Hop dong nguyen tac mới nhất năm 2018

3 74 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 15:35

Mẫu hợp đồng nguyên tắc năm 2018 chuẩn nhất về điều khoản thanh toán, giao hàng, bảo hành, điều khoản phạt trong hợp đồng nguyên tắc,NỘI DUNG HỢP ĐỒNG,PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG, ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN,TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc  o HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC Số : - Căn Bộ luật Dân số 91/2015/QH13 Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực ngày 01/01/2017  Căn vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 văn pháp lý Chính Phủ ban hành - Căn vào yêu cầu CÔNG TY ……………………………… khả CƠNG TY …………………………………………………………………………… Hơm nay, ngày tháng năm Bên A : CÔNG TY Địa : Điện thoại : Fax , gồm: : Mã số thuế : Đại diện : Tài khoản : Chức vụ : Tại ngân hàng: Bên B : CÔNG TY TNHH Địa : Điện thoại : Fax : Mã số thuế : Đại diện : Tài khoản : Chức vụ : Tại ngân hàng: Sau thỏa thuận, hai bên đồng ý ký hợp đồng với điều khoản sau: ĐIỀU I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 1.1 Bên B cung cấp sản phẩm cho Bên A quy định cụ thể quy cách, đơn sau: STT Mã số đặt hàng Sản phẩm Xuất xứ Đơn giá bán (VNĐ/LÍT) 1.2 Số lượng : Theo đơn hàng cụ thể 1.3 Chất lượng : Sản phẩm bên B cung cấp phải đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất , nguồn gốc xuất xứ 1.4 Đơn giá : Áp dụng đơn giá bán theo hợp đồng nguyên tắc ĐIỀU II: PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG 2.1 Thời gian giao hàng : Bên B xác nhận thời gian giao hàng theo đơn đặt hàng cụ thể 2.2 Thủ tục giao hàng: Trước giao hàng 01 (Một) ngày, Bên B thông báo cho Bên A số lượng, quy cách hàng hố giao gọi thơng báo giao hàng 2.3 Địa điểm giao hàng : Giao hàng kho Bên A theo địa Hợp đồng Bên B chịu chi phí vận chuyển phát sinh 2.4 Phương thức giao nhận: Bên B giao hàng cho bên A hành chính, việc giao hàng phải người giao người nhận ký,ghi rõ họ tên vào phiếu giao hàng Chứng từ giao nhận gồm :  Phiếu giao hàng có chữ ký xác nhận Bên  Hóa đơn GTGT theo mẫu đăng ký với quan thuế  Giấy chứng nhận xuất xứ chất lượng hàng hóa ( có) 2.5 Bên B làm thủ tục Hải quan xuất, nhập cho Bên A ĐIỀU III: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG - ĐIỀU KHOẢN THANH TỐN 3.1 Hình thức toán: Bên A toán cho Bên B theo đơn hàng Bên A tốn tồn cơng nợ theo hình thức chuyển khoản cho Bên B vòng 45 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn GTGT 3.2 Trường hợp Bên A toán trễ hạn khơng tốn hết cơng nợ, Bên A chịu phạt 0.1%/ ngày tổng giá trị công nợ hạn Nhưng không 8% trị giá theo đơn hàng 3.3 Trường hợp bên B giao hàng trể so với thời gian xác nhận giao hàng mà bên B cam kết với bên A bên B chịu phạt 0.1%/ngày tổng giá trị đơn hàng,nhưng không 8% trị giá đơn hàng 3.4 Quá hạn 20 ngày bên B có quyền tạm ngưng cung cấp hàng thu hồi toàn cơng nợ q hạn 3.5 Đồng tiền tốn: Việt Nam Đồng ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A 4.1 Thanh toán: Bên A chịu trách nhiệm toán cho Bên B nêu điều III hợp đồng 4.2 Nhận hàng: Bên A có trách nhiệm xếp nhân cho việc nhận hàng có thơng báo giao hàng Bên B ĐIỀU V: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN B 5.1 Cung cấp hàng hóa: Bên B có trách nhiệm cung cấp chủng loại hàng hố, thơng số kỹ thuật theo Bảng báo giá đính kèm 5.2 Bên B phải cung cấp đầy đủ chứng từ tốn 5.3 Bên B thơng báo trước cho Bên A thời gian 01 ngày để Bên A chuẩn bị nhận hàng ĐIỀU VI: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 6.1 Hợp đồng có giá trị đến hết ……………………, thay đổi hợp đồng này, hai Bên ký thêm phụ lục Hơp đồng 6.2 Hợp đồng thức hết hiệu lực hai Bên tốn xong tồn cơng nợ Bên Các văn dùng để làm gồm: Hợp đồng, biên giao hàng, hóa đơn GTGT 6.3 Mọi tranh chấp liên quan phát sinh hợp đồng này, hai bên đàm phán tinh thần hợp tác giải Nếu việc đàm phán không đến thống khơng giải đưa Tồ kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh để giải Kết luận cuối Tòa án kinh tế chung thẩm Mọi chi phí trọng tài bên thua kiện chịu 6.4 Bên bán bên mua không bị xử lý bảo đảm thực hợp đồng , bồi thường thiệt hại hay bị phạt , bị chấm dứt hợp đồng trường hợp bất khả kháng Trường hợp bất khả kháng hiểu kiện nằm tầm kiểm soát khả lường trước hai bên, không liên quan đến sai phạm sơ xuất hai bên , chẳng hạn : chiến tranh, bạo loạn, đình cơng, hỏa hoạn, lủ lụt, dịch bênh, cách ly kiểm dịch, cấm vận… 6.5 Khi xảy trường hợp bất khả kháng bên xảy phải kịp thời thông báo văn gửi đến bên sau bất khả kháng xảy ra, kèm theo xác nhận nhà sản xuất quan có thẩm quyền nước sở 6.6 Hai bên cam kết thực nghiêm túc điều khoản nêu hợp đồng Nếu bên vi phạm Hợp Đồng, bên có trách nhiệm bồi thường cho tổn thất bên gây 6.7 Hợp đồng lập thành 02 Tiếng Việt gồm điều 03 trang có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 để thực ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
- Xem thêm -

Xem thêm: Hop dong nguyen tac mới nhất năm 2018, Hop dong nguyen tac mới nhất năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay