Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường hữu nghị 80, thành phố hà nội

112 39 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 16:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NỘI ––––––––––––––––––––– PHẠM DOÃN HƢNG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƢỜNG HỮU NGHỊ 80, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NỘI PHẠM DOÃN HƢNG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƢỜNG HỮU NGHỊ 80, THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Từ Đức Văn NỘI - 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, triển khai nghiên cứu đề tài, với cố gắng thân quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo trường Đại học sư phạm Nội 2, luận văn thực sở nghiên cứu, khai thác nhiều nguồn tư liệu khác kinh nghiệm khoa học giáo dục nhiều tác giả Tôi xin cảm ơn thầy cô giáo Ban giám hiệu, phòng Sau Đại học, thầy giáo, trường Đại học sư phạm Nội Đặc biệt xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Từ Đức Văn người tận tình hướng dẫn tơi phương pháp nghiên cứu khoa học, bổ sung kiến thức để hoàn thành luận văn áp dụng có hiệu q trình công tác Tôi xin chân thành cảm ơn tận tình giúp đỡ tạo điều kiện Hiệu trưởng, cán chủ chốt phòng ban tồn thể thầy cô giáo trường Hữu Nghị 80 Xin cảm ơn chia sẻ niềm vui với gia đình, bạn bè anh chị em lớp cao học QLGD K19 trường Đại học sư phạm Nội Mặc dù cố gắng, song tránh khỏi thiếu sót, tác giả kính mong đóng góp ý kiến thầy giáo bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện tốt Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Phạm Dỗn Hƣng ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Ngƣời cam đoan Phạm Doãn Hƣng iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Bảng ký hiệu chữ viết tắt vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: LUẬN VỀ QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .6 1.2 Dạy học trƣờng Trung học phổ thông 1.2.1 Quá trình dạy học phương pháp dạy học 1.2.2 Phương tiện kỹ thuật dạy học loại phương tiện kỹ thuật dạy học 12 1.2.3 Quản việc đổi phương pháp dạy học nhà trường 14 1.3 Công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng trung học phổ thông .17 1.3.1 Khái niệm công nghệ, công nghệ thông tin 17 1.3.2 Sự phát triển công nghệ thông tin 19 1.3.3 Quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học 22 1.4 Quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng Trung học phổ thông 23 1.4.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước ngành giáo dục đào tạo 23 1.4.2 Vai trò cơng nghệ thơng tin đổi phương pháp dạy học 24 1.4.3.Ứng dụng cơng nghệ thơng tin giáo dục nói chung quản đổi phương pháp dạy học nói riêng 25 1.4.4 Quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Trung học phổ thông 26 1.5 Các yếu tố đảm bảo quản thành công ứng dụng công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng Trung học phổ thông 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 iv CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƢỜNG HỮU NGHỊ 80, THÀNH PHỐ NỘI 30 2.1 Vài nét tình hình phát triển giáo dục đào tạo trƣờng Hữu Nghị 80 30 2.1.1 Sơ lược nhà trường 30 2.1.2 Kết giáo dục đào tạo 32 2.1.3 Các điều kiện 32 2.2 Thực trạng quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng Hữu Nghị 80, thành phố Nội 34 2.2.1 Tổ chức khảo sát thực tiễn 34 2.2.2 Thực trạng sở vật chất cho ứng dụng công nghệ thông tin .35 2.2.3 Thực trạng trình độ cơng nghệ thông tin đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên 37 2.2.4 Thực trạng nhận thức công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học 39 2.3 Thực trạng quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp dạy học 43 2.3.1 Công tác xây dựng kế hoạch 43 2.3.2 Công tác tổ chức, đạo, hướng dẫn hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học 44 2.3.3 Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học 44 2.3.4 Công tác thi đua, khen thưởng ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học 45 2.3.5 Thực trạng thực biện pháp quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80 45 2.3.5.2 Kết khảo sát giáo viên 47 2.3.5.2 Kết khảo sát học sinh .50 2.4 Đánh giá mặt khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân hạn chế việc quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng Hữu Nghị 80 53 2.4.1 Thuận lợi 53 2.4.2 Khó khăn 53 v 2.4.3 Những tồn hạn chế 54 2.4.4 Nguyên nhân tồn hạn chế 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 56 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRƢỜNG HỮU NGHỊ 80, THÀNH PHỐ NỘI 57 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 57 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 57 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 57 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 58 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng hiệu 58 3.1.5 Ngun tắc phối hợp hài hồ lợi ích 59 3.1.6 Nguyên tắc chuyên mơn hố 59 3.2 Một số biện pháp đề xuất 60 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học .60 3.2.2 Biện pháp 2: Lập kế hoạch cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học 64 3.2.3 Biện pháp 3: Bồi dưỡng kỹ ứng dụng cơng nghệ thơng tin q trình dạy học cho giáo viên .65 3.2.4 Biện pháp 4: Tổ chức hội thảo, tập huấn hội giảng phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học 69 3.2.5 Biện pháp 5: Huy động nguồn lực đầu tư sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hoá trang thiết bị 73 3.2.6 Biện pháp 6: Thanh tra, kiểm tra đánh giá việc bảo quản, hiệu sử dụng công nghệ thông tin 77 3.2.7 Mối quan hệ biện pháp đề xuất .80 3.2.8 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất .82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 87 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC i vi BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ tiết tắt Từ viết đầy đủ CBQL : Cán quản CNH- HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CNTT : Cơng nghệ thơng tin CNTT&TT : Công nghệ thông tin truyền thông CSDL : Cơ sở liệu CSVC : Cơ sở vật chất GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo HSG : Học sinh giỏi NXB : Nhà xuất 10 PPDH : Phương pháp dạy học 11 PTKTDH : Phương tiện kỹ thuật dạy học 12 PGS.TS : Phó giáo sư, tiến sỹ 13 QLGD : Quản giáo dục 14 TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp 15 THPT : Trung học phổ thông 16 TP : Thành phố 17 SGK : Sách giáo khoa MỞ ĐẦU chọn đề tài Chúng ta sống năm đầu kỷ XXI, kỷ văn minh trí tuệ, kinh tế tri thức, kỷ hội hội nhập quốc tế Đảng nhà nước ta xác định phát triển giáo dục & đào tạo khoa học & công nghệ quốc sách hàng đầu, chủ trương xuyên suốt nghị Đảng, thể rõ nét từ Nghị TW (khóa VIII) khẳng định văn kiện kỳ đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, X, XI, XII Với chủ trương phát triển kinh tế xã hội miền núi, thu hẹp khoảng cách miền núi miền xi, Đảng nhà nước có sách mở trường dân tộc nội trú, đào tạo em đồng bào dân tộc người nhằm tạo nguồn lực cho miền núi, vùng sâu, vùng xa hải đảo Học sinh dân tộc nội trú nói chung thường có mặt kiến thức thấp so với học sinh miền xuôi Học sinh dân tộc nội trú học tập trường Hữu Nghị 80 địa phương lựa chọn cử tuyển, có ưu tiên cho học sinh thuộc số dân tộc đặc biệt người Trong nhà trường, chất lượng giáo dục đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, dạy học đóng vai trò quan trọng, trường dân tộc nội trú yếu tố đóng vai trò chủ đạo Trường Hữu Nghị 80 Bộ Giáo dục Đào tạo giao hai nhiệm vụ: dạy tiếng Việt dự bị cho lưu học sinh Lào Campuchia; dạy bậc Trung học phổ thông cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh miền núi phía Bắc Lãnh đạo nhà trường có nhiều đổi việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cơng tác quản nói chung, ứng dụng cơng nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học nói riêng, đạt thành tích định, song kết đạt chưa mong muốn Việc ứng dụng khoa học cơng nghệ nói chung ứng dụng cơng nghệ thơng tin nói riêng đổi phương pháp dạy học trường dân tộc nội trú đóng vai trò quan trọng, giúp em hiểu định hình tư khoa học từ định hình nghề nghiệp phương pháp nghiên cứu khoa học, thu hẹp khoảng cách miền núi đồng Xuất phát từ kể trên, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phƣơng pháp dạy học trƣờng Hữu Nghị 80, thành phố Nội” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu luận khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80, thành phố Nội Đề xuất biện pháp quản phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tăng tính hiệu ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học đơn vị Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80, thành phố Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80, thành phố Nội Giả thuyết khoa học Hiện nay, việc quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80 mang tính hình thức, chưa thấy rõ hiệu thực việc đổi quản Nếu thực biện pháp quản ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học cách khoa học, phù hợp nâng cao chất lượng quản giáo dục nhà trường 90 phương pháp dạy học Biện pháp 5: Huy động nguồn lực đầu tư sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hoá trang thiết bị Biện pháp 6: Thanh tra, kiểm tra đánh giá việc bảo quản, hiệu sử dụng CNTT Những biện pháp đề tài vận dụng, cụ thể hóa khoa học quản vào hoạt động quản nhà trường Các biện pháp đưa kết tổng kết kinh nghiệm qua ý kiến tham khảo, góp ý CBQL, lãnh đạo nhà trường đặc biệt giáo viên Các biện pháp đưa khảo nghiệm qua việc trưng cầu ý kiến CBQL mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp Các biện pháp đánh giá cần thiết khả thi mức độ cao Việc nghiên cứu đề tài góp phần giúp cho nhà trường, CBQL có biện pháp, phương pháp cải tiến trình quản việc dạy học mình, từ tạo hiệu cao công tác quản lý, tăng hiệu suất công việc, nâng cao uy tín thương hiệu nhà trường Khuyến nghị 2.1 Đối với Sở GD&ĐT Nội - Đề chủ trương lớn, rõ ràng có kế hoạch cụ thể việc triển khai ứng dụng CNTT nhà trường Lựa chọn, thống phần mềm ứng dụng quản dạy học tích hợp liệu Ngành - Có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ CNTT - Tổ chức thi ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học 91 2.2 Đối với trường Đại học Sư phạm - Đổi nội dung, chương trình giảng dạy ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học có kế hoạch cho sinh viên tham gia thực tập trường THPT từ năm thứ trình đào tạo - Kết học tập, thực tập sư phạm tiêu chí nội dung ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học sinh viên đánh giá ngang với kết học tập, thực tập chuyên môn 2.3 Đối với trường Hữu Nghị 80 - Coi trọng việc quản ứng dụng CNTT đổi PPDH - Có kế hoạch chi tiết việc ứng dụng CNTT đổi PPDH - Đẩy mạnh phong trào thi đua ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học cho toàn thể giáo viên - Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện thời gian, kinh phí, nguồn lực, động viên khen thưởng kịp thời điển hình tiên tiến cơng tác chủ nhiệm lớp, quan tâm đầu tư cho hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, góp phần nâng cao hiệu giáo dục toàn diện học sinh 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban khoa giáo Trung ương (2002), Giáo dục Đào tạo thời kì đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Điều lệ trường trung học, Nxb Giáo dục, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Những đề chung đổi giáo dục THPT môn Tin học, Nxb Giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, 2017 -2018 Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Chính phủ nước Cộng hồ XHCN Việt Nam, Đề án tin học hố quản hành nhà nước (2001-2005) kèm theo Quyết định số: 112/2001/QĐ - TTg ngày 25/7/2001 Thủ tướng Chính phủ giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo Nội, Nhiệm vụ năm học 2015 – 2016, 2016 2017, 2017 - 2018 Từ điển Tiếng Việt (2003), NXB Giáo dục, Nội Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2005), Luật Giáo dục Nxb Chính trị Quốc gia, Nội 10 Quốc hội nước cộng hồ XHCN Việt Nam (2006), Luật Cơng nghệ thơng tin - Số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006 11 Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam (2013), Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam 12 Bùi Minh Hiền – (Chủ biên số tác giả) (2006), Quản giáo dục NXB Đại học Sư phạm, Nội 13 Nguyễn Văn Hiền (2007), “Một số kỹ CNTT cần trang bị cho giáo viên Sinh học trường THPT nay”, Tạp chí Giáo dục số 179; 93 14 Phó Đức Hòa – Ngơ Quang Sơn (2008), Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học tích cực, NXB Giáo dục, Nội 15 Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Thị Đức (2003), luận luận dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Nội 16 Nguyễn Mạnh Hưởng (2008), “CNTT truyền thông với vấn đề đổi phương pháp dạy học lịch sử trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục số 185; 17 Trần Khánh (2007), “Tổng quan ứng dụng CNTT truyền thông giáo dục”, Tạp chí Giáo dục số 161; 18 Trần Kiểm (2006), Khoa học quản giáo dục – Một số đề luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Nội 19 Đào Thái Lai (2006), “Những yêu cầu người GV ứng dụng CNTT hoạt động nghề nghiệp”, Nghiên cứu Khoa học Giáo dục số 5; 20 Quách Tuấn Ngọc (1999), “Đổi phương pháp dạy học CNTT xu thời đại”, Tạp chí Đại học Giáo dục chuyên nghiệp số 8; 21 Thế Ngữ (2001), Giáo dục học – số vấn đề luận thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia Nội 22 Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên số tác giả) (2006), Giáo trình Giáo dục học – Tập 1, NXB Đại học sư phạm, Nội 23 Trần Thị Tuyết Oanh (Chủ biên số tác giả) (2006), Giáo trình Giáo dục học – Tập 2, NXB Đại học sư phạm, Nội 24 Bùi Văn Quân (2007), Quản giáo dục, NXB Giáo dục, Nội 25 Lê Hồng Sơn (2002), “Công nghệ thông tin truyền thông với giáo dục đào tạo Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục số 32; 26 Đỗ Trung Tá (2004), “Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông để đổi giáo dục đại học Việt Nam”, Tạp chí Giáo dục số 84; 94 27 Lê Công Triêm - Nguyễn Đức Vũ (2006), Ứng dụng CNTT dạy học, NXB Giáo dục; 28 Nguyễn Quang Uẩn (2004), Tâm học quản - NXB Đại học Sư phạm, Nội 29 Võ Ngọc Vĩnh (2006), Các biện pháp quản hoạt động dạy học tin học hiệu trưởng trường THPT tỉnh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học 30 Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXBĐHQG, Nội i PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu phiếu trƣng cầu ý kiến tình hình ứng dụng CNTT trƣờng Hữu Nghị 80 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho CBQL) Để góp phần khảo sát tình hình ứng dụng Cơng nghệ thơng tin (CNTT) quảndạy học trường Hữu Nghị 80, xin đồng chí vui lòng trả lời cách đánh dấu (X) vào ô, cột phù hợp với ý kiến đồng chí * Mức độ sử dụng máy tính, mạng máy tính đồng chí để làm công việc sau ? Mức độ Công việc STT Soạn thảo văn (MS Word) Lập báo cáo, bảng biểu thống kê (MS Excel) Thiết kế phát biểu, giảng điện tử Khai thác, tìm kiếm thơng tin mạng Internet Gửi nhận thư điện tử (Email) Sử dụng hay số phần mềm giáo dục để nâng cao hiệu công tác dạy học như: Mơ phỏng, mơ hình, thí nghiệm ảo, Đã khai thác, sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lí : Xếp thời khố biểu, quảntrường học, quản lí điểm, Tự thiết kế, hay lập trình số ứng dụng cơng việc Chơi trò chơi máy vi tính 10 Nghe nhạc, xem film máy tính 11 Các việc khác Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa ii * Mức độ thực biện pháp ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học Hiệu trưởng nào? STT 10 Biện pháp Rất tốt Mức độ Bình Tốt thường Chưa tốt Tăng cường công tác tuyên truyền cho giáo viên thấy tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT việc quảndạy học Tăng cường đạo tổ, nhóm chun mơn ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học Giao kế hoạch giảng dạyứng dụng CNTT cho tổ, nhóm chun mơn Chỉ đạo tổ, nhóm chun mơn tổ chức cho giáo viên báo cáo kinh nghiệm đổi phương pháp giảng dạyứng dụng CNTT Tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm đánh giá dạy, đặc biệt có ứng dụng CNTT thiết kế giảng Tổ chức cho cán bộ, giáo viên thăm quan, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học Tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên (học sinh) dạy, tiết dạyứng dụng CNTT Có quy chế bắt buộc giáo viên việc ứng dụng CNTT Có chế độ ưu tiên, ưu đãi có hình thức khen thưởng, động viên, tuyên dương cá nhân, tổ nhóm chun mơn ứng dụng hiệu CNTT đổi dạy học Tăng cường sở vật chất, thiết bị giảng dạy, mạng máy tính, mạng Internet theo hướng đại Theo đồng chí cần thêm biện pháp khác? Xin trân thành cảm ơn! iii PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành giáo viên) Để góp phần khảo sát tình hình ứng dụng Cơng nghệ thơng tin (CNTT) quảndạy học, xin đồng chí vui lòng trả lời cách đánh dấu (X) vào ô, cột phù hợp với ý kiến đồng chí * Mức độ sử dụng máy tính, mạng máy tính đồng chí để làm công việc sau ? Công việc STT Soạn thảo văn (MS Word) Lập báo cáo, bảng biểu thống kê (MS Excel) Thiết kế phát biểu, giảng điện tử Khai thác, tìm kiếm thơng tin mạng Internet Gửi nhận thư điện tử (Email) Sử dụng hay số phần mềm giáo dục để nâng cao hiệu công tác dạy học như: Mơ phỏng, mơ hình, thí nghiệm ảo, Đã khai thác, sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lí : Xếp thời khố biểu, quảntrường học, quản lí điểm, Tự thiết kế, hay lập trình số ứng dụng cơng việc Chơi trò chơi máy vi tính 10 Nghe nhạc, xem film máy tính 11 Các việc khác Thường xuyên Mức độ Thỉnh thoảng Chưa iv * Mức độ thực biện pháp quản ứng dụng CNTT đổi PPDH Hiệu trưởng nào? Mức độ STT Biện pháp Tăng cường công tác tuyên truyền cho giáo viên thấy tầm quan trọng việc ứng dụng CNTT đổi PPDH Tăng cường đạo tổ, nhóm chun mơn ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học Giao kế hoạch giảng dạyứng dụng CNTT cho tổ, nhóm chun mơn Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tổ chức cho giáo viên báo cáo kinh nghiệm đổi phương pháp giảng dạyứng dụng CNTT Tổ chức dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm đánh giá dạy, đặc biệt có ứng dụng CNTT thiết kế giảng Tổ chức cho cán bộ, giáo viên thăm quan, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học Tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên (học sinh) dạy, tiết dạyứng dụng CNTT Có quy chế bắt buộc giáo viên việc ứng dụng CNTT Có chế độ ưu tiên, ưu đãi có hình thức khen thưởng, động viên, tuyên dương cá nhân, tổ nhóm chun mơn ứng dụng hiệu CNTT đổi PPDH 10 Tăng cường sở vật chất, thiết bị giảng dạy, mạng máy tính, mạng Internet theo hướng đại Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Theo đồng chí cần thêm biện pháp khác? Xin trân thành cảm ơn! v PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho học sinh) Để góp phần khảo sát tình hình ứng dụng Cơng nghệ thơng tin (CNTT) quảndạy học trường Hữu Nghị 80, em vui lòng trả lời cách đánh dấu (X) vào ô, cột phù hợp mà em cho * Mức độ sử dụng máy tính, mạng máy tính em để làm công việc sau ? Mức độ STT Những việc sử dụng máy tính Để làm tập mơn Tin học Để học trực tuyến (E-learning) Để tìm kiếm đề thi, tài liệu, phần mềm, tiện ích hỗ trợ học tập Để tìm hiểu chương trình, chức máy tính Để chơi trò chơi máy vi tính Để nghe nhạc, xem film máy tính Vào mạng để tải chương trình, phần mềm Vào mạng để đọc sách, báo thông tin Internet Vào mạng để gửi, nhận thư điện tử (Email) 10 Vào mạng để tán gẫu (Chat) 11 Những việc khác Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa vi * Thơng qua tiết học nhà trường, em thích phương pháp dạy học sau mà giáo viên áp dụng Phƣơng pháp sử dụng STT Thuyết trình Đàm thoại Đọc chép Hướng dẫn học sinh nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, Tổ chức học theo nhóm Sử dụng tranh ảnh, biểu đồ, đồ thị, Chiếu băng, đĩa Video Sử dụng thiết bị, thí nghiệm, mơ Sử dụng máy chiếu qua đầu (OverHead) 10 Sử dụng giáo án điện tử, máy vi tính, máy chiếu đa chức (Projector) Rất thích Mức độ Bình Thích thƣờng Khơng thích Các ý kiến khác? Xin trân thành cảm ơn! vii Phụ lục 2: Mấu phiếu điều tra trình độ Tin học CB, GV CSVC thiết bị trƣờng Hữu Nghị 80 PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu điều tra sở vật chất trình độ Tin học CB, GV trường Hữu Nghị 80 năm học 2016-2017 Cơ sở vật chất, thiết bị Số máy tính dùng để dạy học Tổng Số máy tính dành cho quản Sử dụng Hỏng Tổng Sử dụng Hỏng Số máy chiếu Số máy in Các phần Các thiết bị mềm phục vụ dạy sử dụng hoc khác (liệt kê, kể (liệt kê) tên) Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên Trình độ đào tạo Khả thực tế để khai thác sử dụng CNTT Lập Soạn Biết sử Sử trình, thảo dụng Đại Cao Trung Chứng Chứng dụng cài đặt văn Excel Internet số học đẳng cấp B A Power phần phần Point mềm Word mềm CBQL Giáo viên Nhân viên Tổng Nội, ngày tháng năm 2017 viii Phụ lục 3: Mấu phiếu trƣng cầu ý kiến thực trạng biện pháp quản ứng dụng CNTT trƣờng Hữu Nghị 80 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho CBQL) Để quản việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học, xin đồng chí vui lòng cho biết, đồng chí sử dụng biện pháp sau để quản ứng dụng CNTT đổi PPDH Chúng đưa số biện pháp, đ/c cho biết mức độ hiệu biện pháp cách chọn thứ tự ưu tiên biện pháp vào ô trống : - Tăng cường đầu tư sở vật chất cho hoạt động dạy học  - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho giáo viên  - Sử dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp, kịp thời  - Nâng cao nhận thức hiệu việc ứng dụng CNTT dạy học  - Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc sử dụng ứng dụng CNTT - dạy học  Một số biện pháp khác  Ngoài biện pháp nêu trên, đồng chí sử dụng biện pháp khác đem lại hiệu cho việc dạy học trường đồng chí làm việc Xin trân thành cảm ơn! ix PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Phiếu dành cho giáo viên) Để quản việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học, xin đồng chí vui lòng cho biết, Hiệu trưởng trường đồng chí làm việc sử dụng biện pháp sau để quản ứng dụng CNTT đổi PPDH Chúng đưa số biện pháp, đ/c cho biết mức độ hiệu biện pháp cách chọn thứ tự ưu tiên biện pháp vào ô trống : - Tăng cường đầu tư sở vật chất cho hoạt động dạy học  - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho giáo viên  - Sử dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật phù hợp, kịp thời  - Nâng cao nhận thức hiệu việc ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học  - - Kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc sử dụng ứng dụng CNTT dạy học  Một số biện pháp khác  Ngoài biện pháp nêu trên, theo đồng chí nên sử dụng biện pháp khác đem lại hiệu cho việc dạy học trường đồng chí làm việc: Xin trân thành cảm ơn! x Phụ lục 4: Phiếu trƣng cầu ý kiến đề xuất số biện pháp quản ứng dụng CNTT đổi PPDH trƣờng Hữu Nghị 80 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Dành cho CBQL, giáo viên có kinh nghiệm Nhằm mục đích đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng, ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) đổi PPDH nhà trường, đồng chí vui lòng cho ý kiến biện pháp cách đánh dấu (X) vào ô chọn sau : Mức độ cần thiết TT Biện pháp Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc ứng dụng CNTT đổi PPDH Lập kế hoạch cho việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi PPDH nhà trường Bồi dưỡng kỹ ứng dụng CNTT QTDH cho giáo viên Tổ chức hội thảo, tập huấn hội giảng phổ biến, chia sẻ nguồn tài nguyên mạng phương pháp dạy họcứng dụng CNTT Huy động nguồn lực đầu tư sở vật chất, kỹ thuật tin học, đại hóa trang thiết bị cho nhà trường Thanh tra, kiểm tra đánh giá việc bảo quản, hiệu sử dụng CNTT nhà trường Rất cần Cần Bình thường Mức độ khả thi Khơng cần Rất khả Khả thi thi Ít khả thi Khơng khả thi Đề xuất biện pháp khác? Xin trân thành cảm ơn! ... trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80, thành phố Hà Nội Chƣơng 3: Một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị. .. 80, thành phố Hà Nội 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80, thành phố Hà Nội Giả thuyết khoa học Hiện nay, việc quản lý ứng dụng. .. Trung học phổ thông 5.2 Khảo sát thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học trường Hữu Nghị 80, thành phố Hà Nội 5.3 Đề xuất số biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường hữu nghị 80, thành phố hà nội, Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường hữu nghị 80, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay