Quản lý đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

132 27 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN XUÂN TRƢỜNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Tình \ HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Tình, người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo, động viên tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thành luận văn Với tình cảm chân thành, tơi xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Hội đồng khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia giảng dạy, tư vấn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập nghiên cứu luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn nhiệt tình giúp đỡ đồng chí lãnh đạo đồng nghiệp Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu Tơi xin bày tỏ tình cảm sâu sắc tới gia đình người thân ủng hộ, động viên, tạo điều kiện để tơi hồn thành tốt luận văn Dù có nhiều cố gắng học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn, song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp tất quan tâm đến vấn đề nghiên cứu đóng góp ý kiến để luận văn hồn thiện Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Xuân Trƣờng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Tình Các số liệu tài liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết nghiên cứu không trùng với cơng trình cơng bố trước Tơi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Trƣờng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ NN & PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn CBQL Cán quản lý CBVC Cán viên chức CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐTN Đào tạo nghề GV Giáo viên HS Học sinh LĐTBXH Lao động thƣơng binh xã hội THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TTLĐ Thị trƣờng lao động MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Việt Nam 1.2 Hoạt động đào tạo nghề trƣờng cao đẳng nghề 1.2.1 Trường cao đẳng nghề hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam 1.2.2 Một số vấn đề lý luận đào tạo trường cao đẳng nghề 12 1.3 Quản lý đào tạo nghề trƣờng cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động 18 1.3.1 Khái niệm quản lý đào tạo nghề trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 18 1.3.2 Những đặc trưng chủ yếu thị trường lao động 26 1.3.3 Nội dung quản lý đào tạo nghề trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 29 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý đào tạo nghề 33 1.4.1 Chủ trương, đường lối Đảng, nhà nước nguồn lực người phục vụ CNH-HĐH đất nước 33 1.4.2 Phương hướng chuyển đổi cấu kinh tế, cấu ngành nghề việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội 34 1.4.3 Các yếu tố sở đào tạo nghề 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG 38 2.1 Khái quát trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội 38 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy nhà trường 40 2.2 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 42 2.2.1 Mục đích nghiên cứu 42 2.2.2 Nội dung nghiên cứu 42 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.4 Địa bàn khách thể khảo sát 42 2.3 Kết nghiên cứu thực trạng 42 2.3.1 Thực trạng hoạt động đào tạo Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội 42 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động 47 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động đào tạo Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động 71 2.4.1 Những thành tựu 71 2.4.2 Những tồn 72 2.4.3 Nguyên nhân tồn 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG 75 3.1 Yêu cầu quản lý đào tạo Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội 75 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 79 3.2.1 Đảm bảo tính mục đích 79 3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn 79 3.2.3 Đảm bảo tính kế thừa 79 3.2.4 Đảm bảo tính khả thi 79 3.3 Các biện pháp quản lý đào tạo Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trƣờng lao động 80 3.3.1 Xác định nhu cầu nhân lực sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động 80 3.3.2 Tổ chức đổi quy trình cơng tác tuyển sinh 82 3.3.3 Xây dựng nội dung chương trình đào tạo gắn theo nhu cầu thị trường lao động phát triển kinh tế xã hội địa phương 84 3.3.4 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cán quản lý đáp ứng yêu cầu đổi đào tạo 87 3.3.5 Tăng cường hợp tác đào tạo với sở sản xuất để tổ chức cho giáo viên học sinh - sinh viên tham gia sản xuất tiếp cận với thực tiễn 89 3.3.6 Thực “dân chủ hóa, xã hội hóa” q trình kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo 91 3.3.7 Chỉ đạo củng cố bổ sung sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo 93 3.4 Mối quan hệ biện pháp 95 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 97 3.5.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 97 3.5.2 Kết khảo nghiệm 98 KẾT LUẬN CHƢƠNG 104 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 105 Kết luận 105 Khuyến nghị 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động đào tạo nghề chủ trƣơng quan trọng nhằm cung câp cho thị trƣờng lao động nguồn lực qua đào tạo, chất lƣợng cao Trong giai đoạn lĩnh vực đào tạo nghề nƣớc ta đƣợc Đảng nhà nƣớc đặc biệt coi trọng Nhận thức đƣợc tầm quan trọng nguồn nhân lực trình xây dựng phát triển đất nƣớc, Nghị đại hội đại biểu lần thứ XI rõ: “Phát triển, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lƣợng cao yếu tố định phát triển nhanh, bền vững đất nƣớc Đổi bản, toàn diện giáo dục theo hƣớng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa; đổi nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học; đổi chế quản lý giáo dục, đào tạo” Quán triệt thực chủ trƣơng đổi giáo dục đào tạo, ngành giáo dục giao quyền tự chủ cho sở giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Vì vậy, chất lƣợng đào tạo sở giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ khâu tuyển sinh, trình đào tạo kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội Trong đó, yếu tố quan trọng có tính chất quan trọng quản lý hoạt động đào tạo nhằm đảm bảo cho hoạt động thống hiệu quả, theo nếp có quy trình Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội, trƣờng đào tạo đa dạng trình độ chun mơn kỹ thuật đa dạng ngành nghề Với chức nhiệm vụ đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật có tay nghề, chun mơn nghiệp vụ, có ý thức kỷ luật v.v Trên thực tế năm qua Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội có nhiều đổi cơng tác quản lý đặt đƣợc nhiều thành tựu to lớn, nguồn nhân lực lao động nhà trƣờng đào tạo tăng số lƣợng, chất lƣợng bƣớc đáp ứng đƣợc nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề cung cấp cho doanh nghiệp thị trƣờng lao động Tuy nhiên, cơng tác đào tạo tồn số vấn đề nhƣ: Quá trình quản lý đào tạo nghề chƣa đồng mục tiêu, nội dung chƣơng trình, đội ngũ giáo viên, số lƣợng tuyển sinh năm chƣa đạt kế hoạch đƣợc giao, điều kiện sở vật chất bất cập, hạn chế nên chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực lao động chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng lao động đa dạng thị trƣờng, chƣa đáp ứng đƣợc đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội Trong 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo ( 2005), Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo – Giáo trình cao học quản lý giáo dục – Khoa Sƣ phạm- ĐHQG Hà Nội, Nguyễn Văn Bình (Tổng chủ biên), (1999), Khoa học tổ chức quản lý - Một số lý luận thực tiễn, Nxb Thống kê, Hà Nội Bộ giáo dục Ðào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Hà Nội Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội (2006), Quyết định số 07/2006/QĐBLĐTBXH Quy hoạch phát triển mạng lưới trường dạy nghề, Hà Nội Hoàng Văn Châu (2009) “Phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho hội nhập kinh tế - vấn đề cấp bách sau khủng hoảng”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số (38) Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Nxb ĐHQG, Hà Nội .Nguyễn Phúc Châu (2012), Quản lý nhà trường, Nxb ĐHSP, Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2004), Quản lý chất lượng đào tạo, Chƣơng trình huấn luyện kỹ lãnh đạo, Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg Quy hoạch phát triển mạng lưới trường dạy nghề, Hà Nội 10 Hoàng Chúng (1983), Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục, Nxb giáo dục, Hà Nội 11 Vũ Đình Cƣờng (2005), Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất lượng đào tạo TCCN trường Trung cấp chuyên nghiệp Hà Nội, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố (Mã số 01X05/01-2002-Z), Hà Nội 12 J.Deslors (1996), Học tập - Kho báu tiềm ẩn, Nxb giáo dục, Hà Nội 13 M.Develay (1999), Một số vấn đề đào tạo giáo viên, Nxb giáo dục, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Doan (Chủ biên 1996), Các học thuyết quản lý, Nxb CTQG, Hà Nội 15 Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, Nxb CTQG, Hà Nội 110 16 Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nxb CTQG, Hà Nội 17 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội 18 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội 19 Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Nxb CTQG, Hà Nội 20 Trần Khánh Đức (2002), giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, Nxb giáo dục, Hà Nội 21 Trần Khánh Đức (2004), Quản lý kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO TQM, Nxb giáo dục, Hà Nội 22 Trần Khánh Đức (2010), giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ 21, Nxb giáo dục Việt Nam, Hà Nội 23 Nguyễn Minh Đƣờng (1996), Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ nhân lực điều kiện mới, Cơng trình khoa học cấp Nhà nƣớc, mã số KX07 - 14, Hà Nội 24 Phạm Xuân Hà (2011), “Kết hợp tăng trƣởng kinh tế với dạy nghề giải việc làm Đồng Nai”, Tạp chí Cộng sản điện tử, số (2) 25 Vũ Ngọc Hải (2007), Giáo dục Việt Nam đổi phát triển đại hoá, Nxb Giáo dục , Hà Nội 26 Nguyễn Thị Hằng, Đổi phát triển dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Trƣờng Cao đẳng nghề kỹ thuật cơng nghệ TP Hồ Chí Minh 27 Nguyễn Thị Hằng (2011), “Đổi dạy nghề, nâng cao sức cạnh tranh nguồn nhân lực kỹ thuật”, Tạp chí Cộng sản điện tử, số (827), Hà Nội 28 Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2012), Quản lý giáo dục, Nxb ĐHSP, Hà Nội 29 Nguyễn Ngọc Hiến (2007), Quản lý nhà nước kinh tế, xã hội, Nxb KH&KT, Hà Nội 30 Nguyễn Hùng , Sổ tay tư vấn hướng nghiệp chọn nghề, Nxb Giáo dục, Hà Nội 31 Trần Kiểm (2012), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, Nxb ĐHSP, Hà Nội 111 32 Trần kiểm (2012), Khoa học tổ chức tổ chức giáo dục, Nxb ĐHSP, Hà Nội 33 Philip Kolter (2003), Giáo trình quản trị marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội 34 H.Koontz, Cyril O’Donnell, Heinz Weihrich (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb KH&KT, Hà Nội 35 Bùi Văn Nhơn (2008), Quản lý nguồn nhân lực xã hội, Nxb KH&KT, Hà Nội 36 Đào Thị Phƣơng Nga, Tăng cường liên kết trường dạy nghề với doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học giáo dục 37 Văn Tân ( Chủ biên), Từ điển Tiếng Việt ( 1991), Nxb Khoa học Xã hội 38 Nguyễn Văn Tuấn ( 2006), Một số biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nghề Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học giáo dục 39 Hoàng Ngọc Tuấn (2017), Đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao "Khó khăn thách thức" Chuyên trang Giáo dục nghề nghiệp 40 Thái Văn Thành (2007), Quản lý giáo dục quản lý nhà trường, Nxb Đại học Huế 41 Đào Thị Thiệm (2008), “Quản lý trình đào tạo nghề trường Cao đẳng nghề Hải Dương theo hướng tiếp cận lý thuyết quản lý đảm bảo chất lượng”, Luận văn Thạc sĩ ngành KHGD 42 Hồng Ngọc Trí ( 2005), Nghiên cứu giaỉ pháp nhằm nang cao chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật Thủ đô Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ ngành KHGD 43 Nguyễn Ngọc Quang (1999) Quản lý phối hợp giáo dục học sinh THPT nhà trường với gia đình xã hội thành phố Thái Bình, Luận văn thạc sỹ KHGD.ápản 44 Quốc hội Nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật giáo dục nghề nghiệp, Thƣ viện pháp luật Việt Nam 45 Nguyễn Nhƣ Ý, Từ điển Tiếng Việt (1998), Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán QL giáo viên) Để tăng cƣờng quản lý cơng tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng Đề nghị thầy, vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: (Xin vui lòng đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến thầy, cô) Đề nghị thầy, cô cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực nội dung quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội thời gian qua: TT Nội dung quản lý (1) (2) Thực quy trình xây dựng mục tiêu, nội dung chƣơng trình, kế hoạch đào tạo sát với thực tiễn Xác định mục tiêu cụ thể nghề đào tạo Tổ chức phát triển chƣơng trình đào tạo sở nguyên tắc chƣơng trình Bộ có tham gia doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh Mục tiêu, chƣơng trình, kế hoạch đào tạo đƣợc thơng báo lấy ý kiến thành viên tổ chức trƣờng Mục tiêu, chƣơng trình, kế hoạch đào tạo đƣợc tổ chức khảo sát,có tham gia Ban, ngành liên quan đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt CBGV lập kế hoạch giảng dạy sở chƣơng trình đào tạo khóa học Phòng đào tạo, phối hợp với khoa chuyên mơn lập tiến độ giảng dạy thời khóa biểu Lãnh đạo nhà trƣờng họp phê duyệt kế hoạch giáo viên khoa chuyên môn Hàng tuần theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực mục tiêu, nội dung, kế hoạch đào tạo Điều chỉnh kịp thời mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo dựa phát triển địa phƣơng 10 Mức độ quan trọng Mức độ thực Rất Không Trung Chƣa cần Cần cần Tốt bình tốt thiết (3) (4) (5 (6) (6) (8) Đề nghị thầy, cô cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực biện pháp quản lý hoạt động dạy giáo viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội thời gian qua: Nội dung quản lý TT (1) (2) Quản lý kế hoạch giảng dạy thực kế hoạch giảng dạy môn học giáo viên Quản lý việc soạn bài, giảng bài, chuẩn bị phƣơng tiện dạy học, sử dụng khai thác phƣơng tiện dạy học giáo viên Quản lý việc vận dụng, phối hợp, cải tiến phƣơng pháp giảng dạy lý thuyết thực hành nghề Quản lý cơng tác dự giờ, bình giảng, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm giáo viên cán quản lý Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hồ sơ giảng dạy, giảng giáo viên Quản lý công tác kiểm tra đánh giá chất lƣợng học tập học sinh- sinh viên theo quy định Bộ LĐTBXH Tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên cán quản lý phù hợp với cấu ngành nghề Xây dựng chế độ, sách thu hút kỹ sƣ, chuyên gia, thợ bậc cao đơn vị sản xuất tham gia giảng dạy 10 Tổ chức gửi cán bộ, giáo viên sở sản xuất để học hỏi công nghệ mới, sở đào tạo nƣớc Xây dựng chế độ khen thƣởng cán bộ, giáo viên có thành tích cao cơng tác Mức độ quan trọng Rất Không cần Cần cần thiết (3) (4) (5 Mức độ thực Tốt (6) Trung Chƣa bình tốt (6) (8) Đề nghị thầy, cô cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực biện pháp quản lý hoạt động học HS-SV Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội thời gian qua: TT Nội dung quản lý (1) (2) Quán triệt nội quy, quy chế nhà trƣờng đến sinh viên học tập trƣờng Xây dựng quy chế quản lý hoạt động học sinh viên nhƣ: Lý thuyết, thực hành, hoạt động khác nhà trƣờng Giáo dục phƣơng pháp học tập, rèn luyện kỹ nghề nghiệp, kỹ sống cho sinh viên Xây dựng mối liên hệ chặt chẽ nhà trƣờng, gia đình, xã hội việc quản lý hoạt động sinh viên Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập rèn luyện sinh viên qua phong trào thi đua Khuyến khích học sinh nâng cao lực tự học, tự nghiên cứu, tham gia phong trào thi đua học tập HS-SV Xây dựng chế độ, sách khen thƣởng, kỷ luật hoạt động học tập, hoạt động xã hội sinh viên Tổ chức cho sinh viên tham quan học tập sở sản xuất thƣờng xuyên để sinh viên nâng cao nhận thức nghề nghiệp, làm quen, học hỏi công nghệ Mức độ quan trọng Rất Không Cần cần cần thiết (3) (4) (5 Mức độ thực Tốt Trung bình Chƣa tốt (6) (6) (8) Đề nghị thầy, cô cho biết ý kiến đánh giá mức độ thực biện pháp quản lý kinh phí, sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội thời gian qua: TT Nội dung quản lý (1) (2) Xây dựng kế hoạch mua sắm, xây dựng, sửa chữa sở vật chất trang thiết bị hàng năm theo hƣớng đại Xây dựng nội quy, quy chế sử dụng, khai thác trang thiết bị dạy học Phân cấp quản lý trang thiết bị dạy học, xƣởng thực tập cho phòng, khoa, trung tâm Tăng cƣờng đầu tƣ xây dựng thƣ viện hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ học tập nghiên cứu Tăng cƣờng huy động nguồn lực kinh phí đầu tƣ cấp quản lý, đơn vị sản xuất, dịch vụ Sử dụng nguồn kinh phí thu đƣợc từ liên kết đào tạo, ngƣời học vào phục vụ đào tạo hợp lý hiệu Phối hợp chặt chẽ sở vật chất sở sản xuất, dịch vụ cho thực tập, thực hành nghề Quản lý công tác tra, kiểm tra sử dụng khai thác sở vật chất, trang thiết bị dạy học Động viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nghiên cứu, chế tạo thiết bị dạy học tự làm Quản lý quy trình cấp phát vật tƣ thực hành khoa học, tiết kiệm 10 Mức độ quan trọng Rất Không Cần cần cần thiết (3) (4) (5 Mức độ thực Tốt Trung bình Chƣa tốt (6) (6) (8) Đề nghị thầy, cô cho ý kiến đánh giá mức độ mức độ quản lý hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội Mức độ hiệu quả: - Rất tốt ………………………… - Tốt …………………………… - Tƣơng đối tốt ………………… - Bình thƣờng …………………… - Không tốt ……………………… Đề nghị thầy, cô cho ý kiến đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng công tác quản lý hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội Ảnh TT Các yếu tố ảnh hƣởng hƣởng nhiều I Yếu tố khách quan Chủ trƣơng, sách Đảng, nhà nƣớc, thành phố nghiệp giáo dục - đào tạo Phƣơng hƣớng chuyển đổi cấu kinh tế, cấu ngành nghề thành phố Sự phát triển kinh tế- văn hố - xã hội thành phố Kinh phí trung ƣơng, thành phố đầu tƣ cho công tác đào tạo nghề II Yếu tố chủ quan Năng lực quản lý, trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức lãnh đạo trƣờng Trình độ chuyên môn, lực sƣ phạm, trách nhiệm đội ngũ giáo viên, cán quản lý Nội dung chƣơng trình, tài liệu phục vụ giảng dạy học tập Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhà trƣờng Ít ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Xin Thầy, Cơ vui lòng cho biết đơi nét thân: Tuổi: … Nam Trình độ chun mơn đƣợc đào tạo cao nhất: Đại học Trung cấp Năm bắt đầu tham gia công tác ngành ĐTN: ………… Chức vụ cơng tác: Hiệu trƣởng Phó hiệu trƣởng Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cộng tác thầy, cô ! PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho người lao động tốt nghiệp trường từ năm trở lên) Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đề nghị em vui lòng cho biết ý kiến mức độ quản lý hoạt động đào tạo nghề trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thi trường lao động (đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến em) Mức độ đáp ứng yêu cầu TT Nội dung đánh giá Số lƣợng sinh viên đào tạo hàng năm Chất lƣợng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất Cơ cấu ngành nghề Phƣơng thức đào tạo Rất tốt Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Khơng tốt Anh (chị) vui lòng cho biết đơi nét thân: Tuổi: ……… Nam Học sinh lớp ………… Nghề: ………… Khoa: ……………… Trình độ văn hóa trƣớc vào trƣờng: - Tốt nghiệp trung học - Xin Trong lớp học em, em là: - Lớp trƣởng - Lớp phó - Tổ trƣởng - Tổ phó - Học sinh bình thƣờng - Cán đoàn (BCH đoàn trƣờng, BCH chi đoàn) - Đoàn viên chân thành cảm ơn giúp đỡ cộng tác em! PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho người sử dụng lao động qua đào tạo Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội Hà Nội) Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng, nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Đề nghị Anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lao động qua đào tạo trƣờng Trƣờng Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội (đánh dấu X vào ô phù hợp với ý kiến anh, chị) Nội dung đánh giá TT Rất tốt Kiến thức lý thuyết chuyên môn Kỹ thực hành/tay nghề Kỹ tiếp cận thiết bị mới, công nghệ Mức độ đáp ứng u cầu Tƣơng Bình Tốt đối tốt thƣờng Khơng tốt Ý thức tổ chức sản xuất Khả phối hợp, làm việc theo nhóm Khả lao động sáng tạo Phẩm chất đạo đức Tình trạng sức khoẻ Xin Anh, chị vui lòng cho biết đôi nét thân: Tuổi: … Nam Chức vụ cơng tác: Phó giám đốc Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cộng tác anh, chị PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho cán QL giáo viên) Để tăng cường quản lý hoạt động đào tạo trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Đề nghị thầy, vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: (Xin vui lòng đánh dấu X vào phù hợp với ý kiến thầy, cô) Đề nghị thầy, cho biết ý kiến đánh giá mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động đào tạo trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Mức độ STT Các biện pháp Rất cần (+4) Xác định nhu cầu nhân lực sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nhu cầu thị trƣờng lao động Tổ chức đổi quy trình cơng tác tuyển sinh Xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo gắn theo nhu cầu thị trƣờng Lao động phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên cán quản lý đáp ứng yêu cầu đổi đào Cần Ít cần (+3) (+2) Điểm Không cần (+1) TB X Thứ bậc tạo Tăng cƣờng hợp tác đào tạo với sở sản xuất để tổ chức cho giáo viên học sinh - sinh viên tham gia sản xuất tiếp cận với thực tiễn Thực “dân chủ hóa, xã hội hóa” q trình kiểm tra đánh giá chất lƣợng đào tạo Chỉ đạo củng cố bổ sung sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo X Đề nghị thầy, cô cho biết ý kiến đánh giá mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động đào tạo trường Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động Mức độ Rất Các biện pháp STT cần (+4) Xác định nhu cầu nhân lực sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nhu cầu thị trƣờng lao động Tổ chức đổi quy trình cơng tác tuyển sinh Xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo gắn theo nhu cầu thị trƣờng Lao động phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng Bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên cán quản lý đáp ứng yêu cầu đổi đào tạo Tăng cƣờng hợp tác đào tạo với sở sản xuất để tổ chức cho giáo viên học sinh - sinh viên tham gia sản xuất tiếp cận với thực tiễn Thực “dân chủ hóa, Cần Ít cần (+3) (+2) Điểm Không cần (+1) TB Y Thứ bậc xã hội hóa” q trình kiểm tra đánh giá chất lƣợng đào tạo Chỉ đạo củng cố bổ sung sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo Y Xin Thầy, Cơ vui lòng cho biết đôi nét thân: Tuổi: … Nam Trình độ chun mơn đƣợc đào tạo cao nhất: Đại học Cao cấp Năm bắt đầu tham gia công tác ngành ĐTN: ………… Chức vụ công tác: Hiệu Phó hiệu trƣởng Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cộng tác thầy, cô! ... 1: Cơ sở lý luận quản lý đào tạo trường Cao đẳng Nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động - Chương 2: Cơ sở thực tiễn quản lý đào tạo trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trường. .. trường lao động - Chương 3:Biện pháp quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU. .. CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG 75 3.1 Yêu cầu quản lý đào tạo Trƣờng Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội 75 3.2 Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Quản lý đào tạo ở trường cao đẳng nghề cơ điện hà nội đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay