Phát triển công thương trên địa bàn thành phố đà nẵng

242 15 0
  • Loading ...
1/242 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 13:11

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ HÒA PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Mã số: Kinh tế học 62.31.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI DẪN KHOA HỌC KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH VĂN THÀNH TS PHÙNG TẤN VIẾT i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học Luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Trần Thị Hòa ii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục chữ viết tắt .v Danh mục bảng vii Danh mục hình vẽ, sơ đồ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ .5 1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam .8 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ CƠ SỞ KHOA HỌC CHỦ YẾU VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ 15 2.1 Vị trí, vai trò cần thiết phát triển công nghiệp thương mại .15 2.1.1 Phân định số khái niệm có liên quan đến phát triển, phát triển công nghiệp thương mại tỉnh/thành phố .15 2.1.2 Vị trí cơng nghiệp thương mại phát triển kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố 19 2.1.3 Vai trò cơng nghiệp thương mại phát triển kinh tế - xã hội tỉnh/thành phố 20 2.1.4 Sự cần thiết khách quan phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh/thành phố 23 2.2 Một số lý thuyết phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh/thành phố 24 iii 2.2.1 Lý thuyết “Cực phát triển” vận dụng vào phát triển công nghiệp tỉnh/thành phố .24 2.2.2 Lý thuyết lợi phát triển, lợi cạnh tranh vận dụng vào phát triển công nghiệp thương mại tỉnh/thành phố 26 2.3 Nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh/thành phố .30 2.3.1 Nội dung chủ yếu phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh/thành phố .30 2.3.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh/thành phố 39 2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng phát triển công nghiệp thương mại địa bàn tỉnh/thành phố 44 2.4 Kinh nghiệm số tỉnh/thành phố phát triển công nghiệp thương mại học kinh nghiệm 48 2.4.1 Kinh nghiệm số tỉnh/thành phố phát triển công nghiệp thương mại 48 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng .58 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 61 3.1 Khái quát chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng thời gian qua 61 3.1.1 Thực trạng phát triển kinh tế 61 3.1.2 Một số vấn đề xã hội 67 3.2 Phân tích thực trạng phát triển cơng nghiệp thương mại thành phố Đà Nẵng từ năm 2001 đến .68 3.2.1 Phân tích thực trạng phát triển công nghiệp thành phố Đà Nẵng 68 3.2.2 Phân tích thực trạng phát triển thương mại thành phố Đà Nẵng 75 iv 3.2.3 Phân tích điều kiện đảm bảo cho công nghiệp thương mại phát triển bền vững 85 3.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp thương mại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2001-2012 104 3.3.1 Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng .104 3.3.2 Đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp thương mại Đà Nẵng 105 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 112 4.1 Bối cảnh hội, thách thức phát triển công nghiệp thương mại thành phố Đà Nẵng 112 4.1.1 Bối cảnh triển vọng 112 4.1.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức công nghiệp thương mại Đà Nẵng thời kỳ tới 117 4.2 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng 121 4.2.1 Quan điểm phát triển công nghiệp thương mại .121 4.2.2 Mục tiêu phát triển công nghiệp thương mại 122 4.2.3 Định hướng phát triển công nghiệp thương mại 123 4.3 Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển công nghiệp thương mại thành phố Đà Nẵng .125 4.3.1 Nhóm giải pháp .125 4.3.2 Nhóm giải pháp đột phá 134 4.3.3 Nhóm giải pháp khác 142 4.4 Một số kiến nghị nhằm phát triển công nghiệp thương mại thành phố Đà Nẵng145 4.4.1 Kiến nghị với Chính phủ 145 4.4.2 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước .147 4.4.3 Kiến nghị với doanh nghiệp 148 KẾT LUẬN 149 v DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC 161 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT BLHH&DTDV Bán lẻ hàng hóa doanh BQ CCN CN CN&TM CN&XD CNDV CNH-HĐH thu dịch vụ Bình qn Cụm cơng nghiệp Cơng nghiệp Công nghiệp thương mại Công nghiệp xây dựng Cơng nghiệp dịch vụ Cơng nghiệp hóa, đại CNHT CSCN CSHT CSTM ĐKKD DN DNCN DNNNTW hóa Cơng nghiệp hỗ trợ Chính sách cơng nghiệp Cơ sở hạ tầng Chính sách thương mại Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Doanh nghiệp công nghiệp Doanh nghiệp nhà nước DNTM ĐP DV FDI GDP GTGT GTTT ICOR KCHTTM KCN KD KDTM TỪ VIẾT TẮT KH-CN KT-XH LĐ NK Trung ương Doanh nghiệp thương mại Địa phương Dịch vụ Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị gia tăng Giá trị tăng thêm Incrumental capital output ratio Hiệu suất đầu tư Kết cấu hạ tầng thương mại Khu công nghiệp Kinh doanh Kinh doanh thương mại TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT Khoa học - công nghệ Kinh tế - xã hội Lao động Nhập vii NLTS NSLĐ NXB PCI Provincial Competitiveness Index PTBV QĐ QLNN QLTT SX SXCN SXKD TFP TM TMBB TMĐT TMDV TP TPĐN TTTM TW UBND USD VĐT WTO XK XNK XTTM Total Factor Productivity United States Dollar World Trade Organization Nông, lâm, thủy sản Năng suất lao động Nhà xuất Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh Phát triển bền vững Quyết định Quản lý nhà nước Quản lý thị trường Sản xuất Sản xuất công nghiệp Sản xuất kinh doanh Năng suất nhân tố tổng hợp Thương mại Tổng mức bán buôn Thương mại điện tử Thương mại dịch vụ Thành phố Thành phố Đà Nẵng Trung tâm thương mại Trung ương Ủy ban nhân dân Đô la Mỹ Vốn đầu tư Tổ chức thương mại giới Xuất Xuất nhập Xúc tiến thương mại viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng 2.1 Bảng 3.1 Tên bảng Từ phát triển đến phát triển bền vững Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh TPĐN theo thành phần, Bảng 3.2 giai đoạn 2006-2012 Một số tiêu chủ yếu môi trường TPĐN, 2008-2012 Trang 17 99 104 ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Số hiệu Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 3.1 Tên bảng Những nhân tố tố định lợi cạnh tranh quốc gia Các nhân tố ảnh hưởng phát triển CN&TM tỉnh/TP Tốc độ tăng trưởng GDP (giá so sánh) TPĐN Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 ngành kinh tế, 2001-2012 NSLĐ tốc độ tăng NSLĐ TPĐN, 2001-2012 NSLĐ theo ngành kinh tế TPĐN Cơ cấu kinh tế, cấu đầu tư cấu LĐ ngành CN&TM 67 67 69 Hình 3.5 TPĐN, 2001-2012 Vốn kinh doanh BQ, doanh thu BQ DNCN 75 Hình 3.6 Hình 3.7 TPĐN nước, 2005-2011 NSLĐ, tốc độ tăng NSLĐ ngành CN TPĐN, 2001-2012 Tốc độ tăng trưởng GDP ngành CN (giá so sánh) hệ số 77 78 Hình 3.8 ICOR ngành CN Đà Nẵng, 2001-2012 Tài sản dài hạn BQ LĐ doanh thu BQ LĐ 78 Hình 3.9 DNCN Đà Nẵng nước, 2005-2011 Cơ cấu giá trị SXCN phân theo thành phần kinh tế, 2001- 80 2012 Hình 3.10 Quy mơ tốc độ tăng tổng mức BLHH&DTDV địa bàn 81 TPĐN, 2001-2012 Hình 3.11 Vốn kinh doanh BQ doanh thu BQ DNTM 82 Đà Nẵng nước, 2005-2011 Hình 3.12 NSLĐ, tốc độ tăng NSLĐ ngành TM TPĐN, 2001-2012 Hình 3.13 Tốc độ tăng trưởng GDP (giá so sánh) hệ số ICOR ngành 87 88 TM Đà Nẵng, 2001-2012 Hình 3.14 Tài sản dài hạn doanh thu BQ LĐ DNTM 89 Sơ đồ 3.1 Đà Nẵng nước, 2005-2011 Quy trình xây dựng thực thi sách CN&TM TPĐN Trang 29 51 65 109 Sự ổn định thân thiện thị trường Đà Nẵng Khả đáp đứng hoạt động công nghiệp, thương mại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố Khả đáp ứng nguồn nhân lực (đặc biệt nhân lực chất lượng cao) lĩnh vực công nghiệp, thương mại 15 Doanh nghiệp mong muốn thành phố hỗ trợ để phát triển tốt tương lai: …………… …………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 16 Doanh nghiệp đánh giá mức độ cần thiết việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp ngành Đà Nẵng:  Rất cần thiết  Tương đối cần thiết  Ít cần thiết  Khơng cần thiết  Rất khơng cần thiết 17 Doanh nghiệp có đóng góp giải pháp để phát triển cơng nghiệp/thương mại thành phố Đà Nẵng ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Đà Nẵng, ngày……tháng …… năm 2013 (Ký ghi rõ họ tên) PHIẾU SỐ 2: ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG Thực Luận án“Phát triển công thương địa bàn thành phố Đà Nẵng”, tổ chức đợt khảo sát với mong muốn nhận thông tin ý kiến quý vị số vấn đề nêu phiếu khảo sát Ý kiến đóng góp quý vị sở quan trọng cho việc tham mưu, đề xuất giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát triển công nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng I Thông tin cá nhân Giới tính: Tuổi:  Nam  Nữ  Từ 15 đến 25 tuổi  Từ 25 đến 35 tuổi  Từ 45 đến 55 tuổi  55 tuổi trở lên  Từ 35 đến 45 tuổi Thu nhập bình qn/người/tháng gia đình ơng (bà):  Dưới 1,0 triệu đồng  Từ 1,0 đến 2,0 triệu đồng  Trên 2,0 đến 3,0 triệu đồng  Trên 3,0 đến 5,0 triệu đồng  Trên 5,0 triệu đồng Trình độ đào tạo:  Phổ thông trung học  Trên đại học  Trung học dạy nghề  Đại học  Khác:…………………………………………… II Thói quen, nhận thức mức độ hài lòng Trong trường hợp mua sắm gặp phải hàng chất lượng, ông (bà) sẽ:  Bỏ qua không đến mua lại lần sau  Phàn nàn với người bán yêu cầu đổi sản phẩm khác  Khiếu nại trực tiếp đến quan chức yêu cầu xử lý vi phạm  Hành động khác:………………………………………………………………………… Ông (bà) có biết đến quan quản lý Đà Nẵng có chức bảo vệ người tiêu dùng:  Có  Khơng Nếu trả lời “có”, đề nghị ông (bà) cho biết tên quan này:……………………………… …………………………………………………………………………….…………… Đà Nẵng, ngày……tháng …… năm 2013 (Ký ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 29: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT PHIẾU SỐ 1: ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG Để đánh giá mức độ thực nội dung QLNN CN&TM, sở hạ tầng môi trường kinh doanh địa bàn TPĐN, Luận án khảo sát doanh nghiệp công nghiệp thương mại Đà Nẵng Danh sách doanh nghiệp khảo sát lấy từ nguồn Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cung cấp (trong danh sách tính đến doanh nghiệp hạch toán độc lập nộp thuế vào ngân sách thành phố) Số phiếu phát ra: 110 phiếu; Số phiếu thu về: 110 phiếu Thông tin chung doanh nghiệp 1.1 Loại hình doanh nghiệp Số phiếu có trả lời - DN tư nhân - Cơng ty trách nhiệm hữu hạn - Công ty cổ phần Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 110 23 67 20 110 Tỷ lệ 100% 20,9% 60,9% 18,2% 100% 1.2 Quy mô doanh nghiệp Dưới 20 người Tần xuất % Từ 20 người đến Từ 100 người đến Không trả 100 người 300 người lời Tần xuất Tần xuất % Tần xuất % % Tổng cộng Tần xuất % Dưới tỷ đồng 33 30.0% 2.7% 0% 0% 36 100% Từ đến 10 tỷ 31 28.2% 25 22.7% 9% 9% 58 100% Từ 10 tỷ đến 50 tỷ 0% 7.3% 0% 0% 100% Từ 50 tỷ trở lên 0% 1.8% 1.8% 0% 100% Không trả lời 3.6% 0% 0% 0% 100% 68 61.8% 38 34.5% 2.7% Tổng cộng 9% 110 100% 1.3 Tình hình hoạt đơng kinh doanh doanh nghiêp Số phiếu có trả lời - Thua lỗ - Hòa vốn - Có lãi Số phiếu khơng trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 102 12 24 66 110 Tỷ lệ 92,7% 10,9% 21,8% 60,0% 7,3% 100% 1.4 Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Đối tượng khảo sát DNCN DNTM Kết khảo sát DN sau xử lý cho thấy 110 DN trả lời có 58 DNTM (chiếm 52,73%), 45 DNCN (chiếm 40,91%), DN vừa sản xuất CN, vừa kinh doanh TM (chiếm 6,36%) 1.5 Khó khăn hiên q trình sản xuất, kinh doanh doanh nghiêp Khó khăn lựa chọn 50 47 Tỷ lệ so với số DN hỏi 45,5% 42,7% 30 27,3% 11 110 10,0% 5,5% Tần suất Thiếu vốn kinh doanh Thiếu nhu cầu thị trường Thiếu chế sách hỗ trợ Thiếu sở hạ tầng Khó khăn khác Tổng số phiếu khảo sát 1.6 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp năm tới Số phiếu có trả lời - Mở rộng quy mô kinh doanh - Tiếp tục trì quy mơ - Giảm quy mơ kinh doanh - Có kế hoạch đóng cửa Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 108 63 42 110 Tỷ lệ 98,2% 57,3% 38,2% 2,7% 0,0% 1,8% 100% Ý kiến đánh giá doanh nghiệp Để thực việc đánh giá từ phía DN, đề tài sử dụng thủ tục Frequencies để mô tả thống kê, với thang đo khoảng từ đến cấp độ (1 = “Rất tốt”, = “Tốt”, = “Tạm được”, = “Hơi kém” = “Kém”) 2.1 Doanh nghiệp đánh giá chức Quản lý nhà nước cơng nghiệp thương mại” quyền thành phố Đà Nẵng Kết thống kê nôi dung quản lý nhà nước công nghiêp và/hoặc thương mại quyền TP Đà Nẵng: Nội dung quản lý nhà nước cơng nghiệp/thương Bình qn Độ lệch chuẩn mại Đà Nẵng Xây dựng thực thi hành lang pháp lý công 2.27 544 nghiệp/thương mại Nội dung quản lý nhà nước công nghiệp/thương Bình quân Độ lệch chuẩn mại Đà Nẵng Xây dựng thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển cơng 2.26 637 nghiệp/thương mại Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến 2.38 630 công Tổ chức đăng ký kinh doanh thực nghĩa vụ 2.12 571 thuế với ngân sách Cân đối cung cầu hàng hố bình ổn thị trường 2.62 678 Kiểm sốt hoạt động cơng nghiệp, thương mại 2.36 587 Đào tạo, nâng cao lực lao động cho doanh 2.70 704 nghiệp ngành Trong đó: 2.1.1 Xây dựng thực thi hành lang pháp lý công nghiệp/thương mại Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 106 73 28 110 Tỷ lệ 96,4% 2,7% 66,4% 25,5% 1,8% 0,0% 5,5% 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 2,8% 68,9% 26,4% 1,9% 0,0% 2.1.2 Xây dựng thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển cơng nghiệp/thương mại Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 106 62 33 110 Tỷ lệ 96,4% 8,2% 56,4% 30,0% 1,8% 0,0% 3,6% 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 8,5% 58,5% 31,1% 1,9% 0,0% 2.1.3 Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến cơng Số phiếu có trả lời - Rất tốt Tần suất 101 Tỷ lệ 91,8% 4,5% Tỷ lệ trả lời 100,0% 5,0% - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát 56 37 110 50,9% 33,6% 2,7% 0,0% 8,2% 100% 55,5% 36,6% 2,9% 0,0% 2.1.4 Tổ chức đăng ký kinh doanh thực nghĩa vụ thuế với ngân sách Tần suất Tỉ lệ Tỷ lệ trả lời Số phiếu có trả lời 101 91,8% 100,0% - Rất tốt 8,2% 8,9% - Tốt 73 66,4% 72,3% - Tạm 17 15,5% 16,8% - Hơi 1,8% 2,0% - Kém 0,0% 0,0% Số phiếu không trả lời 8,2% Tổng số phiếu khảo sát 110 100% 2.1.5 Cân đối cung cầu hàng hóa bình ổn thị trường Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 100 36 55 Tỷ lệ 90,9% 3,6% 32,7% 50,0% 3,6% 0,9% 10 9,1% 110 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 4,0% 36,0% 55,0% 4,0% 1,0% 2.1.6 Kiểm sốt hoạt động cơng nghiệp, thương mại Tần suất Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời Số phiếu có trả lời 107 97,3% 100,0% - Rất tốt 3,6% 3,7% - Tốt 63 57,3% 58,9% - Tạm 38 34,5% 35,5% - Hơi 1,8% 1,9% - Kém 0,0% 0,00% Số phiếu không trả lời 2,7% Tổng số phiếu khảo sát 110 100% 2.1.7 Đào tạo, nâng cao lực lao động cho doanh nghiệp ngành Tần suất Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát 100 35 51 11 10 110 90,9% 2,7% 31,8% 46,4% 10,0% 0,0% 9,1% 100% 100,0% 3,0% 35,0% 51,0% 11,0% 0,0% 2.2 Lợi so sánh công nghiệp thương mại Đà Nẵng so với tỉnh/TP khác Để tìm hiểu đánh giá doanh nghiệp lợi so sánh TP Đà Nẵng, đề tài sử dụng câu hỏi mở Kết tổng hợp sau: Tần xuất Phần trăm Cơ sở hạ tầng 20 37,0 Vị trí địa lý 14,8 Du lịch phát triển 9,3 Lãnh đạo thành phố quan tâm 9,3 5.Nguồn nhân lực 7,4 Thu nhập người dân cao 7,4 Thị trường tiêu thụ lớn 5,6 Môi trường kinh doanh tốt 5,6 Công nghiêp xây dựng phát triển 1,9 10 Ổn định trị xã hội 1,9 Tổng 54 100,0 2.3 Đánh giá doanh nghiệp “hạ tầng công nghiệp/thương mại” thành phố Đà Nẵng Cơ sở hạ tầng công nghiệp/thương mại Các điều kiện thực sản xuất, vận chuyển, giao nhận hàng hóa (điện, nước, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, hệ thống giao thông, kho bãi…) Các dịch vụ hỗ trợ đầu tư (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thơng, internet…) Các điều kiện thực giao dịch, trao đổi, mua bán sản phẩm, hàng hóa trực tiếp người bán người mua (chợ, siêu thị, TTTM, cửa hàng…) Trong đó: Bình Độ lệch chuẩn qn 2.12 703 2.14 621 2.25 635 2.3.1 Các điều kiện thực sản xuất, vận chuyển, giao nhận hàng hóa (điện, nước, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, hệ thống giao thơng, kho bãi…) Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời 105 95,5% 100,0% 16 14,5% 15,2% 63 57,3% 60,0% 24 21,8% 22,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 4,5% 110 100% 2.3.2 Các điều kiện thực việc cung cấp tiếp nhận thơng tin (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thơng, internet…) Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 107 14 64 29 0 110 Tỷ lệ 97,3% 12,7% 58,2% 26,4% 0,0% 0,0% 2,7% 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 13,1% 59,8% 27,1% 0,0% 0,0% 2.3.3 Các điều kiện thực giao dịch, trao đổi, mua bán sản phẩm/ hàng hóa trực tiếp người bán người mua (chợ, siêu thị, hội chợ triển lãm, cửa hàng…) Tần suất Tỷ lệ Tỷ lệ trả lời Số phiếu có trả lời 104 94,5% 100,0% - Rất tốt 7,3% 7,7% - Tốt 65 59,1% 62,5% - Tạm 28 25,5% 26,9% - Hơi 2,7% 2,9% - Kém 0,0% 0,0% Số phiếu không trả lời 5,5% Tổng số phiếu khảo sát 110 100% 2.4 Đánh giá doanh nghiệp môi trường kinh doanh Đà Nẵng Môi trường kinh doanh Hệ thống pháp nghiệp/thương mại luật Bình qn cơng Độ lệch chuẩn 2.27 544 Hệ thống tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường tuân thủ quy định pháp luật 2.36 587 Sự ổn định thân thiện thị trường Đà Nẵng 2.19 690 Khả đáp ứng hoạt động công nghiệp, thương mại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng 2.25 603 Khả đáp ứng nguồn nhân lực (đặc biệt nhân lực chất lượng cao) lĩnh vực công nghiệp, thương mại 2.38 654 2.4.1 Hệ thống pháp luật công nghiệp, thương mại Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 106 73 28 110 Tỷ lệ 96,4% 2,7% 66,4% 25,5% 1,8% 0,0% 5,5% 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 2,8% 68,9% 26,4% 1,9% 0,0% 2.4.2 Hệ thống tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường tuân thủ quy định pháp luật Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi Tần suất 107 63 38 Tỷ lệ 97,3% 3,6% 57,3% 34,5% 1,8% Tỷ lệ trả lời 100,0% 3,7% 58,9% 35,5% 1,9% - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát 110 0,0% 2,7% 100% 0,0% 2.4.3 Sự ổn định thân thiện thị trường Đà Nẵng Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 108 15 59 32 2 110 Tỷ lệ 98,2% 13,6% 53,6% 29,1% 1,8% 0,0% 1,8% 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 13,9% 54,6% 29,6% 1,9% 0,0% 2.4.4 Khả đáp ứng hoạt động công nghiệp, thương mại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 106 64 33 110 Tỷ lệ 96,4% 7,3% 58,2% 30,0% 0,9% 0,0% 3,6% 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 7,6% 60,5% 31,1% 0,9% 0,0% 2.4.5 Khả đáp ứng nguồn nhân lực (đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao) lĩnh vực công nghiệp, thương mại Số phiếu có trả lời - Rất tốt - Tốt - Tạm - Hơi - Kém Tần suất 107 64 33 Tỷ lệ 97,3% 3,6% 58,2% 30,0% 5,5% 0,0% Tỷ lệ trả lời 100,0% 3,8% 59,8% 30,8% 5,6% 0,0% Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát 110 2,7% 100% 2.5 Doanh nghiệp công nghiệp/doanh nghiệp thương mại cần hỗ trợ gì? Để tìm hiểu doanh nghiệp mong muốn nhận hỗ trợ từ quyền TP, đề tài sử dụng câu hỏi mở Kết thống kê sau: Nội dung cần hỗ trợ Vay vốn ưu đãi & hỗ trợ vốn Cung cấp thông tin, pháp luật Giảm thuế Hỗ trợ đào tạo lao động Ổn định giá thị trường Phát triển thị trường Cho thuê đất làm kho hàng Chính sách ưu đãi Đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp/thương mại 10 Đơn giản thủ tục hải quan 11 Tạo liên kết vùng 12 Xây Kho hàng 13 Quản lý quy hoạch 14 Chính sách kích cầu 15 Biển quảng cáo 16 Tạo mơi trường trị xã hội ổn định 17 Phát triển sở hạ tầng 18 Chính sách cơng nghiệp/thương mại ưu đãi 19 Quảng bá thương hiệu địa phương Tổng cộng Tần xuất % 26 34,7 14 18,7 8,0 5,3 4,0 5,3 4,0 2,7 2,7 2,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 75 100,0 2.6 Sự cần thiết việc thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Đà Nẵng Nhằm tạo tổ chức có khả kết nối cung cấp thông tin ngành, đề tài hỏi ý kiến doanh nghiệp khảo sát việc nên hay không thành lập Hiệp hội doanh nghiệp Đà Nẵng Kết khảo sát sau: Số phiếu có trả lời - Rất cần thiết - Tương đối cần thiết - Ít cần thiết - Khơng cần thiết - Rất không cần thiết Số phiếu không trả lời Tổng số phiếu khảo sát Tần suất 105 67 32 3 110 Tỷ lệ 95,5% 60,9% 29,1% 2,7% 2,7% 0,0% 4,5% 100% Tỷ lệ trả lời 100,0% 63,81% 30,48% 2,86% 2,86% 0,00% 2.7 Ý kiến đóng góp doanh nghiệp để phát triển công nghiệp/thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng Để tìm hiểu ý kiến góp ý doanh nghiệp để phát triển cơng nghiệp/thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề tài sử dụng câu hỏi mở kết thu sau: Giải pháp phát triển Đơn giản hóa thủ tục hành Cung cấp thơng tin, pháp luật cho doanh nghiệp Hỗ trợ đào tạo cho doanh nghiệp Phát triển sở hạ tầng đồng Phát triển nguồn nhân lực Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp Lãnh đạo thành phố Hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh nghiệp Chú trọng Quy hoạch đô thị Lập diễn đàn doanh nghiệp 10 Cấp phép kinh doanh có chọn lọc 11 Quảng bá thương hiệu địa phương 12 Tìm đối tác cho doanh nghiệp Tổng cộng Nguồn: Kết điều tra tác giả Tần xuất 3 2 % 17,4 13,0 13,0 8,7 8,7 2 1 1 23 8,7 8,7 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 100,0 PHIẾU SỐ 2: ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG Số phiếu phát ra: 800 phiếu; Số phiếu thu về: 770 phiếu I Thông tin cá nhân Đặc điểm giới tính Giới tính Giá trị Nam Nữ Tổng cộng Khơng trả lời Tổng cộng Tần suất 212 546 758 12 770 Phần trăm 27,5 70,9 98,4 1.6 100.0 Đặc điểm độ tuổi Nhóm tuổi Giá trị Từ 15 đến 25 Từ 25 đến 35 Từ 35 đến duoi 45 Từ 45 đến 55 55 tuổi trở lên Tổng Không trả lời Tổng cộng Đặc điểm thu nhập Tần suất Phần trăm 151 19,6 235 30,5 173 22,5 133 17,3 68 8,8 760 98,7 10 1,3 770 100,0 Nhóm thu nhập Giá trị Dưới triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Từ đến triệu Trên triệu Tổng Không trả lời Tổng cộng Tần suất 97 256 214 146 39 752 18 770 Phần trăm 12,6 33,2 27,8 19,0 5,1 97,7 2,3 100,0 Đặc điểm trình độ đào tạo Trình độ đào tạo Giá trị Phổ thông trung học Trung học dạy nghề Đại học Trên đại học Trình độ đào tạo khác Tổng Không trả lời Tổng cộng Tần suất 242 144 255 31 85 757 13 770 Phần trăm 31,4 18,7 33,1 4,0 11,0 98,3 1,7 100,0 II Thói quen, nhận thức mức độ hài lòng Trong trường hợp mua sắm gặp phải hàng chất lượng, ông (bà) sẽ: Hành động Bỏ qua không đến mua hàng lần sau Phần nàn yêu cầu đòi đổi Khiếu nại đến quan chức Hành động khác Tổng Không trả lời Tổng cộng Số lượng Phần trăm 340 44,2 332 43,1 55 7,1 18 2,3 745 96,8 25 3,2 770 100,0 Ơng (bà) có biết đến quan quản lý Đà Nẵng có chức bảo vệ người tiêu dùng: Có Khơng Khơng trả lời Tổng cộng Số lượng Phần trăm 51 6,6 675 87,7 44 5,7 770 100,0 Nguồn: Kết điều tra tác giả ... tỉnh /thành phố phát triển công nghiệp thương mại 48 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho thành phố Đà Nẵng .58 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH... Nẵng 105 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 112 4.1 Bối cảnh hội, thách thức phát triển công nghiệp thương mại thành phố. .. định hướng phát triển công nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng 121 4.2.1 Quan điểm phát triển công nghiệp thương mại .121 4.2.2 Mục tiêu phát triển công nghiệp thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công thương trên địa bàn thành phố đà nẵng , Phát triển công thương trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay