TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM LIÊN PHÒNG NĂM 2017 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

38 32 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 13:40

TỔNG CỤC MÔI TRƯƠNG (VEA) TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (CEM) Website: http://www.quantracmoitruong.gov.vn/ TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM LIÊN PHỊNG NĂM 2017 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOÀNG THỊ HOA Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường Tháng 11 2017 NỘI DUNG TRÌNH BÀY I Tổng hợp cách thức tiêu chí đánh giá kết LPT 2017 II Kết LPT tổ chức năm 2017 III Những yếu tố gây sai số phòng thí nghiệm I TỔNG HỢP CÁCH THỨC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LPT 2017 Các chương trình LPT tổ chức năm 2017 Tiêu chí đánh giá kết chương trình LPT 2017 Việc đánh giá kết dựa vào số z-score (ISO 13528) - Tính tốn z-score: Việc tính tốn z-score theo cơng thức sau: z-score = (x - x*)/s* Trong đó: + x : kết phân tích phòng thí nghiệm tham gia; + x*: giá trị ấn định chương trình + s*: đợ lệch chuẩn - Đánh giá kết quả: + |z| ≤ : Kết đạt; + < |z| ≤ : Kết nằm vùng cảnh báo; + |z| > : Kết ngồi khoảng chấp nhận Để tính tốn số z-score, chương trình 2017 tập chung tính tốn giá trị x*, s* sau: 2.1 Cách thức tính giá trị ấn định (x*), độ lệch chuẩn (s*) Giá́ trị ấn định chương trình x* (assigned value) độ lệch chuẩn (s*) kết thử nghiệm báo cáo phòng thí nghiệm tham gia, tính tốn dựa thuật tốn A (Algorithm A) nêu Phụ lục C ISO 13528: 2005 Lựa chọn, tính tốn giá trị s* x* dựa giá trị đồng thuận PTN tham gia 2.1 Cách thức tính giá trị ấn định (x*), độ lệch chuẩn (s*) 2.2 Kết tính tốn x*, s* CEM-LPT 23: Nước mặt 2.2 Kết tính tốn x*, s* CEM-LPT 24: Nước mặt II KẾT QUẢ LPT TỔ CHỨC NĂM 2017 2.2 Kết tổ chức chương trình mẫu nước thải (04 chương trình) CEM-LPT-25 Thông số thử nghiệm CEM-LPT-30 % Kết % Kết % Kết % Kết cảnh không đạt đạt báo đạt % Kết % Kết cảnh không báo đạt BOD5 (20oC) 82.1 12.8 5.1 92.9 3.6 3.6 COD 88.4 7.0 4.6 96.4 0.0 3.6 Amoni (NH4+ tính theo N) 90.7 4.7 4.6 86.2 0.0 13.8 Tổng phốt 83.3 4.8 11.9 82.1 0.0 17.9 Nitrat (NO3- tính theo N) 85.4 4.9 9.7 73.1 3.8 23.1 Tổng Nitơ 82.1 7.6 10.3 92.3 0.0 7.7 2.2 Kết tổ chức chương trình mẫu nước thải (tiếp) Thông số thử nghiệm CEM-LPT-26 CEM-LPT-31 % Kết % Kết % Kết quả cảnh đạt không báo đạt % Kết % Kết % Kết quả cảnh đạt không báo đạt Asen 80 4.0 16.0 87.4 6.3 6.3 Cadimi 80 10.0 10.0 77.7 5.6 16.7 Chì 82.1 7.2 10.7 94.4 0.0 5.6 Kẽm 87.1 9.7 3.2 100 0.0 0.0 Đồng 96.8 0.0 3.2 94.4 0.0 5.6 Niken 92.6 7.4 0.0 81.3 0.0 18.8 Mangan 83.9 3.2 12.9 84.2 5.3 10.5 Tổng Crom 96.7 0.0 3.3 81.3 6.3 12.4 * Những sai số, phân tích nguyên nhân Ở báo cáo gửi đơn vị chúng tối thống kê đơn vị gặp sai số đưa nguyên nhân đãn đến sai số này, Ví dụ dối với CEM-LPT- 25 nước thải sau: - Các PTN có kết thử nghiệm thơng số BOD5 theo phương pháp TCVN 6001-1: 2008 khoảng chấp nhận chương trình; - Các PTN có kết thử nghiệm thông số COD theo phương pháp SMEWW 5520C: 2012 gặp sai số lớn như: Lab- 17, Lab- 27 Lab- 55 - Các PTN có kết thử nghiệm thơng số Amoni gặp sai số lớn Lab-02 61,5%; Lab- 38 24,9%; - Các PTN có kết thử nghiệm thông số NO3- gặp sai số lớn như: Lab- 22 77,6%; Lab- 24 80,2%; Lab- 26 76,6%; Lab- 27 76,1%; - Các PTN có kết thử nghiệm thông số TP gặp sai số lớn như: Lab- 01 47,5%; Lab- 27 58,7%; Lab- 29 39,2%; Lab- 38 58,5%; - Các PTN có kết thử nghiệm thơng số TN gặp sai số lớn như: Lab- 12 53,4%; Lab- 24 50,4%; Lab- 38 46,7%; 2.3 Kết tổ chức chương trình mẫu Đất CEM-LPT-27 Thơng số thử nghiệm % Kết % Kết % Kết đạt cảnh báo không đạt Asen 59,1 18.2 22.7 Cadimi 79,2 12.5 8.3 Chì 87,5 4.2 8.3 Kẽm 83,3 4.2 12.5 Đồng 86,9 13.0 0.0 Tổng Crom 58.3 29.2 12.5 Tỷ lệ đat thấp, kết khoảng chấp nhận cao 2.3 Kết tổ chức chương trình mẫu Đất 2.3 Kết tổ chức chương trình mẫu Đất 2.3 Kết tổ chức chương trình mẫu Đất 2.4 Kết tổ chức chương trình mẫu Trầm tích Thơng số thử nghiệm Asen Cadimi Chì Kẽm Đồng Tổng Crom CEM-LPT-32 % Kết % Kết % Kết đạt cảnh báo không đạt 94,4 0.0 5.6 75,0 15.0 10.0 84,2 5.3 10.5 85,7 9.5 4.8 95,0 0.0 5.0 94,4 0.0 5.6 Kết tham gia phân tích mẫu trầm tích tốt, tỷ lệ đạt cao 2.4 Kết tổ chức chương trình mẫu Trầm tích Kết phân tích số PTN tham gia gặp sai số lớn sai nhiều phép thử nghiệm Lab - 30, Lab - 06, Lab - 22…, cần phải xem xét xác định nguyên nhân cụ thể để có hướng khắc phục như: xem xét, đánh giá lại phương pháp; xem xét tình trạng thiết bị sử dụng; đánh giá tình trạng hóa chất; xem xét, đánh giá lại tay nghề cán phân tích, xem lại tiến trình xử lý mẫu xem có bị nhiễm bẩn chéo … III NHỮNG YẾU TỐ CÓ THỂ GÂY SAI SỐ TRONG PHỊNG THÍ NGHIỆM 3.1 Một số nguyên nhân gây sai số PTN: - Thiết bị (thiết bị bị lỗi q trình phân tích, thiết bị chưa hiệu chuẩn, sử dụng thiết bị không theo hướng dẫn phương pháp,…) - Hóa chất, mơi trường, vật liệu liên quan đến q trình phân tích (hóa chất/mơi trường hết hạn sử dụng mà chưa có đánh giá; dùng sai nồng độ,…) - Phương pháp phân tích (dùng sai phương pháp, tính tốn sai so với hướng dẫn …) - Nhân viên phân tích (khơng thực theo quy trình, nhân viên mới, tính tốn, ghi chép sai…) - Điều kiện mơi trường phân tích (điều kiện phân tích khơng đảm bảo theo u cầu phương pháp…) 3.2 Một số điểm cần lưu ý tham gia chương trình thử nghiệm liên phòng - Đọc kỹ hướng dẫn Ban tổ chức gửi kèm theo mẫu, đặc biệt lưu ý đến điều kiện bảo quản mẫu trước tiến hành thử nghiệm; - Phân tích mẫu sau nhận được, coi mẫu thử nghiệm thành thạo mẫu thật Cần ghi chép lại chi tiết cẩn thận tất thơng tin q trình phân tích phục vụ cho việc truy xuất sau - Phương pháp thử nghiệm phương pháp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế theo văn bản, quy định hành Bộ Tài nguyên Môi trường 3.2 Một số điểm cần lưu ý tham gia chương trình thử nghiệm liên phòng - Nên chọn nhân viên có trình độ, tay nghề ổn định để tiến hành phân tích mẫu - Điền kết theo mẫu phiếu kết quả, cần tuân thủ triệt để hướng dẫn Ban tổ chức phải kiểm tra lại nội dung trước gửi cho Ban tổ chức 3.2 Một số điểm cần lưu ý tham gia chương trình thử nghiệm liên phòng - Trưởng phòng thử nghiệm/Quản lý kỹ thuật cần kiểm tra lại kết thử nghiệm, trình chép kết để đảm bảo kết điền đơn vị, thông số điền vào cột/ơ thích hợp, kết chép khơng bị nhầm lẫn, yêu cầu Ban tổ chức thực đầy đủ - Gửi phiếu kết Ban tổ chức hạn Yêu cầu Ban tổ chức xác nhận lại nhận kết PTN gửi đồng thời kiểm tra lại lần kết gửi, có sai khác so với kết gửi phải thông báo lại Ban tổ chức THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ... TRÌNH BÀY I Tổng hợp cách thức tiêu chí đánh giá kết LPT 2017 II Kết LPT tổ chức năm 2017 III Những yếu tố gây sai số phòng thí nghiệm I TỔNG HỢP CÁCH THỨC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LPT 2017 Các... Kết tính tốn x*, s* CEM -LPT 23: Nước mặt 2.2 Kết tính tốn x*, s* CEM -LPT 24: Nước mặt II KẾT QUẢ LPT TỔ CHỨC NĂM 2017 2.1 Kết tổ chức chương trình mẫu nước mặt lục địa (04 chương trình) 2.1 Kết. .. nhân 3) CEM -LPT- 29 2.2 Kết tổ chức chương trình mẫu nước thải (04 chương trình) CEM -LPT- 25 Thơng số thử nghiệm CEM -LPT- 30 % Kết % Kết % Kết % Kết cảnh không đạt đạt báo đạt % Kết % Kết cảnh không
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM LIÊN PHÒNG NĂM 2017 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM LIÊN PHÒNG NĂM 2017 MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay