Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định

125 27 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:14

PHẠM TUẤN ĐẠT LỜI CẢM ƠN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Sau thời gian học tập trường Đại học Sư phạm Hà nội 2, với kiến thức tiếp thu thầy cô, với trăn trở nghiệp giáo dục nơi công tác, lựa chọn đề tài “Quản lý xây dựng *** trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định” PHẠM TUẤN ĐẠT CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà nội và đặc biệt là GS.TS Phan Văn Kha - Nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, người thầy tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình lập đề cương, nghiên cứu và hoàn thành LÝ luận XÂY văn QUẢN DỰNG Xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ Hội đồng khoa học, TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA thầy cô khoa Sau đại học trường Đại học Sư phạm Hà nội tạo BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY, điều kiện thuận lợi để thân hoàn thành luận văn NAM Xin chân thành cảmTỈNH ơn quan tâm,ĐỊNH tạo điều kiện thuận lợi Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy, đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Giao Thủy, đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên trường Tiểu học huyện Giao *** Thủy, bạn đồng nghiệp nhiệt tình cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến ḶN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC trình chúng tơi nghiên cứu KHĨA: 2015 - 2017 Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2017 Tác giả HÀ NỘI, NĂM 2017 Phạm Tuấn Đạt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHẠM TUẤN ĐẠT QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS TS Phan Văn Kha HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết nghiên cứu luận văn này là trung thực và không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn này cảm ơn và thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2017 Tác giả Phạm Tuấn Đạt MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể và đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 6 Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Các phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn đề tài 10 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu chuẩn trường học một số nước giới 1.1.2 Các nghiên cứu xây dựng chuẩn trường học và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia Việt Nam và một số nhận xét 16 1.2 Một số khái niệm đề tài 18 1.2.1 Quản lý 18 1.2.2 Quản lý nhà trường 19 1.2.3 Chuẩn 20 1.2.4 Chuẩn hóa giáo dục 21 1.2.5 Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 15 1.2.6 Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững 22 1.3 Giáo dục tiểu học bối cảnh đổi giáo dục 23 1.3.1 Vị trí trường tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 23 1.3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn trường tiểu học 23 1.3.3 Mục tiêu giáo dục tiểu học bối cảnh đổi giáo dục 25 1.3.4 Yêu cầu nội dung, phương pháp GD tiểu học bối cảnh đổi giáo dục 29 1.4 Chuẩn giáo dục tiểu học và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 30 1.4.1 Chuẩn giáo dục tiểu học 30 1.4.2 Tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 33 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng và quản lý việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững 34 1.5.1 Chính sách Nhà nước 39 1.5.2 Đặc điểm học sinh tiểu học 40 1.5.3 Điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương 40 Kết luận chương 41 CHƯƠNG THỰC TRẠNG XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH THEO TIÊU CHUẨN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 2.1 Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Giao Thủy 38 2.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 38 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 38 2.1.3 Tình hình giáo dục và giáo dục tiểu học địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 46 2.2 Thực trạng quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 43 2.2.1 Thực trạng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 44 2.2.2 Thực trạng quản lí việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 54 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lí xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định…………………… 67 2.3.1 Mặt mạnh: 57 2.3.2 Mặt hạn chế: 62 2.3.3 Nguyên nhân mặt mạnh và mặt tồn trên: 64 Kết luận chương 2: 66 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA BỀN VỮNG Ở HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH 69 3.1 Nguyên tắc lựa chọn biện pháp 69 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 69 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.3 Đảm bảo tính khoa học 69 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi 69 3.2 Một số biện pháp xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 69 3.2.1 Quán triệt tư tưởng, nhận thức cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành đoàn thể cấp, CBQL, GV, HS ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 69 3.2.2 Lập kế hoạch xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 73 3.2.3 Cấu trúc nhà trường theo hướng chuẩn hóa, trọng cơng tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV đạt tiêu chuẩn theo qui định 77 3.2.4 Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia 83 3.2.5 Tăng cường xây dựng CSVC-TBDH đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia 86 3.2.6 Đẩy mạnh công tác xã hợi hóa giáo dục, phối hợp hoạt đợng tổ chức đoàn thể nhà trường đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia 89 3.3 Tính cấp thiết và khả thi giải pháp 92 3.4 Khảo nghiệm cần thiết và tính khả thi biện pháp 92 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 92 3.4.2 Nội dung khảo nghiệm 93 3.4.3 Kết khảo nghiệm 93 Kết luận chương 3: 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBQL : Cán bộ quản lý CĐ : Cao đẳng CHT : Chưa hoàn thành CNH-HĐH : Cơng nghiệp hố - đại hố CSVC : Cơ sở vật chất ĐH : Đại học ĐNGV : Đội ngũ giáo viên GD : Giáo dục GD & ĐT : Giáo dục và Đào tạo GDQD : Giáo dục quốc dân GV : Giáo viên HS : Học sinh HT : Hoàn thành HTGDQD : Hệ thống giáo dục quốc dân KT-XH : Kinh tế - xã hội MN : Mầm non PCGD : Phổ cập giáo dục PCGDTH : Phổ cập giáo dục tiểu học PHHS : Phụ huynh học sinh QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục SGK : Sách giáo khoa TB : Trung bình TBDH : Thiết bị dạy học TDTT : Thể dục thể thao TH : Tiểu học THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TN : Tốt nghiệp UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa XHHGD : Xã hội hoá giáo dục XMC : Xoá mù chữ DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Hệ thống trường, lớp, số lượng HS cấp học huyện Giao Thủy………………………………………………………….… ………… 41 Bảng 2.2: Thống kê phòng học, phòng chức có 42 Bảng 2.3: Trình đợ đợi ngũ CBQL, GV đứng lớp trường tiểu học huyện Giao Thủy 45 Bảng 2.4: Tỷ lệ giáo viên/lớp trường Tiểu học huyện Giao Thủy 46 Bảng 2.5: Cơ sở vật chất trường tiểu học huyện Giao Thủy 47 Bảng 2.6 Kết chất lượng và hiệu giáo dục học sinh trường Tiểu học huyện Giao Thủy 51 Bảng 2.7 Mức độ đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chuẩn trường tiểu học huyện Giao Thủy 52 Bảng 2.8: Tổng hợp kết trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy 53 Bảng 2.9 Tổng hợp kết khảo sát việc sử dụng biện pháp quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 54 Bảng 3.1 Tổng hợp kết khảo nghiệm cần thiết và tính khả thi giải pháp quản lý việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 93 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tổng hợp kết khảo nghiệm cần thiết giải pháp quản lý việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 94 Biểu đồ 3.2 Tổng hợp kết khảo nghiệm tính khả thi giải pháp quản lý việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 94 101 - Có sách khen thưởng giáo viên dạy giỏi và giáo viên đạt danh hiệu thi đua cấp, tương xứng với công sức đầu tư giáo viên và ngang với ngành thuộc lĩnh vực kinh tế để khuyến khích đợng viên cán bợ, giáo viên yên tâm, thi đua dạy tốt 2.3 Với Ủy ban nhân dân tỉnh - Ưu tiên, đầu tư kinh phí cho nhà trường, địa phưp[ng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia - Chỉ đạo việc phân cấp, phân quyền triệt để, tạo chủ động cho ngành giáo dục qui hoạch, kế hoạch tài chính, thiết kế xây dựng sở vật chất trường học và qui hoạch đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường - Tăng cường công tác tra, kiểm tra sâu sát thực tế trường tiểu học đặc biệt là trường nằm lợ trình phấn đấu đạt chuẩn mức đợ 2; trường chuẩn công nhận lại sau năm, đôn đốc và điểm hạn chế và đạo khắc phục kịp thời 2.4 Với Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định - Tổ chức tham quan một số trường chuẩn khu vực, tỉnh khác để cán bộ quản lý học tập kinh nghiệm - Tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lý tham quan học hỏi kinh nghiệm nước có giáo dục đại 2.5 Đối với UBND huyện Giao Thủy - Đưa công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện năm để ban ngành, xã, thị trấn tổ chức thực - Chỉ đạo cán bộ quản lý, giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng trường với tiêu cụ thể xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục mặt 102 - Chỉ đạo xã, thị trấn, đoàn thể trị xã hội như: Khuyến học, Hội cha mẹ học sinh thường xuyên tổ chức quán triệt nội dung mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia - Đầu tư kinh phí xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị cho nhà trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia - Chỉ đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo thực nhiệm vụ phát triển giáo dục - Đổi công tác cán bộ, đặc biệt trọng công tác quy hoạch cán bợ quản lý trường lợ trình xây dựng chuẩn quốc gia 2.6 Đối với phòng Giáo dục Đào tạo huyện Giao Thủy - Tham mưu với UBND huyện để xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Qui hoạch mạng lưới trường lớp nhanh chóng kịp thời, phù hợp với tình phát triển kinh tế xã hợi địa phương mang tính bền vững - Qui hoạch phát triển đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên kịp thời đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia - Tham mưu với UBND huyện để thực luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm đảm bảo đủ số lượng, đồng bộ cấu đội ngũ - Phối hợp chặt chẽ với phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện việc đạo hoạt động giáo dục trường tiểu học - Tổ chức cho cán bợ, giáo viên, nhân viên phòng Giáo dục và trường tiểu học tham quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trường và ngoài tỉnh 2.7 Với trường tiểu học 2.7.1 Với Hiệu trưởng - Tăng cường tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao lực lãnh đạo, QL 103 - Phải có lực học tập, tự nghiên cứu và áp dụng hệ thống biện pháp quản lí xây dựng, phát huy tối đa lực ĐNCBQL, GV, NV phục vụ nghiệp GD&ĐT nhà trường - Tích cực chủ đợng tham mưu trực tiếp với quyền địa phương và Phòng GD&ĐT vấn đề xây dựng trường chuẩn quốc gia để tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc góp phần hoàn thành tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia và tiêu số lượng trường đạt chuẩn quốc gia mợt cách bền vững Phòng GD&ĐT đề 2.7.2 Với giáo viên - Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để đạt trình đợ chuẩn và có ý thức áp dụng đổi phương pháp dạy học vào q trình giảng dạy mợt cách hiệu - Tranh thủ thời gian tự học Ngoại ngữ và Tin học - Tích cực tham mưu cho lãnh đạo trường vấn đề xây dựng trường chuẩn quốc gia một cách bền vững để đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện GD&ĐT giai đoạn 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành đảng bộ huyện Giao Thủy (2010), Lịch sử Đảng huyện Giao Thủy (1930 – 2010) Bộ GD&ĐT (2009), “Điều lệ trường tiểu học” Bộ GD&ĐT (2012), “Qui chế công nhận trường ttiểu học đạt chuẩn quốc gia” ban hành kèm theo Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT (2012) “Qui định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học” Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Bộ GD&ĐT (2012) “Qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Nhà x́t Chính trị quốc gia, Hà Nợi Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nợi Đặng Thành Hưng, “Chuẩn chuẩn hóa giáo dục, vấn đề lý luận thực tiễn”, Viện chiến lược chương trình giáo dục, Hà Nợi, 2005 Hồng Minh Thao – Hà Thế Truyền (2003), “Quản lý giáo dục tiểu học theo định hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa”, Nxb Giáo dục, Hà Nợi 10 Ngũn Trọng Hậu (2013) Tổ chức, quản lý sở giáo dục nhà trường – Tập bài giảng Cao học quản lý giáo dục 11 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012) Quản lý giáo dục Một số vấn đề lý luận thực tiễn-NXB Đại học quốc gia Hà Nội 12 Phan Văn Kha Đổi toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện KHGDVN, 2012 13 Phan Văn Kha Đổi giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị Trung ương khóa XI Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện KHGDVN, 2013 105 14 Phòng GD&ĐT Giao Thủy, Báo cáo tổng kết năm học 2011-2012; 20122013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 15 Quốc hội Nước CH XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nợi 16 Quốc hợi Nước CH XHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nợi 17 Trần Kiểm (2009), Những vấn đề khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư Phạm, Hà Nội 18 Trần Quốc Thành (2007), Đề cương bài giảng Khoa học quản lý 19 Sở GD&ĐT Nam Định (2016), “Báo cáo tổng kết năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017” 106 PHỤ LỤC SỐ 1: PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TRƯỜNG TH THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (Dùng cho CBQL,GV trường TH) Kính gửi: ……………………………………………………………… Để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu đề tài “Quản lí cơng tác xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”, tơi xin đồng chí vui lòng cho biết thực trạng nhà trường có đáp ứng tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia hay không cách điền số lượng vào chỗ chấm(….) cột và đánh dấu (x) vào chỗ chấm (…) tương ứng cột bảng sau: Thực trạng nhà trường đối chiếu với Tiêu chuẩn (1) Nội dung tiêu chuẩn nội dung (2) tiêu chuẩn (3) Đạt Chưa đạt Tiêu 1/ Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường: chuẩn - Có đủ CBQL, hợi đồng theo quy định … …… Tổ chức - Có tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể theo quy định … …… và quản - Có tổ chun mơn và văn phòng theo quy định hoạt đợng lý nhà hiệu … …… trường 2/ Lớp học, số học sinh, trường, điểm trường: - Có ………lớp học, ………….HS, ………… điểm trường … …… - Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định … …… … …… … …… … …… 3/ Chấp hành tốt chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Nhà nước, đảm bảo Quy chế dân chủ hoạt đợng 4/ Có ứng dụng CNTT vào quản lý hành và thực phong trào thi đua đạt kết cao 5/ Quản lý hoạt động giáo dục, CB, GV, NV, HS, tài sản hiệu 6/ Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho HS, CB, GV, NV hiệu * Đánh giá chung Tiêu chuẩn 1: …… …… 107 Tiêu 1/ Năng lực CBQL: Có trình đợ từ Cao đẳng sư phạm trở lên và chuẩn xếp loại trở lên theo quy định Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu Cán bợ trưởng …… … …… … …… … …… … …… 4/ Có ………… nhân viên … …… * Đánh giá chung Tiêu chuẩn 2: … …… quản lý, 2/ Số lượng, trình đợ đào tạo giáo viên: giáo - Có ………… GV, tỷ lệ GV/lớp:……………… viên, - Có …………% giáo viên đạt chuẩn trình đợ đào tạo, có nhân ……………… % giáo viên đạt trình đợ chuẩn viên 3/ Kết đánh giá, xếp loại giáo viên: học sinh - Có ……….% giáo viên xếp lọai khá, giỏi BDTX, có …………… % giáo viên xếp loại giỏi - Có ……… % giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, có…………….% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên Tiêu 1/ Khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, sân tập theo chuẩn quy định … …… Cơ sở 2/ Có …………phòng học … …… vật chất 3/ Có ………….phòng chức … …… trang 4/ Có đủ trang thiết bị văn phòng phục vụ quản lý và dạy-học … …… thiết bị 5/ Có ………nhà vệ sinh, ……… nhà để xe cho GV, HS … …… dạy học 6/ Có hệ thống nước sạch, hệ thống nước, thu gom rác thải … …… 7/ Có thư viện đạt chuẩn trở lên … … 8/ Có đủ thiết bị dạy-học và sử dụng hiệu … …… * Đánh giá chung Tiêu chuẩn 3: … …… Tiêu 1/ Có Ban đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động hiệu … …… chuẩn 2/ Tham mưu nhà trường với cấp ủy Đảng, quyền và phối Quan hệ hợp với tổ chức đoàn thể địa phương hiệu … …… nhà 3/ Huy động tham gia cộng đồng vào hoạt động giáo dục và xây trường, dựng CSVC nhà trường hiệu … …… … …… gia đình, 4/ Thực công khai nguồn thu nhà trường theo quy định xã hội * Đánh giá chung Tiêu chuẩn 4: 108 Tiêu 1/Thực đầy đủ, nghiêm túc chương trình giáo dục, kế hoach dạy chuẩn học theo quy định Hoạt 2/ Triển khai và thực hoạt động giáo dục ngoài lên lớp động … …… phong phú, đạt kết thiết thực … …… giáo dục 3/ PCGDTH độ tuổi đạt mức I trở lên … …… và kết 4/ Kết xếp loại giáo dục học sinh giáo - Tỷ lệ HS xếp loại giáo dục từ trung bình trở lên đạt ………… % dục - Tỷ lệ HS xếp loại GD khá, giỏi đạt %, loại giỏi đạt 15% … …… … …… … …… - Có ………… HS tham gia và đạt giải hội thi, giao lưu cấp huyện trở lên tổ chức 5/ Hiệu đào tạo nhà trường: - Tỷ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học sau năm học đạt …% - Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ……….% * Đánh giá chung Tiêu chuẩn 5: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí! 109 PHỤ LỤC SỐ 2: TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CBQL, GV CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VỀ THỰC TRẠNG TRƯỜNG TH THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Thực trạng nhà trường đối chiếu với nội dung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn Đạt SL Tiêu chuẩn Tổ chức và quản lý nhà trường Tiêu chuẩn Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Tiêu chuẩn Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học Tiêu chuẩn Quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội Tiêu chuẩn Hoạt động giáo dục và kết giáo dục Chưa đạt % SL % 110 PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA BỀN VỮNG (Dùng cho CBQL cấp Hiệu trưởng trường TH) Kính gửi: ………………………………………………………………… Để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu đề tài “Quản lí cơng tác xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định”, tơi xin đồng chí vui lòng cho biết trình đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đồng chí sử dụng biện pháp quản lý nào biện pháp quản lý sau cách đánh dấu (x) vào cột tương ứng bên cạnh với ý bảng sau: Đã sử dụng Các biện pháp Rất hiệu SL Tham mưu tích cực với Đảng, quyền cấp huyện, địa phương và Hội cha mẹ HS việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia một cách bền vững Lập kế hoạch xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV 4.Tăng cường đổi phương pháp dạy-học nâng cao chất lượng giáo dục Xây dựng, cải tạo, nâng cấp CSVC, thiết bị day học % Hiệu SL % Không hiệu SL % Chưa sử dụng SL % 111 Huy động PHHS chung tay góp sức xây dựng trường chuẩn quốc gia Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đoàn thể địa phương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia 8.Tự kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn trình xây dựng trường chuẩn quốc gia Các biện pháp khác ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí! 112 PHỤ LỤC SỐ 4: TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CBQL CÁC CẤP VÀ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA BỀN VỮNG Đã sử dụng Các biện pháp Rất hiệu SL % Hiệu SL % Không hiệu SL Tham mưu tích cực với Đảng, quyền cấp huyện, địa phương và Hội cha mẹ HS việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Lập kế hoạch xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV 4.Tăng cường đổi phương pháp dạyhọc nâng cao chất lượng giáo dục Xây dựng, cải tạo, nâng cấp CSVC, thiết bị day học Huy động PHHS chung tay góp sức xây dựng trường chuẩn quốc gia Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đoàn thể địa phương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia 8.Tự kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn trình xây dựng trường chuẩn quốc gia Các biện pháp khác ………………………………………………………………………………… % Chưa sử dụng SL % 113 PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH XÃ(TT), CÁN BỢ PHỊNG GIÁO DỤC, CBQL, GV, PHHS CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Kính gửi: …………………………………………………………… Để góp phần nghiên cứu khả thực việc xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững huyện Giao Thủy, gửi đến quý thầy (cô), ông (bà) biện pháp sau công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Xin q thầy (cơ), ơng (bà) vui lòng cho ý kiến đánh giá cần thiết và tính khả thi biện pháp cách đánh dấu (x) vào lựa chọn bảng sau: Sự cần thiết Các biện pháp Rất cần thiết Cần thiết Tính khả thi Khơng Rất cần khả thiết thi Khả thi Không khả thi Quán triệt tư tưởng, nhận thức CBQL, GV, HS ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường Cấu trúc tổ chức nhà trường theo hướng chuẩn hóa, công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV đạt chuẩn theo quy định Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia Biện pháp này cần ý nội dung sau: - Đổi phương pháp dạy học theo hướng phát triển lực HS - Đổi quản lý hoạt động dạy học giáo viên - Tổ chức dạy học buổi / ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - Đổii công tác thi đua khen Ý kiến khác 114 thưởng và hoạt động ứng dụng CNTT nhà trường Tăng cường xây dựng CSVC, phương tiện dạy học, tổ chức môi trường giáo dục tốt cho việc tiến hành hoạt động dạy học, giáo dục: -Thường xuyên bổ sung và hoàn thiện CSVC, TBDH - Quản lý, bảo quản và sử dụng tốt, có hiệu CSVC, TBDH - Kế hoạch hoá việc xây dựng sở vật chất trường theo chuẩn quốc gia - Huy động nguồn kinh phí đầu tư CSVC, TBDH trường theo chuẩn quốc gia Đẩy mạnh cơng tác xã hợi hố giáo dục, phối hợp hoạt động tổ chức, đoàn thể nhà trường Biện pháp này cần làm tốt nội dung sau: - Kết hợp nhà trường và gia đình - Kết hợp nhà trường và lực lượng xã hội - Đẩy mạnh công tác xã hợi hố giáo dục - Thực cơng giáo dục Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ đồng chí! 115 PHỤ LỤC TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CHỦ TỊCH XÃ(TT), CÁN BỢ PHỊNG GIÁO DỤC, CBQL, GV, PHHS CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC Sự cần thiết Rất Các biện pháp cần thiết Cần thiết Tính khả thi Chưa Rất cần khả thiết thi Khả thi Chưa khả thi SL % SL % SL % SL % SL % SL % Quán triệt tư tưởng, nhận thức CBQL, GV, HS ý nghĩa, tầm quan trọng việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Lập kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường Cấu trúc tổ chức nhà trường theo hướng chuẩn hóa, cơng tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV đạt chuẩn theo quy định Tăng cường xây dựng CSVC, phương tiện dạy học, tổ chức môi trường giáo dục tốt cho việc tiến hành hoạt động dạy học, giáo dục Tăng cường xây dựng CSVC, phương tiện dạy học, tổ chức môi trường giáo dục tốt cho việc tiến hành hoạt động dạy học, giáo dục: Đẩy mạnh cơng tác xã hợi hố giáo dục, phối hợp hoạt động tổ chức, đoàn thể nhà trường ... xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 44 2.2.2 Thực trạng quản lí việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. .. dục và giáo dục tiểu học địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 46 2.2 Thực trạng quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 43... luận xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia bền vững Chương Thực trạng xây dựng trường TH đạt chuẩn quốc gia huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Chương 3: Một số biện pháp xây dựng trường TH đạt chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định, Quản lý xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia bền vững trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay