BMPT 12 quyet dinh tiep nhan

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2018, 11:16

Bộ tài liệu và biểu mẫu về quản trị nhân sự hướng dẫn chi tiết và dễ dàng áp dụng. Bộ tài liệu này là công cụ hữu ích cho những ai đang làm công tác hành chính nhân sự tại các tổ chức và doanh nghiệp. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : BMPT-12 Version : 5.0 Dated : Page : Page of Document name: QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY - V/v : Tiếp nhận cán bộ, nhân viên Căn chức năng, quyền hạn giám đốc Công ty cổ phần ABC; - Căn Bộ luật lao động, văn hướng dẫn sử dụng lao động Nhà nước ban hành Quy chế lao động tiền lương Cơng ty cổ phần ABC; - Xét trình độ, lực phẩm chất cán bộ, công nhân viên; - Theo đề nghị Ơng/Bà Trưởng Phòng Nhân QUYẾT ĐỊNH Điều I : Tiếp nhận Ông/bà: - Sinh ngày: / _/ - Trình độ chuyên môn : …………………………………………………………………… - Vào làm Công ty kể từ ngày :…………………………………………………………… - Chức vụ giao :……………………………………………………………………… - Địa điểm làm việc : ………………………………………………………………………… Điều II: Quyền lợi trách nhiệm Quyền lợi : - Lương : …………………………………………………………………… - Phụ cấp : …………………………………………………………………… - Các quyền lợi khác : ……………………………………………………………………… Trách nhiệm: - …………………………………………… ……………………………………………… - …………………………………………… ……………………………………………… Điều III: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Phòng Nhân sự, phòng ban chức liên quan Ơng/Bà……………… chịu trách nhiệm thi hành định GIÁM ĐỐC CÔNG TY Nơi nhận: - Ban Giám đốc (để b/c) - Như điều (để t/h) - Lưu VP
- Xem thêm -

Xem thêm: BMPT 12 quyet dinh tiep nhan, BMPT 12 quyet dinh tiep nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay