BMVP 01 bien ban vị pham

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:16

Bộ tài liệu và biểu mẫu về quản trị nhân sự hướng dẫn chi tiết và dễ dàng áp dụng. Bộ tài liệu này là công cụ hữu ích cho những ai đang làm công tác hành chính nhân sự tại các tổ chức và doanh nghiệp. LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMVP-01 : 5.0 : : Page of Document name: BIÊN BẢN VI PHẠM Hôm nay, vào lúc ………… giờ………… phút, ngày……tháng…năm 20 Chúng gồm: Họ tên người lập biên bản:………………………………………………… Họ tên người làm chứng:… ………………………………………………… Họ tên người có liên quan đến vụ việc: ………………………………………………………………………………… Tiến hành lập biên với nội dung sau: Thời gian, địa điểm xảy vụ việc:…………………………………………… Diễn biến vụ việc xảy ra: ………………………………………………………………………………… Thiệt hại vật chất vi phạm qui định Công ty đề ra: Người có liên quan đến vi phạm: Biên lập xong vào lúc ngày, đọc lại cho người nghe ký xác nhận làm sở xử lý sau Phụ trách BP Người vi phạm Người làm chứng Người lập BB
- Xem thêm -

Xem thêm: BMVP 01 bien ban vị pham, BMVP 01 bien ban vị pham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay