BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI, QP – AN NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

65 20 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:40

UỶ UỶ BAN BAN NHÂN NHÂN DÂN DÂN TỈNH TỈNH ĐỒNG ĐỒNG NAI NAI BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI, QP – AN NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017 Đồng Nai, ngày 03 tháng 01 năm 2017 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NQ HĐND TỈNH Có 05 tiêu vượt Kế hoạch Có 18 tiêu đạt Kế hoạch Có tiêu chưa đạt Kế hoạch 55 CHỈ CHỈ TIÊU TIÊU VƯỢT VƯỢT MỤC MỤC TIÊU TIÊU NQ NQ HĐND HĐND TỈNH TỈNH ST T CHỈ TIÊU MỤC KẾT QUẢ TIÊU NQ Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi, 9% 8,8% Vượt 0,2% NQ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2016 đạt 77,5%, 75% 77,5% Vượt 2,5% NQ Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước đạt tiêu chuẩn quốc gia 56% 60% Vượt 4% NQ Số xã đạt chuẩn nông thôn 20 xã 22 xã Vượt 02 xã Tổng thu ngân sách 42.880 tỷ Vượt 1% NQ TỶ LỆ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU NQ HĐND TỈNH STT I Chỉ tiêu ĐVT Mục Ước Đánh tiêu năm giá 2016 2016 Về kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP theo phương pháp mới) GRDP bình quân đầu người Tốc độ tăng kim ngạch xuất     % 8-9 8,2 Triệu đồng 76 77,3 USD % 3.3003.456,0 3.350 10-12 7,9 Đạt Đạt Không đạt STT Chỉ tiêu ĐVT I Về kinh tế Mục Ước Đánh tiêu năm giá 2016 2016     Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 75.000 Tỷ đồng 78.000 75.292, Đạt %GRDP - Tổng thu ngân sách Đạt dự toán Tỷ đồng 42.880 Vượt giao Xây nhà xã hội đưa vào sử dụng Căn 536 536 Đạt STT Chỉ tiêu Ước Mục Đánh ĐVT tiêu năm giá 2016 2016 II Về xã hội Số xã đạt chuẩn nông thôn năm   Số xã 20 Số huyện đạt chuẩn nơng thơn Số (hồn thành nhiệm vụ nơng huyện thôn mới) năm Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên Quy mơ dân số trung bình Tỷ lệ dân số thành thị %   22 Vượt 1,08 1,08 Đạt % % Ngàn 2.980 2.980 Đạt người % 35% 35% Đạt STT Chỉ tiêu ĐVT Mục tiêu 2016 II Về xã hội Giảm tỷ lệ hộ nghèo Giảm tỷ lệ lao động khơng có 10 việc làm khu vực đô thị Ước Đánh năm 2016 giá   % %   1% (theo 1% (theo chuẩn chuẩn nghèo Nghị nghèo số 126/2014/NQNghị Đạt HĐND ngày số 26/9/2014 của HĐND tỉnh) HĐND tỉnh) 2,48 2,48 Đạt STT Chỉ tiêu II Về xã hội Tỷ lệ lao động qua đào tạo Tỷ lệ lao động qua đào tạo 10 nghề Tỷ lệ lao động đào tạo từ trung cấp nghề trở lên Số Bác sỹ/ vạn dân 11 Số giường bệnh/vạn dân 12 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế Ước Mục Đánh ĐVT tiêu năm giá 2016 2016     % 69 69 Đạt % 53 53,13 Đạt % 15-16 15,2 Đạt Bác 7,2 sỹ Giườ 26 ng % 7,2 Đạt 26 Đạt 75 77,5 Vượt STT Chỉ tiêu II Về xã hội Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội 13 Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Tỷ lệ trẻ em suy dinh 14 dưỡng cân nặng theo độ tuổi Tỷ lệ trẻ em suy dinh 15 dưỡng chiều cao theo độ tuổi Ước Mục Đánh ĐVT tiêu năm giá 2016 2016     % 42,7 42,7 Đạt % 41,6 41,6 Đạt % 8,8 Vượt % 24,5 24,5 Đạt STT Chỉ tiêu II Về xã hội Tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 16 Tỷ lệ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa Tỷ lệ doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước 17 Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước đạt tiêu chuẩn QG Ước Mục Đánh ĐVT tiêu năm giá 2016 2016     Trên Trên % Đạt 90 90 Trên Trên % Đạt 98 98 % 100 100 Đạt % 72 % % 72 Đạt Trên Trên Đạt 99 99 56 60 Vượt MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH ĐỒNG NAI NĂM 2017 Đẩy mạnh thực nhiệm vụ đột phá, nâng cao lực cạnh tranh tỉnh gắn với tái cấu trúc kinh tế theo hướng vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; phát triển văn hóa, người Bảo đảm an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân Ứng phó hiệu với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Nâng cao hiệu công tác cải cách hành chính, hiệu lực quản lý nhà nước Bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trị trật tự an toàn xã hội địa bàn CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017  Tăng trưởng GRDP 8-9%(PP mới)  Tổng kim ngạch xuất tăng 79%;  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 0,4%,  Tỷ lệ thất nghiệp khu vực đô thị 2,4%; CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017  Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2017 đạt 71%, đào tạo nghề đạt 56%  Tỷ lệ lao động đào tạo từ trung cấp nghề trở lên chiếm tỷ lệ 16-17% tổng số lao động đào tạo nghề  Số Bác sỹ vạn dân 7,5 Bác sỹ/1 vạn dân; Số giường bệnh vạn dân đạt 27,5 giường/1vạn dân CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017  Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80-90%  Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước đạt 99%, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước đạt tiêu chuẩn QC02 65%  Đảm bảo tỷ lệ rác thải trơ chôn lắp từ 15% trở xuống (đối với rác thải sinh hoạt sau xử lý) CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2017  100% khu công nghiệp hoạt động địa bàn có có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường;  100% khu công nghiệp có nước thải ổn định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động  Giữ độ che phủ xanh đạt 56%; ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 29,76% UỶ UỶ BAN BAN NHÂN NHÂN DÂN DÂN TỈNH TỈNH ĐỒNG ĐỒNG NAI NAI MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2017 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 Với chủ trương Thủ tướng Chính phủ tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp UBND tỉnh Đồng Nai trình Nghị ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tập trung vào 03 đột phá lớn gồm: GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 - Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hiệu cơng trình hạ tầng xã hội dịch vụ nâng cao chất lượng sống người dân; đó, ưu tiên đầu tư nâng cấp cơng trình cấp nước sạch, thiết chế văn hóa - thể thao sở phục vụ nhân dân; GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào ngành nghề chủ lực, mũi nhọn tỉnh Đầu tư phát triển giáo dục mầm non theo Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 – 2020; GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành theo hướng xây dựng hành đại, đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ phẩm chất lực, hệ thống quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững tỉnh GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 Một là: Tiếp tục triển khai Nghị số 179/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 HĐND tỉnh; Quyết định số 14/QĐUBND ngày 07/01/2016 UBND tỉnh mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 Hai là:Tập trung thực nghiêm nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị số 19 - 2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 Chính phủ; Ba là: Tiếp tục thực tốt giải pháp thu hút đầu tư nước tái cấu kinh tế GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 Bốn là: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ, Năm là: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ: GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2017 Sáu là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước, tăng cường cơng tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bảy là: Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Tám là: Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh trật tự, an tồn xã hội XIN CẢM ƠN!
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI, QP – AN NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017, BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI, QP – AN NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay