BÁO CÁO 01 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2025

29 45 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 14:58

BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH BÁO CÁO 01 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIỂM SỐT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2025 Ths Đỗ Thị Quỳnh Hương Phó Vụ trưởng Vụ Cơ cấu Chất lượng dân số I Tình hình thực kết Bộ Y tế Tại địa phương Nội dung trình bày Kết thực mục tiêu II Tồn tại, hạn chế nguyên nhân Tồn tại, hạn chế Nguyên nhân tồn hạn chế III Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020 Mục tiêu Các nhiệm vụ giải pháp Bộ Y tế 1.1 Về đạo điều hành -Quyết định số 1472/QĐ-BYT ngày 20/4/2016 việc ban hành Đề án kiểm sốt cân giới tính sinh giai đoạn 2016-2025 (Đề án) -Quyết định số 3382/QĐ-BYT ngày 05/7/2016 việc ban hành Kế hoạch thực Đề án giai đoạn 2016-2020 1.1 Về đạo, điều hành - Chỉ thị 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 việc tăng cường giải tình trạng cân giới tính sinh (MCBGTKS) - Công văn số 4111/BYT-TCDS ngày 05/7/2016 việc hướng dẫn thực Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 Thủ tướng Chính phủ; Cơng văn số 100/BYT-TCDS ngày 09/01/2017… - Triển khai chương trình ký kết Bộ y tế với bộ, ngành, đoàn thể trung ương 1.2.Kết thực giải pháp 1.2.1 Truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi cơng tác kiểm sốt MCBGTKS -Phối hợp với quan truyền thông đại chúng -Tổ chức thi Kể chuyện hình ảnh “Con gái thật tuyệt” mạng xã hội: 30 triệu lượt người tham gia với 15.000 dự thi; 1.2.Kết thực giải pháp -Tổ chức họp báo với phóng viên quan báo chí; -Tổ chức ngày hội giảm thiểu MCBGTKS; -Tổ chức tọa đàm cho sinh viên trường đại học học sinh trường trung học -Xây dựng, phát sóng, phân phối thơng điệp phát thanh, thơng điệp truyền hình, số phụ trương đặc biệt Báo Gia đình & Xã hội 1.2.2 Thực sách khuyến khích hỗ trợ Năm 2016, việc triển khai nội dung chậm 1.2.Kết thực giải pháp 1.2.3 Nâng cao hiệu lực thực thi quy định pháp luật kiểm sốt MCBGTKS -Kiện tồn hệ thống tra chuyên ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu kiểm tra, tra -Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực quy định pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi (GTTN) hình thức -Thực giám sát, kiểm tra sở cung cấp dịch vụ siêu âm/phá thai/KHHGĐ; sở in ấn văn hóa phẩm; sở cung ứng PTTT 1.2.Kết thực giải pháp -Chỉ đạo bệnh viện trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục qui định pháp luật… -Tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiểm soát MCBGTKS: 300 học viên 15 tỉnh -Chỉ đạo, hướng dẫn tỉnh, thành phố thực sách, quy định pháp luật liên quan đến việc giảm thiểu MCBGTKS 2.Tình hình thực địa phương 2.1 Công tác tham mưu, đạo, điều hành -41 tỉnh, thành phố: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực Đề án giai đoạn 2016-2020; -38 tỉnh, thành phố: Hội đồng nhân dân tỉnh đưa tiêu khống chế gia tăng tỷ số giới tính sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh -26 tỉnh, thành phố: Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kính phí địa phương để triển khai thực Đề án 2.Tình hình thực địa phương -Chỉ đạo sở ngành đoàn thể phối hợp với Sở Y tế triển khai Đề án -Chỉ đạo Sở Y tế cấp ban hành văn cụ thể triển khai hoạt động Đề án năm 2016 -Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện/thị xây dựng kế hoạch thực Đề án; đưa tiêu khống chế gia tăng tỷ số giới tính sinh vào Nghị hàng năm -Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành 10 2.Tình hình thực địa phương + Tổ chức gặp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu thực tốt sách dân số + Tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện: 300 cuộc, 6.025 lượt cháu gái có thành tích học tập giỏi 15 2.Tình hình thực địa phương 2.4 Nâng cao hiệu lực thực thi quy định pháp luật kiểm soát MCBGTKS -Phổ biến, giáo dục qui định pháp luật nghiêm cấm lựa chọn GTTN: 5.693 buổi, 194.121 lượt người -Rà soát văn qui phạm pháp luật kiểm soát MCBGTKS nội dung có liên quan: Đề xuất sửa đổi 71 văn bản, quy định, quy ước -Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ MCBGTKS: 267 lớp, 13.062 học viên 16 2.Tình hình thực địa phương -Tổ chức kiểm tra, giám sát: 3.667 đợt, 487 sở cung cấp dịch vụ siêu âm, phá thai; phát 14 trường hợp vi phạm -Thực tra, kiểm tra, giám sát: 103 đợt , 237 sở sản xuất, kinh doanh sách, báo, văn hóa phẩm; phát trường hợp vi phạm 17 3.Kết thực mục tiêu Thực tiêu Quốc hội giao năm 2016: Khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính sinh hàng năm mức 0,4 điểm phần trăm/năm - Tốc độ tăng tỷ số giới tính sinh tồn quốc đạt tiêu kế hoạch đề -Một số địa phương tiêu khơng đạt có nhiều giải pháp can thiệp 18 3.Kết thực mục tiêu Số liệu báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ: - Năm 2015 có 23 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính sinh tăng so với năm 2014 - Năm 2016 có 45 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính sinh tăng; 18 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính sinh giảm so với năm 2015 Năm 2014 2015 2016 TSGTKS>115 15 tỉnh 13 tỉnh 22 tỉnh 19 Phần II: Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 1.Tồn tại, hạn chế -Các hoạt động đề án chậm triển khai Tại trung ương, đến tháng 10/2016 giao tạm ứng kinh phí ngân sách trung ương lần Tại địa phương việc phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án chậm, hầu hết phê duyệt Quí IV 20 1.Tồn tại, hạn chế - Các hoạt động triển khai thiếu tính đồng bộ, chưa có đột biến, chưa tạo thành phong trào - Công tác kiểm tra, tra không thường xuyên liên tục, việc xử lý trường hợp vi phạm chưa liệt, chế tài chưa đủ sức răn đe - Các giải pháp can thiệp chưa tạo chuyển biến công tác kiểm soát MCBGTKS 21 Phần II: Tồn tại, hạn chế nguyên nhân Nguyên nhân tồn hạn chế -Một số cấp ủy quyền địa phương chưa quan tâm sát cơng tác kiểm sốt MCBGTKS -Một số địa phương chưa chủ động, kịp thời tham mưu với Lãnh đạo địa phương -Nhiều tỉnh, thành phố chưa chủ động bố trí kinh phí địa phương cho triển khai Đề án 22 Phần III: Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020 1.Mục tiêu 1.1 Mục tiêu chung 1.2 Mục tiêu cụ thể Các nhiệm vụ giải pháp 23 1.Mục tiêu 1.1 Mục tiêu chung Khống chế có hiệu tốc độ gia tăng tỷ số giới tính sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính sinh trở lại mức cân tự nhiên 1.2 Mục tiêu cụ thể Giảm tốc độ tăng tỷ số giới tính sinh xuống mức 0,4 điểm phần trăm/năm, để tỷ số mức 115 vào năm 2020 24 2.Các nhiệm vụ giải pháp 2.1 Triển khai nhiệm vụ giải pháp thực Đề án Quyết định 3382/QĐ-BYT, Cơng văn số 4111/BYTTCDS: •Tổ chức hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi •Sản xuất sản phẩm truyền thông •Đưa nội dung MCBGTKS vào trường trị, trung học phổ thơng, trường Y •Xây dựng, thử nghiệm Mơ hình 25 2.Các nhiệm vụ giải pháp •Tổ chức hoạt động hội nghị, hội thảo •Khảo sát, xây dựng, thử nghiệm sách khuyến khích, hỗ trợ •Nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật cấm hình thức lựa chọn giới tính thai nhi •Định kỳ tổ chức hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tra xử lý vi phạm quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi •Đào tạo, tập huấn kiểm soát MCBGTKS 26 2.Các nhiệm vụ giải pháp 2.2 Đẩy nhanh việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thực Đề án địa phương -Các địa phương chưa phê duyệt Đề án: Sớm ban hành Đề án -Các địa phương phê duyệt Đề án: Bố trí đủ nguồn lực để triển khai nhiệm vụ Đề án 2.3 Đẩy nhanh việc đưa tiêu tỷ số giới tính sinh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm 27 2.Các nhiệm vụ giải pháp 2.4 Tăng cường tham gia ngành đoàn thể, tổ chức xã hội việc triển khai Đề án 2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm quy định kiểm soát MCBGTKS 2.6 Tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật tài tổ chức nước: Liên minh châu âu EU, Quỹ Dân số Liên hợp quốc 28 BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HĨA GIA ĐÌNH TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 29 ... 22 Phần III: Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2 01 7-2 020 1. Mục tiêu 1. 1 Mục tiêu chung 1. 2 Mục tiêu cụ thể Các nhiệm vụ giải pháp 23 1. Mục tiêu 1. 1 Mục tiêu chung Khống chế có hiệu tốc độ gia tăng... năm 2 014 - Năm 2 016 có 45 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính sinh tăng; 18 tỉnh, thành phố có tỷ số giới tính sinh giảm so với năm 2 015 Năm 2 014 2 015 2 016 TSGTKS >11 5 15 tỉnh 13 tỉnh 22 tỉnh 19 Phần... sinh (MCBGTKS) - Công văn số 411 1/BYT-TCDS ngày 05/7/2 016 việc hướng dẫn thực Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2 016 Thủ tướng Chính phủ; Cơng văn số 10 0/BYT-TCDS ngày 09/ 01/ 2 017 … - Triển khai chương
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO 01 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2025, BÁO CÁO 01 NĂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH GIAI ĐOẠN 2016-2025

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay