BMTV 04 chuong trinh thu viec

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:16

Bộ tài liệu và biểu mẫu về quản trị nhân sự hướng dẫn chi tiết và dễ dàng áp dụng. Bộ tài liệu này là công cụ hữu ích cho những ai đang làm công tác hành chính nhân sự tại các tổ chức và doanh nghiệp. LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-04 : 5.0 : : Page of Document name: CHƯƠNG TRÌNH THỬ VIỆC (Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp cấp quản) Họ tên:………………………………………………………… Chức vu:…………………… Bộ phận: …………………………………………………………… Ngày nhận việc: ………… ………… Người Quản lý trực tiếp: …………………………………… Chức vu:…………………… A DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC PHÂN CÔNG TRONG GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC TỈ TRỌNG STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM (%) KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-04 : 5.0 : : Page of Document name: TỈ TRỌNG STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM (%) KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC B XÁC NHẬN: Cấp Quản lý trực tiếp đưa Chương trình thử việc Nhân viên thử việc chấp nhận thực hiện chương trình Ngày: _ / _ / Ngày: _ / _ / ...LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS -04 : 5.0 : : Page of Document name: TỈ TRỌNG STT CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM (%) KẾT QUẢ CẦN ĐẠT ĐƯỢC
- Xem thêm -

Xem thêm: BMTV 04 chuong trinh thu viec, BMTV 04 chuong trinh thu viec

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay