BÀI GIẢNG KINH tế vĩ mô

292 81 0
  • Loading ...
1/292 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 15:54

bài giảng gồm 8 chương. hướng dẫn chi tiết các chương Trang bị những kiến thức tổng quá về kinh tế vĩ môCác khái niệm vĩ mô cơ bản thường được sử dụngSự hình thành và mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ môCác chính sách và công cụ can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế BÀI GIẢNG KINH TẾ Biên soạn : Nhữ Duy Minh Khánh Hòa, tháng 07 năm 2017 MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Trang bị kiến thức tổng kinh tế -Các khái niệm thường sử dụng -Sự hình thành mối quan hệ yếu tố -Các sách cơng cụ can thiệp Chính phủ vào kinh tế Có khả phân tích giải thích vấn đề kinh tế tổng thể, biến động kinh tế ngồi nước VD: Giá dầu thơ giới tăng cao ảnh hưởng đến sản lượng, lạm phát việc làm? Đánh giá hợp lý chưa hợp lý sách kinh tế Chính phủ vấn đề kinh tế VD: Tăng lãi suất điều kiện lạm phát cao có phù hợp khơng? TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Kinh tế mô; Bộ GD&ĐT, Kinh tế học mô, 2009, NXB Giáodục Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Bài tập Kinh tế học mô; (2005), NXB Thống Kê Kinh tế – PTS Dương Tấn Diệp – Nhà xuất thống kê (2007); Sách Kinh tế – N.Gregory Mankiw – NXB Thống kê (2007); Sách Kinh tế – David Moss (2007); Các sách kinh tế – Ocampo (2009) ĐÁNH GIÁ VÀ YÊU CẦU  Cơ cấu điểm: - Điểm chuyên cần: 20% - Điểm kiểm tra: 30% - Điểm cuối kỳ: 50%  Tham gia lớp: Đầy đủ - Đúng  Đọc trước tài liệu nhà  Thảo luận – Tranh luận  Không sử dụng điện thoại NỘI DUNG Những vấn đề kinh tế học; Khái quát kinh tế học mô; Đo lường sản lượng quốc gia; Tổng 2cầu sách tài khóa; Tiền tệ sách tiền tệ; Tổng cung chu kỳ kinh doanh; Lạm phát thất nghiệp; Kinh tế kinh tế mở CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC MỤC TIÊU Sau học xong chương người học cần phải: Sinh viên phải biết khái niệm phạm trù lý thuyết Vận dụng lý thuyết để giải tập dạng: + Phân tích giới hạn khả sản xuất + Xác định chi phí hội định kinh tế + Phân tích cung cầu NỘI DUNG Khái niệm, đặc trưng phương pháp luận nghiên cứu Tổ chức kinh tế kinh tế hỗn hợp Một số khái niệm kinh tế học Phân tích cung – cầu KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.1 Kinh tế học kinh tế 1.2 Các phận kinh tế 1.3 Những đặc trưng kinh tế học 1.4 Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế học 1.1 Kinh tế học kinh tế Kinh tế học Là môn khoa học giúp cho người hiểu cách thức vận hành kinh tế nói chung cách thức ứng xử thành viên tham gia vào kinh tế nói riêng Khái niệm Là chế phân bổ nguồn lực khan cho mục đích sử dụng khác Nhằm giải ba vấn đề kinh tế Nền kinh tế Sản xuất gì? Sản xuất nào? Sản xuất cho ai? 10 2.2 Cán cân toán quốc tế  “Cán cân toán quốc tế (BOP – Balance Of Payments) kết toán tổng hợp tồn luồng bn bán hàng hố dịch vụ, luồng chu chuyển vốn tài sản cơng dân phủ nước lại giới”  Ở Việt Nam, cán cân toán thường hạch toán theo ngoại tệ  Nguyên tắc ghi vào BOP: • Một hoạt động mang tính chất xuất khẩu, thu ngoại tệ ghi vào bên Có mang dấu cộng (+) • Một hoạt động mang tính chất nhập khẩu, chi ngoại tệ ghi vào bên Nợ mạng dấu trừ (-)  Chênh lệch luồng tiền “đi vào” “đi ra” gọi khoản “ròng” 278 2.2 Cán cân tốn quốc tế  Kết cấu BOP: • Tài khoản vãng lai (Current Account – CA) • Tài khoản vốn (Capital Account – KA) • Sai số thống kê (Error –E) 279 2.2 Cán cân toán quốc tế Tài khoản vãng lai  Tài khoản vãng lai ghi chép luồng buôn bán hàng hoá dịch vụ khoản thu nhập ròng khác từ nước ngồi  Xuất nhập hàng hóa dịch vụ Chênh lệch XK NK NX = X – M  Chênh lệch thu nhập từ yếu tố XK thu nhập từ yếu tố NK gợi NIA  Chuyển nhượng thu nhập nước với nhau: viện trợ, bồi thường chiến tranh, quà biếu,… Chênh lệch thu nhập nhận chuyển nhượng từ nước thu nhập chuyển nhượng cho nước ngồi: chuyển nhượng ròng 280 2.2 Cán cân toán quốc tế Tài khoản vốn  Tài khoản vốn ghi chép lại luồng vốn vào khỏi quốc gia  Vốn dùng để mua nhà máy, cổ phiếu công ty gọi đầu tư Chênh lệch luồng vào xếp vào mục đầu tư ròng  Vốn dùng để gửi ngân hàng (hoặc trực tiếp cho vay), mua trái phiếu Chính phủ nước ngồi gọi giao dịch tài Chênh lệch luồng vào xếp vào mục giao dịch tài ròng 281 2.2 Cán cân tốn quốc tế Sai số thống kê  Sai số thống kê nhằm điều chỉnh sai sót mà q trình thống kê gặp phải  Mục đơi gọi hạng mục cân đối (Balancing Item) 282 2.2 Cán cân toán quốc tế BOP = CA + KA + E •BOP > : Thặng dư cán cân tốn •BOP < : Thâm hụt cán cân tốn •BOP = : Cân cán cân tốn Trong kinh tế trì hệ thống TGHĐ cố định, NHTW sử dụng dự trữ ngoại tệ trái phiếu Chính phủ để ổn định TGHĐ Hoặc động phản ánh thơng qua khoản mục “Tài trợ thức” 283 2.2 Cán cân tốn quốc tế Tài trợ thức Tài trợ thức: khoản ngoại tệ mà NHTW bán (từ quỹ dự trữ) mua vào nhằm điều chỉnh cán cân tốn thặng dư hay thâm hụt Tài trợ thức (nếu có) ln ngược dấu với BOP •Nếu NHTW bán ngoại tệ làm giảm dự trữ ngoại tệ ghi dấu cộng (+) •Nếu NHTW mua ngoại tệ vào làm tăng dự trữ ngoại tệ ghi dấu trừ (-) 284 2.2 Cán cân toán quốc tế dụ: BOP QG năm 1993 (1)Tài khoản vãng lai (CA) Xuất ròng (X – M) Chuyển nhượng ròng Thu nhập ròng từ nước ngồi (NIA) (2)Tài khoản vốn (KA) Đầu tư ròng Giao dịch tài ròng (3) Sai số thống kê (4)Cán cân toán (4) = (1) + (2) = (3) (5)Tài trợ thức (5) = - (4) (nếu có) -90 -100 +31 -21 +57 -49 +106 +3 -30 +30 285 Tác động CSVM KT mở  Tác động sách tài khố tiền tệ i LM kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự CM i = i*  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh IS tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt vốn vận động hoàn toàn tự Y 286 Tác động CSVM KT mở  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt vốn vận động hoàn tồn tự Tác động sách tài khóa i LM E’ i = i* Vốn đổ vào nước Tổng cầu tăng CM E IS’ IS Tăng chi tiêu phủ E’’ LM’ Y Lãi suất tăng mức lãi suất giới Cung tiền tệ thực tế tăng lên 287 Tác động CSVM KT mở Tác động sách tiền tệ  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn tồn tự  Tác động sách tài khoá tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt vốn vận động hoàn toàn tự Đầu tư nước i LM LM’ E’ i = i* E’’ CM E IS’ IS Lãi suất giảm mức lãi suất giới Cung tiền tệ thực tế tăng lên Y Chính sách tiền tệ mở rộng 288 Tác động CSVM KT mở  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự  Tác động sách tài Tác động sách phá giá tiền tệ i LM’ E’ i = i* khoá tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt vốn vận động hoàn toàn tự Xuất Xuất LM E’’ CM E IS’ IS Y Vốn chảy vào nước Phá giá tiền tệ 289 Tác động CSVM KT mở  Tác động sách tài khoá tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt vốn vận động hoàn toàn tự Xuất Đồng tiền nội địa tăng giá Lãi suất tăng mức lãi suất giới Tác động sách tài khóa i LM E’ i = i* E CM IS’ IS Chính sách tài khóa mở rộng Y Lãi suất tỷ giá hối đoái tăng 290 Tác động CSVM KT mở  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, vốn vận động hoàn toàn tự  Tác động sách tài khố tiền tệ kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt vốn vận động hoàn toàn tự Xuất Đồng tiền nội địa tăng giá Tác động sách tiền tệ i LM LM’ E’ i = i* E’’ E CM IS’ IS Y Tăng cung tiền tệ Lãi suất tỷ giá hối đoái giảm 291 292 ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Kinh tế vĩ mô; Bộ GD&ĐT, Kinh tế học vĩ mô, 2009, NXB Giáodục Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Bài tập Kinh tế học vĩ mô; (2005), NXB Thống Kê Kinh tế vĩ mô – PTS Dương Tấn... PHƯƠNG PHÁP LUẬN 1.1 Kinh tế học kinh tế 1.2 Các phận kinh tế 1.3 Những đặc trưng kinh tế học 1.4 Phương pháp luận nghiên cứu kinh tế học 1.1 Kinh tế học kinh tế Kinh tế học Là môn khoa học giúp... phận kinh tế học, nghiên cứu vấn đề kinh tế tổng thể kinh tế vấn đề tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp… Kinh tế vĩ mô 12 1.2 Các phận kinh tế học Trong hai ví dụ đây, ví dụ đến cập đến kinh tế vĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG KINH tế vĩ mô, BÀI GIẢNG KINH tế vĩ mô, CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC, KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN, TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA 1 NỀN KT HỖN HỢP, MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA KT HỌC, PHÂN TÍCH CUNG – CẦU, CHƯƠNG 2 KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ, HỆ THỐNG KINH TẾ VĨ MÔ, NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ CHỦ YẾU, CHƯƠNG 3 ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG QUỐC GIA, Đo lường mức sản xuất của một quốc gia, Tổng SP quốc nội và tổng SP quốc dân, Phương pháp tính GDP danh nghĩa, Xác định các chỉ tiêu trong hệ SNA, Các đồng nhất thức vĩ mô cơ bản, CHƯƠNG 4 TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỔNG CẦU VÀ SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG, Bảng so sánh tóm tắt, CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, CHƯƠNG 5 TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, Khái quát về tiền tệ, MỨC CUNG TIỀN VÀ HỆ THỐNG NH, Cách tính số nhân tiền, TIỀN TỆ, LÃI SUẤT VÀ TỔNG CẦU, Sự thay đổi điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ, CHÍNH SÁCH TK, TT VÀ SỰ PHỐI HỢP 2 CS, CHƯƠNG 6 TỔNG CUNG VÀ CHU KỲ KINH DOANH, TỔNG CUNG VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, Mối quan hệ giữa tổng cung – tổng cầu, CHƯƠNG 7 THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT, MỐI QUAN HỆ GIỮ LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP, CHƯƠNG 8 KINH TẾ HỌC VĨ MÔ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ, Nguồn gốc của thương mại quốc tế, Hệ thống tiền tệ quốc tế, Tác động của các CSVM trong nền KT mở

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay