XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP: KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ MÔ HÌNH MONG MUỐN CỦA VIỆT NAM

35 19 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 15:02

XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP: KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ MƠ HÌNH MONG MUỐN CỦA VIỆT NAM Báo cáo tập huấn Tp Hồ Chí Minh 12/8/2014 TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến Nội dung Đặt vấn đề Xây dựng XHHT Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan Nhận định chung Mơ hình mong muốn XHHT VN Mơ hình mong muốn công dân học tập VN Kết luận Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Đặt vấn đề    3 Rào cản xây dựng XHHT VN Nhận thức vai trò, tầm quan trọng lợi ích HTSĐ, xây dựng XHHT Nhận thức cách làm Nhận thức quan hệ phối hợp Vì cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức HTSĐ xây dựng XHHT Báo cáo giới hạn việc cung cấp thông tin sau: 1/ Một số nước quanh ta làm nào; 2/ Mơ hình mong muốn VN Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Xây dựng XHHT Hàn Quốc      Vài nét bối cảnh: 1995, Ủy ban CCGD đề nghị CCGD với tầm nhìn xây dựng xã hội giáo dục mở suốt đời 1999, ban hành Luật HTSĐ (sửa đổi năm 2007) Luật công nhận tín (sửa đổi năm 2008) 2002: Kế hoạch quốc gia lần thứ thúc đẩy HTSĐ (2002-2006) 2008: Kế hoạch quốc gia lần thứ hai thúc đẩy HTSĐ (2008-2012); Kế hoạch xây dựng gắn kết với Kế hoạch quốc gia phát triển nguồn nhân lực 2013: Kế hoạch quốc gia lần thứ ba Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Xây dựng XHHT Hàn Quốc Kế hoạch quốc gia thúc đẩy HSĐ (2008-2012)  Tầm nhìn: Xây dựng XHHT tiên tiến, nơi người học, làm, chung sống  Mục tiêu: Đội ngũ lao động tri thức sáng tạo; Xã hội gắn kết hài hòa; Hạ tầng HSĐ hiệu  Xác định cột đỡ XHHT: 1/ học để tự hoàn thiện; 2/ học để nâng cao khả làm việc; 3/ học để gắn kết xã hội Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Xây dựng XHHT Hàn Quốc Học để tự hoàn thiện Chênh lệch: 22,8% Chênh lệch: 11,6% Học để nâng cao khả làm việc Tap huan xay dung XHHT Chênh lệch: 31,6% Học gắn kết xã hội 12/8/2014 Xây dựng XHHT Hàn Quốc  Giải pháp chiến lược 1: May cắt chiến lược HTSĐ cho phù hợp với giai đoạn đời người: 20-24; 25-39; 40-44; 45-54; 55-59; 60-69; 70 trở lên  Giải pháp chiến lược 2: Thiết lập mạng lưới HTSĐ quyền địa phương trung tâm kết nối  Nhiệm vụ: nhóm nhiệm vụ: 1/ni dưỡng việc học sáng tạo xuyên suốt giai đoạn đời sống; 2/ thúc đẩy tham gia tổ chức HSĐ tạo gắn kết xã hội; 3/ thiết lập hạ tầng HSĐ hoạt động liên kết mạng  Mỗi nhóm nhiệm vụ cụ thể hóa kết đầu với tiêu cụ thể để theo dõi, giám sát đánh giá: nhiệm vụ có kq đầu ra; nhiệm vụ 2: kq đầu ra; nhiệm vụ 3: kq đầu Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Ví dụ nhiệm vụ 3: kết đầu tiêu thực Kết đầu Chỉ tiêu thực 2006 2012 Tái tổ chức hệ thống thực HSĐ quốc gia phối hợp sách Tích hợp chức quan HSĐ quốc gia đơn vị HSĐ tách biệt T/hợp vào Học viện HSĐ Tăng cường nghiệp vụ gv HSĐ Số gv HSĐ 985 1500 Tăng số đô thị HSĐ chất lượng Số đô thị HSĐ 57 110 Xây dựng đồ thông tin quốc gia HSĐ Số người sử dụng đồ hàng năm 313000 1100000 Gắn kết hệ thống văn quốc gia với hệ thống học khoản người học Số văn công nhận qua học khoản 567 650 Tăng cường đối tác quốc tế HSĐ Số hội thảo qtế HSĐ 15 Đưa HSĐ vào đời sống hàng ngày Số tỉnh tổ chức liên hoan HSĐ 25 50 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Xây dựng XHHT Hàn Quốc Tổ chức thực  Cơ cấu tổ chức cấp: Ban thúc đẩy HSĐ TW; Hội đồng HSĐ cấp tỉnh; Hội đồng HSĐ cấp huyện  Chức năng:  Ban TW: xây dựng chương trình làm việc; phối hợp sách quan phủ; khảo sát, đánh giá; xây dựng chương trình tổ chức đào tạo  Hội đồng HSĐ cấp tỉnh: phối hợp chương trình HSĐ; liên kết tổ chức địa phương; cung cấp thông tin hội; tư vấn điều hành chương trình  Hội đồng HSĐ cấp huyện: cung ứng tổ chức thực chương trình HSĐ Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Xây dựng XHHT Nhật Bản Quan niệm:  HSĐ đòi hỏi thứ việc học giai đoạn đời, thứ hai rà sốt lại tồn hệ thống có, bao gồm giáo dục, để xây dựng XHHT  XHHT xã hội người tự chọn hội học tập vào lúc đời kết học tập họ phải cơng nhận cách thích hợp (MEXT 2009)  Xây dựng XHHT tư chủ đạo cho CCGD hướng tới kỷ 21 10 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Xây dựng XHHT Thái Lan Kế hoạch giáo dục quốc gia 15 năm (2002-2016) Mục tiêu tổng quát: Xây dựng XHHT dẫn đường cho kinh tế tri thức Mục tiêu cụ thể:  Phát triển người cân đối toàn diện  Xây dựng xã hội học tập, thông tuệ đạo đức  Phát triển môi trường xã hội Xây dựng sách: 11 sách với kết đầu hoạt động cụ thể 21 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Xây dựng XHHT Thái Lan Tầm nhìn XHHT quán với tầm nhìn phát triển đất nước Hệ thống quản trị sạch, văn hóa, dân chủ, gắn kết tồn hệ thống Hệ thống kinh tế tăng trưởng bền vững, cạnh tranh, tin cậy, phân bố đồng Người dân có đạo đức tri thức, kỷ luật trách nhiệm, gìn giữ văn hóa sắc Thái 22 Các cộng đồng quan ổn định, động với đa dạng văn hóa Tap huan xay dung XHHT nguồn lực Xã hội xanh hạnh phúc, lấy người làm trung tâm 12/8/2014 Xây dựng XHHT Thái Lan Tổ chức thực hiện:  Các trung tâm HTCĐ chế hữu hiệu việc cung ứng gd đến người xây dựng XHHT  Văn phòng gd khơng CQ phi CQ quan thúc đẩy HSĐ thơng qua phương thức KCQ PCQ  Chính phủ, cộng đồng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp tham gia cung ứng chương trình hoạt động HSĐ, thành lập trung tâm HTCĐ  Phát triển đội ngũ giáo viên thông tuệ Thái, đội ngũ chủ lực thúc đẩy HSĐ cộng đồng nông nghiệp, thủ công, y học cổ truyền, kinh tế cộng đồng, thực phẩm…  Huy động nguồn lực: công viên, bảo tàng, thư viện 23 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Nhận định chung Xây dựng khung khổ pháp lý cho HSĐ XHHT  HQ: Luật HSĐ (1999)  Nhật Bản: Luật Khuyến khích HSĐ (1990)  Thái Lan: Luật Giáo dục quốc gia (1999), thực chất luật học suốt đời  TQ: Dự kiến ban hành Luật HSĐ trg tgian tới Bảo đảm hệ thống đồng sách HSĐ với cách tiếp cận tổng thể xây dựng XHHT  HSĐ đòi hỏi tiếp cận tồn hệ thống  Xây dựng XHHT đòi hỏi tiếp cận liên ngành toàn xã hội, tổ chức dân sự, doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân 24 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Nhận định chung HSĐ xây dựng XHHT phải đặt khung khổ CCGD: Một mục tiêu CCGD xây dựng XHHT Một giải pháp chiến lược CCGD chuyển hệ thống gd có sang hệ thông HSĐ Phát triển cộng đồng học tập cốt lõi để xây dựng XHHT Nhật, HQ: đô thị học tập TQ, Thái Lan: trung tâm học tập cộng đồng 25 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Nhận định chung Đổi quản lý xác định rõ vai trò CP, tổ chức dân sự, doanh nghiệp, cộng đồng cá nhân, theo hướng phân cấp mạnh, đề cao trách nhiệm, xây dựng quan hệ phối hợp liên ngành, đối tác công-tư, phát huy nguồn lực xã hội Đổi thi cử, đánh giá; tăng cường bảo đảm chất lượng; hoàn thiện hệ thống văn chứng Hiện đại hóa gd theo hướng áp dụng cơng nghệ mới, chương trình mới, kinh nghiêm quốc tế sở hội nhập quốc tế áp dụng mạnh mẽ ICT Xây dựng văn hóa HSĐ thơng qua lễ hội HSĐ, tuần HSĐ, lễ hội sách v.v…HSĐ liền với học nơi 26 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Các đặc trưng mong muốn XHHT VN Các đặc trưng mong muốn chung Về pháp chế Cần tảng pháp lý HTSĐ, XHHT Về tầm nhìn Cần có quan niệm cụ thể XHHT mong muốn, với mục tiêu cụ thể Về quản lý Cần có máy phù hợp để đạo tổ chức thực Về giải pháp Cần thực 3P: partnership; participation; thực performance Về tài Về bảo đảm chất lượng Cần có chế tăng tỷ lệ chi cho GDTX, đồng thời huy động đóng góp tồn xã hội Cần hoàn thiện chế đánh giá bảo đảm chất lượng   Các đặc trưng mong muốn XHHT VN Các đặc trưng mong muốn theo QĐ 89 Về cung ứng giáo dục Mọi tổ chức, cộng đồng, gia đình có trách nhiệm cung ứng tạo điều kiện cho HTSĐ Về thiết Xây dựng XHHT dựa tảng phát triển đồng chế giáo dục thời, gắn kết liên thông GDCQ GDTX Về đối tượng ưu tiên Về CTGD Uu tiên đối tượng sách, người dân tộc, phụ nữ, người bị thiệt thòi Các nhóm đối tượng khác tham gia chương trình học tập khác Về tổ chức Thực 3P thực Các đặc trưng mong muốn XHHT VN Đề xuất Khung đặc trưng mong muốn Phát triển bền vững Tăng trưởng kinh tế Phát triển người Hạ tầng thông tin-kỹ thuật Hạ tầng quản lý Hạ tầng pháp lý Các đặc trưng mong muốn XHHT VN  Đề xuất Hội thảo quốc gia XHHT Có hệ thống giáo dục mở, đa dạng, chuẩn hóa Có hệ thống ICT đại, rộng khắp Phát huy truyền thống hiếu học dòng họ, cộng đồng Mọi cơng dân đảm bảo hội HTSĐ Lấy người làm trung tâm Tăng cường công tác bảo trợ xh cho cơng dân, k có bất bình đẳng Đảm bảo hội việc làm cho tất có nhu cầu Tạo mơi trường cho phát triển KHCN Các đặc trưng mong muốn cơng dân học tập VN Về lý thuyết, là:  người có nhu cầu động lực HTSĐ;  người có kỹ cần thiết để HTSĐ Các đặc trưng mong muốn theo QĐ 89 Đó cá nhân có trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, tận dụng hội học tập để làm người cơng dân tốt; có nghề, lao động với hiệu ngày cao; học cho thân người xung quanh hạnh phúc; học để góp phần phát triển quê hương, đất nước nhân loại Trên thực tế, CDHT nhóm người khác cần phải học theo định hướng HTSĐ, có nhu cầu, động cơ, nguyện vọng kỹ học khác 31 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 Các đặc trưng mong muốn công dân học tập VN Đề xuất Hội thảo quốc gia XHHT Học để biết: Có khả tự định hướng việc học Học để làm: Có lực hành động, giải vấn đề Học để làm: Biết sử dụng ICT ngoại ngữ Học để làm: Có tinh thần sáng tạo, khả lập nghiệp Học để chung sống: Tuân thủ quy định pháp luật, văn hóa ứng xử Học để chung sống: Thực bình đẳng giới, tơn trọng khác biệt Học để chung sống: Có tinh thần hợp tác, trao đổi, làm việc nhóm Học để chung sống: Hiểu biết vấn đề khu vực tồn cấu Học để chung sống: u hòa bình, đóng góp cho phát triển bền vững 10 Học để làm người: Hiểu thực quyền trách nhiệm công dân 11 Học để làm người: Biết yêu thương, chăm sóc gia đình Các đặc trưng mong muốn công dân học tập VN  Phân định theo nhóm người HS,SV Tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học tập, đạt chuẩn đầu chương trình giáo dục CB, CC, VC Đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa chun mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ tin học Cơng nhân Có trình độ văn hóa, trình độ nghề, kỹ giao tiếp, kỷ luật lao động nâng cao; ICT ngoại ngữ Nông dân Có trình độ văn hóa, trình độ nghề nơng nghiệp phi nông nghiệp nâng cao; kỹ xây dựng NTM Người cao Có kiến thức dinh dưỡng, sức khỏe; ngoại ngữ, tin học; tuổi trị, thời sự, pháp luật Kết luận XHHT xã hội tương lai, CDHT công dân tương lai Xây dựng XHHT xu hướng chung giới kỷ 21 Hiện chưa có nước tuyên bố xây dựng XHHT Mỗi nước đưa đặc trưng mong muốn XHHT CDHT mà hướng tới Từ tìm cách thức phù hợp, thông thường tập trung xây dựng đô thị học tập VN tiếp tục làm rõ đặc trưng mong muốn với cách xây dựng XHHT từ sở 34 Tap huan xay dung XHHT 12/8/2014 TRÂN TRỌNG CÁM ƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP: KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ MÔ HÌNH MONG MUỐN CỦA VIỆT NAM, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP: KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VÀ MÔ HÌNH MONG MUỐN CỦA VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay