13 9 DAHN1511 1511210 đỗthịvânanh luanvan 3 (1)

123 32 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 15:46

Đỗ Thị Vân Anh * LUẬ N VĂN THẠ C SỸ * Ngà nh: Quả n lý dự án xây dựng * Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Đỗ Thị Vân Anh HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CƠNG TY TÂN HỒNG MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành Quản lý dự án Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Hà Nội - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG Đỗ Thị Vân Anh HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CƠNG TY TÂN HỒNG MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Ngành Quản lý dự án Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Mã số: 60580302-2 CB hướng dẫn: TS Vũ Kim Yến Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Hà Nội, ngày……tháng… năm 2017, TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đỗ Thị Vân Anh LỜI CẢM ƠN Với tất kính trọng, tác giả xin cảm ơn thầy có giáo khoa Kinh tế Quản lý xây dựng khoa Sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Cao học Đặc biệt, tác giả gửi lời cảm ơn sâu sắc trân trọng tới cô giáo hướng dẫn - TS Vũ Kim Yến hết lòng ủng hộ giúp đỡ tác giả hồn thành luận văn Đồng thời, tác giả muốn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hồng Minh, phòng ban chức thuộc cơng ty tồn thể nhân viên công ty tạo điều kiện giúp đỡ tác giả có số liệu phục vụ cho luận văn Cuối cùng, tác giả muốn gửi lời cảm ơn tới thầy Hội đồng khoa học góp ý lời khuyên quý giá cho luận văn gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ khó khăn động viên tác giả suốt trình học tập nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤ DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iii MỞ ĐẦU CHƯƠNG TÊN CHƯƠ 1.1 Lý luận đầu tư, dự án đầu tư xây dựng cơng trình xây dựng 1.1.1 Lý luận đầu tư 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư 1.1.1.2 Đặc trưng đầu tư 1.1.1.3 Vai trò đầu tư 1.1.2 Lý luận dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.1 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng .5 1.1.2.2 Vai trò dự án đầu tư xây dựng 1.1.2.3 Phân loại dự án đầu tư xây dựng 1.1.3 Lý luận cơng trình xây dựng .8 1.1.3.1 Khái niệm cơng trình xây dựng 1.1.3.2 Phân loại cơng trình xây dựng 1.1.3.3 Phân cấp cơng trình xây dựng .9 1.2 Lý luận chất lượng cơng trình xây dựng 10 1.2.1 Khái niệm chất lượng cơng trình xây dựng .10 1.2.1.1 Khái niệm chất lượng 10 1.2.1.2 Khái niệm chất lượng cơng trình xây dựng 12 1.2.2 Tiêu chí chất lượng cơng trình xây dựng .13 1.2.3 Các yếu tố hình thành chất lượng cơng trình xây dựng 13 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng cơng trình xây dựng 14 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình xây dựng .16 1.2.5.1 Theo yếu tố sản xuất 16 1.2.5.2 Theo tiếp cận quản lý 17 1.2.5.3 Theo tiếp cận vật 18 1.3 Lý luận quản lý chất lượng quản lý chất lượng cơng trình xây dựng chủ đầu tư 19 1.3.1 Lý luận quản lý chất lượng .19 1.3.1.1 Khái niệm quản lý chất lượng 19 1.3.1.2 Nguyên tắc quản lý chất lượng 20 1.3.1.3 Quy trình quản lý chất lượng 21 1.3.1.4 Công cụ quản lý chất lượng 25 1.3.2 Lý luận quản lý chất lượng cơng trình xây dựng .28 1.3.2.1 Khái niệm quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 28 1.3.2 Nội dung công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng 28 1.3.2.1 Quản lý chất lượng giai đoạn lập dự án 28 1.3.2.2 Quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng 29 1.3.2.3 Quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng cơng trình 30 1.3.2.4 Quản lý chất lượng giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình .32 1.3.2.5 Quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu cơng trình xây dựng 36 1.3.3 Hệ thống quản lý chất lượng hành .37 1.3.3.1 Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM 37 1.3.3.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 39 1.3.3.3 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN 41 1.3.4 Tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 42 1.3.4.1 Tiêu chí định tính 42 1.3.4.2 Tiêu chí định lượng 43 1.3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 44 1.3.5.1 Nhân tố khách quan 44 1.3.5.2 Nhân tố chủ quan 46 1.4 Cơ sở thực tiễn pháp lý công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 47 1.4.1 Thực tiễn công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng nói chung 47 1.4.2 Thực tiễn công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng nghiên cứu .48 1.4.3 Cơ sở pháp lý quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 49 1.4.3.1 Các văn Luật 49 1.4.3.2 Các văn Luật 49 CHƯƠNG TÊN CHƯƠ 50 2.1 Giới thiệu chung Cơng ty Tân Hồng Minh .50 2.1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty Tân Hồng Minh .50 2.1.2 Giới thiệu sơ đồ cấu, sơ đồ tổ chức Cơng ty Tân Hồng Minh 51 2.1.3 Giới thiệu máy quản lý dự án cơng trình xây dựng Cơng ty Tân Hồng Minh làm Chủ đầu tư .53 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 53 2.1.3.2 Chức 54 2.1.3.3 Nhiệm vụ 54 2.1.4 Năng lực tài Cơng ty Tân Hồng Minh .56 2.1.4.1 Nguồn thu công ty 56 2.1.4.2 Lương phụ cấp .56 2.1.4.3 Năng lực tài cơng ty 57 2.2.1 Giới thiệu số dự án công ty Tân Hoàng Minh 57 2.2.2 Phân tích thực trạng cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Cơng ty Tân Hồng Minh 59 2.2.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực tham gia quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 59 2.2.2.2 Thực trạng trang thiết bị phục vị cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 61 2.2.2.3 Thực trạng nội dung cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng 63 2.2.2.1 Thực trạng công tác quản lý chất lượng giai đoạn lập dự án .65 2.2.2.2 Thực trạng công tác quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng .68 2.2.2.3 Thực trạng công tác quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng 70 2.2.2.4 Thực trạng công tác quản lý chất lượng giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình 71 2.2.2.5 Thực trạng công tác quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu công trình xây dựng 77 2.3 Những kết đạt được, tồn nguyên nhân công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Cơng ty Tân Hồng Minh .77 2.3.1 Những kết đạt .77 2.3.2 Những tồn nguyên nhân .78 2.3.2.1 Nguyên nhân Ban quản lý dự án 78 2.2.3.2 Nguyên nhân đơn vị tư vấn 79 2.2.3.3 Nguyên nhân nhà thầu xây lắp .80 2.2.3.4 Nguyên nhân thẩm tra, thẩm định dự án 81 2.2.3.5 Một số nguyên nhân khác 82 CHƯƠNG TÊN CHƯƠ 84 3.1.2 Định hướng phát triển máy quản lý dự án Cơng ty Tân Hồng Minh 85 3.2 Một số giải pháp đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng cơng trình Cơng ty Tân Hồng Minh .85 3.2.2 Hồn thiện máy nhân tham gia cơng tác quản lý chất lượng 88 3.2.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân 89 3.2.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán 91 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện kỹ làm việc .92 3.2.2.4 Giải pháp phát triển sách sử dụng, phát triển đãi ngộ đội ngũ nhân 93 3.2.3 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn lập dự án 94 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng 98 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng 101 3.2.5 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công xây dựng 103 3.2.6 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu xây dựng 106 3.2.7 Một số giải pháp phụ trợ khác 107 KẾT LUẬN 109 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÍ HIỆU NGUYÊN NGHĨA (1.1) Công thức 1.1 (1.2) Công thức 1.2 TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA QH Quốc hội NĐ Nghị định CP Chính phủ TT Thơng tư BXD Bộ Xây dựng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TCCS Tiêu chuẩn sở ISO International Oganization for Standardisation TQM Total Quality Management ĐTXD Đầu tư xây dựng TNHH Trách nhiệm hữu hạn HĐQT Hội đồng quản trị GPMB Giải phóng mặt QLDA Quản lý dự án 96 áp dụng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xây dựng Trên sở giải pháp nêu, luận văn đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn lập d ỏn nh sau: Lập dự án đầu t Phê duyệt Bồi th ờng, giải phóng mặ t Ban phát triển dự án Chủ tịch hội đ ồng quản trị Ban bồi th ờng giải phóng mặ t Lập hồ sơmời thầu T vấn lập dự án lập, trung tâ m đ ấu thầu giám sát Đ ấu thầu lựa chọn nhà thầu Trung tâ mđ ấu thầu Ban quản lý dự án giám sát Phê duyệt Ban quản lý dự án Đ ạt Không đạt Không đạt Th ơng thảo, kíkết hợ p đ ồng Ban phát triển dự án Phê duyệt Ban quản lý dự án Đ ạt Kết thúc, chuyển giai đoạn thực dù ¸n Hình 3.4 Đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn lập dự án 97 3.2.4 Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng Chất lượng cơng tác khảo sát có ảnh hưởng lớn đến giai đoạn sau trình thực dự án Số liệu khảo sát sở để thiết kế xây dựng, từ thiết kế thi cơng xây dựng cơng trình, vậy, việc quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng cần quan tâm trọng Hiện nay, công tác quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng cơng ty Tân Hồng Minh tồn cần khắc phục để nâng cao chất lượng cơng trình xây dựng nói riêng nâng cao chất lượng dự án nói chung Mấu chốt sai sót bắt nguồn từ chất lượng khảo sát đơn vị khảo sát công tác quản lý chất lượng ban quản lý chưa chặt chẽ Để hồn thiện cơng tác này, luận văn đề xuất số giải pháp sau: - Ban quản lý dự án kết hợp ban kiểm soát kinh tế - kĩ thuật, ban phát triển dự án nghiên cứu, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát đơn vị tư vấn thiết kế nhà thầu khảo sát xây dựng lập Trong trường hợp cần hiệu chỉnh, phải có ý kiến cụ thể, chi tiết gửi lại yêu cầu đơn vị tư vấn nhà thầu khảo sát xây dựng lập lại nhiệm vụ thiết kế; - Trước lập đề cương khảo sát, cán chuyên trách phối hợp với nhà thầu khảo sát tiến hành thị sát tuyến, nghiên cứu kĩ địa hình địa chất khu vực thực dự án Sau đó, lập đề cương chi tiết, đầy đủ, phân tích ưu khuyết điểm trình ban lãnh đạo; - Ban quản lý dự án phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát nhà thầu khảo sát trình Phương án kỹ thuật khảo sát phải phù hợp với tính chất cơng việc Chỉ tiến hành khảo sát nhiệm vụ thiết kế phương án kỹ thuật khảo sát phê duyệt Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật khảo sát phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu hợp đồng kinh tế; - Cử cán ban quản lý phụ trách chuyên môn khảo sát xây dựng kết hợp cán ban thiết kế - kĩ thuật, đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng giám sát việc khảo sát nhà thầu, trường hợp xảy cố trình khảo sát, cần đưa phương án xử lí kịp thời, hạn chế hậu xảy Các số liệu khảo sát phải đảm 98 bảo trung thực, khách quan phản ánh thực tế Việc giám sát phải nghiêm ngặt, minh bạch tuân thủ yêu cầu ban quản lý công ty đề đồng thời thực quy trình khảo sát; - Cán giám sát việc khảo sát xây dựng phải tự xây dựng cho phận kế hoạch giám sát cơng việc, kế hoạch thực hiện, ghi chép nhật kí lần khảo sát; - Trước tiến hành khảo sát, yêu cầu nhà thầu trình danh sách máy móc phục vụ công tác khảo sát, ghi rõ chủng loại, xuất xứ, nhãn hiệu, năm mua, trình giấy tờ CO, CQ giấy kiểm định chất lượng thời điểm tham dự thầu để hạn chế tối đa có máy móc làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng tác khảo sát; - Sau lần khảo sát cần lập biên làm việc, báo cáo kết trình lên ban lãnh đạo Nếu chất lượng cơng tác khảo sát chưa đạt yêu cầu, yêu cầu nhà thầu tiến hành khảo sát lại Trong trường hợp số lần khảo sát nhiều chất lượng kết thấp, đề xuất lên công ty hủy bỏ nhiệm vụ nhà thầu, tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn đơn vị khảo sát có lực kinh nghiệm khác thay thế; - Tổ chức họp định kì nghe báo cáo kết từ đơn vị khảo sát xây dụng, kết hợp nhà thầu xây dựng giải vấn đề tồn đọng, sai sót đưa phương hướng thực tiếp theo; - Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu nhà thầu tiến hành khảo sát, kiểm tra lại để đảm bảo kết khảo sát xác - Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng chung cho tồn cơng ty Trên sở quy trình xây dựng, triển khai quy trình quản lý chất lượng riêng cho ban quản lý, phù hợp với đặc điểm, quy mơ tính chất dự án; - Quản lý, kiểm sốt chất lượng cơng tác khảo sát xây dựng cần đảm bảo theo quy trình ban hành, phổ biến đến phận liên quan cán ban quản lý dự án Đảm bảo việc thực áp dụng quy trình quản lý xây dựng cách nghiêm chỉnh Trên sở giải pháp phân tích, luận văn đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn lập dự án sau: 99 LËp nhiƯm vơ kh¶o sát xâ y dựng Không đạt Phê duyệt T vấn thiết kế/ nhà thầu khảu sát lập Ban quản lý dự án Đ ạt Không đạt Lập ph ơng án kỹ thuật khảo sát Nhà thầu khảo sát Đ ạt Phê duyệt Ban quản lý dự án Tiến hành thực khảo sát Nhà thầu khảo sát thực Ban quản lý dự án giám sát Lập báo cáo kết khảo sát xâ y dựng Không đạt Kiểm tra - Nghiệm thu Nhà thầu khảo sát lập Ban quản lý dự án Đ ạt Ban quản lý dự án Kết thúc: toán - l u trữhồ sơ Nhà thầu khảo sát Hỡnh 3.5 xut quy trỡnh qun lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng 100 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng Trong giai đoạn thiết kế xây dựng, chất lượng thiết kế đáp ứng kì vọng, yêu cầu mong muốn từ phía ban lãnh đạo cơng ty Đây ưu điểm cần trì phát huy dự án Bên cạnh đó, tồn thực trạng thông tin thiết kế chưa xun suốt phòng ban cơng ty, ảnh hưởng đến cơng tác quản lý, vậy, giải pháp nhằm hạn chế tồn sau: - Trong trình triển khai thiết kế, phòng ban chịu trách nhiệm liên quan tổ chức họp hàng tuần để cập nhật tiến độ, nội dung thiết kế, báo cáo lại ban lãnh đạo tình hình thực tế triển khai; - Kiểm sốt, phối hợp chặt chẽ ban quản lý, trung tâm kiểm soát thiết kế - kĩ thuật, nhà thầu khảo sát với nhà thầu thiết kế để hạn chế sai sót thiết kế; - Cử kiến trúc sư ban quản lý làm việc trực tiếp với nhà thầu thiết kế để đưa thiết kế ý tưởng, đồ án thiết kế mà công ty đề ra, đồng thời kịp thời phát sai sót, nội dung chưa phù hợp để yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh; - Đảm bảo việc quản lý, giám sát, kiểm tra, đánh giá phù hợp hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế sở duyệt, yêu cầu hợp đồng thiết kế quy định pháp luật có liên quan; - Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng chung cho dự án công ty Trên sở quy trình xây dựng, triển khai quy trình quản lý chất lượng riêng cho dự án dựa tính chất, quy mơ đặc thù dự án; - Đảm bảo việc thực nghiêm túc quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng lập cán ban quản lý dự án nói riêng, ban quản lý dự án nói chung; Mặc dù nhà thầu thiết kế đơn vị có uy tín, kinh nghiệm, lực thực nhiệm vụ thiết kế với tỷ lệ sai sót thấp ban quản lý dự án phải thực đầy đủ nghiêm túc công tác quản lý giai đoạn thiết kế Trên sở giải pháp nêu, luận văn đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế nh sau: 101 Lập nhiệm vụ thiết kế Không đ ạt Phê duyệt T vấn thiết kếlập Ban quản lý dự án Đ ạt Thực thiết kế Nhà thầu thiết kế Ban quản lý dự án trung tâ m kiĨm so¸t thiÕt kÕ- kü tht gi¸m s¸t LËp báo cáo kết thiết kế Thẩm đ ịnh, thẩm tra thiÕt kÕ § iỊu chØ nh thiÕt kÕ ThÈm tra thiết kếlập Ban quản lý dự án trung tâ m kiểm soát thiết kế- kỹ thuật Nhà thầu thiết kế Đ ạt Không đ ạt Phê duyệt Ban quản lý dự án Ban quản lý dự án Kết thúc: toán - l u trữhồ sơ Ban quản lý dù ¸n Hình 3.6 Đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng 102 3.2.5 Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thi cơng xây dựng Trong quy trình quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công xây dựng công tác quan trọn nhất, kéo dài trình thực dự án Vì vậy, để chất lượng cơng trình xây dựng nói chung chất lượng cơng tác quản lý nói riêng đạt hiệu cao nhất, cần có giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu sai sót q trình thi cơng Một số giải pháp hoàn thiện đề xuất bao gồm: - Tăng cường cơng tác lãnh đạo, đạo q trình thi công ban quản lý dự án Tổ chức họp ban quản lý, đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi cơng, ban tra – kiểm sốt, ban thiết kế kĩ thuật vào đầu tuần để nghe báo cáo cơng việc, giải vấn đề tồn tại, khúc mắc q trình thi cơng, đưa phương hướng giải đồng thời đề kế hoạch thực công việc cho giai đoạn Trong thời điểm quan trọng giai đoạn thi công xây dựng, yêu cầu họp giao ban báo cáo tình hình lần/ tuần; - Yêu cầu nhà thầu thi cơng trước thi cơng phải trình cho ban quản lý kế hoạch thi công, biện pháp thi cơng, quy trình thi cơng, phương thức kiểm sốt chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị thi cơng, kiểm sốt chất lượng cấu kiện, hạng mục cơng trình, cơng trình, biện pháp an tồn lao động, an tồn thi cơng, vệ sinh mơi trường phòng chống cháy nổ; - Trước thi công, yêu cầu nhà thầu trình biên nghiệm thu, kết kiểm nghiệm chất lượng đầu vào vật liệu, CO, CQ loại máy móc, thiết bị thi cơng, giấy kiểm nghiệm đảm bảo máy móc thi cơng đạt tiêu chuẩn thời điểm thi công Cán chuyên trách có nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra giấy tờ có đảm bảo quy định, tiêu chuẩn theo quy định nhà nước hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu khơng; - Trong q trình thi công, ban quản lý cử cán chuyên trách giám sát việc thực nhà thầu, đảm bảo chất lượng kết cấu, hạng mục cơng trình, cơng trình phải tuân thủ quy định Nhà nước, hợp đồng quy định, yêu cầu công ty, đề xuất hồ sơ kỹ thuật, yêu cầu hợp đồng kinh tế Khi 103 phát sai sót, chất lượng kết cấu chưa đảm bảo yêu cầu tiến hành lập biên bản, ghi lại tình hình trạng, sau u cầu phá bỏ có phương án sửa chữa, thi cơng lại đến đạt yêu cầu dừng Trong trường hợp sai sót dừng mức độ chấp nhận theo quy định, yêu cầu nhà thầu cố gắng khắc phục, sửa chữa, hạn chế tới mức tối đa ảnh hưởng đến chất lượng chung cơng trình Nếu nhận thấy nhà thầu không đủ điều kiện lực thực hợp đồng, đề xuất phải pháp thay phù hợp không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án; - Hàng tuần, tổ chức lớp học an toàn lao động, an toàn thi cơng, phòng chống cháy nổ cho cho tồn thể cán công nhân viên tham gia dự án Yêu cầu nghiêm chỉnh chấp hành quy định an tồn, vệ sinh phòng chống cháy nổ; - Cán phụ trách có nhiệm vụ ghi lại nhật kí quản lý công trường hàng ngày, xây dựng kế hoạch để quản lý chất lượng cơng trình xây dựng phương án xử lý tình xảy q trình thi cơng, báo cáo lại ban lãnh đạo Nếu xảy tình q trình thi cơng gây ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng chung dự án, lập biên trường, yêu cầu ban lãnh đạo nhà thầu đưa phương án xử lý, khắc phục ký cam kết Trong trường hợp ban quản lý dự án có nghi ngờ chất lượng, kết cấu cơng trình, ban quản lý mời đơn vị kiểm định độc lập đánh giá chất lượng cơng trình; - Ban quản lý giám sát việc thực hợp đồng nhà thầu thi công, đảm bảo việc thi công diễn tiến độ, tuân theo quy định hợp đồng đồng, bao gồm: nhân sự, máy móc, thiết bị thi cơng, ngun vật liệu, phòng thí nghiệm chuyên ngành, Kiểm tra phù hợp hệ thống quản lý chất lượng công tác quản lý chất lượng nhà thầu Khi phát chưa phù hợp, yêu cầu nhà thầu điều chỉnh lập tức; - Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thi công xây dựng chung cho dự án cơng ty Trên sở quy trình chung xây dựng, triển khai quy trình quản lý chất lượng riêng cho dự án tùy theo tính chất, quy mơ đặc thù dự án Đảm bảo việc thực nghiêm chỉnh áp dụng quy trình quản lý 104 chất lượng tới cán chuyên trách nói riêng tới ban quản lý dự án nói chung KiĨm tra sù phï hợ p vềnăng lực nhà thầu Lập biện pháp thi công Không đ ạt Phê duyệt Ban quản lý dự án Nhà thầu thi công Ban quản lý dự án Đ ạt Thínghiệm vật liệu, máy móc Nhà thầu thi công xâ y dựng Đ ạt Không đ ạt Phê duyệt Thi công xâ y dựng Ban quản lý dự án Nhà thầu thi công thực Ban quản lý dự án giám sát Không đ ạt Kiểm tra chất l ợ ng thi công Ban quản lý dự án Đ ánh giá Ban quản lý dự án Đ ạt Nghiệm thu xâ y dựng Ban quản lý dự ¸n Hình 3.7 Đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn thi cơng xây dựng 105 3.2.6 Hồn thiện công tác quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu xây dựng Để hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu xây dựng, luận văn đề xuất giải pháp sau đây: - Cử cán chun trách, có chun mơn tổ chức nghiệm thu với nhà thầu sở quy trình nghiệm thu phê duyệt Trong trình nghiệm thu, ban tra – kiểm soát thực giám sát để đảm bảo việc nghiệm thu diễn quy trình, quy định, yêu cầu nghiêm túc; - Chỉ tổ chức nghiệm thu chất lượng kết cấu đạt u cầu, nhà thầu thi cơng trình đủ hồ sơ chất lượng, thí nghiệm kiểm định theo yêu cầu hợp đồng; - Yêu cầu nhà thầu cử đầy đủ cán có chun mơn để tham gia nghiệm thu với chủ đầu tư, sau nghiệm thu phải có biên nghiệm thu đầy đủ giấy tờ, hồ sơ chất lượng gửi ban quản lý dự án, nghiêm cấm tuyệt đối việc đút lót, hối lộ cán nghiệm thu ban quản lý Hồ sơ nghiệm thu bao gồm: biên nghiệm thu vật liệu, biên nghiệm thu công việc theo giai đoạn, biên nghiệm thu nội bộ, phiếu yêu cầu nghiệm thu, biên nghiệm thu hạng mục – giai đoạn; - Trong trường hợp nghiệm thu không đạt, yêu cầu nhà thầu tiến hành sửa chữa, khắc phục, sửa chữa, không đồng ý nghiệm thu chất lượng hạng mục sau sửa chữa chưa đạt yêu cầu Trong trường hợp sửa chữa, khắc phục sai sót, u cầu nhà thầu phá bỏ thi cơng lại Tất hạng mục phải ban quản lý chấp thuận văn theo giai đoạn thi công triển khai thi công phần tiếp theo; - Cán chuyên trách ban quản lý phải nắm rõ hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng nhà nước ban hành, bao gồm tiêu chuẩn chung tiêu chuẩn ngành, từ tiến hành kiểm tra, tra, giám sát thường xuyên chất lượng công việc dự án kể từ dự án bắt đầu đến dự án vào giai đoạn vận hành khai thác; - Kiểm soát phận lưu trữ hồ sơ, tránh việc làm thất lạc dẫn đến tượng phải tổ chức nghiệm thu lại 106 - Xây dựng quy trình quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu xây dựng chung cho dự án công ty Trên sở quy trình chung xây dựng, triển khai quy trình quản lý chất lượng riêng cho dự án tùy theo tính chất, quy mơ đặc thù dự án Đảm bảo việc thực nghiêm chỉnh áp dụng quy trình quản lý chất lượng tới cán chuyên trách nói riêng tới ban quản lý dự án nói chung Đ ối t ợ ng nghiệm thu Khắ c phục, sửa chữa Không đ ạt Không đ ạt Trì nh hồ sơ nghiệm thu Nhà thầu thi công Đ ánh giá Ban quản lý dự án Đ ạt Không đ ạt Nghiệm thu nội Nhà thầu thi công Đ ạt Không đ ạt Nghiệm thu A-B Ban quản lý dự án & nhà thầu thi công Đ ạt Triển khai h¹ng mơc tiÕp theo Hình 3.8 Đề xuất quy trình quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu xây dựng 3.2.7 Một số giải pháp phụ trợ khác Bên cạnh giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng cho giai đoạn thực dự án, số giải pháp khác luận văn đề xuất sau: - Thuê công ty tin học xây dựng phần mềm nội riêng cho công ty nhằm phục vụ cho công tác quản lý dự án, cử cán chuyên trách có nhiệm vụ tập hợp thông tin dự án vào phần mềm Khổng giúp ích cho ban quản lý, phần mềm 107 giúp phòng ban liên quan nắm bắt tiến độ tình trạng dự án mà không cần cập nhật cách báo cáo văn thơng thường; - Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị, công nghệ phục vụ công tác quản lý dự án súng bắn bê tông, búa thử bê tông, máy đo laser,… để hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng bê tông; - Để nâng cao ý thức, tinh thần đội ngũ cán công nhân viên sống hiến cho cơng ty nói chung dự án nói riêng, cần có sách đãi ngộ khen thưởng, tuyên dương cá nhân, phòng ban có sáng kiến, thành tích hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, có sáng kiến góp phần đẩy nhanh tốc độ, giảm thiểu chi phí cho dự án Đối với cá nhân vi phạm quy định, làm việc chưa có hiệu cần có chế tài phạt thích hợp 108 KẾT LUẬN Chất lượng cơng trình xây dựng u cầu an toàn, độ bền vững, kỹ thuật mỹ thuật cơng trình Đồng thời phải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Nhà nước ban hành quy định yêu cầu kỹ thuật hợp đồng kinh tế kí kết Chất lượng cơng trình xây dựng nhân tố chính, định có ảnh hưởng đến lựa chọn khách hàng đến với dự án Vì vậy, cần có giải pháp hồn thiện thích hợp nhằm nâng cao hiệu cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Qua nghiên cứu đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng cơng ty Tân Hoàng Minh”, luận văn thực số vấn đề sau: - Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa sở lý luận quản lý chất lượng cơng trình xây dựng chủ đầu tư Đây sở để phân tích thực trạng cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng cơng ty Tân Hồng Minh; - Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng ban quản lý dự án cơng ty Tân Hồng Minh Chỉ rõ ưu, nhược điểm công tác quản lý, kết đạt được, tồn hạn chế phân tích nguyên nhân tồn này; - Thứ ba, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện tồn tại, hạn chế nâng cao hiệu công tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng cơng ty Tân Hồng Minh Các giải pháp bao gồm: + Giải pháp hồn thiện quy trình quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; + Giải pháp hoàn thiện máy nhân tham gia công tác quản lý chất lượng; + Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn lập dự án; + Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát xây dựng; + Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng; + Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn thi công xây dựng; 109 + Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chất lượng giai đoạn nghiệm thu xây dựng; + Nhóm giải pháp hồn thiện khác Tác giả hy vọng giải pháp ban quản lý dự án công ty Tân Hoàng Minh xem xét áp dụng dự án sau TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2014), “Luật đầu tư”, Luật số 67/2014/QH13 Quốc hội (2014), “Luật Xây dựng”, Luật số 50/2014/QH13 Chính phủ (2014), “Dự thảo Nghị định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng” Chính phủ (2015), “Nghị định quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng”, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP BỔ SUNG ... dựng 36 1 .3. 3 Hệ thống quản lý chất lượng hành .37 1 .3. 3.1 Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM 37 1 .3. 3.2 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 39 1 .3. 3 .3 Hệ thống... khảo sát xây dựng 29 1 .3. 2 .3 Quản lý chất lượng giai đoạn thiết kế xây dựng cơng trình 30 1 .3. 2.4 Quản lý chất lượng giai đoạn thi công xây dựng công trình .32 1 .3. 2.5 Quản lý chất lượng... 51 2.1 .3 Giới thiệu máy quản lý dự án cơng trình xây dựng Cơng ty Tân Hoàng Minh làm Chủ đầu tư . 53 2.1 .3. 1 Sơ đồ tổ chức 53 2.1 .3. 2 Chức 54 2.1 .3. 3 Nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 9 DAHN1511 1511210 đỗthịvânanh luanvan 3 (1), 13 9 DAHN1511 1511210 đỗthịvânanh luanvan 3 (1)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay