Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 cực hay

5 34 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 20:11

Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH - - Mã đề 101 Đáp Câu án D B C D A D B C A 10 C 11 C 12 B 13 B 14 D 15 D 16 D 17 B 18 B 19 A 20 D 21 B 22 A 23 B 24 D 25 B 26 D 27 D 28 B 29 C 30 A 31 C 32 A 33 C 34 C 35 A 36 C 37 C 38 A 39 A 40 A HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn VẬT LÝ 12 Đề thi gồm 40 câu Mã đề 102 Đáp Câu án C A B B D C D C D 10 C 11 B 12 B 13 C 14 B 15 D 16 B 17 D 18 A 19 D 20 D 21 B 22 D 23 A 24 A 25 C 26 C 27 A 28 A 29 A 30 A 31 B 32 B 33 D 34 C 35 B 36 C 37 A 38 A 39 D 40 C Mã đề 103 Đáp Câu án C A D B C B D B A 10 D 11 D 12 D 13 C 14 D 15 C 16 A 17 D 18 D 19 D 20 B 21 A 22 A 23 B 24 D 25 C 26 A 27 C 28 C 29 B 30 B 31 B 32 C 33 A 34 C 35 B 36 C 37 A 38 A 39 A 40 B Mã đề 104 Đáp Câu án A A C A D D D A C 10 D 11 C 12 B 13 B 14 C 15 B 16 D 17 C 18 C 19 B 20 D 21 A 22 A 23 D 24 D 25 B 26 C 27 C 28 B 29 C 30 C 31 D 32 A 33 B 34 B 35 A 36 D 37 B 38 B 39 A 40 A ... 38 A 39 A 40 A HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn VẬT LÝ 12 Đề thi gồm 40 câu Mã đề 102 Đáp Câu án C A B B D C D C D 10 C 11 B 12 B 13 C 14 B 15 D 16 B 17 D... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH - - Mã đề 101 Đáp Câu án D B C D A D B C A 10 C 11 C 12 B 13 B 14 D 15 D 16 D 17 B 18 B 19 A 20 D 21 B 22 A 23 B 24 D 25 B 26... 27 A 28 A 29 A 30 A 31 B 32 B 33 D 34 C 35 B 36 C 37 A 38 A 39 D 40 C Mã đề 103 Đáp Câu án C A D B C B D B A 10 D 11 D 12 D 13 C 14 D 15 C 16 A 17 D 18 D 19 D 20 B 21 A 22 A 23 B 24 D 25 C 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 cực hay, Đề thi học kì 2018 Vật lý 12 cực hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay