01Thi thử THPTQG 2018

5 64 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 20:23

01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018 01Thi thử THPTQG 2018v TRUNG TÂM NGUYỄN ĐĂNG –-487 – NGUYỄN AN NINH – VŨNG TÀU ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 BÀI THI MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 001 Câu [2D1-1] Cho hàm số y  x3  3x2  Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  0;   B Hàm số nghịch biến khoảng  0;  C Hàm số đồng biến khoảng  0;  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;  Câu [2D1-1] Hàm số y  f  x  liên tục có bảng biến thiên Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực tiểu x  1 C Hàm số có ba điểm cực trị Câu Câu B Hàm số đạt cực đại x  D Hàm số đạt cực đại x   [2D2-1] Tìm tập xác định D hàm số y  x2  x   A D  B D   ; 3   1;   C D  \3;1 D D   0;   [2D2-1] Cho đồ thị hàm số y  ax , y  bx y  c x (với a, b, c số thực dương khác 1) hình bên Khẳng định sau đúng? A a  b  c B a  c  b C a  b  c D b  c  a y  bx y y  cx y  ax O Câu [2D3-1] Nguyên hàm hàm số f  x   x5 A F  x   5x6  C Câu Câu Câu Câu x B F  x   35x6  C C F  x   35x4  C D F  x   [2D3-1] Hàm số F  x   sin x  3cos x nguyên hàm hàm số sau đây? A f  x   2 cos x  3sin x B f  x   2 cos x  3sin x C f  x   cos x  3sin x D f  x   cos x  3sin x x C [2D4-1] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm A 1;   điểm biểu diễn số phức số phức sau? A z   2i B z   2i C z  1  2i D z  2  i [2H1-1] Hình bát diện có tất cạnh? A B 16 C 30 D 12 [2H2-1] Cho tam giác ABC vng cân A có AB  a Tính diện tích tồn phần hình nón sinh quay tam giác quanh cạnh AB ? A 2 a2 C 2 a2 B  a2   D  a2  Câu 10 [1D2-1] Cho tập hợp M  0;1; 2; 3; 4; 5; 6;7; 8; 9 Số tập gồm phần tử M không chứa phần tử A A92 GV: ĐẶNG NGỌC HIỀN B C92 C C102 Page D ĐT: 0977802424 TRUNG TÂM NGUYỄN ĐĂNG –-487 – NGUYỄN AN NINH – VŨNG TÀU Câu 11 [1D3-1] Với giá trị a dãy số  un  với un  A a  B a  na  , dãy số tăng? n1 C a  D a  Câu 12 [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1; 0; 3 , B  2; 3; 4  , C  3;1;  Xét điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành Tìm tọa độ điểm D A D  4; 2;  B D  4; 2;  C D  4; 2; 9  D D  4; 2;  Câu 13 [2H3-1]Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu (S) : x  y  z  4x  y  6z   Mặt cầu 2 (S) có tâm I bán kính R A I(2;1; 3), R  B I(2; 1; 3), R  12 C I(2; 1; 3), R  D I(2;1; 3), R  Câu 14 [2H3-2] Mặt phẳng  P  qua điểm A 1; 2;  vng góc với đường thẳng d : phương trình là: A 2x  y  z   B 2x  y  z   C x  y  z   D 2x  y  z   Câu 15 [2H3-2] Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm M 1;  3;  , đường thẳng d :  P  : 2x  z   Viết phương trình đường thẳng song với  P  mặt phẳng x 1 y z 1 có   1 x2 y5 z2   5 1  qua M vng góc với d song x 1 y  z  x 1 y  z  B  :     1 2 1 1 2 x 1 y  z  x 1 y  z  C  : D  :     1 2 1 [2H1-2] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt đáy, SD tạo với A  : Câu 16 mặt phẳng  SAB  góc 300 Tính thể tích V khối chóp S.ABCD a3 a3 a3 B C D a3 18 [1D2-2] Một hộp chứa sáu cầu trắng bốn cầu đen Lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn Tính xác suất cho có màu trắng? 209 A B C D 21 105 210 210 [2H2-2] Hình trụ có bán kính đáy a , chu vi thiết diện qua trục 10a Thể tích khối trụ cho A 4 a3 B  a3 C 3 a3 D 5 a3 A Câu 17 Câu 18 Câu 19 [2D4-2] Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  4z   7i Tính mơđun z A z  B z  D z  C z  Câu 20 [2D3-2] Tính I   e x dx Câu 21 e2  A e  B e  C e  D 2 [2D3-2] Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x2  , y  6x , x  , x  Tính S A S  B S  C S  D S  Câu 22 [2D2-2] Tính tổng S nghiệm phương trình 4x1  3.2x   A S  12 B S  log 28 D S  log C S  28 Câu 23 [2D2-2] Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 6%/năm lãi hàng năm nhập vào vốn Hỏi sau năm, người thu số tiền gấp ba số tiền ban đầu ? A 20 B 17 C 19 Câu 24 [2D2-2] Tìm tập nghiệm S bất phương trình log  3x  1  log  x  x  D 18 GV: ĐẶNG NGỌC HIỀN Page ĐT: 0977802424 TRUNG TÂM NGUYỄN ĐĂNG –-487 – NGUYỄN AN NINH – VŨNG TÀU 1  A S   ;   3  1  C S   ; 1   0;   D S   ;   \ 1 3  B S   ;   Câu 25 [2D1-2] Gọi M , N giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x   x2 Giá trị biểu thức M  2N A 2  B 2  C 2  D 2  Câu 26 [2H1-2] Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.ABCD có cạnh đáy  m Biết mặt phẳng  DBC  hợp với đáy góc 60 Thể tích khối lăng trụ A 325 m3 B 648 m3 C 478 m3 Câu 27 [2D1-2] Số tiệm cận đồ thị hàm số y  Câu 28 D 576 m3 x2 là: x3 A B C [2D1-2] Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị đường D y cong hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  O B a  0, b  0, c  0, d  x C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 29 [2D1-2] Đồ thị hàm số y  2x  cắt trục tọa độ hai điểm A, B Tính độ dài đoạn AB x1 5 B AB  C AB  D AB  2 [2H1-1.3-2] Một hình lập phương có cạnh 4cm Người ta sơn đỏ mặt ngồi hình lập phương cắt hình lập phương mặt phẳng song song với mặt hình lập phương thành 64 hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm Có hình lập phương có mặt sơn đỏ? A 16 B 48 C D 24 [2H2-3] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  2a, BC  a, hình chiếu S lên A AB  Câu 30 Câu 31  ABCD  trung điểm H AD , SH  bao nhiêu? 4 a A B a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 4 a C 16 a D 16 a Câu 32 [1D-3] Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình  cos x  1 cos 2x  m cos x   m sin2 x có nghiệm x  0;  2   B  m  A 1  m  C 1  m   D     m1 n Câu 33 [1D2-3] Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển   x5  , biết n số nguyên dương x  thỏa mãn Cnn41  Cnn   n   A 495 B 313 C 1303 D 13129 Câu 34 [2H1-3] Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh 2a , D trung điểm BC Biết SAD tam giác mặt phẳng SAD  vng góc với mặt phẳng  ABC  Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB  A 13a B 13a 13 C 13a D 13a 13 Câu 35 [2H3-3] Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , mặt phẳng   cắt mặt cầu  S  tâm I 1;  3; 3 theo giao tuyến đường tr n tâm H  2; 0;1 , bán kính r  hương trình  S  A  x  1   y     z    18 2 GV: ĐẶNG NGỌC HIỀN B  x  1   y     z    18 2 Page 2 ĐT: 0977802424 TRUNG TÂM NGUYỄN ĐĂNG –-487 – NGUYỄN AN NINH – VŨNG TÀU C  x  1   y     z    2 D  x  1   y     z    2 2 Câu 36 [2H3-3] Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2;  Mặt phẳng  P  qua điểm M cắt trục tọa độ Ox , Oy , Oz A, B, C cho M trực tâm tam giác ABC hương trình mặt phẳng  P  A x y z   0 B x  y  z   C x  y  5z  30  Câu 37 [2H3-3] Trong không gian với hệ trục x 1    : 1  A 1; 0;  x y z   1 Oxyz , cho A 1; 4;  , B  1; 2;  D y2 z  Tìm tọa độ M     cho MA2  MB2 nhỏ B 1; 0; 4  C  1; 0;  Câu 38 [2D1-3] Có điểm M thuộc đồ thị hàm số y  hai lần khoảng cách từ M đến trục hoành A B đường thẳng D  0; 1;  x2 cho khoảng cách từ M đến trục tung x 1 C D Câu 39 [2D1-3] Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  x  3x  3mx  m  nghịch biến  0;   Câu 40 C m  D m  [2D1-3] Tìm giá trị m cho đồ thị hàm số y  x3  mx2   6m   x  12 có điểm cực đại cực tiểu nằm c ng phía trục tung A m  1 B m  1  m   A  m  3  B m  2 C m   D 3  m   2 vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt bao nhiêu? A 24(m / s) B 18(m / s) C 108(m / s) D 64(m / s) Câu 41 [2D1-3] Một vật chuyển động theo quy luật s   t  6t với t (giây) khoảng thời gian tính từ Câu 42 [2D2-3] Xét bất phương trình log22 2x   m  1 log2 x   Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng A m   0;     2;  ?   B m    ;       C m    ;    D m   ;  Câu 43 [2D2-3] Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 4x   m  1 2x  3m   có nghiệm x1 , x2 cho x1  x2  A m   C m  B m  D m  Câu 44 [2D3-3] Cho  H  hình phẳng giới hạn đường cong C  : y  x2  4x đường thẳng  d  : y  x Tính thể tích V vật thể tr n xoay hình phẳng  H  quay xung quanh trục hồnh A V  108 10 B V  81 C V  Câu 45 [2D3-3] Cho hàm số f  x  liên tục   1;     f  108  D V  81 10 x  dx  Tính I   x f  x  dx A I  B I  16 C I  D I  A S  B S  1 C S  D S  5 Câu 46 [2D4-3] Cho số phức z  a  bi (với a, b  ) thỏa z   i   z   i  2z  3 Tính S  a  b GV: ĐẶNG NGỌC HIỀN Page ĐT: 0977802424 TRUNG TÂM NGUYỄN ĐĂNG –-487 – NGUYỄN AN NINH – VŨNG TÀU  Câu 47     [2D3-4] Cho F  x  nguyên hàm f  x  0;  , biết F     3 3  x F  x  dx  Tính  S   x f  x  dx A S  B S  2 C S  2 2 D S   Câu 48 [2D4-4] Cho số phức z thỏa mãn z   3i  Giá trị lớn z   i Câu 49 A B 13  C 13  D [2H3-4] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  a; 0;  , B  0; b;  , C  0; 0; c  , với a, b, c  2 72    Biết mặt phẳng  ABC  tiếp xúc với mặt cầu S  :  x  1   y     z    Tính a b c thể tích V khối tứ diện OABC A V  B V  C V  D V  [1D3-4] Cho dãy số  un  thỏa mãn log u2018  2017 2018  log u1  u2018  log u1 un1  un với 1917 n  Tìm giá trị lớn n để un  Câu 50 A 232 GV: ĐẶNG NGỌC HIỀN B 233 C 234 HẾT Page D 235 ĐT: 0977802424 ... tứ diện OABC A V  B V  C V  D V  [1D3-4] Cho dãy số  un  thỏa mãn log u2018  2017 2018  log u1  u2018  log u1 un1  un với 1917 n  Tìm giá trị lớn n để un  Câu 50 A 232 GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: 01Thi thử THPTQG 2018, 01Thi thử THPTQG 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay