BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ

74 35 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 12:43

Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường (iSEE) BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ Hà Nội, tháng 12 năm 2010 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng phát triển châu Á BĐG Bình đẳng giới Bộ GD-ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ LĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Bộ VHTTDL Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch CLB TGPL Câu lạc trợ giúp pháp lý CTV Cộng tác viên DTTS Dân tộc thiểu số FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Hội LHPNVN Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ILO Tổ chức Lao động quốc tế IOM Tổ chức Di cư quốc tế iSEE Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường LHQ Liên Hợp Quốc MCNV Uỷ ban y tế Hà Lan - Việt Nam PCBLGD Phòng chống bạo lực gia đình SDC Văn phòng hợp tác phát triển Thuỵ Sĩ SIDA Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển TGPL Trợ giúp pháp lý TNXH Tệ nạn xã hội TVPL Tư vấn pháp luật UBND Uỷ Ban nhân dân UNAIDS Chương trình phòng chống HIV/AIDS Liên Hợp Quốc UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNESCO Tổ chức Văn hoá, Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc UNFPA Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNIDO Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc UNIFEM Quỹ phát triển Liên Hợp Quốc cho phụ nữ UNODC Văn phòng ma tuý tội phạm Liên Hợp Quốc WHO Tổ chức Y tế giới XHDS Xã hội dân MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN GIỚI THIỆU CHUNG .5 Bối cảnh nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Hạn chế nghiên cứu 100 PHẦN 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CÁC NHÓM DÂN TỘC THIỂU SỐ 11 Phân bố dân cư phân loại người DTTS Việt Nam .11 Nghèo đói ngun nhân nghèo đói người DTTS 11 Phụ nữ dân tộc miền núi tình trạng bình đẳng giới cộng đồng DTTS 15 Quản lý xã hội luật tục người DTTS 20 PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ QUA RÀ SOÁT TÀI LIỆU 23 Các loại hình dịch vụ pháp lý có Việt Nam 23 Sử dụng dịch vụ pháp lý phụ nữ DTTS 26 Sự phù hợp dịch vụ pháp lý rào cản cho tiếp cận dịch vụ pháp lý của… 27 phụ nữ DTTS PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC… 33 THIỂU SỐ - NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Ở BẮC CẠN VÀ AN GIANG Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 33 Cung dịch vụ pháp lý / trợ giúp pháp lý .34 Nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý phụ nữ nam giới DTTS 36 Mức độ tiếp cận đến dịch vụ pháp lý phụ nữ DTTS 42 Các rào cản cho việc tiếp cận sử dụng dịch vụ pháp lý 46 PHẦN 4: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ .49 PHẦN 5: CÁC KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .53 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục 1: Bảng hỏi Phụ lục 2: Tóm tắt dịch vụ pháp lý 56 58 71 Danh mục bảng Bảng 1: Những người tham gia nghiên cứu Bảng 2: Tỉ lệ hộ nghèo theo vùng qua thời kì 2006 – 2008 Bảng 3: Dân số từ 10 tuổi trở lên biết chữ theo vùng giới tính Bảng 4: Mức sinh mức chết theo dân tộc Bảng 5: Nơi sinh người chăm sóc sinh theo tỉnh Bảng 6: Một số tiêu có liên quan địa bàn nghiên cứu Bảng 7: Số quan, tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ pháp lý / trợ giúp pháp lý cho người dân hai tỉnh Bắc Kạn An Giang (số liệu năm 2009) Bảng 8: Những vấn đề mà người dân gặp phải 12 tháng qua xếp theo mức độ phổ biến Bảng 9: Những vấn đề mà người dân gặp phải 12 tháng qua xếp theo mức độ xúc cảm nhận người gặp phải vấn đề Bảng 10: Tổng hợp nhóm vấn đề xúc người dân Bảng 11: So sánh vấn đề thường gặp nhóm phụ nữ DTTS với nam giới DTTS phụ nữ Kinh Bảng 12: Tỷ lệ người dân báo cáo có làm thủ tục pháp lý Bảng 13: Tỷ lệ người dân nghe đến tổ chức, quan có liên quan đến dịch vụ pháp lý / trợ giúp pháp lý Bảng 14: Tỷ lệ người dân giải vấn đề theo cách cụ thể xếp theo mức độ phổ biến vấn đề (%) Bảng 15: Tỷ lệ cam chịu nam giới nữ giới vấn đề cụ thể Bảng 16: Số người trợ giúp pháp lý Bắc Kạn An Giang năm 2009 Bảng 17: Tỷ lệ người dân tư vấn trợ giúp pháp lý từ quan, tổ chức Bảng 18: Tỷ lệ người dân đưa lý khác để giải thích cho việc họ chưa sử dụng dịch vụ pháp lý / trợ giúp pháp lý Bảng 19: Những yếu tố mà người dân coi quan trọng việc sử dụng dịch vụ pháp lý / trợ giúp pháp lý Danh mục hình Hình 1: Khung phân tích Hình 2: Tỉ lệ nghèo khác nhóm dân tộc Danh mục khung Khung 1: Các vấn đề liên quan đến nhân gia đình Khung 2: Tranh chấp đất đai cách giải Bắc Kạn Khung 3: Nhận thức nam giới nữ giới trợ giúp pháp lý LỜI CẢM ƠN Việt Nam từ lâu đánh giá cao cam kết trị việc đảm bảo bình đẳng phụ nữ nam giới dân tộc Hiến pháp quy định cơng dân nữ nam có quyền ngang mặt trị, kinh tế, văn hố, xã hội gia đình; hành vi phân biệt đối xử với phụ nữ, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ bị nghiêm cấm Tuy nhiên, thực tế thực trạng bình đẳng giới phụ nữ nam giới khác biệt Nhìn chung, phụ nữ vị trí thiệt thòi so với nam giới tất lĩnh vực sống, phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) chịu thiệt thòi nhất, vừa phải gánh chịu bất bình đẳng giới bất bình đẳng mặt dân tộc Luật Bình đẳng giới Luật Phòng chống bạo lực gia đình Quốc hội thơng qua năm 2006 2007 tiền đề quan trọng, tạo sở pháp lý vững để thực bình đẳng phụ nữ nam giới Tuy nhiên, khung pháp lý, để có bình đẳng cơng thực cho phụ nữ nam giới yếu tố quan trọng khác cần phải có, người dân cần có hiểu biết pháp luật trình tự thủ tục hướng dẫn hỗ trợ để thực quyền nghĩa vụ hợp pháp Các dịch vụ pháp lý kênh quan trọng, góp phần mang đến hiểu biết, hướng dẫn hỗ trợ cho người dân Chừng phụ nữ nói chung phụ nữ DTTS nói riêng chưa tiếp cận bình đẳng tới dịch vụ pháp lý khó đảm bảo quyền trách nhiệm họ tôn trọng thực tế Trong bối cảnh này, đẩy mạnh tiếp cận phụ nữ nam giới DTTS tới dịch vụ pháp lý phương thức hiệu để thực thi Luật Bình đẳng giới (BĐG) Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), góp phần hướng tới bình đẳng giới cho phụ nữ nam giới DTTS Ý tưởng tiến hành nghiên cứu đánh giá tình hình tiếp cận tới dịch vụ pháp lý phụ nữ DTTS đề xuất khn khổ Chương trình chung bình đẳng giới Chính phủ Việt Nam tổ chức Liên hợp quốc Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường xin trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh Xã hội, bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Phó Giám đốc Chương trình chung Bình đẳng giới Chính phủ Việt Nam tổ chức LHQ, chị Trần Thị Phương Nhung, Điều phối viên dự án Ô, chị Hà Thị Vân Khánh, Cán chương trình UNDP đồng nghiệp khác đưa ý tưởng, đóng góp ý kiến hỗ trợ cho Viện trình tiến hành nghiên cứu Đoàn nghiên cứu xin chân thành cảm ơn Sở Lao Động - Thương Binh Xã Hội Sở Tư Pháp hai tỉnh Bắc Kạn An Giang điều phối, liên hệ với quan, địa phương liên quan để đồn nghiên cứu tiến hành cơng việc cách dễ dàng Chúng cảm ơn quan ban ngành tỉnh, huyện xã nghiên cứu dành thời gian chia sẻ với nhận xét ý kiến thực trạng địa phương chủ đề nghiên cứu Cuối cùng, bày tỏ biết ơn nhân dân xã Cao Kỳ, Tân Sơn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Cô Tô, Núi Tô huyện Tri Tơn, tỉnh An Giang Họ chia sẻ với đồn nghiên cứu trải nghiệm, xúc sống nhu cầu Qua đó, chúng tơi hiểu rõ vai trò thực trạng cung cấp dịch vụ pháp lý, trợ giúp pháp lý cho nhóm nam giới, phụ nữ, người dân tộc, người Kinh xã hội GIỚI THIỆU CHUNG Bối cảnh nghiên cứu Việt Nam có 54 dân tộc, dân tộc có ngơn ngữ riêng, lối sống văn hố riêng Dân tộc đơng dân tộc Kinh, chiếm 85.7% tổng dân số Người DTTS thường sinh sống khu vực miền núi, tiếp cận với thông tin, sở hạ tầng dịch vụ y tế giáo dục so với nhóm đa số người Kinh người Hoa Tỉ lệ nghèo đói nhóm DTTS cao nhiều so với nhóm dân tộc đơng dân khác Theo số liệu Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2008 Tổng cục thống kê, tỉ lệ nghèo đói người DTTS 49,8% trong người Kinh Hoa 8,5% Hai vùng Tây Bắc Tây Nguyên có tỉ lệ hộ nghèo cao nước với 35,9% 21% số hộ hộ nghèo Đây hai vùng có tỉ lệ người DTTS sinh sống cao Tình trạng nghèo đói với điều kiện sinh sống xa xôi tiếp cận hạn chế đến dịch vụ yếu tố làm cho người DTTS trở thành nhóm dễ tổn thương thiệt thòi Việt Nam Đặc biệt, phụ nữ DTTS dễ tổn thương so với nam giới DTTS Phụ nữ DTTS thường có hội tiếp cận nguồn lực hơn, thiếu quyền sở hữu phương tiện sản xuất, khả tiếp cận đến dịch vụ xã hội hạn chế Những chuẩn mực văn hóa nhóm DTTS cộng với việc nhiều phụ nữ DTTS khơng nói tiếng Kinh rào cản hạn chế việc tiếp cận phụ nữ DTTS tới dịch vụ xã hội tham gia trình định mang tính trị2 Bất bình đẳng giới coi nguyên nhân sâu xa nghèo đói Thúc đẩy bình đẳng giới nhóm DTTS trao quyền cho phụ nữ DTTS từ lâu cho để xóa đói giảm nghèo có hiệu bền vững Do khác biệt phân công lao động theo giới khác biệt văn hóa tập quán, nhu cầu phụ nữ xóa đói giảm nghèo thường khác so với nhu cầu nam giới, đặc biệt phụ nữ DTTS khác so với phụ nữ Kinh Tăng cường tham gia tiếng nói phụ nữ DTTS thiết kế, thực giám sát nỗ lực xóa đói giảm nghèo yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo nỗ lực đáp ứng tốt nhu cầu họ Phụ nữ DTTS tiếp cận tốt tới nguồn lực xóa đói giảm nghèo, dịch vụ giáo dục y tế có khả tạo thu nhập tốt có sức khỏe tốt hơn, dẫn tới nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, giảm nghèo đói Song song với tăng cường tiếp cận tới dịch vụ xã hội khác cho phụ nữ DTTS, việc cải thiện tiếp cận họ tới dịch vụ pháp lý phần quan trọng để người dân có kiến thức, hiểu biết tuân thủ theo pháp luật, ý thức quyền trách nhiệm đặc biệt giúp họ tiếp cận cơng tới nguồn lực nguồn vốn giúp họ xóa đói giảm nghèo Hai chương trình quan trọng quốc gia xóa đói giảm nghèo Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo (Chương trình 30a) bao gồm nội dung trợ giúp pháp lý Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc hội Việt Nam thông qua Luật BĐG ngày 21 tháng 11 năm 2007, Quốc hội thông qua Luật PCBLGĐ Hai luật tạo sở pháp lý vững để bảo vệ quyền bình đẳng phụ nữ nam giới lĩnh vực sống Việc thực tốt hai luật cộng đồng DTTS Việt Nam góp phần quan trọng vào việc đạt mục tiêu bình đẳng giới cộng đồng Chương trình chung Liên hợp quốc (LHQ) Chính phủ Việt Nam bình đẳng giới phối hợp thực Chính phủ Việt Nam tổ chức LHQ kéo dài giai đoạn 2009 – 2011 Chương trình bao gồm hoạt động hỗ trợ kỹ thuật mang tính chiến Báo cáo kết thức Tổng điều tra dân số nhà 2009 Phân tích xã hội quốc gia – Dân tộc phát triển Việt Nam, Ngân hàng giới, 2009 lược, đa ngành có điều phối để xây dựng lực quan có trách nhiệm cấp quốc gia cấp tỉnh, giúp họ thực hiện, giám sát, đánh giá báo cáo tốt việc thực thi hai Luật Chương trình có kết mong đợi sau: - Nâng cao kiến thức, kỹ năng, thực hành việc thực hiện, giám sát, đánh giá báo cáo Luật BĐG Luật PCBLGĐ - Tăng cường quan hệ đối tác phối hợp liên quan tới bình đẳng giới ngồi phủ - Củng cố liệu dựa chứng hệ thống liệu nhằm đẩy mạnh bình đẳng giới Trong kết mong đợi thứ 3, loạt hoạt động tiến hành nhằm thu thập thông tin liệu sử dụng để vận động thúc đẩy sách bình đẳng giới cho nhóm thiệt thòi yếu xã hội Nghiên cứu tình hình tiếp cận sử dụng dịch vụ pháp lý hành phụ nữ DTTS hoạt động số Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường (iSEE) lựa chọn để tiến hành nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm đạt mục tiêu sau đây: a Xem xét đánh giá mức độ tiếp cận với dịch vụ pháp lý lĩnh vực Luật BĐG phụ nữ nam giới DTTS; b Xem xét đánh giá tình hình bình đẳng giới nhóm DTTS dựa lĩnh vực Luật BĐG: trị, kinh tế, lao động, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin thể thao, sức khoẻ cộng đồng gia đình; c Xác định thiếu hụt số liệu việc đánh giá tiến độ thực Luật BĐG Luật PCBLGĐ nhóm DTTS; d Xem xét kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy tiếp cận dịch vụ pháp lý nhóm DTTS địa; e Đưa đề xuất tăng cường tiếp cận dịch vụ pháp lý nhóm DTTS Phương pháp nghiên cứu 3.1 Khung phân tích tiếp cận tới dịch vụ pháp lý Khái niệm dịch vụ pháp lý Hiện chưa có định nghĩa chuẩn cho khái niệm dịch vụ pháp lý Từ điển Bách khoa tồn thư Việt Nam có nêu lên định nghĩa dịch vụ sau: Dịch vụ hoạt động phục vụ nhằm thoả mãn nhu cầu sản xuất, kinh doanh sinh hoạt Tuỳ theo trường hợp, dịch vụ bao gồm: cơng việc nhiều chun mơn hố, việc sử dụng hẳn hay tạm thời tài sản, việc sử dụng phối hợp tài sản lâu bền sản phẩm công việc, cho vay vốn4 Theo Từ điển Tiếng Việt, dịch vụ công việc phục vụ trực tiếp cho nhu cầu định số đơng, có tổ chức trả cơng5 Dựa định nghĩa trên, hiểu dịch vụ pháp lý công việc người có chun mơn thực bối cảnh có tổ chức nhằm thỏa mãn nhu cầu người công lý, cụ thể thông tin, hành xử đối xử theo lẽ phải luật pháp Dịch vụ pháp lý thường cung cấp luật sư, thông qua hình thức Các tổ chức LHQ tham gia chương trình chung bao gồm FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO, UNIFEM, UNODC WHO Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam, tải từ địa http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx? param=1F73aWQ9MzQ3OTcmZ3JvdXBpZD0ma2luZD1leGFjdCZrZXl3b3JkPUQlZTElYmIlOGFDSCtWJW UxJWJiJWE0&page=1 ngày 5/8/2010 Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng, 2010 dịch vụ tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện tố tụng cho khách hàng dịch vụ pháp lý khác theo quy định Luật Luật sư Tuy nhiên, hành lang pháp lý mở rộng cho phép số chủ thể khác luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý Báo cáo đánh giá dịch vụ chủ thể cung cấp Khung phân tích tiếp cận đến dịch vụ pháp lý Bertrand cộng định nghĩa tiếp cận mức độ gói dịch vụ hợp lý đến sử dụng cá nhân địa điểm định Tiếp cận có nhiều phương diện khác bao gồm phương diện vật chất, hành chính, kinh tế, nhận thức tâm lý6 Trong cung cấp dịch vụ, bên có phát sinh nhu cầu bên có khả cung cấp có tương tác bên – bên có nhu cầu tiếp cận dịch vụ nhu cầu đáp ứng Tuy nhiên, có giả định có trường hợp có cung có cầu chưa dẫn tới việc sử dụng dịch vụ Điều cung chưa thực phù hợp với cầu có rào cản hạn chế việc sử dụng dịch vụ phụ nữ nam giới DTTS họ có nhu cầu chi phí (giá dịch vụ, chi phí lại, chi phí khác liên quan, chi phí hội cho thời gian bỏ ra), bất đồng ngôn ngữ, chuẩn mực xã hội định kiến giới Nghiên cứu tiếp cận đến dịch vụ pháp lý việc xem xét hai phía cung cầu mối tương tác để đánh giá xem cung phù hợp với cầu mức độ (hình 1) Cả bên cung bên cầu sống môi trường bị chi phối hành lang pháp lý liên quan tới dịch vụ pháp lý, văn hóa thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý… Chính vậy, nghiên cứu xem xét bên cung bên cầu mối quan hệ với mơi trường chung này, để tìm hiểu xem ảnh hưởng môi trường lên cung cầu dịch vụ pháp lý Tiếp cận đến dịch vụ pháp lý điều kiện để đảm bảo cơng lý bình đẳng giới Khi người phụ nữ tiếp cận dịch vụ pháp lý, họ hiểu rõ quyền nghĩa vụ hợp pháp thân, tư vấn, hướng dẫn hay hỗ trợ để yêu cầu quyền hay thực thi trách nhiệm Nói cách khác, kết việc tiếp cận đến dịch vụ pháp lý việc bình đẳng giới bảo đảm Nghiên cứu tìm hiểu tác động ảnh hưởng việc tiếp cận dịch vụ pháp lý lên tình trạng bình đẳng giới Cụ thể, nghiên cứu trả lời cho câu hỏi sau: o Nguồn cung dịch vụ pháp lý: tính sẵn có dịch vụ pháp lý nào? Nguồn cung phù hợp so với nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý phụ nữ nam giới DTTS? o Tình hình sử dụng dịch vụ pháp lý phụ nữ nam giới DTTS nào? Mức độ tiếp cận dịch vụ pháp lý phụ nữ DTTS đáp ứng đến đâu so với nhu cầu dịch vụ pháp lý họ? Các nhu cầu chưa đáp ứng gì? Mức độ tiếp cận khác so với mức độ tiếp cận dịch vụ pháp lý nam giới DTTS nhóm xã hội khác? Tại lại có khác biệt này? o Các yếu tố cản trở tiếp cận dịch vụ pháp lý phụ nữ DTTS gì? Các chiến lược để nâng cao tiếp cận dịch vụ pháp lý phụ nữ nam giới DTTS gì? o Việc tiếp cận tới dịch vụ pháp lý phụ nữ DTTS ảnh hưởng tới tình trạng phụ nữ thực trạng bình đẳng giới? Bertrand, J., K Hardee, R Magnani, and M Angle 1995 “Tiếp cận, Chất lượng Rào cản y tế với chương trình Kế hoạch hóa gia đình.” Tạp chí International Family Planning Perspective 21(2) Hình 1: Khung phân tích 3.2 Phương pháp nghiên cứu Hai phương pháp sử dụng cho nghiên cứu: a Rà sốt tài liệu Một nghiên cứu rà soát tài liệu tiến hành bắt đầu nghiên cứu nhằm đánh giá tình hình chung giới vùng DTTS; tình hình cung cấp dịch vụ pháp lý, đặc biệt vùng có đơng người DTTS dịch vụ cho người DTTS; nhu cầu dịch vụ pháp lý người DTTS Dựa kết rà soát tài liệu, thơng tin thiếu hụt cần phải tìm thêm thực địa xác định Những tài liệu nghiên cứu bao gồm tài liệu phủ, ấn phẩm tài liệu tổ chức quốc tế tổ chức xã hội dân tham khảo để viết báo cáo nghiên cứu tài liệu Các tài liệu sau sử dụng cho nghiên cứu:  Các văn pháp luật, sách, định mang tính pháp lý có liên quan;  Các báo cáo người DTTS, giới đánh giá chương trình trợ giúp pháp lý;  Các viết, tham luận trình bày nội dung bình đẳng giới, người DTTS dịch vụ pháp lý;  Các số liệu thống kê từ điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006 2008 số liệu từ Tổng điều tra dân số nhà 2009 b Nghiên cứu thực địa Dựa kết rà soát tài liệu, nghiên cứu thực địa tiến hành Nghiên cứu thực địa nhằm khẳng định lại phát từ rà sốt tài liệu tìm kiếm thêm thơng tin thiếu hụt Cụ thể, nghiên cứu thực địa tập trung vào sau đây: - Tìm hiểu nhu cầu dịch vụ pháp phụ nữ nam giới DTTS vùng nghiên cứu; - Tìm hiểu việc sử dụng dịch vụ pháp lý phụ nữ nam giới DTTS vùng nghiên cứu; - Đánh giá tác động việc tiếp cận dịch vụ lên bình đẳng giới (nếu có) vùng nghiên cứu Hai tỉnh Bắc Cạn An Giang lựa chọn để tiến hành nghiên cứu thực địa Hai tỉnh có điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tương đối khác biệt Bắc Cạn tỉnh miền núi phía bắc với dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh số dân tộc người khác An Giang tỉnh thuộc đồng Sơng Cửu Long, có đường biên giới dài với Cam-pu-chia Ngồi nhóm người Kinh nhóm đa số An Giang có hai nhóm dân tộc thiểu số Khơ Me người Chăm Ở tỉnh, nhóm nghiên cứu chọn huyện huyện chọn hai xã để nghiên cứu sâu Do người DTTS sinh sống vùng đặc biệt khó khăn đối tượng hưởng trợ giúp miễn phí, nhóm nghiên cứu lựa chọn huyện xã thuộc Chương trình 135 xã khơng thuộc Chương trình 135 để so sánh khác hai nhóm xã Từ việc rà sốt tài liệu cho thấy, việc sử dụng dịch vụ pháp lý người dân nói chung người DTTS nói riêng hạn chế, nhóm nghiên cứu trọng chọn hai tỉnh huyện có can thiệp cung cấp dịch vụ pháp lý để tăng khả nghiên cứu người sử dụng dịch vụ Huyện Chợ Mới Bắc Cạn có dự án LARC II tổ chức CARE hỗ trợ Dự án thành lập trì hoạt động câu lạc Pháp luật đời sống dành cho chị em phụ nữ, đặc biệt phụ nữ nghèo Huyện Tri Tôn An Giang hai huyện tỉnh có trung tâm trợ giúp pháp lý hoạt động Tại điểm thực địa, nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng định tính việc thu thập xử lý thơng tin Chúng tiến hành vấn thông qua bảng hỏi với 500 người dân, với phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên xã/thôn nghiên cứu Những người tham gia vấn bao gồm phụ nữ nam giới DTTS phụ nữ Kinh Để kiểm chứng thông tin thu thập thêm thơng tin định tính, nhóm nghiên cứu thực khoảng 40 vấn sâu với phụ nữ nam giới DTTS phụ nữ Kinh, cán Sở Lao động, thương binh xã hội, Sở Tư Pháp, Trung Tâm Trợ Giúp Pháp Lý chi nhánh trung tâm, cán Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh huyện, Phòng Tư Pháp huyện, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, lãnh đạo xã, cán tư pháp xã, trưởng thôn số người có uy tín địa phương Nhóm nghiên cứu tiến hành 21 thảo luận nhóm với tổng số 100 người thuộc nhóm cộng đồng khác nhau, bao gồm phụ nữ DTTS, nam giới DTTS, phụ nữ Kinh tổ hoà giải cấp thôn Thông tin chi tiết người tham gia nghiên cứu thể Bảng Bảng 1: Những người tham gia nghiên cứu Phương pháp Bắc Kạn Người nhận dịch vụ Bảng hỏi 253 Phụ nữ DTTS 149 Nam giới DTTS 87 Phụ nữ Kinh 17 Phỏng vấn sâu Phụ nữ Kinh Phụ nữ DTTS Nam giới DTTS Thảo luận nhóm 11 (55 người) Phụ nữ Kinh (5 người) Phụ nữ DTTS (35 người) Nam giới DTTS (20 người) Người cung cấp dịch vụ Phỏng vấn sâu 11 Sở Phòng Lao động thương binh xã hội Trung tâm chi nhánh Trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cán UBND tư pháp xã Già làng người có uy tín thơn, sóc Thảo luận nhóm (10 người) An Giang 255 109 93 53 10 (32 người) (4 người) (20 người) (8 người) 14 2 2 (3 người) Phụ lục 1: Bảng hỏi Bảng hỏi người dân Thưa ông (Bà), Bộ Lao động Thương Bình Xã hội, Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp với Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế Môi trường tiến hành nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng dịch vụ pháp lý phụ nữ nam giới địa phương Nghiên cứu có mục tiêu là: Tìm hiểu nhu cầu dịch vụ pháp lý phụ nữ nam giới địa phương; Tìm hiểu tình hình sử dụng dịch vụ pháp lý; hiểu biết ông (bà) dịch vụ pháp lý địa phương Để giúp ông (bà) trả lời dễ dàng hơn, tơi xin đưa số ví dụ dịch vụ pháp lý Khi ơng (bà) có vướng mắc pháp luật, ơng bà đến dịch vụ để xin tư vấn làm để đảm bảo quyền lợi Hoặc ơng (bà) phải làm thủ tục hành chính, ơng (bà) đến để nhờ hướng dẫn Hoặc ơng (bà) có vấn đề liên quan đến tòa án, dịch vụ có người giúp đỡ ơng bà tòa Chúng tơi có số câu hỏi muốn hỏi ông (bà) Mọi thông tin ông bà cung cấp hồn tồn giữ bí mật Tên ông (bà) không viết vào phiếu hỏi Ơng (bà) từ chối trả lời câu hỏi mà ơng bà khơng muốn Ơng (bà) dừng vấn lúc Cuộc vấn kéo dài khoảng 20 phút Ơng(bà) có đồng ý tham gia nghiên cứu khơng? Đồng ý tham gia nghiên cứu Không đồng ý tham gia nghiên cứu Bảng hỏi thực hiện: Trực tiếp người vấn người trả lời Thông qua phiên dịch Họ tên người vấn:……………………………………………………………… Thôn:…………………………………………………Xã:………………………………… Huyện: ………………………………………………Tỉnh:……………………………… Họ tên người kiểm:…………………………………………………………… 59 Phần 1: Nhu cầu dịch vụ pháp lý Trong phần này, hỏi ông/bà số câu hỏi liên quan đến số tình sống Các tình làm nảy sinh vấn đề pháp lý Q1 Khi có cháu bé sinh (sinh con) gia đình ơng/bà có đến Ủy ban xã quyền để đăng kí khai sinh cho cháu khơng? Có Khơng Nếu có, tiếp câu Q2, không chuyển sang câu Q3 Q2 Tại ông/bà biết thơng tin để làm thủ tục tình này? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Đọc/nghe thông tin đài, báo vô tuyến Do hàng xóm người nhà nói cho Đọc tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật xã Được cán địa phương nhắc nhở Khác (ghi rõ biết) ………………………………………………… Q3 Tại ông/bà không đến làm thủ tục quyền tình này? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Khơng biết phải làm thủ tục Khơng biết phải đến đâu để làm thủ tục Ngại đến chỗ quyền Mất thời gian Đi lại xa xôi Tốn tiền Không biết tiếng Kinh Chỉ cần khai báo với già làng Chẳng thấy ích lợi từ việc làm thủ tục 10 Nguyên nhân khác……………………………………………… Q4 Khi mua bán đất đai, gia đình ơng/bà có đến Ủy ban xã quyền để làm thủ tục khơng? Có Khơng Nếu có, tiếp câu Q5, không chuyển sang câu Q6 Q5 Tại ông/bà biết thông tin để làm thủ tục tình này? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Đọc/nghe thông tin đài, báo vơ tuyến Do hàng xóm người nhà nói cho Đọc tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật xã Được cán địa phương nhắc nhở Khác (ghi rõ biết) ………………………………………………… Q6 Tại ông/bà không đến làm thủ tục quyền tình này? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Khơng biết phải làm thủ tục Khơng biết phải đến đâu để làm thủ tục Ngại đến chỗ quyền 60 10 Mất thời gian Đi lại xa xôi Tốn tiền Không biết tiếng Kinh Chỉ cần khai báo với già làng Chẳng thấy ích lợi từ việc làm thủ tục Nguyên nhân khác……………………………………………… Q7 Khi lấy vợ lấy chồng, ơng/bà có đến Ủy ban xã quyền đăng kí kết khơng? Có Khơng Nếu có, tiếp câu Q8, không chuyển sang câu Q9 Q8 Tại ông/bà biết thơng tin để làm thủ tục tình này? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Đọc/nghe thông tin đài, báo vô tuyến Do hàng xóm người nhà nói cho Đọc tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật xã Được cán địa phương nhắc nhở Khác (ghi rõ biết) ………………………………………………… Q9 Tại ông/bà không đến làm thủ tục quyền tình này? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Khơng biết phải làm thủ tục Khơng biết phải đến đâu để làm thủ tục Ngại đến chỗ quyền Mất thời gian Đi lại xa xôi Tốn tiền Không biết tiếng Kinh Chỉ cần khai báo với già làng Chẳng thấy ích lợi từ việc làm thủ tục 10 Nguyên nhân khác……………………………………………… Sau tơi nêu số hồn cảnh mà ông/bà gặp phải sống Những vấn đề ông/bà gặp phải khoảng thời gian 12 tháng vừa qua Nếu ơng/bà có gặp hồn cảnh đó, cho biết mức độ xúc anh chị nào: Rất xúc, xúc, xúc, hay không xúc Q10 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp phải vấn đề không bàn định vấn đề thơn/bản khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q11, không chuyển tiếp câu Q13 Q11 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc 61 Q12 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Q13 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp phải vấn đề khơng vay tiền từ ngân hàng sách khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q14, khơng chuyển tiếp câu Q16 Q14 Ơng/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q15 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Q16 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp phải vấn đề bị đuổi việc chấm dứt hợp đồng lao động khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q17, khơng chuyển tiếp câu Q19 Q17 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q18 Khi gặp vấn đề này, ông/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải 62 Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Q19 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp phải vấn đề bị đánh đập, chửi bới không? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q20, khơng chuyển tiếp câu Q22 Q20 Ơng/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q21 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, khơng làm 10 Cách giải khác (ghi rõ): Q22 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp phải tranh chấp đất đai, tài sản, thừa kế gia đình khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q23, khơng chuyển tiếp câu Q25 Q23 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q24 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải Chấp nhận, khơng làm 11 Cách giải khác (ghi rõ): Q25 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp bị kiện cáo khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q26, khơng chuyển tiếp câu Q28 Q26 Ơng/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề 63 Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q27 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải Chấp nhận, khơng làm Cách cách giải khác (ghi rõ): Q28 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp phải tranh chấp đất đai với người ngồi khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q29, không chuyển tiếp câu Q31 Q29 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q30 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải Chấp nhận, khơng làm 12 Cách giải khác (ghi rõ): Q31 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có bị người khác vay tiền khơng trả khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q32, không chuyển tiếp câu Q34 Q32 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q33 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải 64 Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, không làm Cách cách giải khác Q34 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp phải vấn đề không giao rừng đất nông nghiệp không? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q35, khơng chuyển tiếp câu Q37 Q35 Ơng/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q36 Khi gặp vấn đề này, ông/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, khơng làm 13 Cách giải khác (ghi rõ): Q37 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề không tham gia lớp học khuyến nơng, khuyến lâm khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q38, khơng chuyển tiếp câu Q40 Q38 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q39 Khi gặp vấn đề này, ông/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, không làm 14 Cách giải khác (ghi rõ): 65 Q40 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q41, không chuyển tiếp câu Q43 Q41 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q42 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải Chấp nhận, khơng làm 15 Cách giải khác (ghi rõ): Q43 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề khơng đền bù thoả đáng đất đai (đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng) bị thu hồi không? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q44, khơng chuyển tiếp câu Q46 Q44 Ơng/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q45 Khi gặp vấn đề này, ông/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, khơng làm 16 Cách giải khác (ghi rõ): Q46 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề người khác không làm theo hợp đồng cam kết hai bên khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q47, khơng chuyển tiếp câu Q49 Q47 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc 66 Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q48 Khi gặp vấn đề này, ông/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Q49 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề không công nhận hộ nghèo khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q50, khơng chuyển tiếp câu Q51 Q50 Ơng/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q51 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Q52 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề khơng hưởng sách hộ nghèo khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q53, khơng chuyển tiếp câu Q55 Q53 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q54 Khi gặp vấn đề này, ông/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải 67 Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Q55 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có ly khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q56, không chuyển tiếp câu Q62 Q56 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề khơng chăm ni nhận đóng góp chăm ni sau ly khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q57, khơng chuyển tiếp câu Q59 Q57 Ơng/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q58 Khi gặp vấn đề này, ông/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thôn giải Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Q59 Trong vòng 12 tháng qua ơng/bà có gặp vấn đề không nhận tài sản sau ly khơng? Có Khơng Nếu có, chuyển tiếp câu Q60, không chuyển tiếp câu Q62 Q60 Ông/bà đánh giá mức độ xúc vấn đề Rất xúc Bức xúc Hơi xúc Không xúc Q61 Khi gặp vấn đề này, ơng/bà thường làm gì? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Tự giải nội bên Đưa già làng, trưởng giải Nhờ họ hàng, làng xóm giải Đưa Ủy ban xã giải Nhờ tổ hòa giải giải Nhờ trưởng thơn giải 68 Chấp nhận, khơng làm Cách giải khác (ghi rõ): Phần 2: Sử dụng kinh nghiệm dịch vụ pháp lý Bây chuyển sang phần sử dụng dịch vụ pháp lý ông/bà Để giúp ông (bà) trả lời dễ dàng hơn, xin nhắc lại số ví dụ dịch vụ pháp lý Khi ơng (bà) có vướng mắc pháp luật, ơng bà đến dịch vụ để xin tư vấn làm để đảm bảo quyền lợi Hoặc ơng (bà) phải làm thủ tục hành chính, ông (bà) đến để nhờ hướng dẫn Hoặc ơng (bà) có vấn đề liên quan đến tòa án, dịch vụ có người giúp đỡ ơng bà tòa Q62 Ơng/bà thường tìm kiếm thơng tin có liên quan đến vấn đề xúc đâu? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Đài, báo, phương tiện thông tin đại chúng Thư viện xã / Tủ sách pháp luật xã Trao đổi hỏi han với hàng xóm họ hàng Các tờ rơi/gấp pháp luật Hộp thông tin pháp luật Các buổi tuyên truyền pháp luật Xin ý kiến già làng / trưởng Khơng biết tìm kiếm đâu Hỏi cộng tác viên pháp luật trợ giúp viên pháp lý 10 Khác (xin nêu cụ thể) Q63 Ông/bà nghe nói đến quan sau chưa? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Câu lạc pháp luật Có Chưa Câu lạc trợ giúp pháp lý Có Chưa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Trợ giúp pháp lý lưu động Văn phòng luật sư Trung tâm tư vấn pháp luật Công ty luật 1 1 1 Có Có Có Có Có Có 2 2 2 Chưa Chưa Chưa Chưa Chưa Chưa Q64 Ông/bà nhận tư vấn hỗ trợ pháp lý từ quan/cá nhân sau chưa? Ơng/bà chọn nhiều câu trả lời Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Trợ giúp pháp lý lưu động Văn phòng luật sư Các buổi tuyên truyền luật pháp Cá nhân luật sư 1 1 1 Có Có Có Có Có Có 2 2 2 Chưa Chưa Chưa Chưa Chưa Chưa Người khác:………………………………………………………………… Nếu tất câu trả lời chưa, chuyển tiếp câu Q65, có chuyển tiếp câu Q66 69 Q65 Lý ông/bà lại chưa sử dụng dịch vụ pháp lý gì? Tơi đọc số lựa chọn, Ông/bà chọn nhiều câu trả lời Thấy không cần thiết Không biết dịch vụ đâu Ngại tiếp xúc Sợ tốn tiền Khơng có giúp khơng Đường xa Khơng nói tiếng Kinh Sợ thời gian Tự giải 10 Chưa nghe nói đến dịch vụ pháp lý 11 Trái với tục địa phương 12 Các lý khác (xin nêu cụ thể) Q66 Trong tương lai, để ông/bà sử dụng dịch vụ pháp lý yếu tố quan trọng ơng bà Ơng/bà đánh giá yếu tố Rất quan trọng, Quan trọng Không quan trọng ST T Các yếu tố Các dịch vụ miễn phí, khơng phải trả tiền Đi lại thuận tiện, không nhiều thời gian Cán thân thiện, tơn trọng Cán người dân tộc, biết nói tiếng dân tộc Chỉ phải trả khoản phí hợp lý, không cao Các thông tin, hướng dẫn không khác so với tục lệ địa phương Không nhiều thời gian chờ đợi Không phải lại nhiều lần Có cán đến tận nơi để phục vụ Có cán nữ 10 Rất quan trọng 70 Qua n trọng Không quan trọng Phần 3: Thông tin chung Sau đây, xin hỏi ông/bà số thông tin ông bà Q67 Giới tính: (người vấn tự ghi) Nam Nữ Q68 Ông/bà tuổi: …………………………………………………………… Q69 Ông/bà người dân tộc nào: Kinh Tày Nùng Dao Khmer Khác (ghi rõ) ………………………………………………………… Q70 Ngơn ngữ sử dụng nhà ơng/bà gì: …………………… Q71 Ơng/bà học hết lớp mấy: Không học Cấp (lớp – 5) Cấp (Lớp – 9) Cấp (Lớp – 12) Cao đẳng Đại học Sau đại học Q72 Nghề nghiệp ông/bà gì: Nông nghiệp Làm thuê Công nhân Nội trợ Công chức Khác (ghi rõ): Q73 Thu nhập hàng tháng ông/bà khoảng nào: Dưới 200,000 đồng/tháng Từ 201,000 – 500,000 đồng/tháng Từ 501,000 đồng/tháng – triệu đồng Từ triệu đồng trở lên Q74 Hộ gia đình ơng/bà có xã cơng nhận hộ nghèo khơng? Có Khơng Xin cảm ơn ơng/bà trả lời câu hỏi 71 Phụ lục 2: Tóm tắt dịch vụ pháp lý Tính chất Loại dịch vụ pháp lý Tư vấn pháp luật, bao gồm: Hướng dẫn, giải đáp pháp luật; Tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý; Soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc giấy tờ khác; Cung cấp văn pháp luật, thông tin pháp luật Tham gia tố tụng, bao gồm: Bào chữa; Đại diện; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp Miễn phí - - - - - - Đại diện tố tụng cho khách hàng để thực cơng việc có liên quan đến pháp luật - - - Thu phí Trung tâm TGPL nhà nước Chi nhánh Trung tâm88 Trung tâm tư vấn pháp luật (miễn phí cho thành viên, hội viên, đồn viên tổ chức chủ quản; miễn phí cho đối tượng TGPL trường hợp Trung tâm đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) Văn phòng luật sư, Công ty luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (có thể giảm miễn phí cho số lọai đối tượng theo sách riêng văn phòng/cơng ty/luật sư trường hợp đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) Trung tâm TGPL nhà nước Chi nhánh Trung tâm Trung tâm tư vấn pháp luật (miễn phí cho thành viên, hội viên, đoàn viên tổ chức chủ quản; miễn phí cho đối tượng TGPL trường hợp Trung tâm đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) Văn phòng luật sư, Cơng ty luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (có thể giảm miễn phí cho số lọai đối tượng theo sách riêng văn phòng/cơng ty/luật sư trường hợp đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) Trung tâm TGPL nhà nước Chi nhánh Trung tâm Trung tâm tư vấn pháp luật, (miễn phí cho đối tượng TGPL trường hợp Trung tâm đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) Văn phòng luật sư, Cơng ty luật, 88 Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, sở đào tạo, sở nghiên cứu chuyên ngành luật89 (Hiện có: Trung tâm TVPL thuộc hệ thống Hội luật gia, Hội Phụ nữ, Tổng liên đoàn lao động VN, Đoàn niên CSHCM, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh; Trường ĐH Luật Tp HCM, ) Văn phòng luật sư90 Công ty luật91 Luật sư (hành nghề với tư cách cá nhân)92 Trung tâm tư vấn pháp luật Văn phòng luật sư Công ty luật Luật sư (hành nghề với tư cách cá nhân) Văn phòng luật sư Cơng ty luật Luật sư (hành nghề với tư cách cá nhân) Thành lập hoạt động theo Luật TGPL, Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật TGPL 89 Thành lập hoạt động theo Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 tư vấn pháp luật 90 Thành lập hoạt động theo Luật Luật sư, Nghị đinh số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Luật sư 91 nt 92 Hoạt động theo Luật Luật sư, Nghị đinh số 28/2007/NĐ-CP ngày 26/02/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Luật sư 72 Tính chất Loại dịch vụ pháp lý Dịch vụ pháp lý khác (giúp đỡ khách hàng thực công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ pháp luật trường hợp giải khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, giao dịch giúp đỡ khách hàng thực công việc khác theo quy định pháp luật Miễn phí - - - Thu phí luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (có thể giảm miễn phí cho số lọai đối tượng theo sách riêng văn phòng/cơng ty/luật sư trường hợp đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) Trung tâm TGPL nhà nước Chi nhánh Trung tâm Trung tâm tư vấn pháp luật, (miễn phí cho đối tượng TGPL trường hợp Trung tâm đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) Văn phòng luật sư, Cơng ty luật, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân (có thể giảm miễn phí cho số lọai đối tượng theo sách riêng văn phòng/cơng ty/luật sư trường hợp đăng ký tham gia TGPL với Sở Tư pháp) 73 Văn phòng luật sư Công ty luật Luật sư (hành nghề với tư cách cá nhân)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ, BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay