Quy chế quản lý hoạt động đầu tư Công ty cổ phần

17 30 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 13:30

Quy chế quản lý hoạt động đầu tư công ty cổ phần quy định, hướng dẫn toàn bộ hoạt động đầu tư của Công ty cổ phần cả đầu tư chiều sâu và đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu là mua sắm tài sản cố định, tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh chính, còn đầu tư mở rộng chủ yếu là góp vốn ra bên ngoài, góp vốn liên kết. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Số: /2011/QĐ-HĐQT QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư Công ty cổ phần HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần ; Căn Quy chế quản trị Công ty cổ phần ; Căn Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần .; Căn Tờ trình số ngày Tổng giám đốc Công ty xin phê duyệt Quy chế quản lý hoạt động đầu tư Công ty cổ phần ; Căn Biên kiểm phiếu biểu thành viên Hội đồng quản trị ngày QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành kèm theo định “Quy chế quản lý hoạt động đầu tư Công ty cổ phần .” Quy chế gồm Chương 18 Điều Điều Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Trung tâm chức năng, Trưởng phòng/ban, Giám đốc đơn vị thành viên, quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: Như Điều 2; CFO, KHKT, TCKT; Lưu VP, PC T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quyết định số: ngày tháng năm Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ) CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng áp dụng Đối tượng áp dụng Quy chế bao gồm: Điều  Công ty Cổ phần  Các công ty Công ty Cổ phần  Các đơn vị thành viên Công ty cổ phần Phạm vi áp dụng Phạm vi áp dụng Quy chế bao gồm:  Phân cấp quản lý đầu tư dự án Công ty làm chủ đầu tư, nhà thầu  Mối quan hệ Công ty với Công ty con, Đơn vị thành viên hoạt động đầu tư bao gồm dự án đầu tư xây dựng cơng trình dự án mua sắm hình thành tài sản cố định đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu  Quy trình thực số nội dung cụ thể hoạt động quản lý đầu tư Công ty Công ty con, Đơn vị thành viên mối quan hệ với Cơng ty Điều Giải thích từ ngữ  “ ” tên viết tắt Công ty Cổ phần  “Hội đồng quản trị” Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  “Công ty con” doanh nghiệp Công ty nắm giữ 50% vốn điều lệ doanh nghiệp trở lên  “Đơn vị thành viên” doanh nghiệp Công ty nắm giữ tỷ lệ sở hữu cổ phần doanh nghiệp doanh nghiệp cam kết làm thành viên Công ty Công ty phê chuẩn  “Ban quản lý dự án” đơn vị trực thuộc Công ty, Công ty thành lập giao trực tiếp quản lý, triển khai nhiều dự án Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu  “Ban chuẩn bị dự án” đơn vị trực thuộc Công ty, Công ty thành lập giao nhiệm vụ chuẩn bị công tác đầu tư nhiều dự án Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu  “Đơn vị tư vấn quản lý dự án” đơn vị Công ty thuê quản lý dự án theo Quy định Pháp luật Quy chế thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Cơng ty ban hành theo Quyết đinh số Hội đồng quản trị ngày  “Đơn vị quản lý dự án” bao gồm: Ban chuẩn bị dự án, Ban quản lý dự án đơn vị tư vấn quản lý dự án  “Hình thức tự thực hiện” hình thức Cơng ty tự thực cơng việc, gói thầu thuộc Dự án Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu phù hợp với đặng ký kinh doanh, lực kinh nghiệm sản xuất Công ty Công ty con, đơn vị thành viên theo Quy định Pháp luật Điều Nguyên tắc phân cấp quản lý đầu tư: Đối với dự án Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu Công ty giữ vai trò quản lý, giám sát hoạt động đầu tư phù hợp với quy định hành Pháp luật đầu tư, bao gồm giai đoạn:  Chuẩn bị đầu tư;  Thực đầu tư;  Kết thúc đầu tư đưa dự án vào khai thác sử dụng Các Ban chuẩn bị dự án, Ban quản lý dự án Công ty giao đơn vị trực tiếp thực việc chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Công ty việc thực nghiệm thu giao Riêng dự án Công ty thuê tư vấn quản lý dự án tuân thủ theo “Quy chế thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Cơng ty Cổ phần .” Đối với dự án Công ty con, đơn vị thành viên Chủ đầu tư, nhà thầu Công ty giữ vai trò định hướng đầu tư, quản lý chủ trương đầu tư giám sát hoạt động đầu tư phù hợp với quy định Pháp luật hành, Điều lệ hoạt động Công ty Điều lệ Công ty con, Công ty thành viên Tùy theo quy mô lĩnh vực dự án, Cơng ty có thỏa thuận chủ trương đầu tư dự án, thủ tục lại Hội đồng quản trị Công ty con, Công ty thành viên trực tiếp phê duyệt CHƯƠNG II: PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐẦU TƯ I - ĐỐI VỚI CÔNG TY Điều Hội đồng quản trị Công ty Nguyên tắc chung  Hội đồng quản trị thực chức năng, nhiệm vụ Quy định Điều lệ hoạt động Quy chế khác Công ty  Những dự án vượt thẩm quyền định, Hội đồng quản trị xem xét nội dung, hồ sơ, tài liệu trước trình quan Nhà nước có thẩm quyền, Đại hội đồng cổ đơng (theo thẩm quyền) thông qua theo Quy định Pháp luật hành Điều lệ hoạt động Công ty  Hội đồng quản trị trực tiếp định Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Quyết định công việc thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị hoạt động đầu tư Công ty Trong lĩnh vực đầu tư dự án:  Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, dự án đầu tư xây dựng cơng trình, tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình, dự án mua sắm thiết bị, dự án đầu tư hình thành tài sản… đầu tư có tổng mức đầu tư từ 10% vốn Điều lệ Công ty thời điểm Quyết định đến 50% tổng giá trị tài sản Cơng ty ghi Báo cáo tài gần sau chấp thuận Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần) Các thủ tục đầu tư dự án, Hội đồng quản trị phân cấp cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc thực hiện;  Trên sở Tờ trình Tổng giám đốc, sau Hội đồng quản trị thống ý kiến (theo nguyên tắc đa số, thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến mình) thể việc ký Phiếu biểu văn Nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định phê duyệt nội dung nêu Điều Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phân cấp Quyết định vấn đề sau trình triển khai dự án đầu tư sở Tờ trình Tổng giám đốc: a Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng cơng trình báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình báo cáo đầu tư, báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình, toán vốn đầu tư dự án có giá trị từ 5% đến 10% vốn Điều lệ thời điểm Quyết định cở sở đề nghị Tổng Giám đốc Các bước lại dự án tùy thuộc vào nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phân cấp cho Tổng Giám đốc phê duyệt; b Quyết định phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu, kết đấu thầu gói thầu thuộc dự án Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu có giá trị 5% giá trị vốn Điều lệ Công ty thời điểm Quyết định; c Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu, Hội đồng thẩm định Tổ chuyên gia xét thầu, Hội đồng thẩm định có thành viên Hội đồng quản trị tham gia; d Quyết định ký văn gửi đơn vị thành viên (Công ty con) cuả Công ty thỏa thuận nội dung lĩnh vực đầu tư (bao gồm chủ trương đầu tư), tài chính, nhân sự, định hướng phát triển nội dung khác cho đơn vị phải có ý kiến thỏa thuận Công ty thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Điều Ban Tổng Giám đốc Công ty Tổng Giám đốc Công ty a Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng cơng trình báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình báo cáo đầu tư, báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình, tốn vốn đầu tư dự án có giá trị nhỏ 5% vốn Điều lệ thời điểm Quyết định cở sở đề nghị Tổng Giám đốc b Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự toán, kết đấu thầu dự án gói thầu thuộc dự án đầu tư Cơng ty có giá trị nhỏ 5% vốn Điều lệ Công ty thời điểm Quyết định; c Quyết định định đơn vị thành viên (Công ty con) Công ty tham gia thực dự án, gói thầu Cơng ty làm Chủ đầu tư, nhà thầu theo hình thức tự thực hiện; d Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư lập báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình, lập quy hoạch số công việc khác; e Phê duyệt loại đề cương phục vụ cho công tác khảo sát, lập dự án, thiết kế, lập tổng dự toán; f Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công; g Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu (bao gồm tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu); h Thành lập tổ chuyên gia xét thầu, Hội đồng thẩm định (trong trường hợp Hội đồng thẩm định khơng có thành viên Hội đồng quản trị Công ty); i Quyết định giao nhiệm vụ quản lý dự án cho Ban quản lý dự án, Ban chuẩn bị dự án đầu tư trực thuộc Công ty; j Quyết định việc ký Hợp đồng vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty có giá trị nhỏ 10% vốn Điều lệ Công ty thời điểm Quyết định ký kết sở tiêu kế hoạch tài Hội đồng quản trị thông qua; k Quyết định phê duyệt phương án kinh doanh dự án sở nội dung phê duyệt báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng cơng trình tình hình kinh tế xã hội thời điểm phê duyệt; l Tùy theo nhu cầu công việc mức độ cần thiết dự án Tổng Giám đốc trực tiếp ký Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Giám đốc Ban quản lý dự án, Ban chuẩn bị ký số nội dung phạm vi công việc giao Bên ủy quyền bên Ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật Công ty nội dung cơng việc Ủy quyền Các Phó Tổng Giám đốc Các Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đạo triển khai thực hiện, giải thủ tục đầu tư (kể việc ký tờ trình theo Ủy quyền) cơng việc, gói thầu ký hợp đồng, toán Hợp đồng cơng việc, gói thầu thuộc dự án phụ trách (dự án có Ban quản lý dự án, Ban chuẩn bị dự án thuê tư vấn quản lý dự án) sở Ủy quyền Tổng Giám đốc Điều Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án: Các dự án Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án quy trình đầu tư thực theo “Quy chế thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần .” Quy định có liên quan Pháp luật hành Điều Các Phòng ban chức Cơng ty: a Văn phòng CFO Cơng ty • Thực chức nhiệm vụ Văn phòng Quy định Quy chế tổ chức hoạt động phục vụ công tác quản lý đầu tư Văn phòng • Là đầu mối quản lý lĩnh vực đầu tư Công ty bao gồm dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư, đầu tư Công ty Công ty con, Cơng ty thành viên • Là đầu mối việc quản lý nắm bắt đầy đủ thông tin Dự án đầu tư Công ty Xây dựng sở liệu dự án đầu tư để phục vụ cho công tác quản lý báo cáo lãnh đạo Cơng ty • Là đầu mối tổ chức thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu (nếu cần), hồ sơ mời thầu (nếu cần), kết đấu thầu (trừ dự án thành lập Hội đồng thẩm định kết đấu thầu độc lập), tốn vốn đầu tư dự án Cơng ty Chủ đầu tư, nhà thầu để Tổng Giám đốc phê duyệt trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền • Là đầu mối xem xét đóng góp ý kiến tài liệu Ban chuẩn bị dự án, Ban quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án trình Cơng ty phê duyệt, thực thủ tục cần thiết theo Quy định, báo cáo cụ thể để Tổng Giám đốc phê duyệt trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo thẩm quyền • Hướng dẫn Ban chuẩn bị dự án, Ban quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án chuẩn bị triển khai dự án đầu tư phù hợp với Quy định hành Pháp luật Điều lệ hoạt động Cơng ty • Tham gia tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình theo Quy định Quy chế tốn vốn đầu tư Cơng ty • Tăng cường kiểm tra, giám sát trình thực nội dung trình đầu tư dự án Công ty Kịp thời bổ sung thủ tục đầu tư phát sinh trình thực đầu tư sở tờ trình, báo cáo đơn vị quản lý dự án • Tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty hoạt động đầu tư báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc định kỳ đột xuất tình hình triển khai dự án Công ty Công ty Nếu khó khăn vướng mắc đề xuất phương án giải kịp thời • Tổ chức đánh giá hiệu đầu tư dự án (do Công ty chủ đầu tư, nhà thầu) hoàn thành bao gồm: Những kết đạt được, hạn chế cần khắc phục, học kinh nghiệm từ việc triển khai đầu tư dự án đề xuất cụ thể • Cung cấp thơng tin dự án cho Ban giám sát Ban kiểm sốt Cơng ty có u cầu để phục vụ cho cơng tác giám sát tài dự án Cơng ty Chủ đầu tư, nhà thầu • Tư vấn hỗ trợ người đại diện quản lý vốn Công ty Công ty cổ phần trọng lĩnh vực phụ trách • Là đầu mối thẩm định kế hoạch định hướng đầu tư, báo cáo đầu tư Cơng ty để Tổng Giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ý kiến định hướng đầu tư thỏa thuận chủ trương đầu tư • Hướng dẫn Công ty thành viên, Công ty thực thủ tục đầu tư theo Quy định Pháp luật • Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động đầu tư Công ty đảm bảo Quy định Pháp luật • b Các công việc khác lãnh đạo Công ty giao Phòng tài - Kế tốn Cơng ty • Thực chức nhiệm vụ Phòng Quy định Quy chế tổ chức hoạt động phục vụ cơng tác đầu tư Phòng • Là đầu mối quản lý chung kinh phí đầu tư cho dự án đầu tư Công ty Trực tiếp xem xét kế hoạch sử dụng vốn đầu tư theo kế hoạch dự án Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu • Trực tiếp thực hướng dẫn đơn vị quản lý dự án, Công ty thực công việc liên quan đến thu xếp vốn, dự thảo Hợp đồng tín dụng thủ tục khác cho việc giải ngân vốn cho dự án đầu tư Công ty Công ty Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu • Phối hợp với Trung tâm quản lý dự án kiểm tra, đối chiếu hoàn tất thủ tục phê duyệt toán dự án đầu tư Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu Phần tài thủ tục liên quan đến ngân hang, đơn vị tài trợ vốn Phòng tài kế toán trực tiếp thực hướng dẫn đơn vị quản lý thực theo Quy định Nhà nước • Tư vấn hỗ trợ người đại diện quản lý vốn Công ty Công ty cổ phần lĩnh vực phụ trách • c Các công việc khác lãnh đạo Công ty giao Trung tâm quản lý dự án • Thực chức nhiệm vụ Trung tâm Quy định Quy chế tổ chức hoạt động phục vụ công tác đầu tư Trung tâm • Là đầu mối thẩm định theo thẩm quyền thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công, dự tốn chi phí xây dựng cơng trình • Là đầu mối quản lý kỹ thuật công nghệ; kỹ thuật thi cơng chất lượng cơng trình, chất lượng sản phẩm, biện pháp, tiến độ sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng; • Là đầu mối quản lý máy móc, thiết bị Cơng ty • Là đầu mối quản lý kỹ thuật an toàn lao động vệ sinh cơng nghiệp • Hoạch định xây dựng chiến lược phát triển tổ chức thực chương trình ứng dụng cơng nghệ mới, kỹ thuật tồn Cơng ty • d Thực cơng việc Lãnh đạo Cơng ty giao Các Phòng, Ban chức Cơng ty Căn theo tình hình đầu tư giai đoạn, tính chất cơng việc chức nhiệm vụ Phòng ban, Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ cụ thể cho Phòng ban chức Công ty thực Điều 10 Các Ban chuẩn bị dự án, Ban quản lý dự án Ban chuẩn bị dự án: Được Tổng giám đốc Công ty thành lập hoạt động theo chức nhiệm vụ Quy định Quy chế hoạt động Ban Ban quản lý dự án: a Được Tổng giám đốc Công ty thành lập hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ Quy định Quy chế riêng, khốn chi phí thực nhiệm vụ giao Quyết định giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc, số nội dung chủ yếu sau: b Ban quản lý dự án trực tiếp tổ chức triển khai thực tất bước hoạt động đầu tư thuộc dự án giao quản lý từ khâu chuẩn bị đầu tư đến kết thúc đưa dự án vào sử dụng sở Quyết định Tổng Giám đốc c Nhiệm vụ Ban quản lý dự án: • Trình Tổng giám đốc phê duyệt nội dung công việc phạm vi nhiệm vụ Ban Tổng Giám đốc Điều Quy chế này: • Đề xuất Ban Tổng Giám đốc trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung công việc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị • Phối hợp với Văn phòng CFO Cơng ty hồn tất thủ tục để Cơng ty phê duyệt nội dung Ký kết tổ chức thực Hợp đồng: Giám đốc Ban quản lý dự án trực tiếp ký kết, thực toán Hợp đồng liên quan đến dự án sở Ủy quyền Tổng Giám đốc, tốn lý Hợp đồng: • Thanh toan giá trị hoàn thành vào hồ sơ nghiệm thu xác nhận khối lượng công việc hoàn thành phù hợp kế hoạch giải ngân cho hạng mục dự án Hồ sơ toán khối lượng cơng việc hồn thành phải phù hợp với Quy định hành Nhà nước Thanh lý Hợp đồng sau cơng việc hồn thành theo thỏa thuận hai bên d Quyết toán vốn đầu tư • Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ toán, phối hợp với Văn phòng CFO, Phòng Tài kế tốn Cơng ty hồn tất thủ tục phê duyệt tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình, tốn phân dự án phù hợp với Quy định hành Pháp luật Quy chế toán vốn đầu tư Công ty e Chế độ thông tin báo cáo • Ban quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo Công ty văn định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đột xuất tình hình triển khai đầu tư dự án để Cơng ty nắm bắt kịp thời có biện pháp giải phù hợp Các báo cáo phải gửi cho Văn phòng CFO Cơng ty (01) để theo dõi • Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Pháp luật Cơng ty độ xác thông tin báo cáo f Giao dịch cơng tác • Các văn gửi Bộ, Ngành địa phương để xin thỏa thuận môi trường, cấp điện, nước cấp phép khai thác tài nguyên v.v…cho dự án phải Công ty duyệt nội dung Tùy tính chất quan trọng loại văn mà Cơng ty ủy quyền cho Giám đốc Ban quản lý dự án ký phát hành Ban quản lý dự án soạn thảo thơng qua Văn phòng CFO xem xét trước trình lãnh đạo Cơng ty ký • Ban quản lý dự án trực dõi, tiếp xúc MỤC DỰ ÁN CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY CON Điều 11 Dự án thành viên Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu • Việc thực thủ tục đầu tư theo giai đoạn: Chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư kết thúc đầu tư Hội đồng quản trị Công ty thành viên (Hội đồng thành viên Công ty TNHH thành viên), Ban điều hành Công ty thành viên thành lập thực theo Quy định Pháp luật Quy định Điều lệ hoạt động Công ty thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) Công ty thành viên, Giám đốc Công ty thành viên tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật trước Công ty hoạt động đầu tư đơn vị • Việc phân cấp quản lý đầu tư Hội đồng quản trị Giám đốc Công ty thành viên, thành viên Hội đồng thành viên việc Quyết định triển khai dự án đầu tư Điều lệ hoạt động Quy chế đầu tư Công ty thành viên Quy định • Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) Công ty thành viên, Công ty Quyết định thủ tục đầu tư phải thực đầy đủ Quy định Pháp luật hành Trong công tác quản lý đầu tư cần đặc biệt quan tâm đến cơng tác tốn vốn đầu tư đánh giá hiệu sau đầu tư • Đối với dự án đầu tư Công ty thành viên, Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu, Công ty quản lý định hướng đầu tư chủ trương đầu tư • Quản lý định hướng đầu tư: hàng năm Hội đồng quản trị Công ty thành viên, Công ty sở xem xét quy hoạch định hướng phát triển ngành kinh tế Nhà nước, địa phương, Công ty thành viên đề xuất kế hoạch đầu tư gửi báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho ý kiến • Quản lý chủ trương đầu tư: sở kế hoạch đầu tư hàng năm triển khai dự án cụ thể Hội đồng quản trị Công ty thành viên xem xét đạo Phòng, Ban chức Công ty thành viên lập báo cáo đầu tư để trình Cơng ty thỏa thuận chủ trương đầu tư ( Đối với dự án phải xin thỏa thuận theo Quy định Quy chế này) Sau Công ty có văn thỏa thuận, Cơng ty tự thực thủ tục đầu tư • Các dự án đầu tư thiết bị dự án đầu tư khác có tổng mức đầu tư theo Quy định Điều lệ Công ty thành viên phải xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông, 10 chủ sở hữu Cơng ty thành viên, Công ty phải xin ý kiến chấp thuận Cơng ty trước thực • Các dự án đầu tư phải xin thỏa thuận Công ty: + Đầu tư xe ô tô chỗ ngồi; + Các dự án đầu tư thiết bị, dự án đầu tư khác tùy theo mức vốn Điều lệ Công ty thành viên Quy định Phụ lục Quy chế Công ty thành viên phải đề nghị Công ty thỏa thuận chủ trương đầu tư Công ty có ý kiến trả lời vòng ngày làm việc kể từ ngày nhận văn xin thỏa thuận chủ trương đầu tư Công ty thành viên, Công ty Nếu thời hạn người đại diện quản lý vốn Công ty quyền chủ động định Công ty thành viên phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau Công ty có văn thỏa thuận tự triển khai bước dự án Các thủ tục đầu tư phải đảm bảo Quy định pháp luật hành Điều lệ hoạt động Công ty thành viên + Các dự án đầu tư thiết bị, dự án đầu tư khác, trừ dự án đầu tư xe tơ chỗ ngồi; có tổng mức đầu tư nhỏ mức Quy định Phụ lục Hội đồng quản trị Công ty thành viên phê duyệt tất bước thủ tục đầu tư Các thủ tục đầu tư phải đảm bảo Quy định Pháp luật hành Điều lệ hoạt động Công ty thành viên CHƯƠNG III: QUY TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Điều 12 Quy trình chung Chủ trương đầu tư dự án không thuộc thẩm quyền định Hội đồng quản trị (Dự án nhóm A) quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo Quy định Pháp luật hành Các nội dung dự án phải Đại Hội đồng cổ đông Công ty thông qua (nếu tổng mức đầu tư dự án dự kiến lớn 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài năm gần nhất) trước trình cấp có thẩm quyền Các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị, quy trình thực sau: Bước 1: Đơn vị quản lý dự án chuẩn bị hồ sơ tài liệu Tờ trình gửi Công ty xem xét nội dung xin phê duyệt Bước 2: Văn phòng CFO Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị trên, xem xét nội dung theo chức năng, nhiệm vụ mặt chuyên môn Đầu mối thụ lý hồ sơ yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ tài liệu (nếu cần) tiến hành thẩm định theo chức sau chuẩn bị Tờ trình để Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt Trường hợp khơng có đơn vị Văn phòng CFO thực Bước Bước 11 Bước 3: Ban trợ lý Công ty tiếp nhận hồ sơ (bao gồm Tờ trình Tổng Giám đốc tài liệu có liên quan) từ Văn phòng CFO ban chức trình Hội động quản trị Ban trợ lý Công ty lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị văn đề nghị tổ chức họp Bước 4: Sau Hội đồng quản trị thống ý kiến (theo nguyên tắc đa số, thành viên có quyền bảo lưu ý kiến mình) thể việc ký Phiếu biểu văn nghị quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký Quyết định phê duyệt Các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch Hội đồng quản trị, quy trình thực sau: Bước 1: Đơn vị quản lý dự án chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Tờ trình gửi Cơng ty xem xét nội dung xin phê duyệt Bước 2: Văn phòng CFO Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị trên, phối hợp với Phòng ban chức khác xem xét nội dung theo chức năng, nhiệm vụ mặt chuyên môn Đầu mối thụ lý hồ sơ yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu (nếu cần), tiến hành thẩm định theo chức sau chuẩn bị Tờ trình để Tổng Giám đốc ký trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt Trường hợp khơng có đơn vị Văn phòng CFO thực Bước Bước Bước 3: Ban trợ lý Công ty tiếp nhận hồ sơ (bao gồm Tờ trình Tổng Giám đốc tài liệu có liên quan) từ Văn phòng CFO Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt Văn phòng CFO Phòng ban chức thụ lý hồ sơ giải trình Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu Bước 4: Sau hồ sơ đầy đủ, hoàn thiện, Ban trợ lý Cơng ty dự thảo Quyết định trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký phê duyệt Quyết định gửi tới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phận liên quan Các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt Tổng Giám đốc, quy trình thực sau: Bước 1: Đơn vị quản lý dự án chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Tờ trình gửi Cơng ty xem xét nội dung xin phê duyệt Bước 2: Văn phòng CFO Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị trên, phối hợp với Phòng ban chức khác xem xét nội dung theo chức năng, nhiệm vụ mặt chuyên môn Đầu mối thụ lý hồ sơ yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu (nếu cần), tiến hành thẩm định theo chức sau dự thảo Quyết định để Tổng Giám đốc ký phê duyệt Trường hợp khơng có đơn vị Văn phòng CFO đầu mối thực Bước Bước 12 Bước 3: Ban trợ lý Cơng ty tiếp nhận hồ sơ từ Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ trình Tổng Giám đốc phê duyệt Văn phòng CFO Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ giải trình Tổng Giám đốc yêu cầu Bước 4: Sau hồ sơ đầy đủ, hoàn thiện Tổng Giám đốc ký Quyết định phê duyệt Quyết định gửi tới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đơn vị liên quan Điều 13 Thời gian triển khai thực • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ tiếp nhận hồ sơ từ đơn vị, Văn phòng CFO, Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ phải có ý kiến thức chất lượng hồ sơ Nếu hồ sơ đầy đủ, đảm bảo chất lượng tiếp nhận để triển khai bước tiếp theo, hồ sơ chưa đầy đủ yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa nội dung theo Quy định Pháp luật hành Thời gian thụ lý hồ sơ tính từ thời điểm nhận bổ sung hồ sơ • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ hồ sơ đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, Văn phòng CFO, Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ phải gửi đến Ban trợ lý Cơng ty theo quy định Điều 13 • Thời gian để Hội đồng quản trị xem xét hồ sơ phê duyệt tối đa ngày làm việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc tối đa ngày làm việc • Tùy theo tính chất dự án, thời gian phê duyệt nội dung nêu gia hạn không 15 ngày làm việc kể từ ngày phải hồn thành theo Quy định phải thơng báo cho đơn vị trình hồ sơ xin phê duyệt biết Điều 14 Hồ sơ phê duyệt Tài liệu trình để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt gồm có: • Tờ trình Tổng Giám đốc Cơng ty • Tài liệu kèm theo tờ trình (bao gồm tờ trình đơn vị quản lý dự án, Cơng ty thành viên, Cơng ty có): • Nội dung xin phê duyệt bao gồm không giới hạn: Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơng trình, báo cáo tốn vốn đầu tư xây dựng cơng trình, kế hoạch đầu tư chi tiết… • Các tài liệu thuyết minh giải trình; • Văn đánh giá Văn phòng CFO; • Các tài liệu khác (nếu có) Tài liệu trình Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký phê duyệt gồm: 13 • Nghị Hội đồng quản trị tập hợp Phiếu biểu thành viên Hội đồng quản trị (đã có đa số thành viên Hội đồng quản trị trí thơng qua) • Dự thảo định Tài liệu trình Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt gồm: a Tờ trình Tổng Giám đốc Cơng ty; b Tài liệu kèm theo tờ trình (bao gồm Tờ trình đơn vị quản lý dự án, Công ty thành viên, Cơng ty có): • Nội dung xin phê duyệt bao gồm không giới hạn: Báo cáo đầu tư; • Dự án đầu tư xây dựng cơng trình, dự tốn, kế hoạch đấu thầu, kết đấu thầu báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình, kế hoạch đầu tư chi tiết ; • Các tài liệu thuyết minh giải trình; • Văn thẩm định Văn phòng CFO, Phòng ban chức năng; • Các tài liệu khác (nếu có); • Dự thảo định,… Tài liệu trình Tổng Giám đốc phê duyệt gồm: • Báo cáo Văn phòng CFO, Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ (nếu có); • Nội dung xin phê duyệt bao gồm không giới hạn: Báo cáo đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng cơng trình, dự tốn, thiết kế kỹ thuật, vẽ thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kết đấu thầu, báo cáo toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình, kế hoạch đầu tư chi tiết… • Các tài liệu thuyết minh giải trình; • Văn thẩm định Văn phòng CFO, Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ; • Các tài liệu khác (nếu có); • Dự thảo định Các tài liệu khác: a Tài liệu xin ý kiến định hướng đầu tư hàng năm Công ty thành viên, Công ty gồm có: • Báo cáo tổng hợp định hướng kế hoạch đầu tư hàng năm Cơng ty; • Báo cáo sơ dự án dự kiến đầu tư theo kế hoạch; có phân tích thị trường, dự kiến quy mơ, tiến độ thực hiện; • Tờ trình Giám đốc Công ty thành viên gửi Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến định hướng đầu tư; • Trích nghị Đại Hội đồng cổ đông/nghị Hội đồng quản trị Công ty thành viên trí định hướng kế hoạch đầu tư hàng năm 14 • Tài liệu đề nghị thỏa thuận chủ trương đầu tư Công ty thành viên, Công ty gồm: Báo cáo đầu tư; b Báo cáo đầu tư thành lập với nội dung gồm: • Sự cần thiết đầu tư phù hợp quy hoạch, điều kiện thuận lợi, khó khăn chế độ khai thác tài nguyên, tác động đến mơi trường xung quanh • Dự kiến quy mơ đầu tư: diện tích xây dựng, hạng mục chính, phụ cơng trình, nhu cầu sử dụng đất… • Phân tích lựa chọn cơng nghệ, điều kiện cung ứng vật tư thiết bị, cung cấp nguyên liệu đầu vào, điều kiện vệ sinh mơi trường, điều kiện an tồn cháy nổ, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật • Hình thức đầu tư, sơ tổng mức đầu tư, thời gian thực dự án, phương án huy động vốn, phân tích hiệu kinh tế xã hội • Điều 15 Các nội dung khác Phê duyệt nội dung khác Hội đồng quản trị Công ty Tổng Giám đốc có thẩm quyền phê duyệt số nội dung khác nội dung quy định Điều Điều Quy định Đối với nội dung Hội đồng quản trị phê duyệt tài liệu gồm: • Tờ trình Tổng Giám đốc; • Báo cáo Văn phòng CFO Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ • Tài liệu đề nghị phê duyệt Đối với nội dung Tổng Giám đốc phê duyệt tài liệu gồm: • Tờ trình đơn vị quản lý dự án, Công ty thành viên, Công ty • Báo cáo Văn phòng CFO Phòng ban chức đầu mối thụ lý hồ sơ • Tài liệu đề nghị phê duyệt • Quy trình tương tự Quy định Điều 13, thời gian theo Quy định Điều 14 Quy chế Điều 16 Quy định thẩm tra, thẩm định • Việc thẩm tra thẩm định thực dự án đầu tư, thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, vẽ thiết kế thi cơng, tổng dự tốn, hồ sơ toán hạng mục toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình • Các dự án đầu tư Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu giao cho đơn vị quản lý dự án đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thẩm tra - thẩm định trước trình Cơng ty phê duyệt Văn phòng CFO Cơng ty giữ vai trò kiểm tra thủ tục xem xét nội dung • Trường hợp chưa giao cho đơn vị quản lý thực Văn phòng CFO Trung tâm quản lý dự án Công ty trực tiếp tổ chức thẩm tra - thẩm định theo chức sau lập thủ tục để Tổng Giám đốc phê duyệt trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt theo phân cấp đầu tư Quy chế 15 • Đối với nội dung phải thẩm định trước phê duyệt người có thẩm quyền định phê duyệt có báo cáo thẩm định • Việc thẩm tra - thẩm định nội dung cụ thể thực theo Quy định hành Pháp luật quản lý đầu tư Điều 17 Chế độ báo cáo cơng tác đầu tư • Đơn vị quản lý thực dự án đầu tư Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu thực chế độ báo cáo đầu tư Công ty đồng thời gửi (01) cho Văn phòng CFO Cơng ty để tổng hợp • Các dự án thực chế độ báo cáo theo tháng, quý tháng (01) năm • Dự án đặc biệt quan trọng Công ty xếp loại trọng điểm báo cáo theo tuần đột xuất để Công ty kịp thời xử lý vấn đề phát sinh (nếu có) • Các Cơng ty thành viên, Cơng ty có dự án đầu tư thực báo cáo Công ty theo tháng, quý, tháng năm theo Quy định chung Công ty trường hợp báo cáo đột xuất Cơng ty u cầu • Điều 17 Biểu mẫu báo cáo Văn phòng CFO Cơng ty hướng dẫn Điều khoản thi hành • Bản quy chế xây dựng dựa Quy định hành pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Quy chế khác Công ty Những nội dung liên quan đến công tác đầu tư chưa đề cập văn áp dụng theo Quy định Pháp luật hành • Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký • Trong q trình thực hiện, có vấn đề vướng mắc nảy sinh Hội đồng quản trị Công ty xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế CHỦ TỊCH HĐQT 16 PHỤ LỤC 1: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CỦA CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY CON PHẢI XIN THỎA THUẬN CỦA CÔNG TY (Kèm theo Quy chế quản lý hoạt động đầu tư Công ty cổ phần ban hành theo Quyết định số: /20 /QĐ-HĐQT ngày tháng năm 2011 Hội đồng quản trị Công ty) Dự án có tổng mức đầu tư vượt giá trị phải xin thỏa thuận Công ty STT Mức vốn điều lệ Công ty thành viên, Công ty Công ty Công ty thành viên Đối với đầu tư thiết bị Đầu tư khác Đối với đầu tư thiết bị Đầu tư khác Đến 10 tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng Từ 10 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng Từ 30 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng 10 tỷ đồng Từ 60 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng tỷ đồng 12 tỷ đồng Từ 100 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng tỷ đồng 11 tỷ đồng 10 tỷ đồng 15 tỷ đồng Từ 150 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng 10 tỷ đồng 14 tỷ đồng 12 tỷ đồng 17 tỷ đồng Từ 200 tỷ đồng 15 tỷ đồng 20 tỷ đồng 22 tỷ đồng 25 tỷ đồng Lưu ý: - Người đại diện quản lý phần vốn góp Cơng ty Công ty thành viên, Công ty vào mức đầu tư dự án theo Phụ lục để thực chức nhiệm vụ theo Quy định Điều 12 Quy chế - Đối với đơn vị thành viên khơng có vốn góp Công ty phải thực theo Quy định Quy chế Quy định Quy chế sử dụng quản lý thương hiệu 17 ... phòng Quy định Quy chế tổ chức hoạt động phục vụ công tác quản lý đầu tư Văn phòng • Là đầu mối quản lý lĩnh vực đầu tư Công ty bao gồm dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư, đầu tư Công ty. .. thực theo Quy định hành Pháp luật quản lý đầu tư Điều 17 Chế độ báo cáo cơng tác đầu tư • Đơn vị quản lý thực dự án đầu tư Công ty Chủ đầu tư, nhà thầu thực chế độ báo cáo đầu tư Công ty đồng thời.. .QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN (Ban hành kèm theo Quy t định số: ngày tháng năm Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ) CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy chế quản lý hoạt động đầu tư Công ty cổ phần, Quy chế quản lý hoạt động đầu tư Công ty cổ phần

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay