Bài gảng Hóa học đại cương Một số phương pháp xác định khối lượng mol phương trình của chất khí hay chất lỏng dễ bay hơi

21 44 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 17:16

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số phương pháp xác định khối lượng mol phương trình của chất khí hay chất lỏng dễ bay hơi, tỉ khối hơi, phương trình trạng thái,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu. HỌC PHẦN: HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Giảng Viên: Nguyễn Văn Quang Khoa Tự nhiên Trường CĐSP Quảng Ninh - Số đơn vị học trình: - Lí thuyết: 45 tiết; tập 28 tiết; kiểm tra tiết CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN Bài 1: Các khái niệm Bài 2: Một số định luật Bài 3: Hệ đơn vị Bài 3: Hệ đơn vị (Lượng vật chất = Trị số Đơn vị) Hệ đơn vị quốc tế (hệ SI) Hệ đơn vị phi SI Hệ đơn vị quốc tế (Hệ SI) 1.1 Hệ SI sở 1.2 Đơn vị dẫn xuất từ đơn vị SI sở 1.1 Hệ SI sở Đại lượng Đơn vị Tên gọi Kí hiệu Tên gọi Kí hiệu Chiều dài l Mét m Khối lượng m Kilogam kg Thời gian t Giây s Cường độ dòng điện I Ampe A Nhiệt độ T Kelvin K Lượng chất n Mol mol Candela cd Cường độ ánh sáng Sau đó, có bổ sung đơn vị Đại lượng Tên Góc phẳng Góc khối (góc đặc) Đơn vị đo Tên gọi Kí hiệu Radian Sterdian rad sr Bội đơn vị sở sau: Tiếp đầu ngữ Liên hệ Kí hiệu Tera 1012 T Giga 109 G Mega 106 M Kilo 103 k Hekto 102 h Deka 10 Dk Ước đơn vị sở sau: Tiếp đầu ngữ Liên hệ Kí hiệu Deci 10-1 d Centi 10-2 c Milli 10-3 m Mikro 10-6 nano 10-9 n Pico 10-12 p Bài tập áp dụng Hãy biểu thị số liệu sau đơn vị hệ SI: a) Độ dài liên kết 150 pm b) Một vật nặng 0,25 mg c) Thời gian sống trung bình vi hạt 0,5 ns d) Lượng chất điều chế 100 kmol Bài tập áp dụng   2.2 Đơn vị dẫn xuất từ đơn vị SI sở a Các đại lượng có tên riêng Đại lượng Đơn vị Kí hiệu Định nghĩa Lực Áp suất Năng lượng Cơng suất Điện tích Điện Tần số Newton Pascal Jun Oat Culong Von Hec N Pa J W C V Hz kg.m/s2 kg/ms2 kg.m2/s2 kg.m2/s3 (J/s) A.s J/A.s 1/s b Các đại lượng khơng có tên riêng Đại lượng Diện tích Thể tích Vận tốc Gia tốc Khối lượng riêng Cường độ điện trường Đơn vị Kí hiệu Mét vng Mét khối Mét/giây Mét/(giây)2 Kilogam/mét khối Von/mét m2 m3 m/s m/s2 kg/m3 V/m Ví dụ: - Lực F=ma, m tính kg, a tính m/s F có đơn vị kg.m/s2 (=N) - Năng lượng W=F.d, F tính N, d tính mét W tính N.m (=kg.m2/s2) Đơn vị phi SI 2.1 Một số đơn vị phi SI thông dụng 2.2 Hệ đơn vị nguyên tử 2.1 Một số đơn vị phi SI thông dụng Đại lượng Đơn vị Kí hiệu Thừa số chuyển đổi Chiều dài Thể tích Nhiệt độ Thời gian angstrom lít độ bách phân phút atmotphe bar mm thủy ngân Ec Calo oat Kilooat Electron Von A0 l C h atm bar mmHg erg cal Wh kWh eV 10-10 m 10-3m3 t(0C)=T(K)-273 60 s 3600 s 1,013.105 Pa 105 Pa mmHg=1/760 atm 10-7 J 4,184 J 3600 J 3600 kJ 1,602.10-19 J Áp suất Năng lượng 2.2 Hệ đơn vị nguyên tử Trong Hóa học lượng tử, có dùng hệ đơn vị nguyên tử, viết tắt đvn Trong hệ đơn vị qui ước sau: - Hằng số Flank rút gọn: - Bán kính Bo thứ nhất: - Khối lượng electron: - Tích Bài tập vận dụng 1:   Bài tập vận dụng 2: a) Hãy tính số khí R theo đơn vị SI, biết phương trình trạng thái khí lí tưởng có dạng: PV=nRT b) Hãy tính giá trị R thể tích tính lít áp suất tính atm Bài tập vận dụng 3: a) Em hiểu “công nghệ nano”? b) Hãy phân biệt hai khái niệm “đơn vị” “thứ nguyên”? Đáp án BTVD 1: •   Đáp án BTVD 2: •   ...CHƯƠNG I: CÁC KHÁI NIỆM ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN Bài 1: Các khái niệm Bài 2: Một số định luật Bài 3: Hệ đơn vị Bài 3: Hệ đơn vị (Lượng vật chất = Trị số Đơn vị) Hệ đơn vị quốc tế (hệ SI)... Hệ SI sở Đại lượng Đơn vị Tên gọi Kí hiệu Tên gọi Kí hiệu Chiều dài l Mét m Khối lượng m Kilogam kg Thời gian t Giây s Cường độ dòng điện I Ampe A Nhiệt độ T Kelvin K Lượng chất n Mol mol Candela... 10-12 p Bài tập áp dụng Hãy biểu thị số liệu sau đơn vị hệ SI: a) Độ dài liên kết 150 pm b) Một vật nặng 0,25 mg c) Thời gian sống trung bình vi hạt 0,5 ns d) Lượng chất điều chế 100 kmol Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài gảng Hóa học đại cương Một số phương pháp xác định khối lượng mol phương trình của chất khí hay chất lỏng dễ bay hơi, Bài gảng Hóa học đại cương Một số phương pháp xác định khối lượng mol phương trình của chất khí hay chất lỏng dễ bay hơi, 1 Hệ SI cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay