận lợi cho tổ chức liên hệ khơng phải vị trí đơng dân cư 4.2.3 Giải pháp công tác tổ chức công ty a Hoàn thiện máy tổ chức Hệ thống tổ chức cơng ty có ảnh hưởng lớn đến hoạt động cơng ty Hệ thống tổ chức thể quy mơ cơng ty, hình thức phápcơng ty, mối quan hệ phòng ban cơng ty Nói chung nhờ vào hệ thống tổ chức cơng ty ta biết nhiều điều cơng ty mà hệ thống chặt chẽ cần thiết công ty Nếu hệ thống tổ chức công ty có cấu tạo khơng hợp lý, thường q cồng kềnh hay sài dẫn đến hậu khôn lường Nếu hệ thống tổ chức cơng ty q cồng kềnh dẫn đến chi phí cho tổ chức tốn kém, làm cho chi phí sản xuất tăng lên 63 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Ngồi đường thơng tin thường dài, thời gian để định lâu dẫn đến hội thị trường Nhiều việc định cũn không thống phòng ban cơng ty dẫn đến định chồng chéo chức Nếu hệ thống tổ chức doanh nghiệp sài dẫn đến kiêm nhiệm chức phòng ban dẫn đến tình trạng khơng hiệu q trình hoạt động - Nội dung giải pháp: Để thực giải pháp trước hết cần phải xác định từ cấu tổ chức phù hợp với công ty, phải vào quy mơ cơng ty, tính chất sản xuất sản phẩm công ty để xây dựng cấu cho hợp lý, tránh tình trạng kiêm nhiệm chức hay tổ chức q cồng kềnh Đối với cơng ty Tín Nhân yêu cầu xuất phát từ thực tế trình bày phần trước tình trạng kiêm nhiệm chức Như ta biết cơng ty chưa có phòng độc lập chuyên tiến hành hoạt động nghiên cứu phân tích thị trường mà cơng việc lại số nhân viên phòng ban khác kiêm nhiệm Đối với cơng ty có quy mơ nhỏ cơng ty Tín Nhân việc phải có phòng chun điều tra nghiên cứu thị trường độc lập đòi hỏi trước mắt phải phân chức cho nhân viên cụ thể tuyển thêm nhân viên kiêm nhiệm Thiết nghĩ thời gian trước mắt công ty cần thiết lập phận nhân viên chuyên nghiên cứu thị trường Có cơng ty cải thiện cơng tác nghiên cứu thị trường từ nâng cao hiệu công tác tiêu thụ sản phẩm b.Bồi dưỡng nâng cao lực cho cán công nhân viên công ty Nguồn lực người vô quan trọng cho doanh nghiệp Nguồn nhân lực có ảnh hưởng đến sống phát triển công ty Nguồn nhân lực đánh giá bao gồm trình độ quản lý đội ngũ cán quản lý, trình độ nghiệp vụ nhân viên trình độ tay nghề kỹ thuật đội ngũ nhân viên thiết kế 64 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Đội ngũ quản lý cơng ty có trình độ cao đảm bảo cho hoạt động công ty diễn nhịp nhàng Trình độ nghiệp vụ nhân viên tốt làm cho công tác khác diễn sn sẻ góp phần đắc lực cho hoạt động sản xuất Trình độ tay nghề kỹ thuật đội ngũ nhân viên thiết kế vững đóng vai trò đảm bảo cho chất lượng mẫu mã sản phẩm cơng ty Vì chăm lo bồi dưỡng lực cho đội ngũ cán công nhân viên công ty công việc cần thiết phải tiến hành thường xuyên - Nội dung giải pháp: Về công tác bồi dưỡng cán quản lý: thực cách gửi cán quản lý học lớp dài hạn trường đại học, trung tâm có uy tín tổ chức kèm cặp cán trẻ có lực gửi nước ngồi để học tập phương pháp quản lý tiên tiến có điều kiện Trong thời qua cơng ty Tín Nhân thực tốt công tác Cụ thể công ty tạo điều kiện thuận lợi cho cán quản lý học đại học, cao học, kèm với đãi ngộ bậc cho nhân tài quản lý chiêu dụ chiến dịch “ thay máu” cho công ty tháng đầu, thời gian làm, nghỉ ngơi tùy ý năm đầu tiên, cơng ty có điều kiện cần phải có mặt phải có tâm làm, tồn chi phí lại ăn trưa, tối công ty chịu trách nhiệm.… Tuy nhiên công ty cần ý đến công tác này, co dãn tùy ý, co dãn Về cơng tác nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên: thực cách mở lớp đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ họ công tác thời gian gần công ty làm tốt, đặt biệt đào tạo nghiệp vụ bảo hộ lao động cho đội ngũ nhân viên chuyên trách, công ty mở lớp bồi dưỡng kĩ thuật bán hàng cho toàn nhân viên công ty đại lý, cửa hàng, lớp học ngắn hạn, dài hạn khác công ty liên hệ với tổ chức chuyên nghiệp chưa đủ yêu cầu ngày cao cạnh tranh ngày khốc liệt trình kinh doanh Trong thời gian tới công ty cần đẩy mạnh việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên công ty 65 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH Về cơng tác nâng cao trình độ tay nghề kỹ thuật cho đọi ngũ nhân viên thiết kế: Do công việc thiết kế vẽ xây dựng nhà loại thiết kế mẫu đồ bảo hộ lao động thi cơng cơng trình phức tạp, đòi hỏi nhân viên phải có kĩ nghiệp vụ vững với trinh độ tay nghề thật tốt chút gọi khiếu Nhận thức đỉều thời gian qua cơng ty không ngừng trọng nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên thiết kế công ty Cụ thể cơng ty đào tạo lại tồn kĩ sư xây dựng công ty tuyển thêm nhiều nhà thiết kế có khiếu để phối hợp với kĩ sư xây dựng tạo mẫu thiết kế tốt Tất giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty đưa dựa kiến thức có trình học tập, dựa hiểu biết có q trình thực tập cơng ty Tuy nhiên giải pháp hoàn toàn toàn mang tính cá nhân người thực mong giải pháp góp phần có ích cho ban lãnh đạo công ty Mong công ty thành công tương lai 66 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH KẾT LUẬN Trên hiểu biết em tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian thực tập Bằng nỗ lực mình, cơng ty khỏi khủng hoảng ban đầu để đến thành công ngày hôm nay, nhiều bất cập cần phải khắc phục em tin tưởng với thành công ban đầu, công ty tiến xa lĩnh vực xây dựng kinh doanh đồ bảo hộ lao động Trong đề tài, em sử dụng hệ thống lý thuyết học lớp qua môn nguyên lý thống kê kinh tế, quản trị học, tài tiền tệ, quản trị tài chính… ngồi hệ thống kiến thức trên, em giúp đỡ nhiệt tình việc cung cấp tài liệu nhân viên làm việc cơng ty Tín Nhân Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Đinh Thị Như Quỳnh, cô Châu Thị Liên, Lê Hữu Nghĩa giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này, kinh nghiệm sống làm việc non trẻ nên khơng tránh khỏi nhiều sai sót q trình thực em mong nhận nhiều ý kiến đóng góp từ thầy bạn đọc để đề tài hoàn thiện hơn! Trân trọng! 67 SVTH: NGUYỄN HOÀNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Kim Dung(2010), quản trị nguồn nhân lực, nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh [2]Nguyễn Thị Liên Diệp[2012], quản trị học, nhà xuất lao động- xã hội [3]Phạm Thị Huyền thị Huyền, Trương Đình Chiến[2012], quản trị marketing, nhà xuất giáo dục Việt Nam [4]Đồng Thị Thanh Phương(2011), quản trị sản xuất dịch vụ, nhà xuất lao động- xã hội [5]Nguyễn thị Kim Thùy(2008), nguyên lý thống kê kinh tế, nhà xuất thống kê [6]www.Quantri.vn [7] www Voer.edu.vn [8]www Slideshare.net [9]www.tinnhancons.com [10] Số liệu cung cấp từ công ty Tín Nhân 68 SVTH: NGUYỄN HỒNG HẢO GVHD: ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 69 ... cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÍN NHÂN Giảng viên hướng dẫn :Th.s Đinh Thị... hoạt động tiêu thụ hàng hóa, để tạo sách tiêu thụ sản phẩm tốt nhất… q trình phát triển cơng ty, từ phần lý trên, em định chọn đề tài“ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ đồ bảo hộ lao động. .. ty để hồn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ đồ bảo hộ lao động Cơng ty TNHH Xây dựng Thương mại Tín Nhân Trong thời gian thực tập, em vô cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XD TM TÍN NHÂN, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ ĐỒ BẢO HỘ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XD TM TÍN NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay