BMTV 02 quyet dinh luong thu viec

2 26 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:16

Bộ tài liệu và biểu mẫu về quản trị nhân sự hướng dẫn chi tiết và dễ dàng áp dụng. Bộ tài liệu này là công cụ hữu ích cho những ai đang làm công tác hành chính nhân sự tại các tổ chức và doanh nghiệp. LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-02 : 5.0 : : Page of Document name: QUYẾT ĐỊNH CỦA .(3) (V/v: lương thử việc) (4)     Căn qui chế tổ chức điều hành .;(5) Căn vào Chức Quyền hạn ;(6) Căn vào Quy chế lương thưởng tổng thể; Căn vào tờ trình số / /TT- Ban Giám đốc phê duyệt ngày tháng năm v/v tiếp nhận thử việc;(7)  Căn vào nhu cầu thực tế lực cán QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Tiếp nhận Ông/Bà (8) vào thử việc .(9)thuộc (10), vị trí (11), thời gian thử việc 02 tháng kể từ ngày tháng năm 200 .(12) Điều 2: Ông/Bà (13) hưởng:  Lương : .(14)đồng/tháng ( đồng/tháng)(15);  Phụ cấp : (16)(nếu có) tốn theo qui định Trong thời gian thử việc Ông/Bà (17) hưởng 80% tổng mức lương Ông/Bà .(18); .(19); Ban Nhân lực Hệ thống Ban Tìa có trách nhiệm thi hành Quyết định Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày Nơi nhận: - Như điều - Ban TGĐ (b/c) Lưu VP - tháng năm / TÊN CÔNG TY(20) CHỨC DANH(21) (TÊN)(22) LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS-02 : 5.0 : : Page of Document name: Diễn giải: (1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi Cán nhân đánh số thứ tự ban hành định năm, bắt đầu thừ 01 Cụ thể: Trong đó: / Số thứ tự QĐ Số năm / QĐNS- Tên đv ban hành văn (2)-Cán nhân ghi ngày tháng ban hành văn (3)-Ghi chức vụ người đưa định (4)-Ghi chức vụ người đưa định (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành định (6)-Ghi chức vụ người đưa định (7)-Ghi rõ số tờ trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước (8)-Tên người nhận định (9)-Nơi người nhận định làm việc (10)-Đơn vị nơi người nhận định làm việc (11)-Vị trí mà người nhận định cơng tác (12)-Ngày tháng định có hiệu lực (13)- Tên người nhận định (14)-Mức lương mà người nhận định nhận (15)-Số tiền lương viết chữ (16)-Liệt kê khoản phụ cấp (nếu có) (17)-Tên người nhận định (18)-Tên người nhận định (19)-Tên đơn vị người nhận định cơng tác; tên phòng/ban nơi người nhận định nhận lương (20)-Ghi tên đơn vị đưa định (21)-Ghi chức vụ người đưa định (22)-Họ tên người ký định ...LOGO Code Version Dated Page COMPANY NAME Adress: Phone: Email: : BMNS -02 : 5.0 : : Page of Document name: Diễn giải: (1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi Cán nhân đánh số
- Xem thêm -

Xem thêm: BMTV 02 quyet dinh luong thu viec, BMTV 02 quyet dinh luong thu viec

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay