Khảo sát thực trạng và nhu cầu ghép thận của bệnh nhân đang chạy thận tại các đơn vị chạy thận khu vực nội thành Hà Nội

87 29 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 14:27

Ghép thận là phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối bằng cách lấy thận của người hiến để ghép cho người bệnh suy thận. Ghép thận được cố GS. TS Tôn Thất Tùng đề cập đến từ những năm 70 của thế kỷ XX, tuy nhiên do hoàn cảnh của chiến tranh nên chúng ta chỉ thực hiện được một số nội dung làm tiền đề cho việc ghép tạng mà khởi đầu là công tác đào tạo cán bộ, xây dựng dự án mang tính định hướng, thực hiện ghép thận, ghép gan thực nghiệm, triển khai các cơ sở lọc máu bằng thận nhân tạo, phát triển kỹ thuật cắt gan, xây dựng môn huyết học, môn sinh lý bệnh học, miễn dịch học... Sau một thời gian chuẩn bị ngày 461992 tại Bệnh viện Quân Y 103 dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của ngành ngoại khoa, ghép tạng Việt Nam được đánh dấu bằng ca ghép thận đầu tiên được thực hiện, từ thời điểm đó đến hết ngày 31122016 theo tổng hợp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (TTĐPQGVGBPCTN) cả nước đã thực hiện ghép 2.106 ca ghép thận thành công, trong đó có 1.999 ca ghép thận từ người hiến thận khi còn sống, 106 ca ghép thận từ người hiến thận sau khi chết, chết não và 01 ca ghép thận từ người hiến thận chết ngừng tim, cũng theo TTĐPQGVGBPCTN hiện cả nước có 17 Trung tâm ghép thận đủ các điều kiện tiêu chuẩn ghép thận được BYT cấp phép hoạt động.Theo các nghiên cứu trên thế giới ghép thận là phương pháp điều trị tối ưu, hiệu quả và ít tốn kém nhất đối với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, tuy nhiên tại Việt Nam lựa chọn phương pháp điều trị ghép thận cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lại gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn không phải bởi trình độ khoa học, kĩ thuật hay điều kiện cơ sở vật chất, khi trình độ ghép thận của nước ta đã phát triển rất nhanh và tương đương với khu vực và thế giới, khó khăn trước hết là nguồn thận hiến để ghép, tiếp sau là khó khăn về khả năng chi trả chi phí ca ghép cùng điều trị chăm sóc sau ghép của người bệnh suy thận mạn trong bối cảnh Bảo hiểm y tế chưa thực hiện chi trả bảo hiểm người chi phí ghép thận nói riêng và ghép tạng nói chung. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm mục đích: Từ việc khảo sát thực trạng và nhu cầu ghép thận của bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, đánh giá khả năng thực ghép thận thay thế cho bệnh nhận, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp để đáp ứng nhu cầu ghép thận thay thế của bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại các Cơ sở y tế khu vực nội thành Hà Nội BỘ Y TẾ TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI - ***** - BÁO CÁO KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU GHÉP THẬN CỦA BỆNH NHÂN ĐANG CHẠY THẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ CHẠY THẬN NHÂN TẠO KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: THS NGUYỄN HOÀNG PHÚC Hà Nội, Năm 2016 BỘ Y TẾ TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI - ***** - BÁO CÁO KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU GHÉP THẬN CỦA BỆNH NHÂN ĐANG CHẠY THẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ CHẠY THẬN NHÂN TẠO KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Chủ nhiệm đề tài Cơ quan quản lý đề tài Giám đốc Ths.Nguyễn Hoàng Phúc GS.TS Trịnh Hồng Sơn Hà Nội, Năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Khảo sát thực trạng nhu cầu ghép thận bệnh nhân chạy thận đơn vị chạy thận khu vực nội thành Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Hoàng Phúc Thư ký đề tài: CN Nguyễn Hải Yến Cơ quan quản lý đề tài: Trung tâm Điều phối Quốc gia ghép phận thể người Danh sách thành viên thực chính: - CN Nguyễn Tiến Thành - Ths Cao Tiến Sỹ - Ths Nguyễn Thị Phương Hạnh - Ths Nguyễn Tiến Dũng - Ths Nguyễn Ngọc Tùng - CN Bế Nam Trung - CN Nguyễn Thị Vui - KS Lê Ngọc Luân - CNCĐ Nguyễn Minh Hải Thời gian thực nghiên cứu từ tháng 09/2016 đến tháng 12/2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 10 1.1.Phương pháp ĐTCTNT 10 1.1.1 Tìm hiểu phương pháp ĐTCTNT 10 1.1.2 Lợi ích phương pháp ĐTCTNT mang lại 15 1.1.3 Những bất cập chưa giải phương pháp ĐTCTNT 16 1.2.Tình hình áp dụng phương pháp ĐTCTNT 17 1.2.1 Tình hình áp dụng phương pháp ĐTCTNT giới 17 1.2.2 Tình hình áp dụng phương pháp ĐTCTNT Việt Nam 18 1.2.3 Tình hình sử dụng phương pháp ĐTCTNT sở y tế khu vực NTHN 19 1.3.Ghép thận cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo 22 1.3.1 Tìm hiểu phương pháp ghép thận cho bệnh nhân suy thận 22 1.3.2 Tình hình ghép thận cho bệnh nhân suy thận Việt Nam 23 1.3.3 Ghép thận từ người cho sống 24 1.3.4 Ghép thận từ người cho chết não 27 1.3.5 Ghép thận từ người cho chết ngừng tim 29 1.3.6 Lợi ích ghép thận 29 1.3.7 Khó khăn cản trở phát triển ghép thận 30 1.4.Danh sách chờ ghép Quốc gia 32 1.4.1 Định nghĩa Danh sách chờ ghép Quốc gia 32 1.4.2 Cơ sở pháp lý Danh sách chờ ghép Quốc gia 34 1.4.3 Thực trạng hoạt động, quản lý sử dụng DSCGQG 35 1.5.Danh sách đăng ký hiến tặng mô, tạng 36 1.5.1 Định nghĩa Danh sách đăng ký hiến tặng mô, tạng 36 1.5.2 Cơ sở pháp lý Danh sách đăng ký hiến tặng mô, tạng 38 1.5.3 Thực hoạt động, quản lý sử dụng DSĐKHTMT 39 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1.Đối tượng nghiên cứu 40 2.2.Thời gian địa điểm nghiên cứu 40 2.3.Phương pháp nghiên cứu 40 2.4.Các bước thực nghiên cứu 40 2.4.1 Xây dựng câu hỏi khảo sát, vấn 40 2.4.2 Tham khảo ý kiến chuyên gia, chỉnh sửa câu hỏi khảo sát, vấn 41 2.4.3 Khảo sát thực nghiệm, hoàn thiện câu hỏi khảo sát, vấn 41 2.4.4 Tập huấn, hướng dẫn khảo sát, thu thập số liệu vấn chuyên sâu 41 2.4.5 Khảo sát đối tượng nghiên cứu 42 2.4.6 Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng nghiên cứu 42 2.5.Phương pháp thu thập số liệu 42 2.5.1 Công cụ định lượng 42 2.5.2 Cơng cụ định tính 42 2.5.3 Nội dung câu hỏi vấn cán sở chạy thận nhân tạo43 2.5.4 Nội dung câu hỏi khảo sát bệnh nhân chạy thận nhân tạo 43 2.5.5 Nội dung thông tin lưu trữ người đăng ký vào DSCGQG 44 2.6.Phương pháp xử lý, phân tích số liệu viết báo cáo chuyên đề 44 Chương III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46 3.1.Thực trạng hoạt động Cơ sở y tế chạy thận nhân tạo khu vực NTHN 46 3.1.1 Hoạt động đơn vị thận nhân tạo Cơ sở y tế khu vực NTHN 46 3.1.2 Điều kiện sở vật chất, nhân lực kĩ thuật ĐVCT 46 3.1.3 Mô hình tổ chức, Ngân sách hoạt động ĐVCT 49 3.1.4 Những yếu tố thuận lợi hoạt động ĐVCT 50 3.1.5 Khó khăn cần giải hoạt động ĐVCT 51 3.1.6 Đề xuất ĐVCT 52 3.2.Thực trạng bệnh nhân chạy thận nhân tạo Cơ sở y tế khu vực NTHN 52 3.2.1 Thực trạng bệnh tật BNCTNT 52 3.2.2 Ảnh hưởng mặt sức khỏe người bệnh chạy thận nhân tạo 54 3.2.3 Ảnh hưởng mặt phi sức khỏe người bệnh phải ĐTCTNT55 3.2.4 Vai trò BHYT với người bệnh chạy thận nhân tạo 57 3.2.5 Tư vấn nhân viên y tế ghép thận với BNCTNT 59 3.3.Nhu cầu ghép thận bệnh nhân chạy thận nhân tạo Cơ sở y tế khu vực NTHN 59 3.3.1 Bệnh nhân chạy thận có định ghép thận Cơ sở y tế khu vực NTHN 59 3.3.2 Nhu cầu ghép thận bệnh nhân chạy thận 60 3.3.3 Khả chi trả chi phí thực ghép thận bệnh nhân chạy thận 61 3.3.4 Nguyện vọng BHYT chi trả chi phí ghép thận 62 Chương IV: BÀN LUẬN 64 4.1.Bàn luận thực trạng hoạt động Cơ sở y tế chạy thận nhân tạo khu vực NTHN 64 4.2.Bàn luận thực trạng bệnh nhân chạy thận nhân tạo Cơ sở y tế khu vực NTHN 64 4.2.1 Người bệnh suy thận mạn 64 4.2.2 Gánh nặng với gia đình có bệnh nhân phải chạy thận 65 4.2.3 Áp lực bệnh nhân chạy thận lên ngành y tế 66 4.2.4 Công tác xã hội bệnh nhân suy thận 66 4.2.5 Vai trò BHYT với sống người bệnh chạy thận 67 4.3.Bàn luận tình trạng bệnh nhân chạy thận có định ghép thận Cơ sở y tế khu vực NTHN 67 4.3.1 Bệnh nhân có định ghép thận 67 4.4.Bàn luận nhu cầu ghép thận bệnh nhân chạy thận Cơ sở y tế khu vực NTHN 68 4.5.Bàn luận khả thực ghép thận bệnh nhân chạy thận Cơ sở y tế khu vực NTHN 68 4.5.1 Nguồn thận hiến để ghép thận 68 4.5.2 Khả chi trả chi phí ghép chăm sóc sau ghép thận 69 4.5.3 Sự cần thiết tham gia toán BHYT 69 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Kết luận 71 Kiến nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 A Tài liệu tiếng Việt 74 B Tài liệu tiếng Anh 75 PHỤ LỤC 76 Mẫu phiếu khảo sát dành cho sở đủ điều kiện chạy thận nhân tạo 76 Mẫu phiếu khảo sát dành cho người chạy thận nhân tạo 80 Thông tin lưu trữ người đăng ký vào DSCGQG phần mềm “Hệ thống Quản lý Điều phối ghép tạng Quốc gia” 84 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý Nghĩa Thuật ngữ BYT Bộ Y tế BHYT Bảo hiểm y tế BNCTNT Bệnh nhân chạy thận nhân tạo DSCGQG Danh sách chờ ghép Quốc gia DSĐKHTMT Danh sách đăng ký hiến tặng mô, tạng ĐVCT Đơn vị chạy thận ĐTCTNT Điều trị chạy thận nhân tạo ESRD Bệnh suy thận suy thận giai đoạn cuối HN Hà Nội NTHN Nội thành Hà Nội N Chỉ số “Số lượng” TTĐPQGVGBPCTN Trung tâm Điều phối Quốc gia ghép phận thể người TTĐPGTQG Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia VN Việt Nam VNĐ Việt Nam Đồng DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cấu trúc lọc sợi rỗng 12 Sơ đồ 2: Sơ đồ quy trình lọc máu thận nhân tạo 13 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Danh sách đơn vị số máy chạy thận nhân tạo Hà Nội 19 Bảng 2: Số máy chạy thận ĐVCT Hà Nội 20 Bảng 3: Cấp bệnh viện có ĐVCT Hà Nội 21 Bảng 4: Đơn vị chạy thận thuộc bệnh viện khu vực 22 Bảng 5: Danh sách đơn vị ghép thận năm ghép (n=17) 22 Bảng 6: Thống kê số ca ghép thận Việt Nam đến ngày 31/12/2016 24 Bảng 7: Thống kê số ca ghép thận từ người cho sống Việt Nam giai đoạn 2013 – 2016 27 Bảng 8: Thống kê số ca ghép thận từ người cho chết não Việt Nam giai đoạn 2013 – 2016 28 Bảng 9: Danh sách thông tin lưu trữ DSCGQG 32 Bảng 10: Tình hình hoạt động sở chạy thận Hà Nội (n =19) 46 Bảng 11: Số cán làm việc sở chạy thận khảo sát 47 Bảng 12: Số giường bệnh chạy thận sở chạy thận khảo sát 47 Bảng 13: Tỷ lệ bác sỹ giường bệnh sở chạy thận khảo sát 48 Bảng 14: Tỷ lệ bác sỹ điều dưỡng sở chạy thận khảo sát 49 Bảng 15: Mơ hình tổ chức hoạt động ĐVCT khảo sát 49 Bảng 16: Các nguồn kinh phí hoạt động ĐVCT khảo sát (n = 12) 50 Bảng 17: Số bệnh nhân chạy thận đơn vị 53 Bảng 18: Tuổi bệnh nhóm nhân chạy thận nhân tạo khảo sát (n = 300) 53 Bảng 19: Giới tính nhóm bệnh nhân chạy thận nhân tạo khảo sát (n = 300) 54 Bảng 20: Nghề nghiệp nhóm bệnh nhân chạy thận nhân tạo khảo sát (n=300) 54 Bảng 21: Khoảng thời gian chạy thận nhân tạo (n=300) 54 Bảng 22: Tần suất chạy thận nhân tạo tuần (n=300) 55 Bảng 23: Số lần ghép thận bệnh nhân chạy thận nhân tạo (n=300) 55 Bảng 24: Bệnh nhân tự đến nơi chạy thận nhân tạo (n=300) 55 Bảng 25: Phương tiện đến nơi chạy thận nhân tạo (n=300) 56 Bảng 26: Khoảng cách đến nơi chạy thận nhân tạo (n=300) 56 Bảng 27: Chi phí phát sinh kèm theo chạy thận nhân tạo (n=300) 56 Bảng 28: Dùng thêm thuốc danh mục bác sĩ kê (n=300) 57 Bảng 29: Đánh giá chi phí chạy thận (n=300) 57 Bảng 30: Bệnh nhân chạy thận có BHYT hay không (n=300) 58 Bảng 31: Các loại BHYT bệnh nhân chạy thận có (n=300) 58 Bảng 32: Vai trò BHYT giải khó khăn bệnh nhân chạy thận (n=300) 58 Bảng 33: Bác sĩ có tư vấn ghép thận cho bệnh nhân chạy thận (n=300) 59 Bảng 34: Ông bà liên hệ đơn vị muốn ghép thận (n=300) 59 Bảng 35: Có định ghép thận đầy đủ hồ sơ bệnh án bệnh nhân chạy thận (n=300) 60 Bảng 36: Nguyện vọng ghép thận bệnh nhân (n=300) 60 Bảng 37: Nguồn thận bệnh nhân muốn nhận ghép (n=300) 60 Bảng 38: Sức khỏe sau ghép thận xong có tốt lên khơng (n=300) 61 Bảng 39: Chi phí ghép thận Việt Nam (n=300) 61 Bảng 40: Khả chi trả cho ca ghép thận (n=300) 62 Bảng 41: Mong muốn BHYT chi trả phí ghép thận (n=300) 62 Bảng 42: Đánh giá tính hợp lý sách BHYT (n=300) 63 Bảng 43: Chính sách BHYT có cần thay đổi, bổ sung (n=300) 63 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Lọc máu máy thận nhân tạo 13 Hình 2: Hình ảnh graft động tĩnh mạch 16 Hình 3: Mẫu 01 Đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng sau chết, chết não 37 Hình 4: Mẫu 02 Đơn đăng ký hiến tặng mơ, tạng sống 38 ĐẶT VẤN ĐỀ Suy thận mạn trình suy giảm chức thận Đây thường biến chứng bệnh nghiêm trọng Không giống suy thận cấp, tình trạng xảy cách nhanh chóng bất ngờ, suy thận mạn diễn từ từ, vài tuần, vài tháng, vài năm, thận ngừng làm việc dẫn tới giai đoạn cuối Bệnh tiến triển chậm thường không xuất triệu chứng tình trạng nguy hiểm gây hại cho người bệnh Suy thận mạn giai đoạn cuối xảy thận làm việc mức 10% công suất so với công suất vốn có Ở giai đoạn này, người bệnh cần chạy thận ghép thận để tiếp tục sống Theo thống kê sơ năm 2006 ngành y tế xây dựng Luật Hiến, lấy, ghép mô, phận thể người hiến, lấy xác Việt Nam có khoảng 6.000 người bị suy thận mạn cần ghép thận Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ buổi lễ kỷ niệm Ngày thận Thế giới giới thiệu kỹ thuật lọc máu đại, tổ chức sáng 12/3/2015 Hà Nội, chưa có thống kê thức nhiên theo ước tính hội Thận học Việt Nam có khoảng 05 triệu người bị suy thận (chiếm 6,73% dân số Việt Nam) bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu chiếm 0.09% dân số, 10% số lọc máu, 90% lại tử vong hàng năm có khoảng 8.000 ca bệnh Điều trị chạy thận cho bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối có hai phương pháp là: Chạy thận nhân tạo Lọc màng bụng Chạy thận nhân tạo kỹ thuật thẩm phân máu nhờ hai nguyên lý: khuếch tán siêu lọc Khuếch tán đóng vai trò quan trọng chạy thận nhân tạo không giống chức thận Siêu lọc đóng vai trò quan trọng chạy thận nhân tạo lại giống với chức thận người Lọc màng bụng kỹ thuật lọc máu cho bệnh nhân suy thận, thực nhà nhờ đó, người bệnh học, làm bình thường mà khơng phải bỏ học, nghỉ việc để đến bệnh viện chạy thận nhân tạo, kĩ thuật Lọc màng bụng áp dụng giúp người dân tiếp cận sử dụng dịch vụ dễ dàng tuyến y tế sở nhà, giúp giảm tải tình trạng chạy thận nhân tạo bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh Cả nước có 28 trung tâm lọc màng bụng Việt Nam, đặc biệt trung tâm lớn Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện 115, trung tâm lọc màng bụng chuẩn thực áp dụng tiêu chí điều trị theo các nước khu vực Hong Kong, Thái Lan Ghép thận phương pháp điều trị cuối hiệu cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối cách lấy thận người hiến để ghép cho người bệnh suy thận Ghép thận cố GS TS Tôn Thất Tùng đề cập đến từ năm 70 kỷ XX, nhiên hoàn cảnh chiến tranh nên thực số nội dung làm tiền đề cho việc ghép tạng mà khởi đầu công tác đào tạo cán bộ, xây dựng dự án mang tính định hướng, thực ghép thận, ghép gan thực nghiệm, triển khai sở lọc máu thận nhân tạo, phát triển kỹ thuật cắt gan, xây dựng môn huyết học, môn sinh lý bệnh học, miễn dịch học Sau thời gian chuẩn bị ngày 4/6/1992 Bệnh viện Quân KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trên địa bàn tồn Thành phố Hà Nội tính đến hết năm 2016 có 19 sở chạy thận nhân tạo, nghiên cứu thực địa bàn 12 quận nội thành với 16/19 tổng sở chạy thận Nghiên cứu cho thấy khu vực NTHN 14 sở chạy thận hoạt động, có 02 sở y tế điều kiện sở vật chất, nhân lực người bệnh ngừng hoạt động Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Bệnh viện Hồng Ngọc Nghiên cứu cho thấy tình trạng tải 13/14 bệnh viện, Biện viện Bạch Mai tải vượt thiết kế ban đầu 176%, tỷ lệ bác sỹ/ giường bệnh phần toàn bệnh viện đảm bảo quy định, riêng tỷ lệ bác sỹ/điều dưỡng có 1/3 số sở y tế đảm bảo quy định chủ yếu tập trung vào nhóm bệnh viện hạng đặc biệt hay hạng I Tổng số BNCTNT 2.053 người bệnh, Bệnh viện có số BNCTNT nhiều Bệnh viện Bạch Mai (650 bệnh nhân), Bệnh viện hận Hà Nội (376), Bệnh viện Thanh Nhàn (225), Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec bệnh viện có số bệnh nhân lọc máu (18 bệnh nhân) Có 499 người có chỉnh định ghép thận Bệnh viện Bạch Mai đứng đầu với (300 bệnh nhân), Bệnh viện Việt Đức với (136 bệnh nhân), thứ ba Bệnh viện Giao thông vận tải với (40 bệnh nhân) BNCTNT chủ yếu có độ tuổi từ 39 – 59 tuổi chiếm tới 41.7%, đứng thứ nhóm tuổi 60 chiếm 30%, bệnh nhân nam giới cao gấp 1,5 lần bệnh nhân nữ Thời gian chạy thận bệnh nhân chủ yếu 05 năm chiếm tỷ lệ 51.7%, nhóm chạy thận nhân tạo từ 5-10 năm chiếm 26.7%, nhóm 10 năm 18.3% Các bệnh nhân chạy thận nhân tạo đa phần tự đến sở y tế để chạy thận nhân tạo, nhiên có 28.7% người bệnh cần người thân hỗ trợ đến sở y tế để chạy thận nhân tạo BHYT chi trả mức cao lên tới 99% cho chi phí thuốc men, vật tư tiêu hao lọc máu BNCTNT phí phát sinh bệnh nhân trả thêm chủ yếu thuộc nhóm phương tiện lại ăn uống lọc máu chiếm tỷ lệ 89.3% tổng số chi phí phát sinh thêm Chỉ 30% số bệnh nhân có khả trả thêm kinh phí sử dụng thuốc ngồi danh mục bảo hiểm chi trả, lại 65% bệnh nhân khơng dùng thêm thuốc điều trị khác ngồi danh mục bảo hiểm chi trả Có 71.7% người bệnh cán y tế bệnh viện tư vấn ghép thận, có 40% người bệnh có đầy đủ định ghép thận bác sỹ điều trị hồ sơ Ưu tiên số người bệnh chạy thận nhân tạo ghép thận ghép thận sở y tế chạy thận nhân tạo chiếm 65% số người bệnh khảo sát Khảo sát chi tiết nguồn thận muốn nhận ghép 11.7% người bệnh có nguyện vọng nhận thận hiến sống từ người thân gia đình, có đến 69.3% muốn nhận thận hiến sống từ người không huyết thống Nếu phân chia theo nguyện vọng loại nguồn thận hiến sống chiến 81%, chết não 24.3% nguồn khác (chết ngừng tim) tương đương 12.3% tổng số người bệnh khảo sát 71 Có tới 95.3% bệnh nhân chạy thận nhân tạo khu vực nội thành có BHYT, 64.7% người bệnh thuộc loại BHYT dành cho người nghèo Khi hỏi chi phí ghép thận Việt Nam có đến 45.7% bệnh nhân khơng nắm chi phí ghép thận, có 41.7%, 23.3% cho biết giá ghép thận Việt Nam 500 triệu đồng, 16% cho biết giá ghép thận từ 200 triệu – 500 triệu đồng 2.3% cho giá ghép thận 200 triệu đồng Chỉ 8.7% cho biết họ tự chi trả chi phí cho ca ghép thận, lại tới 86.6% người bệnh chạy thận nhân tạo cho biết với giá chi phí ghép thận họ biết họ khơng thể tự chi trả cho ca ghép thận có nguồn thận hiến Đánh giá cao sách BHYT Việt Nam 94.7% bệnh nhân khảo sát đánh giá BHYT giúp họ giảm nhiều khó khăn kinh tế, nhiên mong muốn lớn người bệnh BHYT chi trả tồn chi phí ghép thận nói riêng chi phí ghép tạng nói chung cho bệnh nhân suy mơ, tạng số nước giới áp dụng Qua khảo sát 14/16 sở y tế có đơn vị thận lọc máu có tổ phòng Cơng tác xã hội Đơn vị Công tác xã hội đơn vị có trách nhiệm kết nối, truyền tải thơng tin bệnh nhân với, nhân viên y tế bệnh viện, đồng thời hỗ trợ bảo vệ quyền lời người bệnh trình khám điều trị bệnh, đơn vị khảo sát làm tốt công tác này, người bệnh hỗ trợ tối đa thủ tục tiếp cận nguồn hỗ trợ bên ngồi bệnh viện Tuy nhiên Đơn vị Cơng tác xã hội chưa tham gia vào tuyên truyền, vận động tiếp nhận đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng bệnh viện số nước khu vực Kiến nghị Đối với sở y tế bổ sung thêm chức nhiệm vụ tham gia vào tuyên truyền, vận động tiếp nhận đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng cho Đơn vị Công tác xã hội kết nối với TTĐPQGVGBPCTN để tiến tới hình thành hệ thống vào tuyên truyền, vận động tiếp nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng hệ thống y tế Việt Nam Khảo sát ghi nhận 18% người bệnh không xác định liên hệ thực ghép thận loại hình sở y tế nào, ngun nhân họ khơng có hy vọng có nguồn thận hiến thay khơng có điều kiện kinh tế để thực chi trả chi phí ghép Do cơng tác truyền thơng vận động hiến tặng mô, tạng năm thay tập trung vào vận động người dân đăng ký hiến tặng mơ, tạng cần có nội dung tuyên truyền để trì nâng cao niềm tin, hy vọng ghép thận nói riêng, ghép mơ, tạng khác nói chung cho người bệnh suy thận mạn mô, tạng khác Kiến nghị BYT nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHYT nội dung chi trả chi phí ghép thận cho bệnh nhân suy thận mạn danh mục chi trả BHYT để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT, đồng thời quy định việc chi trả chi phí cho hoạt động khám, sàng lọc tư vấn, đánh giá, xét nghiệm số y sinh học người hiến tặng mơ, tạng sống phù hợp với Luật Hiến, lấy, ghép mô, phận thể người hiến, lấy xác năm 2006 72 qua bảo đảm chế độ cho người hiến người ghép, đồng thời góp phần phòng, chống tượng tiêu cực hoạt động hiến, ghép mô, tạng 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Quốc hội (2006), Luật Hiến, lấy, ghép mô, phận thể người hiến, lấy xác Quốc hội (2014), Luật Bảo hiểm Y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 Thủ tướng chỉnh phủ (2012), Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung số điều Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 khám, chữa bệnh cho người nghèo Bộ Y tế (2006), Quyết định số 43/2006/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 ban hành Quy trình kỹ thuật ghép thận từ người cho sống Quy trình kĩ thuật ghép gan từ người cho sống Bộ Y tế (2007), Quyết định số 32/2007/QĐ-BYT ngày 15/08/2007 ban hành “Quy định tiêu chuẩn lâm sàng, tiêu chuẩn cận lâm sàng trường hợp không áp dụng tiêu chuẩn lâm sàng để xác định chết não” Bộ Y tế (2013), Quyết đinh số 2874/QĐ-BYT ngày 08/08/2013 ban hành Quy trình kỹ thuật Lọc màng bụng Bộ Y tế (2015), Quyết định số 3959/QĐ-BYT ngày 22/09/2015 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật nhân lực thời gian thực số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế (2015), Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/06/2015 việc đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh Bộ Y tế (2016), Cẩm nang Hướng dẫn kỹ thuật lọc màng bụng 10 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2016), Báo thường niên hoạt động chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 30A 135 11 Tổng cục Thống kê (2016), Báo cáo kết tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam năm 2016 12 Bệnh viện Quân Y 103 – Học viện Quân Y (2012), Thành tựu 20 năm ghép tạng Việt Nam (1992 - 2012) số thơng tin, hình ảnh 13 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (2012), Tập san Hội nghị chuyên ngành ghép tạng kỷ niệm năm thành công ca ghép Gan người lớn Việt Nam ngày 20/12/2012 14 Cục Quân Y – Bộ Quốc Phòng (2012), Tạp chí Y học Qn số 281 tháng 05/2012 “Đặc san kỷ niệm 20 năm ngày thực thành công ca ghép tạng Việt Nam (04/06/1992 – 04/06/2012)” 15 Hà Hoàng Kiệm (2010), Thận học lâm sàng, nhà xuất Y học 74 16 Diễn đàn Bác sĩ Nội trú: Lọc máu liên tục hồi sức cấp cứu chống độc, http://bacsinoitru.vn/f26/loc-mau-lien-tuc-trong-hoi-suc-cap-cuu-va-chongdoc-145.html [Truy cập: 04/05/2017] 17 Diễn đàn Bác sĩ Nội trú: Suy thận giai đoạn cuối ghép thận, http://bacsinoitru.vn/f26/suy-than-giai-doan-cuoi-va-ghep-than-135.html [Truy cập: 04/05/2017] 18 Diễn đàn Bác sĩ Nội trú: Suy thận cấp, http://bacsinoitru.vn/f26/suy-thancap-134.html [Truy cập: 04/05/2017] B Tài liệu tiếng Anh Angus, D C., Griffin, M., Johnson, J P., Kellum, J A., LeBlanc, M., Linde-Zwirble, W T., & Ramakrishnan, N (2002) Continuous versus intermittent renal replacement therapy: a meta-analysis Intensive Care Medicine, 28, 29-37 Bellomo, R., & Ronco, C (2001) Dialysis: Continuous versus Intermittent Renal Replacement Therapy in the Treatment of Acute Renal Failure In Acute Renal Failure: A Companion to Brenner & Rector's The Kidney 497-506 Bellomo, R., Ricci, Z., & Ronco, C (2001) Continuous renal replacement therapy in critically ill patients Nephrology, Dialysis, Transplantation, 16, 6772 McCarthy, JT, Moran, J, Posen, G, Leypoldt, JK (2003) A time for rediscovery: chronic hemofiltration for end-stage renal disease Semin Dial; 16:199 Mehta RL (2005) Continuous renal replacement therapy in the critically ill patient Kidney Int; 67:781 Orlando Regional Healthcare (2005) Principles of Continuous Renal Replacement Therapy Self-Learning Packet , 1-40 Ronco, C, Bellomo, R, Kellum, JA (2002) Continuous renal replacement therapy: Opinions and evidence Adv Ren Replace Ther ; 9:229 Thomas A Golper (2008) Continuous renal replacement therapies: Overview UpToDate® 16.1 75 PHỤ LỤC Mẫu phiếu khảo sát dành cho sở đủ điều kiện chạy thận nhân tạo 76 77 78 79 Mẫu phiếu khảo sát dành cho người chạy thận nhân tạo 80 81 82 83 Thông tin lưu trữ người đăng ký vào DSCGQG phần mềm “Hệ thống Quản lý Điều phối ghép tạng Quốc gia” 84 85 ... VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI - ***** - BÁO CÁO KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU GHÉP THẬN CỦA BỆNH NHÂN ĐANG CHẠY THẬN TẠI CÁC ĐƠN VỊ CHẠY THẬN NHÂN... ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Khảo sát thực trạng nhu cầu ghép thận bệnh nhân chạy thận đơn vị chạy thận khu vực nội thành Hà Nội Chủ nhiệm đề tài: Ths Nguyễn Hoàng Phúc Thư... sách đơn vị số máy chạy thận nhân tạo Hà Nội 19 Bảng 2: Số máy chạy thận ĐVCT Hà Nội 20 Bảng 3: Cấp bệnh viện có ĐVCT Hà Nội 21 Bảng 4: Đơn vị chạy thận thuộc bệnh viện khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát thực trạng và nhu cầu ghép thận của bệnh nhân đang chạy thận tại các đơn vị chạy thận khu vực nội thành Hà Nội, Khảo sát thực trạng và nhu cầu ghép thận của bệnh nhân đang chạy thận tại các đơn vị chạy thận khu vực nội thành Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay